izmir kâtip çelebi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü felsefe ve din

advertisement
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
AMAÇ
Din kavramına, dinin felsefî, sosyal ve psikolojik boyutlarına, tarih içinde görülen farklı
inanç, ibadet ve kurumlarına, sağlıklı bir din eğitiminin dayanaklarına, yöntemlerine ve
unsurlarına, felsefe tarihi boyunca düşüncenin gelişimine, temel mantık sorunlarına ilişkin
akademik araştırmalar yapan Felsefe ve Din Bilimleri bölümünün Yüksek Lisans Programı,
Felsefe ve Din Bilimleri alanında üst düzeyde bilgi edinebilen, üretebilen, analiz gücü
gelişmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilecek seviyeye çıkmış,
işbirliğine ve yeniliklere açık araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler. Eğitim dili Türkçedir.
KAZANIMLAR
Bu programı başarıyla tamamlayanlar; Felsefe ve Din Bilimleri alanındaki bilgisini ve
yeterliliklerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. Disiplinler arası araştırma ve çalışmalar yapma
becerisi ve yetkinliğini elde eder. Bilimsel çalışma ve araştırma yaklaşımlarını, yöntem ve
tekniklerini öğrenir. Din, din-toplum ilişkisi, dini gruplar ve kurumlar gibi konularla ilgili
klasik ve çağdaş sosyoloji kuramlarını öğrenip din ve toplum fenomenini sosyolojik bakış
açışı ile inceleme yetisi kazanır. Birey-din ilişkisi, dinî hayat, dinî tecrübe gibi konuları
psikolojik yaklaşımlar çerçevesinde analiz eder. Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında
etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yaklaşımlarını ve tekniklerini
kavrama imkânı bulur. Tanrı, Tanrı-âlem, din-bilim, din-sanat, din-ahlak ilişkisi gibi problem
alanlarını ve bu alanlardaki farklı yaklaşımları anlar. Tarihte ve günümüzdeki çeşitli dinleri ve
inançları tarihsel ve fenomonolojik açıdan inceler ve dinler arası ilişkilerin mahiyetini ve
sorunlarını irdeler. Bilimsel araştırma etkinliğini etik ölçütlere ve ilkelere uygun olarak
gerçekleştirme tutum ve becerisi kazanır.
(1.SAYFA)
KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavı’ndan (ALES) veya eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 veya eşdeğeri puan almak
gerekmektedir.
Başvurulan programda yabancı dil şartı aranmamaktadır. Ancak Yerleştirme için
yapılacak değerlendirmede yabancı dil puanının %15’i hesaplamaya dâhil edileceğinden
dolayı, YDS’ye veya YDS yerine eşdeğer kabul edildiği ilan edilen sınavlardan birine ya
da yapıldığı takdirde Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulunun yabancı dil
sınavına girmiş öğrenciler yabancı dil belgelerini başvuru esnasında verebilirler.
Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Alan İçi ve Alan Dışından öğrenci
alacaktır. Alan İçi programlar İlahiyat, İslami İlimler Fakülteleri ile İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü’dür. Alan dışı programlar ise, Eğitim Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Üniversitelerin Felsefe,
Sosyoloji, Psikoloji ve Antropoloji bölümleridir.
Belirtilen alan dışı programlardan mezun olup Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek
Lisans programını kazananların bilimsel hazırlık ve intibak programında hangi dersleri
alacağına, ilgili Anabilim Dalı Kurulu tarafından karar verilir.
Kullanılacak fotoğraflar
(2.SAYFA)
DERS PROGRAMI
İki ders dönemi, tez yazımı ve savunmasının başarıyla gerçekleştirilmesiyle tamamlanacak bir
program olup, tümü seçmeli olan derslerin bir kısmı aşağıdaki gibidir.
1.DÖNEM
2.DÖNEM
Din Felsefesi Metinleri I
Din Felsefesi Metinleri II
Geleneksel Din Felsefesinin Problemleri
Günümüz Din Felsefesi Problemleri
İslam Felsefesinin Temel Metinleri I
İslam Felsefesinin Temel Metinleri II
İslam Felsefesinde Ekoller ve Akımlar
Osmanlı Klasik Dönem Düşünürleri
Sosyoloji Tarihi ve Teorileri I
Sosyoloji Tarihi ve Teorileri II
Din Sosyolojisi I
Din Sosyolojisi II
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
Yeni Dini Hareketler
Kutsal Metin İncelemeleri I
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi II
Psikoloji ve Din
Psikanaliz ve Din
Manevi Bakım I
Manevi Bakım II
Gelişim Dönemlerine Göre Din Eğitimi
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Din Eğitimi
Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi ve Prensipleri
Karşılaştırmalı Din Eğitimi
Din Hizmetlerinde Dini Danışmanlık ve
Rehberlik
Sosyalleşme Sürecinde Din Eğitimi
ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
Prof. Dr. Muhsin AKBAŞ
Doç. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI
Yrd. Doç. Dr. Hakkı KARAŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hasan OCAK
Yrd. Doç. Dr. Safinaz ASRİ
Yrd. Doç. Dr. Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞENAVCU
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali ÇANAKÇI
(3.SAYFA)
Download