Atomlar İle İlgili Sorular

advertisement
Mortimer Cilt I, Bölüm 2, Çalışma Yaprağı:3
Atomlar İle İlgili Sorular
1
Bir atom ile bir element arasındaki fark nedir?
2
Atomlar temel olarak nelerden oluşur?
3
Aynı elementin atomları birbirlerinin aynı mıdır?
4
Bir elementin atomu diğer bir elementin atomundan neleri ile farklıdır?
5
Bir elementin atom numarası ne anlama gelir?
6
Bir elementin kütle numarası ne anlam ifade eder?
7
Bir atom neye benzer?
8
Atom altı taneciklerden kasıt nedir?
9
Z=8 ve A=17 olan bir atomun bileşenleri nelerdir?
10 Neon doğada 90% 2010Ne ve 10% 2310Ne içeriyorsa neonun atom kütlesi nedir?
11 Z=20 olan bir atomun elektron dağılımı nedir?
12 Bütün elementlerin farklı izotopları var mıdır?
13 Eğer bromun doğada 79Br ve 81Br olmak üzere iki tane izotopu varsa ve bromun atom
kütlesi 79.9 akb ise bu izotopların doğada bulunma oranları nedir?
14 Eğer a = c ve b≠d ise
a
bX
ve cdY atomları arasındaki ilişki nedir?
15 Eğer a≠c ve b = d ise
a
bX
ve cdY atomları arasındaki ilişki nedir?
16 Hangi elementin atomlarının hiç nötronu yoktur?
17 Dublet yapı ne demektir?
18 Oktet yapı ne demektir?
19 Elektron kabuğu ne anlama gelir?
20 Eğer bir kabuğun numarası n ise bu kabukta maksimum kaç elektron bulunabilir?
Erol Asker
Download