Ders İçerikleri - Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

advertisement
T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı
EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ)
EKM 1111 Matematik - I
Gerçel Sayılar, aralıklar, denklemler, denklem sistemleri, eşitsizlikler, eşitsizlik sistemleri, üslü ve
köklü ifadeler, fonksiyonlar, fonksiyon türleri, grafikleri, limit ve süreklilik, türev, türev uygulamaları,
monoton fonksiyonlar ve birinci türev testi, konkavlık, eğri çizimi, belirsiz biçimler ve L’Hôpital Kuralı.
EKM 1161 İstatistik - I
Araştırma Kavramı ve İstatistik; Tanımlar; Veri Türleri, Verilerin Özetlenmesi: Sıklık Dağılımları, Konum
Ölçüleri, Değişim Ölçüleri; Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları; Ortalama, Standart Sapma ve
Oranlara İlişkin Çıkarsamalar; Sıradüzen; Birleşim; Olasılığın Çeşitli Tanımları; Kuramsal Olasılık
Kavramı; Koşullu Olasılık; Bağımsızlık; Bayes Teoremi.
IKT 1101 İktisat - I
İktisadi Sorun ve İktisadi Analiz Araçları, Arz ve Talep Teorileri, Fiyat Teorileri, Fayda Teorisi, Esneklik,
Piyasa Yapıları, Bölüşüm Teorisi
ISL 1111 Muhasebe I
İşletme ve Muhasebe İle İlgili Bilgiler: Mali Tablolar ve Mali Karakterdeki Olayların Mali Tablolara
Etkileri; Mali Tablolar İçin Bilgi Toplama Tekniği: Muhasebe Fişleri, Hesap Çeşitleri; Günlük İşlemler:
Hesapların Açılışı; Mal Alım Satım İşlemleri: Aralıklı Envanter Yöntemi, Devamlı Envanter Yöntemi ve
Hasılat İşlemleri, Menkul Kıymet İşlemleri; Banka İşlemleri: Banka İşlemleri İle İlgili Belgeler, Mevduat
İşlemleri, Kredi İşlemleri, Nakit Krediler, Teminat ve Kefalet Kredileri; Senet İşlemleri: Senet Çeşitleri,
Senet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Duran Varlık İşlemleri, Envanter İşlemleri, Hatalar.
ISL 1141 Temel Bilgisayar Tekn. Kull
İşletim sistemleri. Word, Excel, Power Point kullanımı, İnternet, Web sayfası yapımı, istatistik ve
ekonometrik paket programları.
KMY 1121 Temel Hukuk Kavramları
Toplumsal Yaşam Kuralları, Hukuka İlişkin Bazı Kavram ve Bilgiler, Hukuk Kurallarının Özellikleri,
Hukukun Kaynakları, Pozitif Hukukun Uygulanması, Pozitif Hukukun Sınıflandırılması, Kişi, Haklar,
Yargı Düzeni, Aile Hukuku ve Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku
AIT 1101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I
Bu ders, Osmanlı devletinin 19. yy. daki siyasi ve ekonomik durumunda başlayarak, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreçte yaşanan önemli olayları, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı,
Milli Mücadele dönemini ele almaktadır.
TDL 1111 Türk Dili I
Dilin anlamı ve doğası, toplumda dilin önemi, dil – kültür ilişkisi, dünya dilleri ve Türkçe, Türkçe’nin
tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu, Türkçe’nin yapısı, Türk dilleri, Türkçe’nin fonetik özellikleri,
konuşma ve kompozisyona giriş.
YDL 1121 Yabancı Dil I (İngilizce)
Bu dersin amacı öğrencilere temel İngilizce gramer bilgisi vermek, İngilizce okuma, konuşma ve yazma
becerisi kazandırmaktır.
YDL 1121 Yabancı Dil I (Almanca)
Almanca Cümle Kurma: Objekt, Subjekt belirleme; Artikeller: Der, Die, Das, Çoğul die; Akkusativ:
Artikellerin değişim şekilleri, Akkusativ ile kullanılan edatlar; Dativ: Artikellerin değişimi, Yeni şekilleri
ve kullanımları; Dativ ile Kullanılan Edatlar; Cümle İçinde Akkusativ ve Dativ Kullanımı; Akkusativ ve
Dativ Alan Edatlar; Wo ve Wohin Sorusu ile Durum Eklerini Belirleme; Genitiv Oluşumu; Relativ
Cümleler; Şahıs Zamirleri; Sıfat çekimleri; Yan Cümleler; Modal verbli Cümleler; Zamanlar: Prateritum,
Perfekt ve Plusguamperfekt; Aktiv ve Passiv Cümleler; Modalverbli Passiv Cümleler
YDL 1121 Yabancı Dil I (Fransızca)
Dil İşlevleri: kendini tanıtma, selamlaşma, bir şey isteme ve bir isteğe cevap verme, davet etme, zevk
ve tercihlerinden bahsetme, özür dileme, bilgi isteme, öğüt verme, yasaklama, rezervasyon yapma,
telefon etme, dilek bildirme; sözcük bilgisi: meslekler ve uyruklar, kişileri fiziksel ve psikolojik
tanımlama; dilbilgisi: I. grup fiillerin şimdiki zamanda çekimi; emir kipi, "passé-recent", futur proche.
ilgi adılları, Karşılaştırma
BED 1131 Beden Eğitimi I
Beden Eğitimi ve Sporun Tanımı, Amaçları; Çeşitli Beden Eğitimi Uygulamaları; Spor Branşlarının
Tanıtımı; Koruma Programları
GSR 1131 Resim I
Temel Resim Bilgisi; Resim Sanatında Kullanılan Araç ve Gereçler; Görsel Anlatımın Temel Öğeleri:
Fon-Figür ilişkisi, Tasar Öğeleri ve Kurgu, Kompozisyon, Perspektif; Resmetme Teknikleri.
GSM 1131 MÜZİK I
Temel Müzik Bilgileri: Müzik, Notalar; Müziğe Tarihsel Bakış Müziğe Tarihsel Bakış.
GSH 1131
Güzel Sanatlar I - Halk Oyunları:
Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar,
1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR)
IKT 1102 İktisat II
Milli Gelir, Toplam Talep, Maliye Politikası, Para Politikası, Döviz Kuru Sistemleri, Uluslararası Ticaret
ve Finans,
ISL 1112 Muhasebe II
Envanterle İlgili Kavramlar: Değerleme Ölçüleri, Ticari ve Mali Kâr, İşletme Karının Tespitinde
Yaklaşımlar; Aktiflerin Envanteri: Kasa, Bankalar, Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stoklar, Maddi Duran
Varlıklar ve Amortisman, Yeniden Değerleme, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Amortisman;
Pasiflerin Envanteri: Banka Kredileri, Borçlar, Öz Kaynaklar; Gelir Giderlerin Dönem Sonu İşlemleri;
Mali Tabloların Düzenlenmesi: Bilanço, Gelir tablosu; Hesapların Kapatılması.
EKM 1112 Matematik II
Reiman integrali, belirsiz integral, belirli integral, eğrilerin arasında kalan alanın bulunması,
döndürme ve kaydırma ile oluşan cismin hacminin bulunması, silindirik biçimlerin hacimleri, doğal
logaritma türev ve integrali, üstel fonksiyon türev ve integrali, üstel büyüme ve azalma, çok değişkenli
fonksiyonlar, türevleri ve integralleri, diferansiyel denklemler, birinci mertebe ve dereceden
diferansiyel denklemler, birinci mertebe ve yüksek dereceden diferansiyel denklemler, doğrusal
denklem uygulamaları, kısmi diferansiyel denklemler.
EKM 1162 İstatistik II
Tek Örnekleme İlişkin Testler; Bağımlı ve Bağımsız Örneklemlere İlişkin Testler; Çapraz Tablolar ve KiKare Testi; Bir Yönlü Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi, İndeksler;
ISL 1142 Temel Bilgisayar Bilimleri
Excel’e Giriş, Çalışma Sayfası Uygulamaları, Fonksiyonlar: Matematiksel Fonksiyonlar, İç içe Geçmiş
Fonksiyonlar, Grafikler: Grafiklerin Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Görünümü, Sayfa Yapısı,
Sayfaların Yazdırılması, Veri Yönetimi ve Organizasyonu: Verilerin Süzülmesi ve Sıralanması, Alt
Toplam Oluşturma, PowerPoint’e Giriş, Slaytların Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa
Düzenleme, Slayt Görünümleri, Yazdırma Uygulamaları.
ISL 2144 Ticaret Hukuku
Ticari işletme hukuku, haksız rekabet, ticaret ünvanı, şirketler hukuku; adi, kollektif, komandit,
limited, anonim şirketler. Kıymetli evrak hukuku. Menkul kıymetler ve türleri.
AIT 1102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi II
Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar, Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplara Tepkiler, Eğitim ve Kültür Alanında
Yapılan İnkılaplar, Tarih Alanındaki Çalışmalar ve Atatürk’ün Tarih Görüşü, Hukuk Alanında Yapılan
İnkılaplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar, Kadın Hakları ve Atatürk, Türk Dış Politikası ve Atatürk,
Atatürk ilkeleri, Bütünleyici İlkeler.
TDL 1112 Türk Dili II
Konuşmanın Özellikleri: Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, Etkili Konuşma; Dinleme:
Dinlemede Uyulması Gereken Kurallar; Okuma: Anlayarak Okuma, Eleştirel Okuma; Yazın Türleri:
Öykü, Roman, Makale, Deneme, Şiir, Tiyatro.
YDI 1122 Yabancı Dil II (İngilizce)
To Be Fiili; Selamlaşmada Kullanılan Yapılar: Emir, Rica ve Dilek Belirten Yapılar; Kipler: Will, Would
Might, Shall; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sayılar; Yardım Teklif Etme ve İsteme Kalıpları; Yol/Yön
Sorma ve Tarif Etmede Kullanılan Yapılar; Soru Kelimesi ile Sorulan Sorular; Olumlu/Olumsuz Beğeni
İfade Etme Kalıpları; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman; Sıklık zarfları: 'Often'
YDA 1122 Yabancı Dil-Almanca II
Almanca Cümle Kurma: Objekt, Subjekt belirleme; Artikeller: Der, Die, Das, Çoğul die; Akkusativ:
Artikellerin değişim şekilleri, Akkusativ ile kullanılan edatlar; Dativ: Artikellerin değişimi, Yeni şekilleri
ve kullanımları; Dativ ile Kullanılan Edatlar; Cümle İçinde Akkusativ ve Dativ Kullanımı; Akkusativ ve
Dativ Alan Edatlar; Wo ve Wohin Sorusu ile Durum Eklerini Belirleme; Genitiv Oluşumu; Relativ
Cümleler; Şahıs Zamirleri; Sıfat çekimleri; Yan Cümleler; Modal verbli Cümleler; Zamanlar: Prateritum,
Perfekt ve Plusguamperfekt; Aktiv ve Passiv Cümleler; Modalverbli Passiv Cümleler.
YDF 1122 Yabancı Dil-Fransızca II
Dil İşlevleri: kendini tanıtma, selamlaşma, bir şey isteme ve bir isteğe cevap verme, davet etme, zevk
ve tercihlerinden bahsetme, özür dileme, bilgi isteme, öğüt verme, yasaklama, rezervasyon yapma,
telefon etme, dilek bildirme; sözcük bilgisi: meslekler ve uyruklar, kişileri fiziksel ve psikolojik
tanımlama; dilbilgisi: I. grup fiillerin şimdiki zamanda çekimi; emir kipi, "passé-recent", futur proche.
ilgi adılları
BED 1132 – Beden Eğitimi II
Farklı Spor Branşlarına Yönelik Kurallar ve Uygulanması; Formu Koruma Programları.
GSR 1132 – Resim II
Resmetme Teknikleri ve Uygulamaları.
GSM 1132 – Müzik II
İnsan Sesleri; Okul Şarkıları: Tek Sesli Şarkılar, Marşlar, Türküler, Kanon, Koro, Solo, Çok Sesli Şarkılar;
Müzik Öğelerini Tanıma: Dinleme, Seslendirme, Eşlik Çalışmaları.
GSH 1132
Güzel Sanatlar II - Halk Oyunları:
Oyun Türleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karşılamalar, Barlar,
2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ)
EKM 2103 İleri Matematik
Temel Kavramlar, Denklem Çözümleri, Çokterimliler, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri,
Matris İşlemleri, Doğrusal Olmayan Denklem Çözümleri, İnterpolasyon, Türev ve İntegral.
EKM 2113 Matematiksel İstatistik I
Raslantı Değişkenleri ve dağılımları; Beklenen Değer ve Momentler; Koşullu Olasılık ve Olasılıksal
Bağımsızlık; Önemli İstatistiksel Dağılımlar; Raslantı Değişkenlerinin Birleşik Dağılımları; Raslantı
Değişkenlerinin Fonksiyonlarının Dağılımları; Limit Dağılımları.
ISL 2113 Finansal Tablolar Analizi
Finansal Tablolar ve Tablolar Analizinin Amacı; Finansal Tablolar; Bilanço; Gelir Tablosu; Nakit Akım
Tablosu; Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz); Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Yüzdeler
Analizi); Trend (Eğilim Yüzdeleri) Analizi; Oran Analizi; Fon Akış Analizleri ve Fon Akım Tabloları;
Enflasyona Göre Mali Tabloların Düzeltilmesi.
EKM 2133 Mikro İktisat I
Arz ve Talep: Temel Kavramlar, Tüketici Davranışları, Bireysel Talep ve Piyasa Talebi, Belirsizlik
Durumunda Tercihler, Üretim, Üretim Maliyetleri, Kar Maksimizasyonu ve Rekabetçi Arz, Rekabetçi
Piyasaların Analizi
IKT 1172 Makro İktisat I
Milli gelir hesapları, Gelir ve harcama, Para, faiz ve gelir, Para ve maliye politikaları, Uluslararası
bağlantılar, Toplam talep ve arz, Ücretler, fiyatlar ve istihdam, Akılcı beklentiler: Denge yaklaşımı,
Uzun dönemde büyüme ve verimlilik, Davranışsal temeller :Tüketim ve tasarruf, Yatırım harcamaları,
EKM 2123 İstatistiksel Kalite Kontrol
Kalite Kavramı; Genel İlkeler; Grafiksel Yöntemler; İstatistiksel Süreç Kontrol; Kontrol Kartları; Kabul
Örnekleme Planları
MLY 2163 Kamu Maliyesi
Milli Gelir Hesaplarında Devlet Sektörü, Mali Kurumlar, Devlet Harcamaları, Kamu Borçlar,
Uluslararası Mali Koordinasyon, Kalkınmanın Finansmanı, Vergileme İlkeleri, Gelir Vergisi,
Vergilenebilir Gelirin Tanımı, Kurumlar Vergisi Yapısı, Tüketim Vergileri, Mülk ve Servet Vergileri
2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR)
EKM 2104 Doğrusal Cebir
Doğrusal Denklem Sistemleri; Matris ve Matris İşlemleri; Determinantlar; İki ve Üç Boyutlu Vektör
Uzayları; Öklit Vektör Uzayları; Genel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları; Özdeğer, Özyöneyler;
Doğrusal Dönüşümler; Doğrusal Dönüşüm Matrisleri; Köşegenleştirme.
EKM 2114 Matematiksel İstatistik-II
Örneklem Dağılımları; Nokta Tahmini; Yeterli İstatistikler; Nokta Tahmin Yöntemleri; Aralık Tahmini;
Hipotez Testleri.
EKM 2144 Mikro İktisat - II
Piyasa Gücü: Monopol ve Monopson, Piyasa Gücü Durumunda Fiyatlama, Tekelci Rekabet ve
Oligopol, Oyun Teorisi ve Rekabetçi Strateji, Faktör Piyasaları, Yatırım, Zaman ve Sermaye Piyasaları,
Genel Denge ve Ekonomik Etkinlik, Asimetrik Enformasyonlu Piyasalar, Dışsallıklar ve Kamu Malları.
IKT 2173 Makro İktisat - II
Para talebi, Merkez bankası, para ve kredi, İstikrar politikası, İşsizlik ve enflasyon dinamikleri, İşsizlik
ve enflasyon arasındaki değiş tokuş, Para, açıklar ve enflasyon, Bütçe açıkları ve kamu borçları,
Uluslararası uyarlama ve karşılıklı bağımlılık.
EKM 2124 Varyans Analizi ve Deney Tasarımı
Deney Tasarım İlkeleri; Tek Yönlü Varyans Çözümlemesi; Çoklu Karşılaştırmalar; Varyans Bileşenleri
Tahmini; Tekrarlı Ölçümlü Varyans Çözümlemesi; Rasgele Blok Çözümlemesi; Kayıp Gözlem Değeri
Tahmini; Tamamlanmamış Rasgele Blok Çözümlemesi; Latin Kare; Özel ve Rasgele Seçimli Çok Etkenli
Deneyler, Dik Polinomlar; İki ve Daha Çok Etkenli Deneylerde Rasgeleliğin Kısıtlandığı Tasarımlar; İçiçe
Guruplar; Bölünmüş Parseller; Etkenli Deney Tasarımları; Bölünmüş Parsel Tasarımları; 2k ve 3k
Deneyleri; Etki Karışımı; Kesirli Tekrarlar; Kovaryans Çözümlemesi.
EKM 2134 Parametrik Olmayan İstatistik
Temel kavramlar, Sıralı İstatistikler; Tek Örneklem İçin Testler, Bağımlı/Bağımsız İki Örneklem İçin
Testler; Bağımlı/Bağımsız Çok Örneklem Testleri; Uyum İyiliği Testleri, Sperman’ın sıra korelasyon
katsayısı, Kendal’ın Tau ilişki katsayısı, Friedman’ın S testi, Cochran’ın Q testi.
KMY 4167 – KAMU YÖNETİMİ
Kamu Yönetiminin Tanımı ve Elemanları, Kamu Yönetimi ve Özel Yönetim, Kamu Yönetiminin
Örgütlenmesi (Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim), Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler, Merkezi
Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Bürokrasi, Türkiye’de
Bürokrasinin Sorunları, Kamu Personel Yönetimi, Türkiye’de Kamu Personel Rejimi, Kamu Yönetiminin
Denetlenmesi.
3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ)
EKM 3105 Yöneylem Araştırması-I
Yöneylem Araştırmasında Temel Kavramlar; Doğrusal Programlamaya Giriş, Doğrusal Programlama
Problemlerinin Modellenmesi, Grafiksel Yöntem, Simpleks Yöntemi, M-Yöntemi, İki Aşamalı Simpleks
Yöntemi, Dualite ve Duyarlılık Çözümlemesi, Ulaştırma Problemleri, Atama Problemleri.
EKM 3115 Ekonometri I
Varyans, Kovaryans ve Korelasyon; Basit Regresyon Çözümlemesi, Regresyon Katsayılarının Özellikleri
ve Hipotez Testleri, Belirtme Katsayısı, Değişkenlerin Dönüşümleri, Çoklu Regresyon Çözümlemesi,
Çoklu Regresyon Katsayılarının Özellikleri ve Hipotez Testleri.
IKT 4177 Uluslararası İktisat
Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri : Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi,Uluslararası Ticaret Teorisi
Analizleri :Arz ve Talep Modelleri, Faktör Donatımı (Heckscher-Ohlin) Teorisi, Dış Ticaret Teorisi ve
Ekonomik Büyüme Analizleri,Dış Ticaret Politikası,Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları,Dünya
Ticaretinin Serbestleştirilmesi ve Küresel Ticaret,İktisadi Birleşmeler Teorisi,Avrupa Birliği,Avrupa
Birliği Dışındaki Ekonomik Gruplaşmalar,Türkiye’nin Ülke Grupları ile Yaptığı Dış Ticaret,Döviz Piyasası
Analizleri,Vadeli Teslim Döviz Piyasaları,Kur Değişimlerini Açıklamaya Yönelik Teoriler,Dış Ödemeler
Bilançosu,Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi,Açık Ekonomilerde Makro Ekonomi Politikaları: İç ve
Dış Ekonomik Denge
EKM 3125 Çok Değişkenli İstatistik
Normal Dağılım Teorisi ve Çok Değişkenli Normal Dağılım; Çok Değişkenli Hipotez Testleri; Temel
Bileşenler ve Faktör Çözümlemesi; Kanonik Korelasyon Çözümlemesi; Ayırma Çözümlemesi;
Kümeleme Çözümlemesi; Çok Değişkenli Regresyon Çözümlemesi
EKM 3135 Araştırma Yöntemleri
Bilim Tarihi, Araştırma Tanımı, Araştırma Türleri, Veri ve Türleri, Ölçme ve Türleri, Değişken ve Türleri,
Hipotez, Hipotez Türleri ve Testleri, Birim, Kitle, Örneklem, Örnekleme Yöntemleri, Bilimsel Araştırma
Süreci, Bilimsel Yazı Türleri ve Genel Yazım Kuralları, Sunum Teknikleri vb.
SEÇİMLİK DERSLER
CEK 2123 Çalışma Ekonomisi
Emek arzı, İşgücüne katılma oranı, Kısa dönemde emek talebi, Uzun dönem emek talebi, Ücretlerin
belirlenmesi, Ücret farklılıkları, Eğitim ekonomisi, Emek mobilitesinin ekonomik analiz, sendikaların
ekonomik analizi, Sendikaların ekonomik etkileri, Kamu ve iş piyasaları, Emek verimliliği, işsizlik,
İşsizlikle mücadelede izlenen başlıca Politikalar, Enflasyon ve Ücretler, Enflasyon ve İstihdam
ISL 3135 Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi ve Temel Kavramlar; Maliyet-Harcama-Gider Kavramları; Maliyet Türleri; Ticari
İşletme-Üretim İşletmesi Bilanço ve Gelir Tablosu Farklılığı, Satışların Maliyeti Tablosu, Maliyet
Muhasebesi Kayıt Sistemi; İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri; Stok Değerleme Yöntemleri; İşçilik
Maliyetleri; Genel Üretim Giderleri; Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımı; Maliyet Hesaplama
Sistemleri; Sipariş Maliyetleme; Safha Maliyetleme (Tek Safhalı).
EKM 3155 Kalkınma Ekonomisi
Büyümenin tanımı, büyüme hızının hesaplanması, büyüme ve kalkınma ilişkisi, büyümenin yapısal
analizi ve büyümenin kaynakları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve gelir
dağılımı; Klasik Büyüme Modeli: Klasik büyüme modelinin temel analiz araçları, emek-değer kuramı,
klasik büyüme ve bölüşüm modelinin analizi; Neo-Keynesyen Büyüme Modeli: Neo-Keynesyen
büyüme modellerinin temel analiz araçları, Domar ve Harrod’un büyüme modelleri, dengeli büyüme
koşulları, sapmalar, büyümenin planlanması ve büyüme politikaları; Neo-Klasik Büyüme Modeli:
Neoklasik büyüme modelinin analiz araçları, toplulaştırılmış ve çalışan başına terimlere ifade edilmiş
üretim fonksiyonun özellikleri, neo-klasik modelde denge, altın çağ, yakınsama, teknolojik gelişmenin
analizi, teknolojik gelişme türleri, teknolojik gelişmelerin büyüme ve bölüşüm etkilerinin analizi;
İktisadi Büyüme’nin Yeni Model ve Yaklaşımları: İçsel büyüme türleri, yaparak-öğrenme ve içsel
büyüme modelleri (Arrow, Lucas, Romer ve Rebello) ve analizi, kurumsal iktisat ve büyüme.
ISL 4287 Capital Market Analysis
Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar; Para Piyasaları; Tahvil Piyasaları; Hisse Senedi Piyasaları; Türev
ve Finansal Piyasalar; Sermaye Piyasası Kurulu; Menkul Kıymet Borsaları; Kollektif Yatırım Kurumları;
Merkez Bankaları; Ticaret Bankaları; Kalkınma ve Yatırım Bankaları; Özel Finans Kurumları, Sosyal
Güvenlik Kurumları ve Sigortacılık; Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma; Uluslararası Para ve
Sermaye Piyasaları.
EKM 3145 Maliye Teorisi
3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR)
EKM 3116 Ekonometri - II
Regresyon Değişkenlerinin Seçimi, Çoklu Bağlantı, Değişen Varyanslılık, Ardışık Bağımlılık,
Regresyonda Gölge Değişken, Yapısal değişimin Test Edilmesi, Tahminin Hata Varyansının Tahmin
Edilmesi, Mevsimsellik, Gecikmeli Değişkenler, Eşanlı Denklemler.
EKM 3106 Yöneylem Araştırması - II
Ağ Çözümlemeleri, Oyun Teorisi, Tamsayılı Programlama, Envanter Modelleri, Dinamik Programlama,
Kuyruk Kuramı.
EKM 3136 Matematiksel İktisat
İktisadi Modeller, İktisatta Denge Çözümlemesi, Karşılaştırmalı Durağanlıklar ve Türev, Kısmi Türevler,
Diferansiyel, İktisatta Uygulamalar, Kapalı Fonksiyonların Türevi, Optimizasyon Problemleri
EKM 3126 Örnekleme Yöntemleri
Temel Tanımlar, Örnekleme Yöntemlerinin Tanımı, Basit Rasgele Örnekleme, Örneklem Genişliğinin
Tahmini, Tabakalı Örnekleme, Oran ve Doğrusal Regresyon Tahmini, Sistematik Örnekleme, Küme
Örneklemesi, İki Aşamalı Örnekleme.
EKM 3146 Kategorik Veri Analizi
Temel Kavramlar, İki Boyutlu Olumsallık Tabloları, İlişki Ölçüleri, Çok Boyutlu Tablolar, Logaritmik
Doğrusal Modeller; Lojit Model; Multinominal Logit Model; Karesel Tablo Çözümlemeleri.
SEÇİMLİK DERSLER
IKT 3206 Para Politikası
Paranın Doğuşu, Gelişimi ve Fonksiyonları (Paranın Tanımı, Tarihçesi, Bretton Woods Sistemi ve
Sonrası, Dünya Bankası, Avrupa Para Sistemi, Para Çeşitleri ve Kaydî Para); Para Politikası Araçları
(Reeskont Politikası, Selektif Kredi Politikası, Açık Piyasa İşlemleri, Yasal Karşılık Politikası,
Disponibilite Oranı, Mevduat Faiz Oranı); Para Politikası Amaçları (Tam İstihdama Yaklaşma Hedefi,
İstikrarlı Fiyat Düzeyi, Dış Ticaret Dengesi, Dengeli Gelir Dağılımı, Ekonomik Büyüme); Baz Paranın
Belirlenmesi, Para Arzıyla İlgili Tanımlar (Enflasyon ve Çeşitleri, Deflasyon, Stagflasyon, Türk Finans
Sistemi, Türk Bankacılık Sistemi, Sermaye Piyasası-Çeşitleri, Araçları, Borsa, Altın Piyasası ve Borsası);
Para Teorisi (Klasik- Neo Klasik Para Teorisi, Keynesyen Ekonomi ve Para Politikası, Monetarist
Ekonomi, Faiz Teorileri, Yeni Klasik Teori ve Parasal Görüşleri, Portfolio Teorisi, Reel Kasa Etkisi, NeoKeynesyen Teori).
MLY 4187 Maliye Politikası
Maliye Politikasının Doğuşu, Maliye Politikasının Konusu, Amaçları ve Araçları (Kamu Harcamaları,
Kamu Gelirleri ve Borçlanma), Kamu Ekonomisinin Nispi Değeri, İktisadi İstikrar, Enflasyonla
Mücadele ve Maliye Politikası, Durgunlukla Mücadele ve Maliye Politikası.
IKT 3116 İktisadi Sistemler ve Düşünceler Tarihi
İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş; Eski Çağlarda İktisadi Düşünce; Ortaçağlarda İktisadi Düşünce;
Modern İktisadi Düşüncenin Doğuşu: Merkantilizm ve Fizyokrasi; Klasik Okul: Adam Smith ve
diğerleri; Sosyalist Düşüncenin Doğuşu ve Marksizm: Ütopik sosyalistler, Marksizm; Marjinalizm ve
Neoklasik İktisat: Marjinalistler, Neoklasik okul, Marshall ve diğerleri; Kurumcu İktisat ve Tarihçi Okul:
Kurumcular, Tarihçi okul; Keynes ve Keynesyenler: Keynes iktisadı, Yeni keynesyenler, Post
keynesyenler; Monetarizm ve Yeni Klasik İktisat.
EKM 3236 Girdi – Çıktı Analizi
Girdi – Çıktı analizinin tarihsel gelişimi ve iktisadi analiz türleri içindeki yeri, sosyal hesaplar çerçevesi
içinde girdi-çıktı analizi, Girdi-Çıktı modelinin varsayımları ve temel modelin çözümü, ileri ve geriye
bağ etkileri, arz-yönlü girdi-çıktı modeli.
KMY 3246 EU and Turkey
Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihi arka planı, Ankara Antlaşması ve sonrası,
Türkiye'nin 1987 tam üyelik başvurusu, 1991 Maastricht Antlaşması ve sonrası, 1996 Gümrük Birliği
Antlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mevcut ilişkiler ve sorunların muhtemel çözümleri
dersin içeriğini oluşturmaktadır
CBU 4401 Girişimcilik
Girişimcilik kavram ve yaklaşımları, Türkiye’de girişimcilik ve girişimciliğin gelişimi; girişimcilik süreci:
fikir üretme, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma,
finansman, fikri hakların korunması; yeni iş planlarının uygulamaya konması; organizasyonlarda
inovasyon ve değişim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve fırsatlar; aile işletmelerinin
gelişimi ve yönetimi; aile işletmelerinde yaşam döngüsü; yönetim devri planı ve profesyonel
yönetime geçiş; yeşil girişimcilik, girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.
4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ)
EKM 4127 Zaman Serileri Analizi
Otoregresif ve hareketli ortalama modelleri (AR-MA), Otokorelasyon, Diagnostik ölçümler, Model
seçimi, Trend, Durağan olan ve durağan olmayan süreçler, Birim kök testleri, Mevsimsellik, Mevsimsel
birim kök testleri
EKM 4147 Optimizasyon
Optimizasyona Giriş; Klasik Optimizasyon Yöntemleri (Tek Değişkenli Optimizasyon, Kısıtsız Çok
Değişkenli Optimizasyon, Eşitlik Kısıtlı Çok Değişkenli Optimizasyon, Eşitsizlik Kısıtlı Çok Değişkenli
Optimizasyon); Doğrusal Olmayan Programlama Tek Değişkenli Optimizasyon Yöntemleri (Eleme
Yöntemleri: Üç Nokta Aralık, İkiye Bölerek, Altın Kesim, Fibonacci); Doğrusal Olmayan Programlama
Kısıtsız Çok Değişkenli Optimizasyon Yöntemleri (Doğrudan Arama Yöntemleri, Gradyan Yöntemler);
Doğrusal Olmayan Programlama Kısıtlı Çok Değişkenli Optimizasyon Yöntemleri (Doğrudan
Yöntemler, Dolaylı Yöntemler)
EKM 4137 Çok Amaçlı Karar Alma Yöntemleri
Bayes Teoremi, Önsel ve Sonsal Dağılımlar; Önsel Dağılımların Belirlenmesi; Olabilirliklerin
Belirlenmesi; Eşlenik Önsel Dağılımlar; Belirlilik, Belirsizlik; Ödeme ve Yitim Çizelgeleri; Belirsizlik
Altında Karar Vermede Olasılıksal ve Olasılıksal Olmayan Ölçütler; Yararlılık; Yararlılık Fonksiyonlarının
Belirlenmesi; Sonsal Öncesi Kararlar; Eksiksiz Bilgi ve Örneklem Bilgisinin Beklenen Değerleri;
Doğrusal Ödeme Fonksiyonları
EKM 4107 Uygulamalı Ekonometri I
Bu derste V. Yarıyılda okutulan EKM 3125 Ekonometri I dersinde anlatılan konuların çeşitli
ekonometrik paket programlar kullanılarak gerçek verilere dayalı uygulamaları yapılacaktır.
EKM 4117 Uygulamalı İstatistik
Bu derste III. Ve IV. Yarıyıllarda okutulan EKM 1161 İstaitsik I ve EKM 1162 İstatistik II derslerinde
anlatılan konuların çeşitli ekonometrik ve istatistiksel bilgisayar paket programları kullanılarak gerçek
verilere dayalı uygulamaları yapılacaktır.
SEÇİMLİK DERSLER
EKM 4157 Bölgesel İktisat
Nokta Ekonomisinden Mekan Ekonomisine; Kuruluş Yeri Teorileri; Bölge Kavramı ve Çeşitleri; Bölgesel
Farklılıkların Nedenleri: Dışsal ekonomiler; Bölgesel Kalkınma Teorileri; Kentsel Kalkınma Yaklaşımları;
Ağ Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma; Bölgesel Politikalar, Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Sorunları,
Bölgesel Kalkınma Politikaları.
IKT 4128 Türkiye Ekonomisi
Tarihsel gelişme: Osmanlı’dan Kurtuluş yıllarına, Devletçilik ve sonrası, Hızlı toplumsal dönüşüm,
Planlı gelişme, Ekonomi politikasında köklü değişim: Dışa açık büyüme, parasal politika ve gelişmeler,
Kamu kesimi ekonomisi, Sermaye kaynaklarının kullanımı.
EKM 4167 Yönetim ve Organizasyon
Yönetim düşüncesi tarihi; bilimsel yönetim, yönetim süreci yaklaşımı, bürokrasi yaklaşımı, insan
ilişkileri yaklaşımı; sistem yaklaşımı; durumsallık yaklaşımı; İKY; iş analizi; insan kaynakları planlaması;
işe alma ve yerleştirme; işgören eğitimi; performans değerlendirmesi; kariyer geliştirme; endüstri
ilişkileri; motivasyon kuramları; liderlik kuramları; stres yönetimi; örgütsel stres; çatışma yönetimi;
örgütsel iletişim; örgüt kültürü; duygusal zeka; modern sonrası örgüt kuramı.
KMY 4218 INTERNATIONAL ENVIRONMENT POLICY
Globalleşme, Çevre ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Örgütler ve Çevre: Birleşmiş Milletler Örgütü,
NATO-Kuzey Atlantik ve İşbirliği Paktı, Dünya Bankası, OECD- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü,
Avrupa Topluluğu ve Çevre Politikası, Avrupa Topluluğu’nun Çevre Konusunda Gelişmekte Olan
Ülkelerle İşbirliği, Avrupa Konseyi’nin Çevre Yönlü Çalışmaları, Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) ve
Stratejik ÇED kavramı-örnekler, Türkiye’nin Çevre Yönetimi Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası
Anlaşmalar
MLY 4217 Bankacılık ve Mali Kurumlar
Finansal Piyasalar Tanım ve Öğeleri; Finansal Araçlar Kapsam ve İşlevleri: Dünyada ve Türkiye'de
Merkez Bankacılığı Teori ve Uygulaması; Ticaret (mevduat) Bankacılığı Teorisi; Dünyada ve Türkiye'de
Ticaret Bankacılığının Temel İşlevleri ve Uygulaması; Türkiye'de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Temel
İşlevleri ve Hizmetleri; Menkul Kıymet Borsaları ve Türkiye'de İMKB; Aracı Kurumlar ve Türkiye
Uygulaması; Yatırım Fonları Türkiye Uygulaması; Yatırım Ortaklıkları; Faizsiz Bankacılık ve Türkiye
Uygulaması.
4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR)
EKM 4138 Simülasyon Teknikleri
Sistem ve Model Kavramları; Benzetim Yöntem Bilimi; Benzetim Model ve Programını Geliştirme;
Model Tasarımı; Benzetim Deneylerinin Tasarımı; Benzetim Uygulama Sonuçlarının Çözümlenmesi;
Mevcut Benzetim Uygulamaları; Sistem Benzetim Uygulama Örnekleri ve Projeler.
EKM 4128 Panel Veri Analizi
Panel Veri, Tek Yönlü Hata Bileşen regresyon Modeli, İki Yönlü Hata Bileşen regresyon Modeli,
Hipotez Testleri, Hata Bileşenli Modellerde Değişen Varyanslılık ve Ardışık Korelasyon, Hata Bileşenli
Görünüşte İlişkisiz Regresyonlar, Hata Bileşenli Eşanlı Denklemler, Dinamik Panel Veri Modelleri,
Dengesiz Panel Veri Modelleri
EKM 4148 Ekonometri Semineri
Öğretim Üyesi ve öğrenci tarafından seçilen özel bir konuda çalışmaların yapılarak rapor şeklinde
sunulması
EKM 4108 Uygulamalı Ekonometri II
Bu derste VI. Yarıyılda okutulan EKM 3126 Ekonometri II dersinde anlatılan konuların çeşitli
ekonometrik paket programlar kullanılarak gerçek verilere dayalı uygulamaları yapılacaktır.
EKM 4118 Uygulamalı Yöneylem Araştırması
Bu derste VI. Yarıyılda okutulan EKM 3115 Yöneylem I ve EKM 3116 Yöneylem II derslerinde anlatılan
konuların çeşitli bilgisayar paket programlar kullanılarak gerçek verilere dayalı uygulamaları
yapılacaktır.
SEÇİMLİK DERSLER
KMY 1112 Siyaset Bilimine Giriş
Düşünce ve Eylem İlişkisi, Politikanın Doğası, Politika-Felsefe İlişkisi, Politika-Etik İlişkisi,PolitikaEpistemoloji İlişkisi, Politika-Ontoloji İlişkisi, Politik Felsefe ve Sınırları, Politik Felsefe ve Politik
İdeoloji, Politik Felsefe ve Politik Teori, Politik Felsefe ve Tarih, Klasik Politik Felsefe, Modern Politik
Felsefe, Postmodern Politik Felsefe, Politik Felsefenin Temel Problemleri (Özgürlük, Eşitlik, Adalet,
Devlet, Demokrasi).
EKM 4208 Veri Madenciliği
Bu ders veri madenciliğinin istatiksel, makine öğrenimi ve veri tabanı yönünden temellerini
içermektedir. Ders üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım veri madenciliği için istatistik ve makine
oğrenimi yaklaşımının temelleri hakkındadır. İkinci kısımda Online Analitik İşleme, ilişki kuralları ve
gruplama gibi işlemler için temel veri madenciliği ve algoritmalar işleyeceğiz. Dersin son kısmı metin
madenciliği, birliktelik filtresi, bağlantı analizi ve biolojik alanlarda madencilik gibi alanlarda
araştırmalar üzerine odaklanmaktadır.
ISL 4218 Yönetim Bilgi Sistemleri
Sistem Düşüncesi, Sistem Kuramı ve Sistem Yaklaşımı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgi Sistemi, Bilgisayar
Sistemi ve Bileşenleri, Bilgi Sistemi Analiz ve Tasarım Aşamaları, Bilgisayar Ağları ve Bilgi Sistemleri,
Bilgi Alt Sistemi Olarak İşletme Fonksiyonlarının İncelenmesi, Bilişim Sistemlerinin Stratejik Rolü, Bilgi
Yönetimi ve Karar Verme, Bilişim Sistemleri Yazılımı, Veritabanı Kavramı, Yapısı, Türleri, Veri
Kaynaklarının Yönetimi, İnternet ve Intranet Uygulamaları, Elektronik Ticaret ve Türleri, Programlama
Teknikleri ve Nesneye Yönelik Programlama, Bilgi ve Sistem Güvenliği
IKT 4218 Economic Integration
Bölgesel entegrasyononların amaçları, türleri. Gümrük birliğinin statik ve dinamik etkileri,Serbest
ticaret bölgeleri, Gümrük birlikleri, Gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyon. Gelişmiş
ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyon, uygulamada ekonomik bütünleşmeler
MLY 4208 Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi
Download