tusların düşürülmesi için yapılması gerekenler

advertisement
TUSLARIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
1-)
YAPI
KULLAMA
İZİN
BELGELERİ
ŞUBEMİZE
OTOMATİKMAN
GELDİĞİ
ANDA
DÜŞÜLMEKTEDİR.
2-)İSTİFA DİLEKÇESİ VE EKLERİ:( SMM bürosu TUS müellifi 3194 sayılı imar
kanunun 28.maddesi gereğince İlgili idareye İstifa dilekçesi verebilir İstifa
dilekçesi tek başına yeterli olmayıp bu dilekçeye istinaden ilgili idarece tanzim
edilmiş inşaata ait durum tespit raporunun şubemize ibraz edilmesi gereklidir.)
3-)İNŞAATINA İKİ YIL İÇİNDE HİÇ BAŞLANMAYAN YAPILAR:(Yönetim
Kurulumuzun 92 nolu toplantısı 4.maddesi kararı doğrultusunda SMM üyemizden
inşaatın adı ,pafta,ada,parsel numarası yazılı, inşaat sahibinin veya mimarın da
hazır bulunacağı inşaat mahallinde yapılacak tespit talebini içeren bir dilekçe ile
başvurması halinde planlama dahilinde şube teknik görevlilerimizin de katılacağı
komisyonun tespit raporu doğrultusunda SMM üyemizin üzerindeki O inşaata ait
m2’ler TUS m2’den düşülecektir.
4-)İNŞAATI TAMAMLANMIŞ ANCAK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
DÜZENLENMEMİŞ YAPILAR( SMM bürosu TUS müellifi inşaatın diğer TUS
müellifleriyle birlikte yapının durum tespitini yapıp inşaatın bittiğine dair tutanağı
da ekleyeceği yazıyı
ilgili idareye iki nüsha halinde
vererek
tarih ve kayıt
numarası alarak ilgili idarenin inşaata ait vereceği yazıyı yasal süre sonununa
kadar bekleyecek. İlgili idare yasal süre sonuna kadar TUS müellifine cevap
vermez ise;TUS müellifi, bir ön yazı ekinde
ikinci nüshayı ,durum tespit raporu
ile birlikte MMO EDİRNE şubemize verecektir. TUS müellifin üzerindeki O inşaata
ait m2’ler TUS m2’den düşülecektir.Şubemiz ilgili idareye yapının mühürlenmesini
yada yapı kullanma izin belgelerini göndermesini belirten bir yazı yazacaktır.
5-)BİRDEN
ÇOK
KATLI
BİNALARDA
YAPI
YAHİBİNİN
BİR
KATI
YAPTIKTAN SONRA DİĞER KATLARI YAPMAMAYA KARAR VERMESİ
DURUMUNDAKİ YAPILAR:(bir katın yapımı bitmiş ise SMM bürosu TUS müellifi
inşaatın diğer TUS müellifleriyle birlikte yapının durum tespitini yapıp inşaatın
bittiğine dair
tutanağı da
ekleyeceği yazıyı
ilgili idareye iki nüsha halinde
vererek tarih ve kayıt numarası alarak ilgili idarenin inşaata ait vereceği yazıyı
yasal süre sonununa kadar bekleyecek. İlgili idare yasal süre sonuna kadar TUS
müellifine cevap vermez ise;TUS müellifi, bir ön yazı ekinde
ikinci nüshayı
,durum tespit raporu ile birlikte MMO EDİRNE Şubemize verecektir TUS müellifin
üzerindeki O inşaata ait m2’ler TUS m2’den düşülecektir.Şubemiz ilgili idareye
inşaata ait durum tespit raporunun ve/veya bir katın yapı kullanma izin belgesini
göndermesini ve inşaatın diğer bağımsız bölümlerinin tekrar başlaması durumda
yeni bir TUS müellifinden sicil durum belgesi istenmesini belirten bir yazı
yazacaktır.)
6-)İNŞAATI TAMAMLANMIŞ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ KISMEN
ALINMIŞ YAPILAR( SMM bürosu TUS müellifi inşaatın diğer TUS müellifleriyle
birlikte yapının durum tespit tutanağını ekleyeceği yazıyı ilgili idareye iki
nüsha halinde vererek tarih ve kayıt numarası alarak ilgili idarenin inşaata ait
vereceği yazıyı yasal süre sonununa kadar bekleyecek. İlgili idare yasal süre
sonuna kadar TUS müellifine cevap vermez ise;TUS müellifi, bir ön yazı ekinde
ikinci nüshayı ,durum tespit raporu ile birlikte MMO EDİRNE şubemize
verecektir. TUS müellifin üzerindeki O inşaata ait m2’ler TUS m2’den
düşülecektir.Şubemiz ilgili idareye yapının mühürlenmesini yada yapı kullanma
izin belgelerini göndermesini belirten bir yazı yazacaktır.
Download