10.sınıf tarih 2014-2015 1.dönem 2.yazılı indirmek

advertisement
Ad-Soyad:
No
:
Sınıf
:
A
Puan:
Not:
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKİYE YARDIMSEVENLER DERNEĞİ LİSESİ 10. SINIFLAR I. DÖNEM II. YAZILISI (ORTAK)
1.Osmanlı Devleti Oğuzların hangi boyu tarafından
kurulmuştur?
A)Kayı B)Kınık C)Avşar D)Beydili
E)Karaevli
2.Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda
Anadoludaaşağıdaki beyliklerden hangisi yoktur?
A)Karamanoğulları B)Germiyanoğulları C)Candaroğulları
D)Artuklular
E)Hamitoğulları
3.Osmanlı Devletinin Haçlılarla yaptığı ilk savaş
aşağıdakilerden hanghisidir?
A)Çirmen B)Sazlıdere C)I.Kosova D)II.Kosova E)Ankara
4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devletine
başkentlik yapmamıştır?
A)Bursa B)Edirne C)İzmir D)İznik
E)İstanbul
5. Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin
başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana
gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?
A) Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi
B) Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi
C) Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması
D) Bizans’ın vergiye bağlanması
E) İstanbul’un kuşatılması
6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda
Yeniçerilerin silahlarının yapım,onarım ve
korunmasıyla görevli askeri sınıftır?
A)Acemi ocağı B)Topçu ocağı C)Cebeci ocağı
D)Humbaracı ocağı
E)Lağımcı ocağı
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye
sınıfının üyelerinden birisi değildir?
A)Kadı B)Şeyhülislam C)Müderris D)Defterdar E)Kazasker
8. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim
döneminde olmamıştır ?
A) Çaldıran Savaşı B) Turnadağı Savaşı C) Mohaç Savaşı
D) Ridaniye Savaşı E) Mercidabık Savaşı
9. İstanbul'un fethi sırasında İtalya'ya kaçan Bizanslı
âlimler halka eski Latinceyi öğretmeye başladılar. Bu
da antik eserlerin okunmasını kolaylaştırdı.
Bu gelişme Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin
doğmasında etkili olmuştur?
A) Coğrafî keşiflerin B) Rönesans hareketlerinin
C) Reform hareketlerinin
D) Sanayi İnkılâbının
E) Fransız İhtilâlinin
10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa
sürede büyüme nedenleri arasında yer almaz?
A)Güçlü bir teşkilatlanmaya sahip olması
B)Ordunun güçlü olması
C)Jeopolitik konumunun elverişli olması
D)Avrupalıların desteğini alması
E)Beyliklerin desteğini alması
11. Aşağıdaki Osman Padişahlarından hangisine
halife tarafından “Sultanı iklimi Rumi” unvanı
verilmiştir?
A)I. Murad
B)II. Murad
C)I. Bayezid
D)II. Bayezit
E)I.Mehmet
12. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu'da Türk
birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
A) Niğbolu Savaşı B) l. Kosova Savaşı
C) Ankara Savaşı D) Varna Savaşı
E)Koyunhisar
13. Osmanlı Devleti fethettiği yerlere Anadolu’dan
getirdiği Türk ve Müslüman halkı yerleştirmiş,
fethedilen yerlerdeki halka hoşgörülü davranmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetlerinin en önemli
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ortodoksları,Katoliklere karşı desteklemek.
B)Fethedilen yerlerdeki Türk nüfusunu artırarak Balkanlarda
kalıcı hale gelmek
C)Tekfurları Bizans’a karşı ayaklandırmak.
D)Devletin çok uluslu hale gelmesini sağlamak.
E)İstanbul’un fethini kolaylaştırmak
14. Aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda
Akdeniz bir Türk gölü olmuştur?
A)İnebahtı Deniz Savaşı B)Mohaç Meydan Savaşı
C)Preveze Deniz Zaferi
D)Çaldıran Savaşı
E)İstanbul’un Fethi
15. Kuruluş Dönemi'nde, Osmanlılara karşı Avrupa
devletlerinin Haçlı orduları kurmalarının temel
nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
A) İstanbul Boğazı'nı ele geçirmek
B) Akdeniz'deki Osmanlı egemenliğine son vermek
C) Karadeniz ticaretini ele geçirmek
D) Türkleri Balkanlardan atmak
E)Roma İmparatorluğunu yeniden canlandırmak
16. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt
döneminde yapılmıştır?
A) l. Kosova B) Varna C)Ankara D) II. Kosova E)Maltepe
17. Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti'nin
Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
A) Otlukbeli Savaşı
B) Yeniçeri Ocağı'nın kurulması
C) İznik ve İzmit'in alınması
D) İlk defa Rumeli'ye geçilmesi
E)İlk paranın(bakır para)bastırılması
18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının
kullandığı ünvanlardan değildir?
A)Han
B)Padişah
C)Şah
D)Hüdavendigar
E)Sultan
19. Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin
özellikleri arasında yer almaz?
A)Üretimde sürekliliği sağlamak
B)Devlet arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak
C)Ordunun ihtiyaçlarının karşılamak
D)Vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak
E)Bölgenin huzur ve güvenliğinin sağlamak
20. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflere katılan
denizcilerden biri değildir?
A)Macellan B)Vasco da Gama C)Kristof Colomb
D)Bartelmi Diyaz
E)Leonardo da Vinci
21. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tablolarıyla
bilinen Rönesans döneminin en ünlü ressamı kimdir?
A)Shakespeare
B)Erasmus
C)Michelangelo
D)Leonardo da Vinci
E)Montaigne
22. Rönesans ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
A)İtalya B)Fransa C)Almanya D)İngiltere E)İspanya
23. Aşağıdaki kişi ve durum eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A)Osman Bey => Bakır para
B)Orhan Bey => Yeniçeri ocağının kurulması
C)Yıldırım Bayezıd => İstanbul’un ilk kez kuşatılması
D)Çelebi Mehmet => Fetret devrinin sona ermesi
E)I. Murat => Edirne’nin başkent yapılması
24. Osmanlı Beyliği'nin Rumeli'de ele geçirdiği ilk
yerleşim yeri, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çimpe Kalesi B) Gelibolu
C) Edirne
D) Çanakkale E) Sırp Sındığı
25. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile
imzalanan 1555 Amasya antlaşması ile ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) İran ile imzalanan ilk resmi antlaşmadır.
B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.
C) Bugünkü Türkiye - İran sınırını çizen antlaşmadır.
D) Osmanlı Devleti'nin bir başka devletle imzaladığı ilk
antlaşmadır.
E) İran ile imzalanan son antlaşmadır
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Not: Her sorunun doğru cevabı 4 ( dört )
puandır.
Süre: 1 ders saatidir.
Soruların üzerinde şıklama yapmayınız.
Cevaplarınızı tabloya işaretleyiniz.
Başarılar.
“Tarih tekerrür etmez, hatalar tekerrür
eder”.
Cafer ACAR
Tarih Dersi Ögretmeni
Alpaslan KILIÇ
Tarih Dersi Ögretmeni
Download