tamsayilar

advertisement
TAM SAYILAR
UYGULAMALAR
1.) Aşağıdaki sayılardan negatif olanların yanına “n” pozitif olanların yanına “p” yazınız.
−3
−4
0
−2
+7
6
2
2.) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. 𝑍 − ∪ 𝑍 + = 𝑍
II. 𝑍 + = 𝑆 (𝑆 → 𝑆𝑎𝑦𝑚𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤 𝑘ü𝑚𝑒𝑠𝑖)
III. 𝑍 − ∪ {0} = 𝑁
IV. 𝑍 = 𝑁
3.) Mutlak değeri 5 olan tamsayılar arasında kaç tane tam sayı vardır?
4.) −3, −7, −4, −1 tam sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız.
5.) +5, +7,2, +12 tam sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.
6.) +3 > +1 > −3 > −2 > −5
Yukarıdaki sıralamanın doğru olabilmesi için hangi iki sayının yeri değiştirilmelidir?
7.) Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. Bir tam sayının mutlak değeri her zaman pozitiftir.
II. Sıfır pozitif tam sayılardan küçüktür.
III. İki basamaklı en küçük tamsayı 10 dur.
IV. Her tam sayı aynı zamanda bir doğal sayıdır.
8.) Rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tamsayının mutlak değeri ile rakamları farklı 3
basamaklı en küçük pozitif tam sayının mutlak değerinin farkını bulunuz.
9.) İki basamaklı en büyük negatif tam sayının sayı doğrusunda solundaki ilk tam sayı hangisidir?
10.)
Yandaki bulmaca karelerinde aşağıdaki
sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
I. En büyük negatif tam sayı.
II. Referans değer.
III. Sayı doğrusunda bir tam sayının
görüntüsünün başlangıç noktasına
olan uzaklığı.
IV. Pozitif tam sayıların işareti.
V. Sayı doğrusunda sıfırın solundaki
tam sayıların genel adı.
Download