ULUSAL ETİK MEVZUAT LİSTESİ

advertisement
ULUSAL ETİK MEVZUAT LİSTESİ
MEVZUAT
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları Hakkında Kanun
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
1156 sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6085 sayılı Sayıştay Kanunu
2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Kurulu İlke Kararları
Kamu Görevlileri Etik Kuruluna İlişkin Başbakanlık Genelgesi (2004/27)
Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011/1)
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
5176 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrası İle İlgili Anayasa Mahkemesi İptal Kararı
Download