STE MEK Dü çıR

advertisement
EI.AKSA MESCIDINDE
3 Günliik Tur
l (]iiıı
KADİn GECrsİ
Birinci Gün:
Profesyonel Müslüman Rehber tarafindan havaalanında
karşılanarak otele yerleşilecek. Hemen Sonraslnda iftar için
El-Aks a' yagidilip teravih namarı burada kılınacak.
Ikinci Gün:
Kutsal Kudüs turu; Eski Kudüs yaya olarak gezilecektir.
ögıe
namazl, iftar Ve Sonrasında Kadir Gecesi canlı olarak idrak
edilecektir.
Üçüncü Gün:
Dönüş için havaalanı'na hareket.
3 Giin 2 Gecelik
Birinci Gün:
tıır
Profesyonel Müslüman Rehber tarafından havaalanında
karşılanarak. Sonra Arihaya kısa bir gezi öğlen yemeyi
alıp tekara KudüstekiZeytin Dağına gitmek Kudüsü oradan
panoramalı man Zaray I seyretmek.
Ikinci Gün:
Kahvaltıdan Sonra; Eski Kudüs yaya olarak gezi|ecektir.
ögıe
namazl,ve Haremin içi detaylı gezilecek.
Uçüncü Gün
Kahvaltı yaptıktan
gidilecektir
Sonra
Hz. Musanın
makamına
Sonra vatana dönüş.
2 Gün 1 Gecelik tur
Birincİ Gün:
Profesyonel Müslüman Rehber tarafindan havaalanında
karşılanarak. Eski Kudüs yayaolarak gezi|ecektir. Ögıe
lamazl,ve Haramın içinde detaylı gezilecek.
Ikinci Gün
Kahvaltı yaptıktan Sonra Hz. Musanın makamına gidilecektir
sonra vatanadönüş
PHONE ı
0097 2-2-5401216 FAX: 0097 2-2-5326992
P.O.BOX I9T44JERUSALBM
yabous _7 @hotmaİl.com www.yaboustravel.com
.
Detayları Türkçe sayfamızda bulabilirsiniz.
Mirac Kandİli
Profesyonel Müslüman rehber tarafindan karşlanarak
otele yerleşilecek. İık namaz Mascidi Aksada kılınacak.
Zeytin dağına gidilecek Kudüsün gizel panoramast
görülecektir. Bundan Sonra Siyon tepesinde bulunan
Hz. Daudun makamı ziyaret edilecek. Geceyi Kudüstc
Yobous TaT
geçireceğiz.
2 (Jiiıı
Kahvaltıdan Sonra Halilurrahman (HEBRoN) şchri
'ı,iyııret
cdilecek. orada Al-i ibrahim mescidinde namaz kılıııacak
bu camiide Hz. ibrahim ve eşi Sara Hz. Ishak ve Leka
vc Rıfka ile ilgilidir. Dönüşte Bethlehimde bulunıııı Hz.
isaııııl beşik isimli kilisesi ziyaretedilecektir.Bu kiliscııiıı
kıırşısıııcizık i Hz. Ömer Mescidinde ikindi Namazıııı
kılacağı'z.Hz. Yakubun eşi aynl Zamanda Yusufun Anııcsi
biliııcıı Rahel makamı ziyaret edilecek. Kudüse geri
D(iııüş.
3 ( Jiiıı
Bu gün Hz. Musa'nın makamlnl liyarct ctmck tıınııCıyla
Ürdün vaclisine gidilecek. Bu ı.iyarettc dünyaııın cn
tuzlu Ve yeryüzün en düşük noktası tılaıı Lut g(ilüı'ıc
gidilecektir. Bu tuzlu Suya girme imkanı sağlııyııcağı'z.
Bundan Sonra Dünyanın en eski şehri cılan Erihayı ziyarct
edeceğiz. Bu sırada islam Mimarına bir bakış atmak
izere Ummiye dünemine ait Halife Hişam'ın köşküsüne
bir bakış atacağız. oradan Nasra'ya gidip geceyi orada
geçirec eğiz.
4 (liin
Sabah kahvaltı sonrasında El Celilin en büyük şehri olan
Nasradaki Şahabuddin mezarı ziyaret edilecek bu büyük
şehrin içinde tur atılacak.
o sırada l l87 yılında Salahuddin Eyyubinin haçlı
ordu l arını bozguna uğrattığı büy ük zaferin gerçekleşti ğ i
Hittin muharebesi bölgesinden de geçilecektir. Deniz
kenarinde bulunan ve eski su kanallarıyla meşhur
Kisaryada dinlenmek üzere mola verilecek ve Kudüse
geri dönüş yapılacak.
HAFTASONUNUZU
K U
G E
Dü STE E
çıR MEKK
ıs TE MEZMı sıN.Z?
Kutsal Yolculuk
ibartet anlacıyla yalıı v.cL| üç ıılescicle: scytılıııt yıı1ıı lıı':
l.Mescicl-i
Hari}ıI")
2.Mescicl-i Nebevi
3.Mescicl-i Aksıı.
(Haclis-i Şerif)
ikindi namaa kılınarak yola devam edilecek.
Namazdan Sonra Zeytin Dağında Selman El-Farisi'nin
makamına uğranacak ve Kudüs'ün en gizel panorama
manzaras l görü l ebi lecekti r.
Beşinci Gün: otelde yapılacak kahvaltı
Sonraslnda
dönüş
için havaalanı'na doğru hareket edilecek...
Beş Günlük Tur
Lut gölüne girerek tuzlu/sodalı suyundan faydalanılacak.
Bİrinci Gün:
Sonrasında Kudüs'e dönerken Hz. Musa'nın makamında
Profesyonel Müslüman Rehber tarafından karşılanarak
ikindi namazı kılınarak yola devam edilecek.
kılınacak.
Namazdan Sonra Zeytin Dağ'ında Salınan El-Farisi'nin
makamına uğranacak Ve Kudüs'üıı eı'ı güzel paırorama
İkinci Gün:
manzarasl görü lebi lecekti
Kahvaltıdan Sonra Halilurrahmaıl (Hebroıı) şehri
ziyaret edilecek.orada ibrahim (AS) mescidiııde nafflaz
kılııracak. Bu camii Hz.ibrahim ve eşi Sara, Hz.Ishak ve
Beşinci Güır: otelde alıııaıı kalıvııltl Sonrasıırda dönüş
otele yerleşilecek. iıt
namaz Mescid-i Aksa'da
için havaalan
l'
eşi Leka ile ilgilidir.
Dönüşte Betlehem'de bulunan Hz.[Sa'nın Beşik isimli
kilisesi ziyaret edilecek. Bu Kilise'nin karşısında
bulunan
Hz. Ömer Mescidinde ikindi namazını kıla cağız.
Akşamdan Sonra da El-Aksa'ya gidilip yatsl namaZln|
kı|acağız.
Üçüncü Gün:
Kudüs'te eski şehri görmek izere yaya turu yapacağız,
bu turda
Kudüsün dört kısmını görec eğiz. Bundan Sonra, ElAksa'nın Haremü Şerif kısmına girip bu kutsal mekan
hakkında detayli açıklamaları dinleyeceği z. Daha Sonra
El-Aks a' da serbest gezi yapacaflız.
Dördüncü Gün:
Kahvaltıdan sonra Eriha'ya tura çıkılacak.(Eriha
en eski şehridir Ve dünyanın deniz
seviyesinden
düşük noktasındadır)
Lut gölüne girerek tuzlu/sodalı suyundan faydalanılacak.
Sonrasında Kudüs'e dönerken Hz. Musa'nln makamında
dünyanın
Birinci Gün:
r.
na cloğrı-ı lıareket cclilecek.
7
. .
Günlük Tur
Profesyonel Müslüman rehber tarafından havaalanında
karşılanarak otele yerleşilecek. iık namaz Mescid-i
Aksa'da kılınacak.
Dördüncü Gün :
Bugün El-Halil'de bulunan'Hz. İbrahim, Hz. Yakub,
Hz. Ishak, Hz. Yusuf ve eşleri Sara, Leka ve Rifka'nın
makam|arı ziyaret edilecek. Bundan Sonra Betlehem'e
uğrayıp
Hz. Isa nln Beşik Kilisesi'ne
gidilecek.
Arkasında
Hz Yusuf 'un annesi Rahel'in mezafl ziyaret edilecek.
Dönüşte Hz. Samuel Kabir kilisesi görülecek, sonra
akşam ve yatsl namazları kılınmakizere El-Aksa'ya
gidilecektir.
Beşinci Gün: Çevredeki şehirler; Önce Yafa'ya
gidilecek, burada bulunan Hasan Bey mescidi ziyaı'et
edilecek. TeI AviV'e geçilecek; Tel Aviv modern anayolu
izleııerek Hayta'daki Karmel tepesine gidilecektir.
oradaıı
Mescidi ziyaret edilmek
üzere Akka'ya gidilecek. Şehrin eski caddelerinde Han
El- Umm'da yaya geziııti yapılacak. Akşama doğru da
da Ahmad Paşa El-Cazzar
oradan Nasra şehrine geçilecek.
ikinci Gün:
Altıncı Giiıl:
Kudüs gezisi; Sabah namazı Mescid-i Aksa'da kılınıp
Sonraslnda Zeytin Dağı'na gidilerek Kudüs'ün güzel
panoraması görülecektir. Bundan Sonra Siyon Tepesiırde
bulunan Hz.Davud'un makamı ziyaret edilecek. Burada
ay nl Zamanda Hz.IS a' nın havarileri (öğrenci leri ) i le Son
akşam yemeğini yediği odayı göreceğiz. Namaz kılmak
içinse Al Aks a'ya dönülecek.
El-Celil'in en büyük şehri
olan Nasra'daki Şihabuddin mezafl ziyaret edilerek bu
büyük şehrin içinde tur atılacak. o sırada, 1 187 yılında
Üçüncü Güıı:
Ürdün Vadisi'ne gidilecek. Yolda Hz. Musa makamı
ziyaret edilecek. Aynı Zamanda tuzlu Öıtı Denizll-ut
Gölü'ne gidilecek. Burada suya/göle girme imkanı
bulunabilecek. Bilindiği gibi bu bölge dünyanın deniz
seviyesinden en düşük noktasıdıı'. Sonrasında Hişam
Köşkünü görmek izere Eriha'ya gideceğiz. Akşam ve
Yatsı namazları El-Alksa' da.
Sabah kahvaltı sonrasında
Salaheddin Eyyubi'nin haçlı ordularlnl bozguna
uğrattığı
büyük zaferin gerçekleştiği, Hittin muharebesinin
yapıldığı bölgeden de geçilecektir. orada deniz
kenarinde
bulunan Ve eski su kanallarıyla meşhur Kisarya'da
dinlenmek üzere mola verilerek Kudüs'e dönülecektir.
Yedinci Gün:
Kudüste serbest sabaıı. Öğleden Sonra dönüş için
havaalanlna hareket edilecek.
Download