ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ

advertisement
ÜST EKSTREMİTE
KEMİKLERİ
„
„
„
„
„
„
„
„
Scapula
Clavicula
Humerus
Radius
Ulna
Ossa carpi (8)
Ossa metacarpi (5)
Phalanges (14)
Scapula (kürek kemiği)
„
„
„
„
„
„
„
„
Üç köşesi (angulus)
Üç kenarı (margo)
İki yüzü (facies)
Spina scapulae
Acromion
Cavitas glenoidalis
Collum scapulae
Processus coracoideus
Clavicula (köprücük
kemiği)
„
„
„
„
„
„
En yüzeyel yerleşimli,
En kolay kırılabilen,
Kemikleşmesi ilk
başlayan kemiktir.
Extremitas acromialis
Corpus clavicula
Extremitas sternalis
Humerus (kol kemiği)
„
„
„
Tipik bir uzun kemiktir.
– Üst ve alt uçlar ile bir
cismi vardır
Üst uç
– Caput humeri
– Tuberculum majus-minus
– Collum anatomicum
– Collum chirurgicum
Cisim
– Tuberositas deltoidea
– Sulcus nervi radialis
Humerus – Üst uç
Humerus (kol kemiği)
„
Alt uç
– Condylus humeri
„
„
–
–
–
–
Trochlea humeri
Capitulum humeri
Fossa coronoidea
Fossa radialis
Fossa olecrani
Epicondylus medialislateralis
„
Sulcus nervi ulnaris
ÖN KOL KEMİKLERİ
Radius (döner kemik)
„
„
„
„
Önkolun dışyan tarafındadır.
Üst uç
– Caput radii
– Collum radii
– Tuberositas radii
Gövde
– Margo interosseus
Alt uç
– Facies articularis
carpalis
– Processus styloideus
– Tuberculum dorsale
Ulna (dirsek kemiği)
„
Üst uç
–
–
–
–
„
Incisura trochlearis
Olecranon
Processus coronoideus
Tuberositas ulnae
Gövde
– Margo interosseus
„
Alt uç
– Processus styloideus
– Caput ulnae
„
Bilek eklemine katılmaz
El Kemikleri
Ossa carpi (el bileği
kemikleri)
„
„
„
İki sıra halinde yerleşmiş
8 adet kemiktir.
Proksimal sıra dıştan içe
doğru;
–
–
–
–
Os scaphoideum
Os lunatum
Os triquetrum
Os pisiforme
–
–
–
–
Os trapezium
Os trapezoideum
Os capitatum
Os hamatum
Distal sıra, dıştan içe
doğru;
Ossa metacarpi (el tarak
kemikleri)
„
„
5 adet uzun
kemikçiktir.
Os metacarpale I,
II, III, IV ve V
şeklinde adlandırılır
(dıştan içe doğru)
Phalanges (el parmak
kemikleri)
„
„
„
Uzun
kemikçikleridir.
Başparmakta 2,
Diğer parmaklarda
3’er tane falanks
vardır
–
–
–
Phalanx proximalis
Phalanx media
Phalanx distalis
Download