Matematik(301-400)

advertisement
işleminin sonucu kaçtır?
301)
A)  10
B)  1
C)
1
2
D) 12
Şekilde DE // AB dir.
Verilenlere göre x açısı kaç derecedir.
302)
A) 116
B) 118
303) 
A)
1
2

3
9
5
9
C) 120
D) 130
işleminin sonucu kaçtır?
B)
2
9
3
6
C)
D)
6
3
2
1

1  1 3  7 2
304) 
 .( ) işleminin sonucu kaçtır?
1  1 1  2

3 
A) 
305)
1
4
B)
1
4
C)
1
D)
4
23
kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı
4a
kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
306) x Є R olmak üzere;
D) 7
2x  6
 4 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden
5
hangisidir?
a) 20
b) 13
c) 7
d) 24
307) (-13) sayısı hangi sayı ile toplanınca +2 ye eşit olur?
a) -11
308) a 
b) 15
18
15
22
,b  ,c 
19
16
23
A) b<a<c
c) 11
d) -15
olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
B) b<c<a
C) a<b<c
D) c<b<a
2 1 1 1
 (  : ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
3 2 3 2
309)
1
1
1
1
B) 
C)
D)
4
2
4
2
2
2
310) 2 x  2 x  x  x  2 ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 
A) 3 x 2  3 x  2
B) 8x3
C) x 2  x  2
D) 4 x 2  2 x  2
311) Bir otobüste toplam 16 kişi bulunmaktadır.Durakta bu otobüse 4 evli çift binince
erkeklerin sayısı
bayanların sayısının 2 katı oluyor.
Buna göre otobüste başlangıçta kaç bayan vardır?
A) 4
B)5
C) 6
D) 8
 8 
312)    a  0 işleminde a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
 17 
8
7
6
5
a)
b)
c)
d)
17
17
17
17
6 1
 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
25 5
313)
a)
10
25
b)
11
25
c)
12
25
d)
13
25
314) “4 katının 2 eksiği, 6 katının 7 fazlasına eşit olan sayı kaçtır?”
Probleminin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A)4x –2 = 6x – 7
C ) 4x – 2 = 6x + 7
B) 4x +2 = 6x – 7
D ) 6x –2 = 4x -7
315) 2. 2x  6 – 2. 4  x = 4
denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2
B) 3
C) 4
D)5
316) 5X3a – 6X2b + 8a2b – 10ab3 ifadesinde kaç tane terim vardır?
a) 1
317)
b) 2
d) 4
5x  3
 2 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
3x  1
a)-5
b)-2
318) a 
c)-3
d)-8
5
4
6
, b  , c  rasyonel sayıların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
6
5
7
A) b<a<c
319)
c) 3
B a<b<c
C) c<b<a
D) a<c<b
1 a
5


ifadesinde a’nın alacağı kaç pozitif tam sayı değeri vardır?
9 36 12
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
320) Bir öğrenci parasının ¾ ‘ ünün ½ si ile kitap alıyor. Geriye 30 YTL kalıyor.
Öğürencinin kitaba verdiği para kaç YTL’ dir?
a) 27
b) 56
c) 18
d) 28
1
 1
 1  1

321) 1   . 1   . 1   ……….. 1   = ?
 3
 4  5
 41 
a) 41
b) 30
c) 14
d) 28
322) Aşağıda, tam sayılar için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Pozitif tam sayıların hepsi sıfırdan büyüktür.
B) En küçük pozitif tam sayı, en büyük negatif tam sayıdan büyüktür.
C) Sıfır, bütün negatif tam sayılardan büyüktür.
D) Negatif tam sayıların değeri, sıfıra yaklaştıkça küçülür.
323)
 5  (2)  (2)
3  (5)
işleminin sonucu kaçtır?
A) 3
324)
A)
B) 
1
3
C)
1
3
D) 3
1 2 3 4 5 6 7 8
        ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
2 3 2 3 2 3 2 3
16 44 27 38
B) C) D)
3
3
4
3
325)
40
8
rasyonel sayısı un kaç katıdır?
21
3
7 3 4
5
A) B) C) D)
6 7 3 7
CEVAP ANAHTARI ( 301/ 325)
301 D 311
A
321
C
302 A 312
A
322
D
303 A 313
B
323
C
304 B 314
C
324
B
305 C 315
C
325
D
306 C 316
D
307 B 317
A
308 A 318
A
309 B 319
B
310 C 320
C
 5  4
326)         ? işleminin sonucunu bulunuz.
 8  2
 11 
a)   
 8
 1
b)   
 6
 9
c)   
 2
 9
d)   
 8
327) 4a+(2-a)-5(4-3a) = 18 ise a kaçtır ?
A) 1
B) 2
C) -1
D) -3
 9  4 
328)         ? işleminin sonucunu bulunuz.
 8   12 
 3
a)   
 8
 3
b)   
 8
 8
c)   
 3
 8
d)   
 3
329) Bir anne ile kızının yaşları toplamı 68 dir. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 4 yaş
fazladır. Annenin yaşı kaçtır?
a)46
b)48
c)50
d)52
1
1  5 

330) (2  ) : ( ) :  1 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
3
3  7 

A)-49
B) -
49
2
C)49
D)
49
2
331) 4.(x-1)+2x=2 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
A) 0
B) 1
C)2
D)3
332) Ardışık iki çift sayının toplamı 86 ise bunlardan büyük olanı kaçtır?
A)44
B)42
C)40
D)38
333) 2/5 i dolu olan süt kabına 3 litre daha süt eklenince kabın yarısı dolmuştur. Buna göre,
kap tam dolu
iken kaç litre süt alır?
A)18
B)24
C)27
D)30
334) Anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 61 dir. 3 yıl sonra annenin yaşı, çocukların yaşları
toplamının
2 katının 2 eksiği olacaktır. Annenin şimdiki yaşı kaçtır?
A)40
335) Bir sayının
A)15
B)45
C)50
D)55
4
inin 3 fazlası aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır?
5
B)20
C)25
D)30
336) Dörtte birinin 3 fazlası kendisine eşit olan sayı kaçtır?
A)12
B)6
C)10
D)4
337) Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2 fazla bilye
alarak
paylaşıyorlar. Buna göre en az bilye alan, kaç tane almıştır?
A)14
338) 5 
B)15
10
7
9
2
x 1
A) 5
C)16
D)17
ifadesindeki x aşağıdakilerden hangisidir?
C) 3
B) 4
D) 2
339) 2x-3=4 ise x kaçtır?
a) 6/4
b)4/3
c)7/3 d)7/2
340)
Yandaki şekilde e // g olduğuna göre x
açısı kaç derecedir?
A ) 25
B) 55
C ) 30
D ) 35
341) Aşağıdaki işlemlerden kaç tanesi yanlıştır?
I.
II.
III.
IV.
A)1
B) 2
 24   2
4
12007   20  0
2  10 . 5  3 :  3 19
1
 7 .  5  14  :  2
C) 3
D) 4
342) 3 – 2.( x – 1 ) = 0 denkleminde x kaçtır?
A) - 1/ 2
B) 3 / 2
C) 5 / 2
D) 7/2
343) A= 2x – 1 ve B= 2- x olduğuna göre A – B aşağıdakilerden hangisidir?
A) x -3
C) 3x – 3
B) x + 3
D) 3x + 3
 2  1
344) 1   2   işleminin sonucu kaçtır?
 3  6
A)-3
345)
B)-2
C)2
D)3
5
ifadesi bir rasyonel sayı ise a aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a3
A) 2
B)3
C) 4
D)5
346) -4 sayısının çarpmaya göre tersi ile toplamaya göre tersinin bölümü aşağıdakilerden
hangisidir?
a)16
b)1/16
c) -1 / 4
d)-1 /16
347) 5xy – (6xy+3y) ifadesinin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
a)-xy-3y
b)xy-3y
c)xy+3y
d)-xy+3y
348) Bir üçgenin kenarları, üç doğrunun birbirine göre durumlarından hangisine örnek
olabilir?
a)İki paralel, bir kesen
c)Noktadaş
b)Paralel
d)İkişer,ikişer birbirini kesen
349) Aynı düzlemde bulunan doğrularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıstır?
A) Üç doğru ikişer ikişer kesişebilir.
B) İki doğru paralelse üçüncü doğru bunları mutlaka dik keser.
C) Üç doğru aynı noktada kesişebilir
D) Üç doğru paralel olabilir.
350) 2+2÷2+2÷2
2.2.2.2.2
A) 1/32
B)1/16
işleminin sonucu kaçtır?
C)1/8
D) 1/4
351)
-3+4-6
-2-3
A) 9/5
B) 13/5
353)
A)
C) -9/5
D) 1
işleminin sonucu kaçtır?
352)
A) 4
CEVAP ANAHTARI ( 326/ 350)
326 A 336
D
346
D
327 B 337
C
347
A
328 A 338
B
348
D
329 D 339
D
349
B
330 D 340
D
350
C
331 B 341
C
332 A 342
C
333 D 343
C
334 B 344
B
335 A 345
B
işleminin sonucu kactır?
B)
C) -4
D)
işleminin sonucu kaçtır?
B)
C)
D)
354) 2x+4=24 ise denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {8 }
B) {9}
D) {11}
ise denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
355)
A) -1
C) {10}
B) 0
C) 1
D) 2
356) Bir açının tümleri, kendisinin 4 katı ise bu açının bütünleri kaçtır?
a) 160
b) 162
c) 164
d) 166
357) Düzlemde bir çember ile bir doğru kaç farklı konumda bulunabilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
358) Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?
A) 5+
1
1
5
2
2
359)
3 2 8 24
, ,
,
7 5 15 41
B) 7:
1
 14
2
1 8
C) 8. 
3 3
D) 1 
2 2

5 5
Rasyonel sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir?
A)
8
3 2 24
  
15 7 5 41
B)
C)
24 2
8
3
 

41 5 15 7
D)
2 3
8
24
 

5 7 15 41
24
8
3 2

 
41 15 7 5
360) Bir klima odadaki havayı 5 dakikada bir çalışarak 2 derece ısıtmaktadır. Odadaki
havanın
soğumadığını varsayarsak başlangıçtaki sıcaklığı 18 derece olan bir odanın sıcaklığı
yarım saat
sonra kaç derece olur?
A)20
B)25
C)28
D) 30
361) 3(x+2)+2x-7 ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
a) 5x-1
b) x-9
c) x
d) 5x-13
362) ¾ ‘ü 60 olan sayının ½ si kaçtır?
a) 40
b) 80
c) 25
d) 30
363) Bir kenarı a cm olan karenin her kenarının uzunlukları 2 cm kısaltılarak yeni bir kare
elde ediliyor.
Oluşturulun yeni karenin alanını veren cebirsel ifade hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A) a2-4a + 4
B) a + 2
C) a2+4
D)a3+ 2a + 1
364) Bir top x metreden yere bırakılıyor. Her seferinde bir önceki yüksekliğinin
zıplayarak
2
ü kadar
3
yükseliyor. Üçüncü defa yükseldiğinde yer ile topun arasındaki mesafeyi veren cebirsel
ifade nedir ?
A)
2x
3
B)
4x
9
C)
19 x
27
D)
8x
27
365) Bir sayının 2 fazlasının 6 katının 5’te biri 18 olduğuna göre bu sayı kaçtır?
A) 11
B) 13
C) 14
D) 16
366) (m–5) . (m+5) çarpımının sonucunda toplam kaç tane terim vardır?
A) 4
B)
3
C)
2
D)1
 3  3  5 3  5 
367)           x   olduğuna göre x kaçtır?
 4  2  6 4  6 
A)
3
4
B) 
5
6
C) 
3
2
D)
5
6
368) Ayşe’nin kitaplığında x tane raf vardır. Ayşe kitaplığının her rafına x +12 tane kitap
koyduğunda 2x tane kitabına yer kalmıyor. Buna göre Ayşe’nin tüm kitaplarının sayısı
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) x2+14x
B) x2+12x
3
C)x2+10x
D)x2+8x
2
 1  1
369)  1      işleminin sonucu kaçtır?
 2  2
A) 
29
8
B) 
25
8
C) 
8
29
D) 
8
25
370) 5x + 2 - 3x2.3x.4 + 5x - 1 cebirsel ifadesindeki terim sayısı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
371) a = -1 ve b = 2 değerleri için
D) 5
a 3b
nin değerini bulunuz .
a2
3
3
D)
2
2
8
2
8
372) A = { -2 ,5 , , 0 , 1 , 9 ,
} A kümesinin elemanlarından kaç tanesi tam sayıdır ?
4
3
2
A) -2
B)2
C)
A) 7
B) 6
C) 5
373)  12  8   3  ?
a) -1
374)
 2.  12  ?
b)-3
3
375) 3 -
1
b)
c) +1
d) +3
c) +8
d) -8
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
1
2
işleminin sonucu kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
3
a) -2
a) 6
b) -3
D) 4
1
2
2
9
c) -
2
9
d) -6
CEVAP ANAHTARI ( 351/ 375)
351 D 361
A
371
A
352 A 362
A
372
B
353 B 363
A
373
A
354 C 364
A
374
D
355 D 365
B
375
D
356 B 366
B
357 C 367
C
358 D 368
A
359 D 369
A
360 C 370
D
376) 5+15:(6-9)+2-7=?
İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) -5
c) +5
377)
b) -20
d) -10
1 
 1  1  1  1

378) 1    1    1    1        1    ? işleminin sonucu aşağıdakilerden
 3  4  5  6
 20 
hangisidir?
A) 7
B)
2
1
7
C) 21
D)
4
21
6
1  1
379)   :     ? işleminin sonucu kaçtır?
2  2
1
A)  
4
 1 
B) 

 256 
X= -1
380)
C) 32
D) 16
için ( - X + 1 )
A)2
2
cebirsel ifadesinin sonucu kaçtır ?
B)4
C)0
D) 1
381) 5 sayısının , çarpma işlemine göre tersi ile , toplama işlemine göre tersinin , çarpımı
kaçtır?
A) 2
B) -1
C) 1
D) 0
Her tamsayı aynı zamanda doğal sayıdır
1
1
II.
sayısının çarpmaya göre tersi  tür
3
3
III. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme ve birleşme özellikleri vardır.
IV. Rasyonel sayılarda bir sayının toplama işlemine göre tersi o sayının ters
işaretlisidir
382)
I.
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 4
383)
B) 3
C) 2
D) 1
2
0
3
 5   7    2   ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13
B) 16
C) 23
D) 34
384)
5n+(m-3n)-2m+7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3n-m+7
B) 2m-n+7
C) 2n-m+7 D) m+n+7
385) (+9):(-3)-(27).(-2) işleminin sonucu kaçtır?
A)-57
B)-51
C)-42
D)0
386) Bir açının tümleri ile bütünlerinin toplamı 170 ‘dir.Bu açının ölçüsü kaç derecedir?
A)20
B)30
C)40
D)50
1 2 5 7
,- ,- ,
rasyonel sayılarından hangisi sayı doğrusu üzerinde sıfıra en
3 5 6 9
yakındır?
387) -
a.-
5
6
388)
b.
c. -
2
5
d. -
1
3
5 (x-1) + 6 = 3 (x+1) + 2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 2
389)
7
9
c. 4
b. 3
d. 5
1.İşlem: (-15) : (-5)
2.İşlem:
Yukarıdaki işlemlerinin sonuçlarının çarpımı kaçtır?
A) 6
-2
3
A) 8
B)0
2
x
6
x
y
z
C) -6
D) -2
390)
Yandaki çarpma işlemi tablosunda her harf farklı bir sayıyı göstermektedir.
Buna göre, y kaçtır?
B) -4
C) 4
D) -8
391) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Negatif işaretli iki tam sayının çarpımı pozitiftir.
B) Zıt işaretli iki tam sayının bölümünün sonucu negatif bir sayıdır
C) Bir noktadan, bir doğruya olan en kısa mesafe, bu noktadan doğruya çizilen dikmenin
uzunluğudur.
D) Her rasyonel sayı, bir tam sayı olarak yazılabilir
392) 41. (-8) . 0 . (-6) işleminin sonucu kaçtır?
a) 0
b)41
c)
4148
d)- 6
Yandaki şekilde verilenlere göre x açısı kaç
393)
derecedir?
a)105 b)100 c)103 d)110
1 1 1
394)      8
 5 3  15
işleminin sonucu kaçtır?
a) 0
c) 2
b) 1
d) 3
395) (x+1)+(2x-2) cebirsel ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3x+3
b) 3x+1
c) 3x-1
d) 3x-3
396) (a+2b).(a-2b) işleminin sonucu nedir?
a)a2-ab+4b2
b)a2-2ab+4b2
c)a2-4b2
d)a2+ab-4b2
6  4 .2
işleminin sonucu kaçtır?
64:2
1
1
a)
b)1
c)
2
2
397)
d)4
398)
d
60
d // k // l olduğuna göre x kaç derecedir
k
20
X
l
a)40
b)80
399) (0,3 ) + ( -
a)
-
3
5
c)100
d)140
6
) işleminin sonucu kaçtır?
20
b) 0
c) 1
d) -1
=x
400)
ifadesi hangi
ve
= 1 ise aşağıdaki şeklin cebirsel
şıkta verilmiştir?
+
A) x + 1
B) 4x +9
C) 4x + 1
D) x + 9
CEVAP ANAHTARI ( 376/ 400)
376 A 386
D
396
C
377 A 387
D
397
A
378 A 388
A
398
D
379 D 389
C
399
B
380 B 390
A
400
B
381 B 391
D
382 C 392
A
383 D 393
A
384 C 394
A
385 A 395
C
Download