Bilim adamları Kılavuzu

advertisement
Bilim Adamlar› K›lavuzu
ANAKSAGORAS
(MÖ 499 - MÖ 428)
Yunan felsefecisi. ‹zmir yak›nlar›nda Güladas›’nda do¤du.
MÖ 462’de Anadolu’dan Atina’ya göçtü.
Anaksagoras tam anlam›yla bir ak›lc›yd›. Ona göre yeryüzünü oluflturan süreç neyse,
di¤er gök cisimlerini oluflturan da oydu. Bu nedenle yeryüzü ile gökteki di¤er cisimler
ayn› maddeden yap›lm›flt›.
Y›ld›zlar ve gezegenler alev
alev yanan kayalardan olufluyordu. Günefl de yaklafl›k Peleponez (Mora yar›madas›)
büyüklü¤ünde (21.000 km2)
akkor halde bir kayayd›.
Anaksagoras Atina’da 30 y›ldan fazla hocal›k yapt›. Ancak
sonunda ak›lc›l›¤›n› anlamayan ya da çekemeyen ba¤naz resmi
ideolojinin kurban› oldu. Dinsizlikle suçlanarak tutukland› ve
mahkemeye verildi. Güneflin bir tanr› de¤il, akkor bir tafl oldu¤unu ve ay›n dünyaya benzeyip güneflin ›fl›nlar›n› yans›tt›¤›n›
105
Download