MÜZİK SÖZCÜĞÜNÜN KÖKÜ NEREDEN GELİR? Müzik

advertisement
MÜZİK SÖZCÜĞÜNÜN KÖKÜ NEREDEN GELİR?
Müzik sözcüğünün kökü Batılılara göre Latince, Doğululara göre Farsça’dır.
İran Mitolojisinde ‘yel estikçe türlü sesler çıkaran kuşun adı’ olan ‘musikar’ ya da
‘musikal’ sözcüğü Doğulularca köken kabul edilirken, Batılılara göre Latince ‘mostai’
(aramak) fiilinden türeyen ‘mus’ bugün bütün dünya dillerinde hemen aynı okunan bu
sözcüğün kökünü oluşturur (Gazimihal, 1961).
Yunan Mitolojisine göre, Tanrı Apollo’nun çevresinde güzel sanatların
koruyuculuğuyla görevlendirilmiş, Tanrı Zeus’un ‘mousa’ adlı 9 (dokuz) kızı vardır;
Klio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsikhore, Erato, Polhymnia, Urania ve hepsinin
başı sayılan Kaliope. Büyük İskender’in seferleri yoluyla sözcük Batı ve Doğuda
yaygınlaşmıştır.
Download