Kariyer Planlama

advertisement
SAĞLIK İNSAN GÜCÜ
KARİYER PLANLAMASI
Yrd.Doç.Dr. Nefise Bahçecik
KARİYER KAVRAMI
Yüksek gelir arzusu
Sorumluluk alma
Toplumsal statü
Saygınlık
Güç elde etme
KARİYER
Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe yönelik
deneyim ve faaliyetlerle ilgili algıladığı
tutum ve davranışlar dizisi
KARİYER
Bireyin yaşam boyu sürdürdüğü işi ile ilgili
pozisyonlar dizisi
KARİYER
Genç yaşlarda ilerlemek amacıyla başlanılan
ve emekliliğe kadar sürdürülen bir uğraştır
KARİYER
 İlerleme olarak kariyer, çeşitli görevler
arasında dikey hareketliliği
 Meslek olarak kariyer, çeşitli işler
arasındaki dikey hareketliliği
 Yaşam boyu yapılan işler dizini olarak
kariyer bireyin yaptığı işlerin bütününü
kapsar
KARİYER KAVRAMININ
TARİHSEL GELİŞİMİ
 1956 Anne Roe Meslekler Psikolojisi
 1957 Donald Supper Kariyer Psikolojisi
– 1963 Triedeman ve Ohara Kariyer Gelişimi ,
Seçimi ve Uyarlanması
– 1966 John Holland Meslek Tercihi Teorisi
 20.yüzyılın ortaları geleneksel kariyer anlayışının
sonu
 Yeni anlayış çok yönlü kariyer
ÇOK YÖNLÜ KARİYER
Kişinin yetenek ve ilgilerindeki değişmeler
ile iş ortamındaki değişmeler ve
değerlendirmelere göre değişen kariyer
Boyut
Geleneksel Kariyer
Çok Yönlü Kariyer
Hedef
Psikolojik anlaşma
Yer değiştirme
Uzmanlık
Gelişme
Yönetim sorumluluğu
Temel değerler
Hareket düzeyi
Davranış boyutu
Terfi-maaş zammı
İş güvencesi
Dikey
Nasılı bil
Formal eğitime güven
Örgüt
İlerleme,güç
Düşük
Örgütten sorumluyum
Örgütü farkındalık
Ne yapmam gerekir?
Psikolojik tatmin
Esneklik,işe yararlık
Yatay
Nasılı öğren
İlişkiler,deneyime
güven
Personel
Özgürlük,gelişme
Yüksek
Kendimden
sorumluyum
Kendini farkındalık
Ne yapmak istiyorum?
YAŞAM DÖNEMLERİNE GÖRE
KARİYER AŞAMALARI
Levinson
 Aileden ayrılma(16-22 yaş)
Bireyin ailesiyle bağlarını kopardığı ve
kendini bulmaya çalıştığı dönem
Ekonomik destek-duygusal olarak aileye
bağımlı
Özgüven,öz yeterliliklerini sağlamada
bağımsızlık girişimi
 Yetişkinler dünyasına geçici kabul(22-29 yaş)
Birey öğrenimini tamamlayarak gelecek
arayışlarına başlar
Yaşam biçimi ve kariyer seçimi konusunda
karar verir
Yaşamda ve kariyerde doyum arayışı içine
girer.
 Geçiş dönemi(29-32 yaş)
Birey yaşamının gelişmesini,kariyer
hedeflerine ve kişisel gelişmesine göre
değerlendirir,doyuma ulaşıyorsa yoluna
devam eder,ulaşmıyorsa değişim
kaçınılmazdır
Yeni bir yöreye taşınma,işte ve kariyerde değişme
 Yerleşme dönemi(32-39 yaş)
Birey “birinin adamı” olmaya uğraşır
Toplumsal ilişkiler ve arkadaşlıklar
kesintiye uğrar
Gelecekte güçlenmek ve üstlerce kabul
edilmek ister
Hami-koruyucu arayışı içindedir
 Potansiyel “orta yaş krizi” dönemi(39-43 yaş)
Birey kariyer ilerlemesini ikinci kez değerlendirir, işinden
doyumlu ise işine sarılır ve devam eder yaşamında
övünülecek başarılar elde eder,
Beklentileri gerçekleşmiyorsa orta yaş krizi kaçınılmazdır;
küskünlük,keder,işi bırakma,alkol bağımlılığı,yönetsel
kariyeri tehlikeye sokma
 Yenilenme(43-50 yaş)
Birey geçmişte kendine mutluluk veren
başarıları ve deneyimiyle yaşamını
sürdürür,
Kariyerde doruğa ulaşma,rekabetçi
ortamda hareket edebilme,toplumsal
bağları güçlendirme, aile ilişkilerine daha
fazla önem verme
YAŞAM DÖNEMLERİNE GÖRE
KARİYER AŞAMALARI
Carnal ve Maxwell
 Kristalleşme(14-18 yaş)
Birey gelecekte kendine uygun olabilecek
işleri ve bilgileri edinir
 Tanımlama(18-21 yaş)
Kariyer düşüncesi özel alanlara yönelir ve
eğitim-öğretime önem verilir
 Uygulama(21-24 yaş)
Kariyer tercihi uygulanır,iş fırsatlarıyla ilgili
araştırmalar yapar
 İstikrar(25-35 yaş)
Birey özel bir iş alanına uyum sağlar,işe uygun
becerilerini geliştirmek için fırsatlar araştırır
 Birleştirme(30-40 yaş)
Kariyer belirlenmiştir, işiyle ilgili becerileri geliştirir ve
uygular
MESLEK SEÇİMİ
ve
KARİYER
Meslek seçimi için iki temel veriye ihtiyaç
vardır.
1.Kişilik özellikleri
2.Mesleklere ilişkin bilgiler
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
 Bireysel vizyon
 Kişisel hedefler
MESLEKLERE İLİŞKİN
BİLGİLER
 Çalışma koşulları
 Çalışma olanakları
 Yetkinlikler
 Kariyer olanakları
 Mesleğin geleceği
KARİYER SEÇİMİ SÜRECİNDE
NELER YAPILMALIDIR?
1.
Kriterlerin ortaya konması
Birey ilgi duyduğu alanı
saptamalı
Kariyer hedefi belirlenmeli
Birey kendisini iyi tanımalı
2.Bireyin kendisini tanıması
Kişilik yapısı,ilgi alanları,
yetenekler dikkate alınarak
mesleğe yönelimde
bulunulmalı,
Kişilik özellikleri ile meslek
seçimi arasındaki ilişki
konusunda bilimsel çalışmalar
bireye yön vermeli
3.Mesleklerin tanınması
Birey hangi mesleğin kendi kişilik yapısına
uygun olduğu konusunda etkin karar vermeli
Meslek seçiminde mesleğin ekonomik
şartları,popülerliği belirleyici olmamalı
Meslekler hakkında ayrıntılı bilgi edinilmeli
KARİYER SEÇİMİNİ
ETKİLEYEN UNSURLAR
 Sosyal geçmiş
 Kişilik gelişimi
 Değer gelişimi
 Bireysel beklentiler
 İlgi
 Yetenek
 Cinsiyet
SOSYAL GEÇMİŞ
 Aile
Ailenin sosyo-ekonomik yapısı
Aile çevresi
Anne-babanın eğitim düzeyi
 Alınan eğitim
KİŞİLİK GELİŞİMİ
 Karakter
 Mizaç (Huy)
 Yetenek faktörleri
 Kurallara uyma
 Bireysel beklentiler
 Örgütsel etkinlik,bağlılık
DEĞER GELİŞİMİ
 Aile
 Öğretmenler
 Toplumsal etkiler
BİREYSEL BEKLENTİLER
 Başarılı olmak
 Meslekte bir yer edinme beklentisi
 Ödül
 Ekonomik gelir
İLGİ
 İş doyumu
 İşten hoşlanma
YETENEK
 Birey yetenekleri ölçüsünde kariyer tercihi
yapmalı
CİNSİYET
 Biyolojik özellikler
 Duygusal özellikler
KARİYER SÜRECİNDE MESLEK
DEĞİŞTİRME NEDENLERİ
 İşin özelliği
Kısa süreli yapılabilen meslekler(spor v.b.)
 Mesleğin basamak olarak kullanılması
Diğer bir mesleğe geçmek için sürdürmek
 Mesleki sistemde değişmeler
Mesleklerde meydana gelen değişimler
 Kıdem yükselmesine bağlı değişmeler
Kıdem yükselmesinin beklentilere cevap
vermemesi
 Meslek dışı değişmeler
Yeni ilgi ve yükümlülükler
KARİYER SORUNLARI
1.Kariyerde karşılaşılan özel sorunlar
 Cinsiyetten kaynaklanan sorunlar
 Çift kariyerli eşler
 Ay ışığı sorunu
 Çift kariyerlik
2.Kariyer dönemi sorunları
 Başlangıç dönemi sorunları
 Kariyer ortası sorunları
Kariyer düzleşmesi
Beceri ve yeteneğin yitirilmesi
 Kariyer sonu sorunları
KARİYER ENGELLERİ
 Gözden düşme
– Bireyler arası çatışma
– Üst yönetimle anlaşmazlık
– Aşırı rekabet hırsı
– Çevreye karşı olumsuz davranış
– Uyumsuzluk
– Yeteneksizlik
 İşten çıkartılma
– Performans düşüklüğü
– Kurumun bir bölümünün kapatılması
– Kurumsal küçülme
 Stres ve tükenmişlik
– İş güvenliği
– Kariyer beklentisi
– Kariyer gelişimi fırsatlarının
kullanılmaması
– Rol belirsizliği
– Çalışma koşulları
– İnsan ilişkileri
– İş yükü
 Engellenme
– Bireyin gereksinimleri,
– yetersizliği,
– yükselen olumsuz duyguları,
– aşırı ya da düşük düzeyde güdülenme
– Ekonomik koşullar
KARİYER KALIPLARI
 Kararlı kariyer kalıbı
 Doğrusal kariyer kalıbı
 Spiral kariyer kalıbı
 Çoklu deneme kariyer kalıbı
KARİYER KALIPLARI
 Kararlı kariyer kalıbı
Birey mezun olduktan sonra iş gücüne
katılır, çalışma yaşamı boyunca aynı
kariyerde kalır.
KARİYER KALIPLARI
 Doğrusal kariyer kalıbı
Birey örgüt hiyerarşisi içindeki düzeyde bir
önceki işe göre daha fazla sorumluluk bilgi
ve beceri gerektiren işlerde ardarda
ilerlemesidir.
KARİYER KALIPLARI
 Spiral kariyer kalıbı
Bireyin birbirinden önemli farklılıkları
olmayan ancak farklı alanlardaki işlerde
çalışmasıdır.
KARİYER KALIPLARI
 Çoklu deneme kariyer kalıbı
Bireyler bir işten diğerine sık sık iş
değiştirirler ve bir alanda kararlı olmaya
yetecek sürede
Kariyer Yönetimi
 Bireysel kariyer amaçlarının oluşturulması,
 Amaçların başarılması için stratejilerin
geliştirilmesi,
 Amaçların yeniden gözden geçirilmesi,
 Birey, iş ve kurum hakkında yaşam boyu
öğrenme süreci.
 Kariyer yönetimi, çalışanların kendi
kariyerlerini yönetme sorumluluğunun
verilmesi ve gerekli desteğin sağlanması
sürecidir.
 Kariyer yönetimi, bireyin kariyer planının
örgütün kariyer geliştirme araçları ile
desteklenmesidir.
 Kariyer yönetimi, bireylere işgücü
ihtiyaçlarını tatmin etme ve bireysel
kariyer hedeflerini başarmalarına fırsat
verme olanağını kılan amaç, plan ve
stratejileri belirleyip uygulanmasını
sağlayan süreçtir.
Kariyer Yönetiminde
Genel Amaçlar
 Örgüt ihtiyaçlarını sağlamak
 Deneyim ve eğitime sahip bireyleri
sağlamak
 Bireylere rehberlik etmek ve cesaret
vermek
Kariyer Yönetiminde
Özel Amaçlar
 Bireylerin ihtiyaç duyacakları nitelik ve
becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak
 Örgüt amaçları ile personel beklentilerini
bütünleştirmek.
 Yeni kariyer yolları geliştirmek
 Kariyer durgunluğu gösteren çalışanları
yeniden güdülemek
 Çalışanlara kariyerleri ve gelişimleri için
fırsat tanımak
Kariyer Yönetiminin Yararları
 Eşit istihdam fırsatı; kariyer geliştirme programı
çalışanlara ilerleme fırsatı sağlar.
 İş yaşamında kalite; çalışanlar iş memnuniyeti ve daha
çok kariyer fırsatı beklentisi içindedir.
 Yetenekli personel rekabeti sağlama; profesyoneller
kariyerlerini destekleyen ve kariyer geliştirme
programları bulunan kurumları tercih ederler.
 Eskimeden sakınma; teknolojide hızlı değişmeler,
ekonomik iniş ve çıkışlar, tüketici taleplerindeki
değişmeler bilgi ve beceride eskimeye neden olur.
 Personel kaybetmeme; kariyer geliştirme programları,
çalışanın örgütten ayrılmasını engelleyebilir.
 Personelden yararlanmayı geliştirme; çalışanlar
kendilerine uygun, sevdikleri bir işte çalıştıklarında
performansları daha yüksek olmaktadır.
Kariyer Yönetiminin Unsurları
 Kişisel gereksinimleri, yetenekleri ve
ilgileri değerlendirme
 Kişisel başarımı değerlendirme,
 Gelişmekte etkinliklerini planlama
Kariyer Yönetimini Etkileyen
Unsurlar
 Örgütün kariyer planlarına ve amaçlarına
uygun olmalı,
 Tepe yöneticiler sürekli destek vermeli,
 Yöneticiler sürece olumlu bakmalı,
 Yöneticiler sonuçları objektif olarak
değerlendirmelidir.
Kariyer Yönetimindeki Roller
Bireyin rolü,
Yöneticinin rolü,
Örgütün rolü.
Kariyer yönetiminde görülebilecek
olumlu - olumsuz sonuçlar
Olumlu
 Aile ilişkilerinde doyumlu
olma
 Astları ile ilişkilerde doyumlu
olma
 Değişime uyum sağlama
 Fiziksel ve ruhsal açıdan
sağlıklı olma
 İş değişikliğini olumlu
karşılama
 Yükseltilmeyi kabul etmeetmeme
Olumsuz
 Bireysel kariyer amaçlarının
yetersiz kalması
 Örgütsel amaç ve bireysel
amaçların bağdaşmadığının
görülmesi
 Belirsizliklerin olması
 Örgüt amaçlarından
uzaklaşması
Kariyer Yönetim Politikaları
 Kısa vadeli performans; (Burada ve şimdi
ilkesi benimsenir)
 Uzun vadeli planlama; bürokratik ve
mekanik örgüt tiplerinde yaygındır.
 Uzun vadeli esneklik; uzun vadeli bir
kariyer planlama-stratejik planlamaya
dayalı, örgütlerde izlenen bir yaklaşım.
Kariyer Yönetimi Süreci
 Örgütsel Kariyer Yönetim Süreci
 Bireysel Kariyer Yönetimi Süreci
Örgütsel
Kariyer Yönetim Süreci
 İş gören ihtiyaçlarını tatmin etmek kariyer
hedeflerine ulaşmaları için gerekenleri
planlama stratejileri saptama ve bunları
uygulama sürecidir.
Örgütsel Kariyer Yönetim Sürecinde
Başarılı Olmak İçin;
 Yönetici çalışanın amaç ve ilgilerini
anlamış olmalı
 Yönetici ve çalışan gelişim aşamalarında
anlaşmaya varmalı
 Çalışanlar, performans ve gelişim
ihtiyaçlarını bilmeli, yönetici çalışana
yardım etmek için kaynakları belirlemeli.
Örgütsel Kariyer Yönetimi
Uygulamaları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Terfi
Yer değiştirme
İşten çıkartıma
Emeklilik
Örgütsel yedekleme
Oryantasyon programı
Terfi
 Performans değerlendirmesi, Objektif
ölçülere göre yapılmalı,
 Kıdem,
 Yeterlilik
 Hangi şartlarda kimler tarafından nasıl
yapılacağı belirlenmeli
Yer Değiştirme
 Örgütsel değişimlerde
 Personel seçiminde önemli bir araçtır.
– Kişinin onayının alınması gereklidir.
İşten Çıkartılma
 Ekonomik sorunlar
 Performans düşüklüğü
 Çalışma normlarına uyulmaması
 Disiplinsiz davranışlar
Emeklilik
 Yaşın ilerlemesi
 Çalışanların işten ayrılmak istemesi
 Farklı bir işte çalışabilme fırsatı
Örgütsel Yedekleme
 Terfi
 Emeklilik
 Ölüm
 Ayrılma
 Transfer
Örgütsel yedekleme uygulamaları, örgütsel
yetkinliklerin sürekliliğini sağlamak için
sürdürülmelidir.
Oryantasyon Programı
 Oryantasyon programları örgüt içinde
bireyi sosyalleştirmede önemli bir rol
oynar.
 Etkin bir oryantasyon programı, iş
arkadaşları yönetici, kıdemli çalışanlarla
aktif olarak yürütülmelidir.
Bireysel Kariyer Yönetimi
 Bireyin yetenekleri, becerileri, değerleri ve
arzularına dayalı en uygun işi sağlamak
için ayrıntılı araştırma yapmak, planlama
ve karar verme sürecidir.
Bireysel Kariyer Yönetiminde
Gerekli Unsurlar
 Bireysel vizyonu belirleme
 Kariyer yönetim politikalarına uygun
davranış sergileme
 İş ilişkilerini yönlendirme
 Bireysel kariyer yönetiminde güncel olan
bir uygulama Networking uygulamasıdır.
 Networking; bireyin bir iş
bulması/kariyerinde ilerlemesi için başka
kişilerle iletişim kurmasıdır.
 Profesyonel deneyim, bilgi ve dostluğun
kaynağını oluşturmak amacıyla kariyerinde
ilerlemiş kişileri tanıma çabasıdır.
Networking Stratejileri
 Ulusal örgütler, konferanslar, seminerlerde aktif rol
alma
 Toplantılarda gözde olma,
 Etkinliklere katılmada, kartvizit verme ve alma
 İyi bir dinleyici olma
 Kurum içinde güçlü ilişkiler kurma
 Tanışılan kişilerle ilgili not tutma
 İlişkileri geliştirmek için telefon görüşmeleri
yapma.
Kariyer Planlama
 Kariyer planlama, bireysel kariyer
amaçlarının ve bu amaçları başarmada
gerekli koşulların belirlenmesi sürecidir.
 Kariyer planlama, bireyin bilgi, beceri ve
yeteneklerinin geliştirilmesi ve
motivasyonunun arttırılarak, kariyerinde
ilerlemesinin planlanmasıdır.
Kariyer Planlamasında
Temel Sorumluluklar
 Örgütsel sorumluluk
 Bireysel sorumluluk
 Paylaşılan sorumluluk
Kariyer Planlamasında
Temel Sorumluluklar
 Örgütsel sorumluluk
–
–
–
–
–
–
–
Çalışanların mesleki ihtiyaçlarını saptamak
Terfi politikasını uygulamak
Çalışanları uygun işlere yerleştirmek
Mesleki danışmanlık hizmeti vermek
Kariyer planlama grupları oluşturmak
Seçenekli ek olanaklar sağlamak
Eğitim olanakları sağlamak ve desteklemek
Kariyer Planlamasında
Temel Sorumluluklar
 Bireysel sorumluluk
– Kariyer planlamasına aktif bir şekilde katılmak
– Mesleki gelişim etkinliklerinde belirli bir rol almak,
– İhtiyaçlarını, değerlerini ve kişisel hedeflerini
–
–
–
–
belirlemek,
Özel yaşamındaki, mesleki ihtiyaçlarını etkileyen
değişiklikleri anlamak
Yeni fırsatlar aramak,
Bütün seçenekleri araştırmak
Şirketin sağladığı araçlardan yararlanmak
Kariyer Planlamasında
Temel Sorumluluklar
 Paylaşılan sorumluluk
– Örgüt hakkında bil edinilmeli,
– koçluk, danışmanlık uygulamaları yapılmalı,
– örgüt ve birey arasında sorumluk paylaşılmalı
Örgütsel Kariyer Planlama
 Örgütsel kariyer planlamasının amacı;
– insan kaynaklarının etkili kullanımı,
– çalışanların geliştirilmesi,
– çalışanın değerlendirilmesi
– İş başarımının yükseltilmesi
– Çalışan tatmini, sadakat ve işe bağlılığın
sağlanması
– Bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının
belirlenmesi
Örgütsel Kariyer Planlama
Sürecinde Dikkat Edilmesi
Gereken Unsurlar
 Başlangıç
– Etkili Danışmanlık ilişkisini kurma
– Motivasyonun belirlenmesi
– Uygun kariyer planlama için ilgiyi oluşturma
 Keşif
– Bireylerin vizyonlarına yön verme
– Enerji ve umut duygusundan yararlanma
– Formal değerlendirme ve mesleki bilgi
kaynakları
Örgütsel Kariyer Planlama
Sürecinde Dikkat Edilmesi
Gereken Unsurlar
 Karar verme; kararsızlık en önemli engeldir.
– Önsezilere güvenme
– Formal stratejiler
 Hazırlık
– Eylem planı yapılmalı
– Gerekli eğitim alınmalı
 Uygulama
–
–
–
–
Eylem planının uygulanması
Bireye destek verilmesi
Geri bildirim
Ödül sisteminin geliştirilmesi
Bireysel Kariyer Planlama
 Bireysel kariyer planlama, bireyin iş
yaşamını planlama sürecidir.
 Kariyer planlamada, dört önemli
unsur göz önünde bulundurulmalıdır.
Bireysel Kariyer Planlama
 Kariyer planlamada, dört önemli unsur
göz önünde bulundurulmalıdır.
– Tarz
– Motivasyon
– Beceriler
– İç engeller ve gelişim ihtiyaçları
Kariyer Planlama Aşamaları
 Kendini değerlendirme
 Fırsatları tanımlama
 Hedefleri belirleme
 Planları hazırlama
Kariyer Planlama Aşamaları
Kendini Değerlendirme Aşaması
 Bireyin kendini bir bütün olarak
değerlendirip eksik yönlerini, yetenek ve
becerilerini ortaya çıkarmasıdır.
 Bireyler tarzlarını, motivasyonlarını,
ihtiyaçlarını ortaya koymalıdır.
 Birey tarafsız ve gerçekçi olmalıdır.
 Kişisel gelişim amaçları
 İhtiyaç duyduğu eğitim
 Yöneticilerin katkısı
Kariyer Planlama Aşamaları
Fırsatları Tanımlama
 Birey kariyer alanlarındaki farklı
seçenekleri belirler.
 Bireyin ilgi ve davranışlarına yönelik iş
tercihleri azaltılır.
 Yetenek, ilgi ve değerleri, sosyal çevresi
dikkate alınmalıdır.
Kariyer Planlama Aşamaları
Hedefleri Belirleme Aşaması
 Kariyer düzeyine ulaşabilmek için,
hedeflerin belirlenmesi sürecidir.
 Kariyer hedeflerinin belirlenmiş olması, iş
olanaklarının değerlendirilmesini sağlar.
 Kişisel gelişimde bireye yön verir.
 Kişi güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve
değerlerini bilmelidir.
Kariyer Planlama Aşamaları
Planları Hazırlama Aşaması
 Kariyer düzeyine ulaşabilmek için
belirlenen hedeflere yönelik planların
oluşturulması sürecidir.
 Eğitim, kurs, seminerlere katılma, yeni iş
imkanlarına başvurmayı kapsar.
 Yetenek ve deneyimler hesaba
katılmalıdır.
 Planların uygulanması, iş zenginleştirme,
iş rotasyonu, geçici iş transferleri
içerebilir.
Kariyer Geliştirme
 Kariyer seçimi, bu seçime uyum sağlama
ve bu yolla çalışanın yeterlilik ve kendine
saygı ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan
bilinçli etkinlikler sürecidir.
 Örgütlerin ellerindeki değerli elemanları
korumasının bir yoludur.
Kariyer Geliştirme Sisteminin
Aşamaları
 Analiz aşaması
 Tasarım aşaması
 Geliştirme aşaması
 Değerlendirme aşaması
Kariyer Geliştirme Sisteminin
Aşamaları
 Analiz aşaması
– Örgütsel ve bireysel hedeflerin belirlenmesi
Kariyer Geliştirme Sisteminin
Aşamaları
 Tasarım aşaması
– Takım, yönetici ve çalışanların ihtiyaç
duyduğu eğitimin belirlenmesi
Kariyer Geliştirme Sisteminin
Aşamaları
 Geliştirme aşaması
– Amaç ve yeteneklerin belirlenerek, strateji ve
planların saptanması
Kariyer Geliştirme Sisteminin
Aşamaları
 Değerlendirme aşaması
– Hazırlanan planların uygulamaya konulması
ve sorunların giderilmeye çalışılması
Kariyer Geliştirme Araçları









Kariyer atölyeleri
Kariyer rehberliği
Kariyer danışmanlığı
İş zenginleştirme
Alıştırma kitapları
Koçluk
İş rotasyonu
Özel gruplar için programlar
Mentörlük
Download