mim 131 mimarlığa giriş

advertisement
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
MİMARLIĞA GİRİŞ
Doç. Dr. R. Eser GÜLTEKİN
MİM -131 mimarlığa Giriş
MİMARLIĞA GİRİŞ
Mimarlıkta biçim bilimsel çalışmalar dersinin amacı:
Proje üreterek tasarım eğitimi alan mimarlık
öğrencilerine mimarlık ürünü oluşurken üzerinde çok
uğraştıkları
•biçimin tanımı,
•biçimle ilgili olarak çalışan bilimi (biçimbilimi),
•biçimbilimin içeriğini, çalışma şekillerini
•mimari biçimbilimle ilgili analiz tekniklerini ve
yöntemlerini
tanımlamak ve tanıtmaktır
Binaların biçimleri
açısından analizi, biçimiçerik ilişkisinin estetik ve
kullanıcı gereksinmelerine
bağlı bina performansı
yönünden incelenmesi
anlamında ele alınmaktadır.
Biçim elemanları
*kütle
**mekan ve
**Yüzeyler
ele alınmaktadır
Biçimin elemanları topolojik,
geometrik ve gelenekle ilişkili
olarak farklı şekillerde etkileşim
içinde olmaktadır.
Biçimin elemanları arasındaki
etkileşim dönemlere, mimari
yaklaşımlara, teknolojiye,
düşünsel yapıya, estetik
yaklaşımlara bağlı olarak farklı
düzeylerde ders kapsamında
farklı analiz teknik ve
yöntemleri ile ele alınmaktadır.
Bina analizinde biçimle
ilgili çalışma teknik ve
yöntemlerinin tanıtılması
ve analizlerin uygulama
becerisinin
kazandırılması bu dersin
en temel görevi olarak
belirlenebilir.
Bu analizler
•asal biçimlere bağlı kütlesel analizler,
•mekana ilişkin analizler;
•kentsel şema biçim analizleri,
•işlev şeması analizleri,
•plan/şema analizleri,
•dolaşım (sirkülasyon) şema analizleri,
•kesit analizleri,
•arkitip analizleri,
•mekan dizimi yaklaşımı,
•teknolojiye yönelik biçimsel analizler,
•bütünleşik analiz yöntemleri
2. BİÇİM TANIMI:
Biçim “bir nesnenin
çevre çizgilerinin düzeni,
görünümü, şekli”
(Meydan Larousse, 1969)
Biçim ne olana karşıt
nasıl olanının tanımıdır
(Felsefe Terimleri
Sözlüğü, 1972)
Biçim görüngünün (fenomen olgu)
maddesine (içeriğine) göre
tanımlanması sonucu ortaya çıkar
(E. Kant)
Bir nesnenin biçim almış içeriğinden
ayrılmak üzere onun
•dış çizgilerini, aynı zamanda
•iç yapısını,
•kuruluşunu
•düzenini belirleyen
BİÇİM dir
Düzensiz olana karşı düzene girmiş
olan BİÇİM lenmiş olandır.
Aristotales’ e göre
“Her somut nesne içerik
ve BİÇİM’ den
kuruludur.”
Bu bakış biçim kazanmış
olan içerikten söz
etmektedir.
“Biçim gerçeklik veren
gerçekleştiren etkendir
(causa formalis), biçim
aynı zamanda oluş
sürecinin amacını da
belirler
(causa finalis),
Yunan filozofları biçim ve güzellik
sorunlarını birbirlerine bağlamışlardır.
Platon mutlak güzellik kavramını
geometrik figürlerde buluyordu.
Aristotales’ e göre “resmedilen ya da
yontulan biçimin güzelliği, oranları
arasındaki dengeye ve ölçülerin
uygunluğuna bağlıydı. İnsan bedeninin
oranları en ideal ölçüler sayıldığından
biçim kuralları her şeyden önce insan
bedeni örnek alınarak saptanmalıydı.
İnsan bedeninin oranları
en ideal ölçüler
sayıldığından biçim
kuralları her şeyden önce
insan bedeni örnek
alınarak saptanmalıydı.
Vitrivius bu
düşüncelerden yola
çıkarak İ.Ö. I. Yüzyılda
bu kuralları mimarlıkta
sütunlara uygulamaya
başladı.
Biçim uzun zaman
göstergelerin akılsal
ögesi kabul edildiğinden,
duyulara daha çok bağlı
bir öge olarak kabul
edilen renge üstün
tutulmuştur.
Romantik dönemlerde ise
renk kısmi öncelikler
kazanmıştır.
Arı biçim kavramına bağlı
olarak XIX yy da arı görsellik
kuramlarıyla biçim bir sorun
olarak ele alınmıştır.
Arı “asal biçim” XX yy ilk
yarısında soyut sanat kuramları
ile ve akılsal biçimcilik ile
değişikliklere uğramıştır.
Psikoloji ise geometrik
ve sanatsal biçimleri
algılama kurallarını
saptamaya yöneldi
(ALGI PSİKOLOJİSİ)
Günümüzde biçimlerin
matematik ve fizyolojik
çözümlemesi, biçim ile
estetik algılama
arasındaki ilişkileri
ortaya çıkartmaya
yöneliktir.
BİÇİM KAVRAMININ
MİMARLIKTAKİ YERİ
Bir obje veya fiziki sistemin
tanımlanması için öncelikle
onun hangi gereksinmeyi
karşıladığını belirtmemiz
gerekir. Obje ve sistemler
birbirlerinden farklı
biçimlerde ortaya çıksa da
işlevlerini yerine getirmek
durumundadırlar.
“Örneğin iskemlenin üzerine
oturulacak bir eleman olarak
biçimlenmesi kaçınılmazdır.
Bu yüzden biçimin, kullanılma
amacına, başka deyimle
gereksinme ve işlevine uygun
olması gerekir” (Kuban, 1980)
Yapıcılık eylemi sonucu ortaya çıkan
anonim ve mimarlarca üretilen
binaların biçimlenmesinde ilk ihtiyaç
barınma olmuştur.
İnsanların korunma içgüdüleri
sonucu iklim koşullarından, doğal
çevreden, diğer canlılardan
korunmak ve ayrılmak üzere barınma
eylemi için yapılar oluşturmuşlardır.
Yapı kavramı insanı evrensel
boşluktan ayıran bir boşluk
parçası anlamında
gelişmiştir. Bir bakıma
mimarlık veya yapıcılık
eyleminin ilk adımı insanın
kullanıcısının kendini güven
içinde hissettiği sınırlı bir
hacim oluşturmaktır.
Doğanın belirli yönlerde
belirli kurallarla
sınırlandırılması ile belirli
eylemlerin yapılabileceği
mekanlar oluşturulmuştur
Mekan sınırlanan boşlukla,
sınırlayan ögelerin ortak
oluşturdukları bir olgudur.
Sadece boşluk veya sadece
sınırları ile mekanı
tanımlamak mümkün
değildir.
Mekan/lar; kütleleri,
yüzeyleri, işlevleri ve
kullanıcıları ile birlikte
binanın oluşmasını
sağlamaktadır.
Biçim kavramıyla ilgili
olarak işlevsel sorunlar,
sanatsal/güzelliğe ilişkin
sorunlar ve teknolojiye
ilişkin sorunlar konu
edilmektedir.
Bu sorunlara kullanıcı ve
insan faktörünü ayrıca
eklemek gerekir.
“Yapının güzel olması bir
yandan belirli bir
gereksinmeyi karşılarken,
öte yandan dış biçimi, iç
sınırları, boşlukları, rengi,
yüzeylerin dokusu ve
ölçekleri, ışığı ve gölgesiyle
de hoşa gitmesi ve insan
beğenisini doyurması
gerekmektedir”
(Kuban, 1980)
Beğeni çoğu kez sadece
estetik duygulardan değil
toplumsal ve sembolik
değerlerden de
etkilenmektedir.
Toplumların örgütlenme
düzeylerine bağlı olarak
insanların karşılıklı
ilişkilerinden ve
uzmanlaşma ile ortaya
çıkan yeni gereksinmeler,
eylemler farklı içerikli
binaları da beraberinde
getiriyor.
Binalar içeriklerine göre
biçimsel farklar
gösterdikleri gibi ait
oldukları toplumların
estetik ve sembolik
değerlerine göre de farklı
biçimler
gösterebilmektedir.
BİÇİMBİLİM TANIMI
Biçimbilim “özellikle
canlıların yapılarını ve
gelişmelerindeki
biçimlenmeyi inceleyen
bilimdir”
ETİMOLOJİ
Morfoloji = biçimbilim
Morpho= biçim
logos= bilim
BİÇİMBİLİM TANIMI
Biçimbilim olguların
topoğrafyasının
incelenmesidir
Tanımların gösterdiği
gibi biçimbilim canlıların
biçimleriyle ilgili
özelliklerin incelendiği
daldır.
MİMARLIKTA BİÇİMBİLİM
Ele alındığında kompozisyon, birlik, oran, ölçü kavramları
öne çıkmaktadır.
Download