Canlının Temel Bileşenleri Organik Maddeler 13 – Nükleik Asitler #1

advertisement
ADIM ADIM
YGS-LYS
19. ADIM
CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ
ORGANİK MADDELER 13- NÜKLEİK ASİTLER
6) NÜKLEİK ASİTLER
Canlılarda gerçekleşen tüm
hayatsal olayları denetleyen
ve genetik özelliklerin
nesilden nesile aktarılmasını
sağlayan moleküllerdir.
Keşfedildiklerinde çekirdek
içerisinde bulundukları için
nükleik asit denmiştir. Daha
sonra çekirdek dışında da
görülmüştür ancak adı
değiştirilmemiştir.
Virüsler dahil tüm canlılarda
bulunurlar.
Temel yapı birimlerine
NÜKLEOTİT denir.
NÜKLEOTİT
Bir nükleotit üç
kısımdan oluşmuştur.
1) Organik baz
2) Pentoz
3) Fosfat (Fosforik
asit)
ORGANİK BAZ: Yapısında C, H, O ve N atomları
bulunur. Nükleotitler içerdikleri organik baza göre
isimlendirilir. Pürin ve pirimidin organik bazları
olmak üzere iki çeşittir.
Pürin Bazı: Çift halkalı
iskelete sahip organik
bazlardır. Adenin (A)
ve guanin (G) olmak
üzere iki çeşittir.
Pirimidin Bazı: Tek
halkalı iskelete sahip
organik bazlardır.
Timin (T), sitozin (S,C)
ve urasil (U) olmak
üzere üç çeşittir.
PENTOZ:5 karbonlu
monosakkaritlerdir.
Nükleik asitler
içerdikleri pentoza
göre isimlendirilir.
Deoksiriboz ve riboz
olmak üzere iki
çeşittir.
FOSFAT
(FOSFORİK
ASİT): Kapalı
formülü H3PO4
tür.
Pentoz
çeşidine göre
iki farklı
nükleik asit
bulunur.
Bunlar DNA ve
RNA dır.
Organik baz ile pentozun beraberce oluşturduğu
yapıya ise NÜKLEOZİT denir. Organik baz ile
pentoz arasında glikozit bağı vardır.
Pentoz ile fosfat arasında ise fosfoester bağı
(ester bağı) bulunur.
DNA
(DEOKSİRİBONÜKLEİKASİT)
Prokaryot hücrelerin
sitoplazmasında, ökaryot
hücrelerde çekirdek,
mitokondri ve kloroplast
organelinde bulunur.
Yapısında adenin, guanin,
sitozin ve timin organik
bazları; deoksiriboz pentoz
şekeri ve fosfat bulunur.
İki tane polinükleotit
zincirinin karşılıklı yan yana
gelmesi ile oluşmuştur. İki
zincir birbirine HİDROJEN
BAĞI ile bağlanır.
Zincirler sarmal şeklindedir.
Bu nedenle ikili sarmal
olarak adlandırlır.
İkili sarmal yapıda daima
adeninin karşısına timin
nükleotit; guaninin
karşısına sitozin nükleotit
gelir.
Urasil organik bazı ve riboz
pentoz şekeri yapısında
bulunmaz.
Nükleotitlerin üst üste
bağlanması ise
FOSFODİESTER BAĞI ile
olur
Hücre bölünmesinin
başlangıcında kendini yarı
korunumlu olarak eşler.
Temel nükleik asittir.
Watson ve Crick 1953 yılında
yaptıkları çalışmalar sonucunda
ikili sarmal yapıdaki DNA
modelini ortaya çıkarmışlardır.
Bu DNA modeline göre DNA da
bazı bağlantılar keşfetmişlerdir.
Nükleotit sayısı= fosfat sayısı=
deoksiriboz sayısı= organik baz
sayısı
A=T
G=S
Pürin bazı sayısı= pirimidin bazı
sayısı (A+G=T+S)
Pürin Bazı sayısının pirimidin bazı
sayısına oranı daima 1 dir.
Adenin ile timin arasında ikili
hidrojen bağı; guanin ile sitozin
arasında üçlü hidrojen bağı
bulunur.
Ökaryot bir hücreye ait;
Watson- Crick DNA modeline göre;
1.
Çekirdek
1.
Tek zincirdeki guanin ve sitozin sayıları eşittir.
2.
Sitoplazma
2.
İki zincirin bir arada kalması hidrojen bağları ile sağlanır.
3.
Mitokondri
3.
Her iki zincirdeki nükleotit sayıları eşittir.
4.
Kloroplast
Sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?
Kısımlarından hangilerinde DNA molekülü bulunur?
A)
Yalnız 1
A)
1 ve 2
B)
Yalnız 2
B)
3 ve 4
C)
Yalnız 3
C)
1, 3 ve 4
D)
1 ve 2
D)
2, 3 ve 4
E)
1 ve 3
E)
1, 2, 3 ve 4
Eşit sayıda nükleotit içeren iki DNA molekülündeki;
DNA molekülüne ait nükleotitlerin hidrolizi sonucunda
aşağıdakilerden hangisi oluşamaz?
A)
Guanin
B)
Adenin
C)
Fosfat
D)
Timin
E)
Riboz
1.
Adenin
2.
Hidrojen bağı
3.
Deoksiriboz
4.
Pirimidin bazları
Sayılarından hangileri farklılık gösterebilir?
A)
1 ve 2
B)
1 ve 3
C)
2 ve 3
D)
2 ve 4
E)
3 ve 4
Download