Başvuru Evrak Seti - Mal İhracatı

advertisement
MAL İHRACATI İÇİN KULLANILACAK REESKONT KREDİLERİ BAŞVURU
EVRAK LİSTESİ
1- Kredi Talep Formu1 (Ek 1/A ve Ek 1/B)
2- Bonoya aval verecek / teminat mektubu verecek ticari bankanın/ Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) Niyet
Mektubu (Ek Form NM)
3- Krediye esas ihracata/satışa konu olan malın ihracatçısının/satıcısının farklı olması halinde, kredi
talebinde bulunan imalatçının, ihracatçıdan/satıcıdan imzalı ve firma kaşeli olarak alacağı ekte örneği
bulunan muvafakatname (Ek 2/A), muvafakatname veren firmanın noter tasdikli imza sirküleri sureti,
4- Nakit Blokaj Firma Beyanı (Ek 3) (Teminat olarak nakit blokaj verilecek Türk Lirası kredi talepleri)
5- Faks Sözleşmesi2(Ek Form FS). (Noter Tasdikli veya firma yetkililerince Bankamız huzurunda
imzalanması suretiyle işleme alınacaktır.)
6- Ek Form-Genel Kredi Sözleşmesi ve Firma Taahhütnamesi4 (Noter Tasdikli veya firma yetkililerince
Bankamız huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınacaktır.)
7- T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından
verilen ve üretim/alım-satım faaliyetine ilişkin düzenlenen geçerli “Üretim” veya “Alım-Satım”
ruhsatının Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce orijinal tasdikli
veya ilgili Serbest Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanmış bir örneği.
8- Serbest Bölgeler Hesap Bilgileri Formu
9- KOBİ Beyan Formu( Ek 9)5
1
Her başvuruda alınacaktır.
İlk başvuruda alınacaktır.
4
Her başvuruda alınacaktır.
5 Yılda bir kez alınacaktır.
2
Download