Uploaded by User14424

ambalaj

advertisement
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GIDA AMBALAJLARININ FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ
GID 332E
GIDA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
DENEY RAPORU
Grup 4 - Sabah
060210729
HİLAL YILMAZ
060190009
SİMAY KULELİ
060190041
BEYZANUR DOST
060190030
EMİR SEVİMAY
060200802
AYŞE REYHAN BALTAŞ
060190037
METE VURAL
22.04.2023
Sorumlu Asistan : Dr. Ayşe Saygün
1. ÖZET
Ambalajın en önemli işlevlerinden biri, gıdanın kalitesinin korunması için dış
çevre ile gıda arasında koruyucu bir bariyer oluşturmaktır. Deneyin amacı, ambalaj
materyalinin su buharı geçirgenliğini hesaplamaktır. Bunun için, ASTM (American
Society for Testing and Materials) E96 su buharı geçirgenlik test standartındaki
gravimetrik yöntem kullanılmaktadır.
Ambalaj malzemesi ile kaplanıp sızdırmaması için sıkıştırılan cam kaptaki su, oda
sıcaklığında 2 gün boyunca bekletilmiştir. Deney başlangıcında (0.gün), 1.gün ve
2.gün numunenin tartımları alınmıştır. Elde edilen veriler ile zamana bağlı ağırlık
eğrisi çizilmiş, su buharı geçirgenliği ve ambalaj materyalinin geçirgenlik sabiti
hesaplanmıştır.
2. GİRİŞ
Gıda endüstrisinde ambalaj, ürünün tüketiciye duyusal özellikleri ve kalitesi
bozulmadan güvenilir bir şekilde ulaştırılmasını ve hedef kitleye tanıtılmasını
amaçlar. Ambalajlamada cam, plastik, alüminyum levha ve folyo, karton ve kağıt
gibi materyaller kullanılmaktadır.
2.1 Ambalajların Özellikleri
Ambalajların ısıya karşı dayanıklılıkları, kesme kuvveti, molekül ağırlığı ve
yapısı, sıcaklık ve süre parametrelerine bağlıdır. Materyallerin ısıl profilleri
termogravimetri analizi (TGA), derivatif termogravimetri ve diferansiyel tarama
kalorimetre (DSC) ile belirlenmektedir (Jafarzadeh & Jafari, 2021).
Ambalaj materyali ve gıda bileşenleri arasındaki etkileşim sonucu gerçekleşen
difüzyona migrasyon denilmektedir. Yağ ile plastiklerin etkileşimi plastiğin
mobilitesini artırarak migrasyona neden olur. Gıdaların çözünürlüğünün yüksek
olması da migrasyonu artıran etkenlerdendir (Arvanitoyannis ve ark., 2004).
Ambalajların mekanik dayanımı belirlenmesinde en önemli parametreler gerilme
direnci, kopma noktasındaki birim uzama ve Young modülüdür (Shah ve ark., 2023).
Sıcaklıkla birlikte ambalaj materyalleri farklı özellikler gösterebilir. Örneğin
polimerler Tg (camsı geçiş) sıcaklığının altında cam gibi sert ve kırılganken, Tg
üzerinde ise esnek, ve zor kırılır bir yapıya geçer. Sıcaklık arttıkça gaz geçirgenliği
artar.
2.2 Birden Fazla Katmanı Olan Ambalajların Geçirgenliği
Birden fazla katmanı olan ambalajların geçirgenliğini bulmak için ilk olarak
katmanların geçirgenliği ayrı ayrı hesaplanır.
TR= q / A.t.Δp
P= q.L / A.t.Δp= TR. L
P= Geçirgenlik
L= Kalınlık
TR= Geçirgenlik sabiti
q= Birim zamanda geçen madde miktarı
A= Ambalajın yüzey alanı (m2)
t= Süre (saat)
Materyalin geçirgenliğini bulmak için aşağıdaki eşitlik kullanılır.
2.3 Su Aktivitesi
Su aktivitesi gıdadaki serbest su miktarını ifade eder. Suyun gıdaya yapısal ve
kimyasal olarak ne kadar sıkı bağlandığını gösterir. Mikrobiyolojik faaliyetlerin
gerçekleşebilmesi için gıdalardaki suyun kullanılabilme durumunu belirler.
Gıdalarda bozulma yapan bakterilerin faaliyet gösterdikleri minimum su aktivitesi
değeri 0.90’dır. Bu değer 0.90’ın altına düştüğünde faaliyet gösteremezler. Bozulma
yapan mayalar için ise minimum su aktivitesi değeri 0.88’dir.
3. MATERYAL VE METOT
3.1 Materyal

Kağıt ambalaj malzemesi

Desikatör

NaCl çözeltisi
3.2 Metot
İçerisinde su olan cam kap ambalaj malzemesiyle kaplanıp sıkıştırılır. Tartım
alınır. İçerisinde NaCl çözeltisi bulunan desikatöre konur. İlk gün ve ikinci gün
tekrar tartım yapılır.
4.BULGULAR VE TARTIŞMA
4.1 Bulgular
Ambalaj materyallerinin su buharı geçirgenliği, ASTM (American Society for
Testing and Materials) E96 su buharı geçirgenlik test standardındaki gravimetrik
yöntem ile belirlenmektedir. Desikatöre yerleştirilen cam kabın 24 saat arayla
yapılan tartımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 4.1.1 Su kabının zamana bağlı ağırlık kaybı
Zaman (saat)
Ağırlık (g)
Ağırlık Kaybı (g)
0
208,2
-
24
207,5
0,7
48
206,9
0,6
Deneyde elde edilen verilerle zamana bağlı ağırlık kaybı grafiği çizilmiştir
Tablo 4.1.2 Zamana bağlı ağırlık kaybı grafiği
Su buharı geçirgenliği (WVT) şu şekilde hesaplanır;
G/t= 0,0125
r = 3,9 x 10-3 m
A= πr2= 4,77 x 10-5
WVT= G/ (t.A) = 262,05 g/saat*m-2
Geçirgenlik sabitini hesaplayabilmek için 20⁰C’de S değeri literatürden 17,52
mmHg olarak alınmıştır (Wark, 1989).
R1=1 R2=0
Geçirgenlik sabiti= 𝑊𝑉𝑇/ Δ𝑃=𝑊𝑉𝑇/𝑆∙(𝑅1−𝑅2)= 262,05/ 17,52= 14, 95
4.2 Tartışma
Tablo 4.2.1 Farklı formülasyonlarla kuşe kartonun kaplama ağırlığı (CW), kalınlığı,
gramajı, su emme kapasitesi (Abs), su buharı geçirme oranı (WVTR) ve yağ direnci
(Santos ve ark., 2022)
Yukarıdaki tabloda, WVTR değerleri ile hesaplanan sonuçların farklı olduğu
görülmüştür. Bu farklılık sıcaklık ve nem koşullarının farklı olmasından, kullanılan
ambalaj materyalinin birebir aynı olmaması ve ölçüm sayısından kaynaklanabilir.
5. SONUÇ
Deneyde kağıt ambalaj materyalinin su buharı geçirgenliğini bulmak
amaçlanmıştır. Numunenin 2 günlük ağırlık değişimi gözlemlenmiştir. Bu değişime
dayanarak hesaplamalar sonucunda WVT değeri 262,05 g/saat*m-2, geçirgenlik
sabiti 14, 95 g/saat*m2*mmHg olarak bulunmuştur. Bulunan WVT değeri literatüre
göre daha düşüktür (Hult ve ark., 2013). Daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek
için, tartımlar arttırılmalıdır.
KAYNAKLAR
Arvanitoyannis, I. S., & Bosnea, L. (2004). Migration of substances from food packaging
materials to foods. Critical reviews in food science and nutrition, 44(2), 63-76.
Gaikwad, K. K. (2015). Water vapour permeability of packaging materials (LDPE) and fabricated
package systems. East Lansing: MS: Packaging, School of Packaging Michigan State University
Hult, E. L., Ropponen, J., Poppius-Levlin, K., Ohra-Aho, T., & Tamminen, T. (2013). Enhancing
the barrier properties of paper board by a novel lignin coating. Industrial crops and products, 50,
694-700.
Shah, Y. A., Bhatia, S., Al-Harrasi, A., Afzaal, M., Saeed, F., Anwer, M. K., ... & Faisal, Z.
(2023). Mechanical Properties of Protein-Based Food Packaging Materials. Polymers, 15(7),
1724.
Jafarzadeh, S., & Jafari, S. M. (2021). Impact of metal nanoparticles on the mechanical, barrier,
optical and thermal properties of biodegradable food packaging materials. Critical reviews in food
science and nutrition, 61(16), 2640-2658.
Wark, K. (1989). Thermodynamics. New York: McGraw-Hill.
.
Download