Uploaded by yunisqadimaliev

Retroviruslar QİÇS

advertisement
AZƏRBAYCAN TİBB
UNİVERSİTETİ
Tibbi mikrobiologiya və immunologiya kafedrası
Retroviruslar, ümumi xüsusiyyətləri, təsnifatı, reproduksiya xüsusiyyətləri. İnsanın immun
çatışmazlıq virusları. Virionun quruluşu, reproduksiya xüsusiyyətləri. İnsanın immun çatışmazlıq
virusunun yoluxma yolları. QİÇS-in patogenezi, klinik təzahürləri. Opportunist infeksiyalar. QİÇS-in
mikrobioloji diaqnostikası, antiretrovirus terapiyanın prinsipləri, spesifik profilaktika problemləri
Qədməliyev Yunis 220A7b
Retroviruslar (Retroviridae fəsiləsi)
▸
Retroviridae fəsiləsi təksaplı RNT-tərkibli
viruslardan ibarətdir.
▸
▸
80-100 nm ölçüdə, sferik formadadır.
▸
▸
▸
Xaricdən lipid təbiətli qişa ilə əhatə olunmuşdur.
▸
Genom iki identik müsbət saplı, xətti RNT-dən
ibarətdir
Özək hissəsi ikosaedral kapsidlə əhatə olunmuş
spiral nukleoproteindən ibarətdir.
Xarici qişanın səthində qlikoprotein çıxıntılar var.
Virus genomuna kompleks birləşmiş əkstranskriptazanın olması ilə xarakterikdir.
Reproduksiya və kultivasiya
Retrovirusların təsnifatı
◎ Alfaretrovirus
◎ Betaretrovirus
◎ Qammaretrovirus
◎ Deltaretrovirus
◎ Epsilonretrovirus
◎ Spurnavirus
◎ Lentivirus
İnsanda xəstəlik törətdiklərinə görə
Lentivirus cinsinə aid olan İİV-1, İİV-2
və Deltaretrovirus cinsinə aid olan
HTLV-1, HTLV-2 daha çox əhəmiyyət
kəsb edir.
Insanın immun çatışmazlıq virusu
Xüsusiyyətləri
Quruluş və antigen xüsusiyyətlərinə görə;
1.
2.
İİV-1 (gp41, gp120, gb160, gp24)
İİV-2 (gp140, gp105, gp36)
Növləri var.
◎
Ətraf mühit amillərinə davamsızdır
▸
▸
▸
▸
T-limfositləri;
Monositar makrofaqları;
Dendrit hüceyrələrini;
Qliya hüceyrələrini zədələyir.
İnfeksiya mənbəyi və yoluxma yolları
◎
◎
Antroponoz infeksiyadır.
Cinsi əlaqə, qanköçürmə,
parenteral, transplasentar, ana
südü vasitəsilə yoluxa bilər.
Patogenez
◎
Virus qanda, limfada, ağız
suyunda, spermada, göz
yaşında, sidikdə, tərdə,
nəcisdə, uregenital trakt
sekretlərində, ana
südündə, irində aşkar
edilir.
Klinik təzahürlər
◎
◎
◎
Polimorf kilinik təzahürlər;
Uzunmüddətli gediş;
Yüksək letallıq müşahidə edilir.
◎
İmmun sisteminin supressiyası ilə əlaqədar opportunist infeksiyalar və bəd xassəli şişlər
meydana çıxır.
Nevroloji sindromlar
◎ Xəstələrin 90%-də
müşahidə edilir.
◎ Dah çox ensefalit, aseptik
meningit, mielopatiya və
periferik nevropatiya kimi
təzahür edir.
◎ Demensiya, yaddaşın və
diqqətin pisləşməsi,
apatiya, psixoemosional
pozğunluqlarla müşahidə
edilir.
İmmunitet
Mikrobioloji diaqnostika
◎ Virusoloji üsul (virus yükü)
◎ Seroloji üsul (İFA)
◎ Molekulyar-genetik üsul (ZPR)
Müalicə
◎ Kompleks antiretrovirus
terapiya tətbiq olunur. (Əks
transkriptazanın zidovudin,
azidotimidin) və virus
proteazasnın inhibitorlarının
(sakvinavir, ritonavir)
kompleks tətbiqi)
◎ Fasiləsiz müalicə aparılır.
Profilaktika
Təşəkkürlər
Download