Uploaded by asim.aghabeyov

5 sinif ksq 1

advertisement
KSQ-1
b)od yandırmaq üçün.
c)rəqs və mahnı mərasimləri üçün.
d)ibadət etmək üçün
1.Bunlardan hansı yazılı mənbədir?
2
a)qala divarları.
b)qəbir abidələri
c)yaşayış yerləri
d)gil lövhələr
6. Metalların kəşf olunma ardıcıllığı
hansı sırada düzgün verilib? 2
a)mis,tunc,dəmir
b)tunc,mis,dəmir
c)daş,mis,dəmir
d)dəmir,tunc,mis
2.1 əsr neçə ildir? 1
a)1000
b)7
c)100
d)10
7.Manna haqqında deyilənlərdən
hansı doğrudur?15
a)Araz çayından şimalda yerləşir və
paytaxı Qəbələ idi.
b)Urmiya gölü ətrafında yerləşir və
paytaxtına “padşah şəhəri” də
deyirdilər
c)Urmiya gölü ətrafında yerləşir və
paytaxtı Qazaka idi.
d)ərazisində e.ə 4-3 cü yüzilliyə aid
pullar tapılmışdır
V sinif
3.İnsanlar əvvəllər niyə odu
sönməyə qoymurdular. 5
a)od əldə etmək çətin olduğu üçün.
b)insanları soyuqdan qoruduğuna görə
c)müqəddəs olduğu üçün.
d)Tayfa başcıları icazə vermədiyi
üçün
4.Azıx mağarasından tapılan
tapıntıya əsasən Azərbaycan: 20
a)UNESCO-nun ümumdünya irsi
xəritəsinə daxil edilmişdir.
b) “Avropanın ən qədim sakinləri”
xəritəsinə daxil edilmişdir.
c)Dünyada ilk insanın məskəni kimi
qeyd olunmuşdur.
d)müasir inkişaf etmiş ölkə kimi
qeydə alınmışdır.
5.Qavaldaşdan nə üçün istifadə
edirdilər? 5
a)ov etmək üçün.
8.e.ə 530-cu ildə:
a)Sasanilər Atropatenanı işğal etdilər
b)Manna dövləti yarandı.
c)Tomiris II Kiri məğlub etdi.
d)Albaniya dövləti yarandı.
9.Vahid dinin yaranmasının
nəticəsində nə baş verir? 5
a)dövlət varlığını qoruyub saxlaya
bilmir.
b)elm və təhsil inkişaf edir.
c)insanlar fərqli ibadət və fərqli
mərasimlər keçirirlər.
d)heç biri
10.Azərbaycan adı hansı adla
əlaqədardı? 5
a)Atropatena
b)Manna
c)Albaniya
d)Azıx
11. “Quran” hansı dinin müqəddəs
kitabıdır? 5
a)islam
b)bütpərəstlik
c)xristianlıq
d)atəşpərəstlik.
12.Atropatena və Manna dövlətinə
aid oxşar cəhət: 15
a)Eyni vaxtda yaranmışdır
b)Azərbaycanın şimalında
yaranmışdılar.
c)Azərbaycanın cənubunda
yaranmışdılar.
d)Paytaxtları Qəbələ olmuşdur.
13.Atropatenanın paytaxtı hansı
bənddə düzgün verilib? 5
a)İzirtu
b)Qəbələ
c)Bakı
d)Qazaka
14.İranzu haranın qüdrətli
hökmdarıdır? 5
a)Manna
b)Atropatenanın
c)Massagetlərin
d)Albaniyanın
15.Xış nədir? 5
a)əmək aləti
b)ov etmək üçün alət
c)od əldə etmək üçün daş
d)taxıl saxlamaq üçün iri küp.
Download