Uploaded by kaptan

01.Madde ve Özellikleri

advertisement
KĐMYA
MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ
arasında az da olsa boşluk bulunur. Bu nedenle sıvıyı oluşturan
tanecikler birbiri üzerinden kayarak hareket edebilir. Yani sıvılar,
akışkandır ve içine konuldukları
kabın şeklini alır. Su, alkol sıvı
maddeye birer örnektir.
Kimya: Maddenin yapısını, özelliklerini, bir maddenin diğer maddelerden oluşumunu, maddelerin
birbirine dönüşümünü inceleyen
pozitif bilim dalıdır.
Madde: Kütlesi ve hacmi olan her
varlığa madde denir. Hava, toprak, su birer madde örneğidir.
Gaz Hali: Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olmayan halidir, konuldukları kabın tümünü doldurur.
Gaz tanecikleri arasında büyük
boşluklar bulunur. Akışkandırlar.
Bir gazın hacmi bulunduğu kabın
hacmine eşittir. Gazların hacimleri
basınç ve sıcaklığa bağlı olarak
değişir. Oksijen, karbondioksit gaz
maddeye birer örnektir.
* Madde katı halden sıvı hale, sıvı
halden gaz hale geçerken düzensizliği artar.
Maddenin çok yüksek sıcaklıklarda görülen dördüncü hali vardır ki
buna plazma denir. Bu halde
maddeyi oluşturan atomlar tamamen parçalanmış olup enerjileri
çok yüksektir. Plazma halindeki
madde sıvı gibi akışkandır.
Cisim: Maddenin şekil verilmiş
halidir. Örneğin; gümüş bir madde, gümüş yüzük bir cisimdir.
Maddenin Halleri
Madde yeryüzünde katı, sıvı ve
gaz olmak üzere üç fiziksel halde
bulunur.
Katı Hali: Belirli bir şekle ve hacme sahip, maddelerin en düzenli
halidir. Katıyı oluşturan tanecikler
çok sıkı istiflendiği için sıkıştırılamaz ve dış etki olmaksızın şekil
değişikliği olmaz. Demir, tahta,
buz birer katı madde örneğidir.
Maddenin Özellikleri
Sıvı Hali: Maddenin hacmi belirli,
şekli belirsiz halidir. Tanecikleri
1
Madde ve özellikleri
rümesi, solunum, fotosentez, mayalanma, ekmeğin küflenmesi, etin kokuşması, kireç taşından kireç elde edilmesi, elektroliz, metallerin asitlerle tepkimesi, elementlerden bileşik oluşumu kimyasal değişmeye birer örnektir.
Maddenin özellikler fiziksel ve
kimyasal özellikler olmak üzere iki
grupta incelenebilir.
Fiziksel Özellikler: Bir maddenin
başka bir maddeye dönüştürülmeden ölçülebilen veya gözlenebilen özellikleridir. Bu özelliklerin
çoğu maddenin dış görünüşü ile
ilgilidir.
Bir maddenin fiziksel hali, rengi,
kokusu, tadı, sertliği, hal değişim
sıcaklıkları, özkütlesi, iletkenliği,
çözünürlüğü, esnekliği, genleşmesi, ışık geçirgenliği vb. özellikleri fiziksel özellikleridir.
Maddenin fiziksel özelliklerinin
değiştiği olaylara fiziksel olay veya fiziksel değişme denir. Örneğin; kağıdın yırtılması, buzun erimesi, bardağın kırılması, tuzun
suda çözünmesi birer fiziksel olaydır.
Maddenin Ortak ( Temel ) Özellikleri
Bütün maddelerin sahip oldukları
özelliklerdir.Bu özellikler kütle,
hacim, eylemsizlik, tanecikli ve
boşluklu yapı gibi özelliklerdir.
Hacim: Maddenin uzayda kapladığı yere denir ve her maddenin
bir hacmi vardır.
Kütle: Maddenin hacmini dolduran madde miktarıdır. Eşit kollu
terazi ile ölçülür.
Eylemsizlik: Maddenin bulunduğu konumu koruma isteğidir. Bir
cisim duruyorsa hareketsizlik durumunu, hareketli ise hareket konumunu devam ettirmek ister.
Eğer bu konumu bozacak bir etki
gerçekleşirse cisim buna direnç
gösterir. Đşte bu dirence eylemsizlik denir.
Tanecikli ve boşluklu yapı
(elektriksel yapı): Maddeler iyon,
molekül ya da atomlardan oluşmuştur. Bu tanecikler arasında az
ya da çok boşluk bulunur. Bütün
maddeler (+) yüklü proton, (–)
yüklü elektron ve yüksüz nötronlardan oluşmuştur.
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Kimyasal Özellikler: Maddenin
bileşimi; su, hava, asit, baz gibi
diğer maddelere karşı davranışı
ile ilgili özelliklerdir.
Maddenin kimyasal özelliklerinde
oluşan değişmelere kimyasal
değişme veya kimyasal olay denir. Kimyasal değişme sonucu bir
madde başka bir maddeye dönüşür. Kağıdın yanması, sütün ekşimesi, demirin paslanması, gümüşün kararması, yaprağın çü2
Madde ve Özellikleri
Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek şekilde dağılmasına çözünme denir.
Genel olarak çözünme olayında,
miktarı çok olan maddeye çözücü
(çözünen), miktarı az olan maddeye de çözünen adı verilir.
Çözücü ve çözünenin oluşturduğu
ve özellikleri her yerinde aynı olan
(homojen) karışımlara çözelti denir.
Fiziksel hallerine göre bazı çözelti
türleri aşağıda belirtilmiştir.
Bir maddenin diğer maddelerden
farklı olduğunu gösteren özelliklerine ayırt edici özellik denir.
Ayırt edici özellikler maddenin her
hali için ayırt edici olarak kullanılamaz. Aşağıdaki tabloda bazı
ayırt edici özellikler ve bunların
maddelerin hangi fiziksel halleri
için kullanılabileceği gösterilmiştir.
Çözücü Çözünen
Örnek
Sıvı
Katı
(Su + Şeker)
Sıvı
Sıvı
(Su + Alkol)
Sıvı
Gaz
(Su + CO2)
(Gaz karışımlaGaz
Gaz
rı)
Katı
Gaz (Palladyum+H2)
Katı
Katı
(Alaşımlar)
Ayırt edici özellikler Katı Sıvı Gaz
Donma noktası
–
+
–
Kaynama noktası
–
+
–
Erime noktası
+
–
–
Yoğunlaşma noktası
–
–
+
Genleşme katsayısı
+
+
–
Esneklik
+
–
–
Özkütle (yoğunluk)
+
+
+
Özhacim
+
+
+
Öz ısı
+
+
+
Çözünürlük
+
+
+
Đletkenlik
+
+
–
Belirli sıcaklık ve basınçta, 100
cm3 çözücüde çözünebilen en
fazla madde miktarına o maddenin çözünürlüğü denir.
Birimi “g/ 100 g çözücü” dür.
Çözünürlük değerleri doygunluk
anına aittir. Doymamış çözeltinin
çözücü ve çözünen değerine göre
çözünürlük hesaplaması yapılamaz.
Örnek 1:
Çözünürlük
3
Madde ve özellikleri
20 oC ta 25 gram suda en fazla 4
gram A tuzu çözünebilmektedir. A
tuzunun 20 oC’ ta çözünürlüğü
kaçtır?
Katı, sıvı ve gazların sudaki çözünürlüğü
Çözünürlük ayırt edici bir özellik
olduğundan maddeler aynı tür bir
çözücü içinde farklı miktarlarda
çözünür.
Çözeltileri, çözünen maddenin
çözünürlüğüne göre şu şekilde sınıflandırabiliriz.
• Doymuş çözelti:
Çözebileceği kadar maddeyi çözmüş olan çözeltiye denir.
Çözüm :
20 oC ta
25 gram suda
4gA
100 gram suda
x=? g A
O halde;
x=100 x 4 / 25 ten
x= 16 gram
A tuzunun çözünürlüğü 16 g / 100
g su dur.
• Doymamış çözelti:
Çözebileceğinden daha az maddeyi çözmüş olan çözeltiye denir.
Soru 1:
30 oC ta 200 gram suda 72 gram
NaCl çözündüğüne göre NaCl nin
30 oC taki çözünürlüğü kaçtır?
• Aşırı doymuş çözelti:
Bazı durumlarda çözeltinin derişikliği doygunluk sınırını aşabilir.
Bu gibi çözeltilere aşırı doymuş
çözeltiler denir. Bu çözeltiler oldukça kararsızdır. Küçük bir etki
ile fazlalıklar çöker ve doygun bir
çözelti elde edilir.
Soru 2:
25 °C deki çözünürlüğü 15g/100 g
su olan bir katıdan 300 gram suda
kaç gram çözünür?
Ayrıca çözeltiler, çözünen madde
miktarına göre ikiye ayrılır.
a. Derişik çözelti
Belli bir miktar çözücüde, fazla
miktarda çözünen içeren çözeltilere derişik çözelti denir.
b. Seyreltik çözelti
Belli bir miktar çözücüde, az miktarda çözünen içeren çözeltilere
seyreltik çözelti denir.
4
Madde ve Özellikleri
3. Çözücü ve çözünenin cinsi
Kimyasal yapısı birbirine benzeyen maddeler birbiri içinde çözünür.Örneğin; yağ alkolde çözünür,
suda çözünmez. Şeker suda tamamen çözünür, etil alkolde ise
çok az çözünür.
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Maddelerin çözünürlüğü; sıcaklığa, basınca, çözücü ve çözünenin
cinsine bağlıdır.
1. Sıcaklık
Sıcaklık değişimi çözünürlüğü değiştirir. Katıların sıvı içerisindeki
çözünürlüğü sıcaklık arttıkça genellikle artar. Gazların sıvıdaki
çözünürlüğü ise sıcaklık arttıkça
azalır.
Sudan başka çözücüler
Sudan başka çözücüler de vardır.
Etil alkol, benzin, dietil eter, aseton, gaz yağı, tineri örnek olarak
verebiliriz.
Çözünürlük
Katı
Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
gaz
Sıcaklık
1. Sıcaklık
2. Karıştırmak
3. Tanecik büyüklüğü
2. Basınç
Katıların çözünürlüğü basınç ile
değişmez. Gazların sıvıdaki çözünürlüğü ise basınç arttıkça artar.
Çözünürlük
gaz
Katı ve Sıvı
Basınç
5
Download