Uploaded by dordugikka

annotationl

advertisement
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра международного права
Аннотация к дипломной работе
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА
Сокол Екатерина Петровна
Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Лепешков Ю.А.
Минск, 2019
АННОТАЦИЯ
1. Структура и объем дипломной работы
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления,
реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы. Общий объем работы составляет 59 страниц.
Список использованной литературы занимает 5 страниц и включает 61
позицию.
2. Перечень ключевых слов
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, МИРОВОЙ
ОКЕАН, МОРСКАЯ СРЕДА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ МИРОВОГО ОКЕАНА,
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА
3. Содержание работы
Объект исследования: международные отношения, связанные с охраной
Мирового океана.
Предмет исследования: международные договоры и соглашения,
регулирующие ответственность за загрязнение Мирового океана, и труды
ученых,
специализирующихся
в
области
права
международной
ответственности, международного морского и международного экологического
права.
Цель исследования: научно-обоснованные знания о международноправовой ответственности за загрязнение Мирового океана.
Методы исследования: системный и функциональный общенаучные
методы исследования, а также общие логические приемы, такие как анализ,
синтез, а также специальные юридические методы: сравнительно-правовой,
классификационный и формально-юридический.
В результате исследования были выявлены международно-правовые
проблемы ответственности за загрязнение Мирового океана и предложены пути
их решения.
Достоверность материалов и результатов дипломной работы.
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. Заимствования подкреплены
ссылками на источники.
Значимость работы: результаты дипломного проекта могут быть
использованы в дальнейшем исследовании развития международно-правовой
ответственности за загрязнение Мирового океана, в преподавании учебной
дисциплины «Международное право».
АНАТАЦЫЯ
1. Структура і аб’ём дыпломай працы
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа,
пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў,
трох глаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ём
працы складае 59 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 5
старонак і ўключае 61 пазіцыю.
2. Пералік ключавых слоў
МІЖНАРОДНА-ПРАВАВАЯ АДКАЗНАСЦЬ, СУСВЕТНЫ АКІЯН,
МАРСКОЕ АСЯРОДДЗЕ, ЗАБРУДЖВАННЕ СУСВЕТНАГА АКІЯНА,
ПАКРЫЦЦЁ ШКОДЫ
3. Змест працы
Аб'ект даследавання: міжнародныя адносіны, звязаныя з аховай
Сусветнага акіяна.
Прадмет даследавання: міжнародныя дагаворы і пагадненні, якія
рэгулююць адказнасць за забруджванне Сусветнага акіяна, і працы навукоўцаў,
якія спецыялізуюцца ў галіне права міжнароднай адказнасці, міжнароднага
марскога і міжнароднага экалагічнага права.
Мэта даследавання: навукова-абгрунтаваныя веды аб міжнароднаправавой адказнасці за забруджванне Сусветнага акіяна.
Метады даследавання: сістэмны і функцыянальны агульнанавуковыя
метады даследавання, а таксама агульныя лагічныя прыёмы, такія як аналіз,
сінтэз, а таксама спецыяльныя юрыдычныя метады: параўнальна-прававой,
класіфікацыйны і фармальна-юрыдычны.
У выніку даследавання былі выяўлены міжнародна-прававыя праблемы
адказнасці за забруджванне Сусветнага акіяна і прапанаваны шляхі іх
вырашэння.
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана
самастойна. Запазычанні падмацаваныя спасылкамі на крыніцы.
Значнасць працы: вынікі дыпломнага праэкта могуць быць выкарыстаны
ў далейшым даследаванні развіцця міжнародна-прававой адказнасці за
забруджванне Сусветнага
«Міжнароднае права».
акіяна,
у
выкладанні
вучэбнай
дысцыпліны
ANNOTATION
1. Structure and scope of the diploma work
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list
of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, and list of
references. Total scope of work is 59 pages. The list of references occupies 5 pages
and includes 61 positions.
2. Keywords
INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITY, THE OCEAN, THE
MARINE ENVIRONMENT, POLLUTION OF THE OCEAN, DAMAGES
4. The content of the work
Object of research: international relations related to the protection of the Oceans.
Subject of research: international treaties and agreements governing responsibility for
pollution of the Oceans, and the works of scientists specializing in the law of
international responsibility, international Maritime and international environmental
law.
The purpose of the study: science-based knowledge of international legal
responsibility for pollution of the Oceans.
Research methods: systemic and functional General scientific research methods, as
well as General logical techniques, such as analysis, synthesis, as well as special legal
methods: comparative legal, classification and formal legal.
As a result of the study, international legal problems of responsibility for pollution of
the Oceans and seas were identified and ways to solve them were proposed.
Reliability of materials and results of the thesis. The materials used and the results of
the thesis are reliable. The work was done independently. Borrowings are supported
by references to sources.
Significance of the work: the results of the thesis can be used in the further study of
the development of international legal responsibility for pollution of the Oceans, in
the teaching of the discipline «International law».
Related documents
Download