Uploaded by User7711

Anahtarlamali-g-kaynaklari-ve-televizyonlarda-uygulanmasi

advertisement
ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI VE
TELEVİZYONLARDA UYGULANMASI
Mehmet AKDERE
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EYLÜL 2006
ANKARA
Mehmet
AKDERE
tarafından
hazırlanan
ANAHTARLAMALI
GÜÇ
KAYNAKLARI VE TELEVİZYONLARDA UYGULANMASI adlı bu tezin
Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım.
Yrd.Doç.Dr. Fadıl ÇELİKKOL
Tez Yöneticisi
Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Elektrik Elektronik Mühendisliği
Anabilim Dalında Yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir.
Başkan:
: Prof.Dr. Cengiz TAPLAMACIOĞLU
Üye
: Yrd.Doç.Dr. Fadıl ÇELİKKOL
Üye
: Yrd.Doç.Dr. Hasan Şakir BİLGE
Tarih
: 21/09/2006
Bu tez, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygundur.
TEZ BİLDİRİMİ
Tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde
edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu
çalışmada orijinal olmayan her türlü kaynağa eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.
Mehmet AKDERE
iv
ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI VE
TELEVİZYONLARDA UYGULANMASI
(Yüksek Lisans Tezi)
Mehmet AKDERE
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eylül 2006
ÖZET
Bu çalışmada anahtarlamalı güç kaynaklarına genel olarak değinilmiştir.
Anahtarlamalı güç kaynakların tarihsel değişim ve gelişimi incelenmiştir. Buna
ek olarak, televizyonlarda kullanılan bazı anahtarlamalı güç kaynakları
verilmiştir. Televizyonlarda yaygın olarak kullanılan bir kaynak tipi olan geriyön anahtarlamalı çevirici (Flyback Converter) özellikle incelenerek 200W’lık
bir uygulama örneği laboratuar ortamında yapılmıştır. Devrenin çalışmasında
karşılaşılan sorunlar incelenmiş ve eklenen devre elemanları ile giderilmiştir.
Bilim Kodu
: 905.1.035
Anahtar Kelimeler : Flyback Çevirici, Anahtarlamalı güç kaynakları, Sınırlama
devresi,
Sayfa Adedi
: 145
Tez Yöneticisi
: Yrd.Doç.Dr. Fadıl ÇELİKKOL
v
SWITCHING MODE POWER SUPPLIES
AND
ITS APPLICATION IN TELEVISION
(M.Sc. Thesis)
Mehmet AKDERE
GAZI UNIVERSITY
INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
September 2006
ABSTRACT
In this study switch mode power supplies (SMPS) are generally considered.
Their historical change and development are fully investigated. In addition,
some SMPS types that are used in televisions are presented. The flyback
converter that is a tv-type SMPS is specifically taken and analyzed. A 200W
prototype is built in laboratory environments. The problems arisen in the
operation of the experimental SMPS are analyzed and then solved with the
additional circuit elements.
Science Code : 905.1.035
Key words : Flyback Converter, Switching Power Supply, Clamp Circuit
Total Pages : 145
Advisor
:Yrd.Doç. Dr. Fadıl ÇELİKKOL
vi
TEŞEKKÜR
Çalışmalarım boyunca değerli yardım ve katkılarıyla beni yönlendiren Hocam Yrd.
Doç. Dr. Fadıl ÇELİKKOL’a en samimi teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca
çalışmalarım sırasında kıymetli fikirlerinden yararlandığım hocalarıma, tüm çalışma
arkadaşlarıma, aileme ve katkısı olan herkese teşekkürü bir borç bilirim.
vii
İÇİNDEKİLER
Sayfa
ÖZET ........................................................................................................................... iv
ABSTRACT.................................................................................................................. v
TEŞEKKÜR................................................................................................................. vi
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................... vii
ÇİZELGELERİN LİSTESİ........................................................................................... x
ŞEKİLLERİN LİSTESİ ............................................................................................... xi
RESİMLERİN LİSTESİ ............................................................................................ xiii
SİMGELER VE KISALTMALAR............................................................................ xiv
1. GİRİŞ ........................................................................................................................ 1
2. DOĞRUSAL GÜÇ KAYNAKLARI........................................................................ 5
2.1. Doğrusal Güç Kaynaklarının Dezavantajları ..................................................... 5
2.2. Doğrusal Güç Kaynakları ile Anahtarlamalı Güç Kaynakların
Karşılaştırılması ................................................................................................. 6
3. ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI .......................................................... 7
3.1. Alçaltıcı (Buck) Çevirici .................................................................................... 7
3.1.1. Sürekli akım çalışma durumu................................................................ 8
3.2. Yükseltici (Boost) Çevirici ................................................................................ 9
3.2.1. Sürekli akım çalışma durumu ............................................................... 11
3.3. Alçaltıcı Yükseltici (Buck Boost) Çevirici ...................................................... 12
3.3.1. Sürekli akım çalışma durumu ............................................................... 12
3.4. Transformatörlü (Yalıtımlı) Çeviriciler .......................................................... 13
3.4.1. İleri-yön (forward) çevirici ................................................................... 16
viii
Sayfa
3.4.2. Yarım köprü çevirici ............................................................................. 18
3.4.3. Tam köprü çevirici ................................................................................ 20
3.4.4. Geri-yön (Flyback) çevirici .................................................................. 21
4. YAPILAN DEVRE PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ .............................. 42
4.1. Güç Kaynağının Temel Özellikleri .................................................................. 42
4.2. Güç Kaynağının Vhatmin, Vhatmak, fL, Po, η’in Belirlenmesi................................ 44
4.3. Güç Kaynağının Giriş Devresi ve DC Hat Kondansatörün Bulunması ........... 44
4.4. Güç Kaynağının Ton, Ip, Lp, Değerlerin Bulunması .......................................... 45
4.5. Çıkış Sargılarında Kullanılan Doğrultma Diyotların Seçimi ........................... 47
4.6. Çıkış Sargılarında Kullanılan Kondansatörlerin Seçimi .................................. 48
4.7. Güç Kaynağının Söndürme Devresi................................................................. 50
4.8. Güç Kaynağının Geri Besleme Devresi ........................................................... 51
4.9. Güç Kaynağının Kontrol Devresi..................................................................... 54
4.9.1. Manyetik dengeleme devresi ................................................................ 55
4.9.2. Aşırı akım algılama devresi .................................................................. 56
4.10. Güç Kaynağının Regülatör Devresi ............................................................... 57
4.11. Güç Kaynağının Kontrol Entegresi................................................................ 59
4.11.1. Hata yükseltici..................................................................................... 60
4.11.2. Akım algılama ve PWM sinyali.......................................................... 60
4.11.3. Testere dişi sinyal üretimi ................................................................... 60
4.11.4. Osilatör frekansı .................................................................................. 62
4.11.5. Aşırı gerilim koruması ........................................................................ 62
5. GÜÇ KAYNAĞININ DENEY ÇALIŞMALARI................................................... 64
ix
Sayfa
5.1. Güç Kaynağının Çalışma Performansı............................................................. 64
5.2. Güç Kaynağının Dalga Şekilleri ...................................................................... 68
6. SONUÇ VE ÖNERİLER ........................................................................................ 73
7. KAYNAKLAR ....................................................................................................... 75
EKLER........................................................................................................................ 77
EK-1 Güç kaynağının tüm dalga şekilleri................................................................... 78
EK-2 Temel çeviricilerde diğer durumlar diğer çevirici tipleri .................................. 85
EK-3 Çevirici tiplerine göre anahtar üzerinde oluşan gerilim, sınırlama ve
söndürme devreleri......................................................................................... 101
EK-4 Güç kaynaklarında kullanılan geri besleme devre şekilleri............................. 103
EK-5 Düşük ESR’li kondansatörlerin katalog değerleri........................................... 105
EK-6 Güç kaynağının devre şeması.......................................................................... 109
EK-7 Güç kaynağının baskı devre çizimleri ............................................................. 110
EK-8 Kontrol entegresi ............................................................................................. 112
EK-9 MTW8N60E ait veriler.................................................................................... 115
EK-10 Doğrusal gerilim regülatörleri ....................................................................... 117
EK-11 BYM26C hızlı diyot ...................................................................................... 122
EK-12 TL431 regülatörün yapısı .............................................................................. 124
EK-13 150W LCD televizyon güç kaynağı .............................................................. 126
EK-14 150W LCD televizyon güç kaynağı devre şeması ........................................ 134
EK-15 220W LCD TV güç kaynağı notları .............................................................. 135
EK-16 İngilizce kısaltmalar ve ifadeler .................................................................... 144
ÖZGEÇMİŞ .............................................................................................................. 145
x
ÇİZELGELERİN LİSTESİ
Çizelge
Sayfa
Çizelge 2.1. Doğrusal güç kaynaklarının en uygun kullanım şartlarında ve
değişen çıkış geriliminde verimleri........................................................... 6
Çizelge 3.1. Geri-yön çeviricilerde sürekli ve süreksiz durumlara ait devre
parametreleri ......................................................................................... 33
Çizelge 4.1. Geri besleme devreleri ve oluşan regülasyon değerleri ........................ 52
Çizelge 5.1. Sabit çıkış gücünde (100W) zamana göre çıkış gerilim değerleri ......... 64
Çizelge 5.2. Sabit çıkış gücünde (150W) değişen giriş gerilimine göre DC çıkış
gerilimleri .............................................................................................. 65
xi
ŞEKİLLERİN LİSTESİ
Şekil
Sayfa
Şekil 1.1. Televizyonun genel blok şeması................................................................. 2
Şekil 2.1. Doğrusal güç kaynaklarının genel yapısı.................................................... 5
Şekil 3.1. Anahtarlamalı güç kaynağının genel yapısı................................................ 7
Şekil 3.2. Alçaltıcı çeviricinin devre şeması............................................................... 8
Şekil 3.3. Alçaltıcı çeviricinin dalga şekilleri ............................................................. 9
Şekil 3.4. Yükseltici çeviricinin devre şeması .......................................................... 10
Şekil 3.5. Yükseltici çeviricinin dalga şekilleri ........................................................ 11
Şekil 3.6. Alçaltıcı yükseltici çeviricinin devre şeması ............................................ 12
Şekil 3.7. Alçaltıcı yükseltici çeviricinin dalga şekilleri........................................... 13
Şekil 3.8. Güç kaynağının çıkış gücüne göre kullanılan çevirici tipleri ................... 15
Şekil 3.9. İleri-yön çeviricinin devre şeması............................................................. 16
Şekil 3.10. İleri-yön çeviricinin dalga şekilleri........................................................... 18
Şekil 3.11. Yarım köprü çeviricinin devre şeması ...................................................... 19
Şekil 3.12. Tam köprü çeviricinin devre şeması ......................................................... 21
Şekil 3.13. Geri-yön çeviricinin devre şeması ............................................................ 22
Şekil 3.14. Doğrultucu çıkış gerilimi dalga şekli........................................................ 24
Şekil 3.15. Süreksiz durumdaki geri-yön çeviricinin dalga şekilleri .......................... 26
Şekil 3.16. 100W gücünde süreksiz durumda çalışan geri-yön çevirici ..................... 28
Şekil 3.17. Söndürme ve sınırlama devresinin sinyal üzerindeki etkisi...................... 34
Şekil 3.18. RCD sınırlama devresi.............................................................................. 35
Şekil 3.19. Güç transformatörlerinde kullanılan nüve şekilleri .................................. 36
xii
Şekil
Sayfa
Şekil 3.20. DC-DC çeviricide voltaj kontrolü blok diyagram .................................... 40
Şekil 3.21. DC-DC çeviricide akım kontrolü blok diyagram...................................... 41
Şekil 4.1. Geri-yön güç kaynağının tasarım algoritması........................................... 43
Şekil 4.2. Güç kaynağının giriş devresi ..................................................................... 45
Şekil 4.3. Güç kaynağının söndürme devresi............................................................. 51
Şekil 4.4. Güç kaynağının geri besleme devresi ........................................................ 53
Şekil 4.5. TL431 in iç yapısı ...................................................................................... 54
Şekil 4.6. Güç kaynağının kontrol devresi ................................................................. 55
Şekil 4.7. Güç kaynağının manyetik dengeleme devresi ........................................... 56
Şekil 4.8. Aşırı akım algılama devresi ....................................................................... 57
Şekil 4.9. LM317’in temel kullanımı......................................................................... 58
Şekil 4.10. Güç kaynağının çıkış regülatör devresi..................................................... 58
Şekil 4.11. MC44604 kontrol entegresinin öbek yapısı.............................................. 59
Şekil 4.12. MC44604 osilatör öbek yapısı .................................................................. 61
Şekil 4.12. MC44604 aşırı gerilim algılama öbek yapısı............................................ 63
Şekil 5.1. Değişen giriş gerilimine göre 135V DC çıkış gerilimi ............................. 66
Şekil 5.2. Değişen giriş gerilimine göre 14V, 8V, 5V, 3,3V DC çıkış gerilimi ....... 66
Şekil 5.3. Değişen giriş gerilimine göre +14V, -14V DC çıkış gerilimi................... 67
Şekil 5.4. 140V-260V AC arasında güç kaynağının verimi...................................... 67
xiii
RESİMLERİN LİSTESİ
Resim
Sayfa
Resim 5.1. 150W çıkış gücünde iken; CH1: şebekeden çekilen akımın dalga
şekli CH2: giriş gerilimi dalga şekli ....................................................... 68
Resim 5.2. Güç kaynağının süreksiz durumda çalışmasını sağlayan; CH1:
manyetik dengeleme sinyali, CH2: mosfet tetikleme sinyali .................. 69
Resim 5.3. 260V AC, 150W çıkış gücünde iken; CH1: mosfet
tetikleme sinyali, CH2: giriş sargısı üzerindeki dalga şekli .................... 69
Resim 5.4. 140V AC, 150W çıkış gücünde iken; CH1: mosfet
tetikleme sinyali, CH2: giriş sargısı üzerindeki dalga şekli .................... 70
Resim 5.5. Giriş sargısı üzerindeki dalga şekli .......................................................... 70
xiv
SİMGELER VE KISALTMALAR
Bu çalışmada kullanılmış bazı simgeler ve kısaltmalar, açıklamaları ile birlikte
aşağıda sunulmuştur.
Simgeler
Açıklama
D,δ
Anahtar işlev çarpanı
fL
Şebeke frekansı (Hz)
Iadj
Ayar akımı (A)
Ic
Kondansatör akımı (A)
ID
İleri yön akım değeri (A)
IL
Bobin üzerinden geçen akım (A)
Io
Çıkış akımı (A)
Ip
Giriş tepe akımı (A)
Irms
Etkin akım değeri (A)
Is
Anahtar üzerinden geçen akım (A)
Ll
Transformatör kaçak endüktansı (H)
Lp
Giriş sargı endüktansı (H)
Np
Giriş sargı sayısı
Ns
Çıkış sargı sayısı
Nsm
Ana çıkış sarım sayısı
Pin
Giriş gücü (W)
Po
Çıkış gücü (W)
Pl
Kaçak endüktans gücü (W)
T
Periyot (s)
Toff
Anahtarın kesimde kalma süresi (s)
xv
Simgeler
Açıklama
Ton
Anahtarın iletimde kalma süresi (s)
Vd
DC giriş gerilimi (V)
Vdc
Doğrultulmuş gerilim (V)
VDSS
Mosfetlerde dayanma gerilim değeri (V)
Vhatmak
Maksimum hat gerilimi (V)
Vhatmin
Minimum hat gerilimi (V)
VL
Bobin üzerinde oluşan gerilim (V)
Vms
Anahtar üzerine düşen gerilim (V)
VR
Diyotlar için ters gerilim değeri (V)
Vo
Çıkış gerilimi (V)
Vout
Çıkış gerilimi (V)
Vref
Referans gerilimi (V)
X
İfadenin alabileceği en büyük değeri
X
İfadenin alabileceği en küçük değeri
η
Verim
τ
RC zaman sabiti
ΔVo
Çıkış gerilimindeki dalgalanma (V)
Kısaltmalar
Açıklama
CRT
Tüplü Televizyon(Cathode Rat Tube)
ESR
Eşdeğer Seri Direnç(Equivalent Series
Resistance)
xvi
Kısaltmalar
Açıklama
LCD
Sıvı Kristal Gösterge(Liquid Crystal Display)
PWM
Darbe Genlik Bindirme(Pulse Width Modulation)
SMPS
Anahtarlamalı Güç Kaynağı(Switch Mode Power
Supply)
SMT
Anahtarlamalı Güç Kaynağı Trafosu(Switch
Mode Transformer)
TFT
İnce Film Tranzistör(Thin Film Transistor)
TN
Test Noktası
1
1. GİRİŞ
Televizyon kelimesi Yunanca ve Latince kelimelerin birleştirilmesinden meydana
gelmiştir. Yunanca’ da ‘Tele’ uzak anlamına ve Latince ‘Vidi’ görme anlamına gelen
kelimelerin birleştirilmesiyle yapılmış olup uzaktan görme anlamındadır. Bu terim
ilk defa 1900 yılında Constantine Perski tarafından ortaya atılmıştır. Bu ad halen
hemen bütün dünya dillerinde ufak bazı okunuş ve yazılış değişiklikleri ile
kullanılmaktadır. Sadece Almanya’da aynı anlama gelen fernseh şeklinde
kullanılmaktadır[1,2].
Televizyon için bir tanım yapmak gerekirse, hareketli resim ve sahnelerin elektriksel
yolla bir yerden başka bir yere gönderilmesi olarak tanımlayabiliriz. Televizyonun
tam tanımı İngiliz Standartları Enstitüsünce şu şekilde yapılmıştır. Televizyon gerçek
veya kaydedilmiş sahnelerin geçici görünür görüntüsünü elektriksel haberleşme
sistemi aracılığı ile uzakta anında meydana getirme tekniğidir[2].
Telgraf ve telefonun icadından sonra gene elektriksel yolla görüntü iletme imkânları
insan aklını kurcalamış ve görünen bilgileri elektrik işaretine çevirmenin yolları
aranmaya başlanmıştır. 1813’ te Willonghby Smith’in selenyum madeninin fotoelektrik özelliğini meydana çıkarmasından sonra bu yolda çalışmalara başlanmıştır.
Görüntü nakledebilmek için teleskop, elektriksel teleskop, elektroskop, fototelegraf
gibi adlar altında birçok sistemler geliştirilmiştir. Televizyonun temeli Paul
Nipkow’un 15 Ocak 1884 te Elektrikli Teleskop adı ile aldığı patent ile atılmıştır.
Bugünkü modern televizyon mucidi, Rus asıllı ABD'li elektrik mühendisi Vladimir
Rosma Zworkyn’dir. Zworykin 1923 yılında, televizyon kamerasının en önemli
parçası olan ve ilk kez resim tarama yöntemini tümüyle elektronik olarak yapan
ikonoskopu buldu. Ertesi yıl da kineskop olarak adlandırılan resim tüpünün
patentlerini aldı. Bu iki buluş, tümüyle elektronik ilk televizyon sisteminin
oluşturulmasını olanaklı kıldı. 1950'li yıllarda televizyon artık ticari uygulama
aşamasına gelmiştir[1,2]. Başlangıçta televizyon, radyoda sesli olarak yapılan
eğlence ve haber programları gibi programları sesli ve görüntülü yapmak için
düşünülmüştür. Bu yayınlar televizyonların hale geniş uygulama alanlarıdır fakat
3
LCD televizyonlar, iki kat polarize cam arasında yer alan yüz binlerce sıvı kristal
hücreden oluşur. Panelin arkasında bulunan güçlü lambalardan gelen ışık, yayılmayı
sağlayan tabakadan geçerek ekrana homojen bir şekilde dağılır. Işık daha sonra TFT
adı verilen ince film tranzistör tabakasından ve arkasından da her sıvı kristal
hücresine iletilen elektrik miktarını ayarlayan renk filtrelerinden geçer. Voltaj farkına
göre sıvı kristaller harekete geçer. Bu hareket şekline göre arkadan verilen ışığın
şiddeti ve kutuplaşma yönü değişir. Bu işlemlerin sonucunda da farklı oranda ve
parlaklıkta kırmızı, mavi ve yeşil renkleri oluşturan ve görüntüyü sağlayan yüz
binlerce piksel elde edilmiş olur[3].
Plazma, maddenin katı, sıvı ve gaz dediğimiz üç halinden farklı olarak elektriksel
anlamda nötr haldeki yüksek iyonize edilmiş gaz karışımının elektrik enerjisiyle
farklı bir hale dönüştüğünde aldığı isimdir. Günümüzde bu teknoloji kullanılarak
üretilen televizyonlar plazma TV olarak adlandırılır[3].
Plazma televizyonlar, iki paralel cam tabakanın arasında yer alan ve ızgara şeklinde
yerleşik, içi plazma adı verilen neon ve ksenon (xenon) gazları ile dolu binlerce
odacıktan oluşur. Elektrik akımı bu odacıklarda bulunan plazmaya ulaştığında,
oluşan çok küçük bir ültraviyole ışınımı fosforlu bir tabakaya çarparak kırmızı, mavi
veya yeşil (Red, Green, Blue, bazı kitaplarda RGB) renklerden birine sahip bir piksel
oluşturur. Ekran yüzeyinde oluşan bunun gibi yüz binlerce piksel bir araya gelerek
ekranda görünen görüntüleri oluşturur[3].
CRT diye adlandırılan televizyonlarda ekran bombeli olduğundan görüntü kalitesi
merkezde ve köşelerde farklıdır. Plazma ve LCD televizyonların ekranı dümdüz
olduğundan görüntü kalitesi her yerde aynıdır. Plazmaların eninin 8,8-13cm arasında
ağırlıklarının ise 25-60kg olmasından dolayı duvara asılarak yer tasarrufu sağlarlar.
Manyetik alandan etkilenmezler. Yüksek karşıtlık ve parlaklık oranı ile detayların
daha net görünmesini ve aydınlık ortamlarda bile rahatça izlenmesini mümkün kılar.
Ortalama 160 derecelik görüntü açısına sahip düz ekran yapıları, oturma konumunuz
ne olursa olsun kayıpsız görüntüler sunar. Bir dezavantaj olarak görülebilecek konu
plazmaların fiyatları, LCD TV'lere göre daha pahalıdırlar. LCD televizyonlar ince
4
yapılarından dolayı hem yer kazancı sağlarlar hem de hafif olduklarından taşıması
kolaydır. Parlak ve yüksek çözünürlükte görüntü sunar. Uzaktan olduğu kadar
yakından da görüntüler aynı şekilde mükemmeldir. LCD televizyonlar göz
yormazlar, aksine odaklama sorunu olmadığından daha keskin ve net görüntü
sunarlar. Güç tüketimleri az ve plazma televizyonlara kıyasla daha uygun
fiyatlardadır. LCD televizyonların bir özelliği de dijital bağlantı yapmayı sağlayan
DVI çıkışını desteklemeleridir. Bu sayede, LCD ekranları, hem televizyon hem de
monitör olarak kullanabilirsiniz[3].
Bu tez çalışmasında televizyonlarda kullanılan besleme katı (SMPS) incelenmiştir.
Besleme kısmı birçok televizyonda benzerlik göstermektedir. Televizyonda
kullanılan besleme gerilim seviyelerinin çok fazla olması, gereken güç, maliyetinden
dolayı kullanılan çevrici tipi geri-yön çeviricilerdir. Bu çalışmada güç kaynakları
anlatılmış ve bir CRT televizyon güç kaynağı devresi yapılmıştır.
5
2. DOĞRUSAL GÜÇ KAYNAKLARI
Doğrusal güç kaynakları genel yapıları Şekil 2.1’de verilmiştir. Doğrusal güç
kaynakları hat gerilimi hat frekansında çalışan bir transformatör ile istediğimiz
gerilim
seviyesine
düşürülür.
Düşürülen
bu
gerilim
diyotlar
yardımıyla
doğrultulduktan sonra süzgeç kondansatörüne uygulanır. Seri bağlı anahtar ile yüke
verilir. Seri anahtar olarak genellikle bir tranzistör kullanılır. Burada tranzistör ayarlı
bir direnç gibi kullanılarak istenilen çıkış gerilimi elde edilir. Tranzistör aktif
bölgede çalıştığı için üzerinde güç kayıpları oluşmaktadır[5,6,7].
Vo
+
Q
ÞEBEKE
Vdc
GERÝLÝMÝ
KONTROL
DEVRESÝ
R
Yük
-
50-60 Hz
TRANSFORMATÖR
DOÐRULTUCU
SÜZGEÇ
KONDANSATÖRÜ
Şekil 2.1. Doğrusal güç kaynaklarının genel yapısı
2.1. Doğrusal Güç Kaynaklarının Dezavantajları
Bu basit yapıdaki doğrusal güç kaynakları 1960 yılların başlarına kadar güç
kaynaklarının temelini oluşturmuştur. Bu yapıda kullanılan transformatörün düşük
frekansta çalışmasından dolayı, boyutu ve ağırlığı oldukça büyüktür. Doğrusal güç
kaynaklarının diğer önemli bir eksiği ise seri bağlı eleman üzerinde oluşan kayıptır.
Bütün yük akımı seri bağlı eleman üzerinden geçtiği için burada oluşan güç kaybı
(Vd – V0)(I0)’dır. Minimum fark bir NPN tranzistör de yaklaşık 2,5 V’tur. AC giriş
gerilimi arttığında seri eleman üzerindeki kayıp artar ve dolayısıyla bu eleman
üzerindeki sıcaklık artar. Bu güç kaynağının verimini azaltır. Çizelge 2.1’de sabit bir
çıkış akımı için değişik giriş ve çıkış gerilimlerine sahip üç farklı güç kaynağı
karşılaştırılmıştır. Çizelgeden de anlaşılacağı üzere çıkış gerilimi arttıkça güç
kaynağının verimi de artmaktadır[6].
6
Çizelge 2.1. Doğrusal güç kaynaklarının en uygun kullanım şartlarında ve değişen
çıkış geriliminde verimleri
Q1
Vo
Io
Vdc(min) Vdc(mak) Vdc-Vo
V
A
V
V
Pin(mak) Po(mak)
V
W
kayıpı
W
Verim
W
%
5
10
7.5
9.75
4.75
97.5
50
47.5
51.25
15
10
17.5
22.8
7.75
228
150
78.0
65.9
30
10
32.5
42.25
12.25
423
300
123
71.0
2.2. Doğrusal Güç Kaynakları ile Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının
Karşılaştırılması
1.Doğrusal güç kaynaklarının verimi %20 ile %60 arasında iken anahtarlamalı güç
kaynaklarının verimi %70 ile %95 arasındadır.
2.Doğrusal güç kaynaklarında çıkış voltajı giriş voltajından daima küçüktür.
Anahtarlamalı güç kaynaklarında ise çıkış gerilimi giriş geriliminden küçük veya
büyük olabilir.
3.Doğrusal güç kaynaklarında hat frekansı ile kullanılan transformatörün frekansı
aynıdır. Bundan dolayı kullanılan transformatör büyük ve ağırdır. Anahtarlamalı güç
kaynaklarında ise yüksek frekanslı transformatörler kullanılabildiğinden ufak ve
hafiftirler.
4.Doğrusal güç kaynakları elektriksel gürültüleri yoktur. Anahtarlamalı güç
kaynaklarının elektriksel gürültüleri oldukça fazladır.
5.Doğrusal güç kaynakları 20W altında daha uygundurlar. Anahtarlamalı güç
kaynakları ise daha yüksek güçler için daha uygun olmaktadır.
6.Doğrusal güç kaynaklarının yapıları basittir. Anahtarlamalı güç kaynaklarının
yapıları daha zor ve karmaşıktır.
7.Doğrusal güç kaynaklarında çıkış gerilim dalgalanması azdır. Anahtarlamalı güç
kaynaklarında ise daha fazladır[5,6,7].
8
üzerinden geçerek yükü besler. Alçaltıcı çeviricinin temel uygulama alanları, ayarlı
güç kaynakları ile DC motor hız denetimidir. Bu tip çeviricinin avantajı iç
kayıplarının az olmasından dolayı verimleri yüksektir. Dezavantajları ise çıkış
yükünün endüktif olduğu durumlarda tranzistör üzerinde gerilim baskısı oluşturur.
Çıkış gerilimi, sıfır ile Vd arasında dalgalanır[5,6].
Q1
+
Is
Vd
L
IL
KONTROL
DEVRESI
VL
Io
Vo
-
D1
Ic
C1
R
Yük
Şekil 3.2. Alçaltıcı çevricinin devre şeması
3.1.1. Sürekli akım çalışma durumu
Şekil 3.3’te alçaltıcı tip çevirici için dalga şekilleri verilmiştir. Anahtar iletimde
kaldığı ton süresi boyunca, anahtar endüktans akımını iletir ve diyot ters kutuplanır.
Endüktans üzerindeki gerilim vL = Vd – V0 pozitif gerilim oluşmasına sebep olur. Bu
gerilim, iL endüktans akımının doğrusal olarak artmasını sağlar. Anahtar kesime
geçtiğinde endüktans üzerinde birikmiş enerji diyot üzerinden akar ve vL = – V0 dur.
Sürekli çalışma durumunda dalga şekli bir periyottan diğerine tekrar etmek zorunda
olduğundan ve bir periyotta endüktans üzerindeki ortalama gerilim sıfır olmak
zorundadır. T = ton + toff olduğundan:
T
ton
T
0
0
ton
∫ v L dt = ∫ v L dt + ∫ vl dt = 0
(Vd − V0 = t on = V0 (T − t on )
(3.1)
V0 t on
=
=D
Vd
T
(3.2)
(Çalışma Oranı)
9
Şekil 3.3. Alçaltıcı çeviricinin dalga şekilleri
Eş. 3.2’den görülüyor ki verilen giriş gerilimi için çıkış gerilimi anahtarın işlev
çarpanı (D) ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Bu değişim anahtarın çalışma
oranı olarak 0-1 değerleri arasında değiştirerek sağlanmaktadır. Diğer her hangi bir
devre parametresiyle ilgilisi yoktur. Devre elamanları ile ilişkili güç kayıplarını
ihmal edersek, giriş gücü Pd çıkış gücüne P0’a eşit olur[5].
Pd = P0
(3.3)
V d I d = V0 I 0
(3.4)
I 0 Vd
1
=
=
Id V 0 D
(3.5)
3.2. Yükseltici (Boost) Çevirici
Düşük bir giriş geriliminden yüksek bir çıkış gerilimi elde etmek için kullanılan
devre Şekil 3.4’de gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere L bobini giriş gerilimi
10
ile anahtar arasına seri bağlıdır. Anahtar iletime geçtiği zaman diyot ters kutuplanır
ve akım endüktans üzerinde doğrusal olarak artmaya başlar. Bu durumda akım; [5]
IL =
Vd Ton
L
(3.6)
olur. Bu akım aşağıda gösterilen değerde enerji depolar.
E=
1 2
LI L
2
(3.7)
L
IL
+
Vd
VL
KONTROL
DEVRESI
D1
Io
Vo
-
Q1
Is
Ic
C1
R
Yük
Şekil 3.4. Yükseltici çevricinin devre şeması
Anahtar iletimde olduğu sürede yük akımı C1 kondansatörü tarafından sağlanır.
Anahtar iletim süresi boyunca (TON) yük akımını, minimum gerilim azalması
sağlayacak şekilde kondansatör seçilmelidir. Anahtar kesime geçerken endüktans
üzerindeki akım sabit duruma girer ve endüktans gerilimi yön değiştirir. Böylece
giriş gerilimi ile endüktans üzerindeki gerilim diyot yardımıyla kondansatörü
doldurur ve yükü besler[6].
Pratikte, giriş geriliminden yüksek çıkış gerilimi sağlayan çeviricilerin fazla
uygulama alanı olmadığından yükseltici tip çevirici alçaltıcı tip çeviriciye göre daha
az kullanılır. Yükseltici çevrici genelde düşük güç (<10W) seviyelerinde kullanılır.
Genel kullanım alanı bilgisayarlarda bulunan 5V gerilim seviyesini amplifikatörler
için gerekli olan 12V veya 15V gerilim elde etmek için kullanılırlar[6].
11
3.2.1. Sürekli akım çalışma durumu
Sürekli akım durumu endüktans akımının sürekli olduğu durumdur. Sürekli durum
için dalga şekilleri Şekil 3.5’de gösterilmiştir. Sürekli çalışma durumunda endüktans
üzerindeki gerilim bir periyot boyunca integrali sıfır olmalıdır[5,7].
Şekil 3.5. Yükseltici çeviricinin dalga şekilleri
Vd t on + (Vd − V0 )t off = 0
V0
T
1
= s =
Vd t off 1 − D
(3.8)
(3.9)
Devredeki kayıplar ihmal edildiğinde, Pd = P0 Vd I d = V0 I 0
I0
= (1 − D)
Id
(3.10)
12
3.3. Alçaltıcı Yükseltici (Buck-Boost) Çevirici
Alçaltıcı yükseltici çeviriciye ait devre Şekil 3.6’de gösterilmiştir. Alçaltıcı yükseltici
çeviricide çıkış gerilimi giriş gerilimine göre ters polariteye sahiptir. Bu nedenle ters
polarite çıkışlı çeviricide denmektedir. Temel yapısı alçaltıcı ve yükseltici çevricinin
ardı ardına eklenmesi ile oluşur. Sürekli durumda çıkış gerilimi iki çevricinin
çevirme oranlarının çarpımına eşittir[5,6,7].
V0
1
=D
Vd
1− D
(3.11)
Yukarıdaki eşitlikten de görüleceği üzere çıkış gerilimi giriş geriliminden küçük
veya büyük olabilir. Anahtar iletimde iken diyot kesimde ve endüktansa enerji
uygulanır. Anahtar kesimde iken girişten enerji uygulanmaz ve endüktans üzerinde
birikmiş olan enerji çıkışa verilir[5,6].
D1
Io
Q1
Is
IL
+
Vd
KONTROL
DEVRESI
Vo
L
VL
Ic
C1
R
Yük
-
Şekil 3.6. Alçaltıcı yükseltici çeviricinin devre şeması
3.3.1. Sürekli akım çalışma durumu
Endüktans akımı süreklidir ve dalga şekilleri Şekil 3.7’de gösterilmiştir. Endüktans
üzerindeki gerilim bir periyot boyunca integrali sıfıra eşit olacağından[5];
Vd DTs + (−V0 )(1 − D)Ts = 0
(3.12)
13
V0
D
=
ve
Vd 1 − D
(3.13)
I0 1− D
=
Id
D
(3.14)
bulunur.
Şekil 3.7. Alçaltıcı yükseltici çeviricinin dalga şekilleri
3.4. Transformatörlü (Yalıtımlı) Çeviriciler
Transformatörlü çeviriciler anahtarlamalı güç kaynaklarında elektriksel yalıtımı ve
çıkışta daha farklı gerilim değerleri sağlamak için bobin yerine transformatör
kullanılan çeviricilerdir. Anahtarlamalı güç kaynağının en önemli elemanı kullanılan
transformatördür. Transformatör zamanla değişen ortak bir akı ile birbirini kavrayan
iki veya daha fazla sargıdan oluşur. İdeal bir transformatörde gerilimler ile sarım
sayısı arasında Eş. 3.15’deki gibi bir bağıntı vardır[5,6].
14
Vp
Vs
=
Np
Ns
(3.15)
Vp transformatör giriş gerilimi
Vs transformatör çıkış gerilimi
Np transformatörün giriş tarafı sarım sayısı
Ns transformatörün çıkış tarafı sarım sayısı
Tasarlanması düşünülen güç kaynağının topolojisi seçildikten sonra, verilecek ikinci
önemli karar ise çeviricinin çalışma frekansının ve transformatör nüvesinin seçimi
olmaktadır. Transformatör nüvesi istenilen verim için, maksimum çıkış gücünde ve
mümkün olduğunca küçük boyutlarda olmalıdır. Frekans ve transformatör nüvesinin
seçimi yapıldıktan sonra, istenen çıkış gücü için, bu çıkış gücüyle ve transformatör
parametreleri olan demir alanı, bobin sargı alanı, tepe akı yoğunluğu, çalışma
frekansı, bobin akı yoğunluğu gibi değerler arasındaki ilişkilerin bilinmesi
gerekmektedir. Bu eşitlikler, çalışma frekansının ve transformatör nüvesinin seçimi
için kullanılabilecektir. Fakat bu eşitliklerde, frekans ve nüvenin doğru bir şekilde
seçilmesinde, istenen çıkış gücü ve bazı nüve parametreleri için tecrübeye dayanan
tahminlere ihtiyaç duyulmaktadır. Birbirleriyle ilişkili bu parametrelerin, istenilen
sonuçlar elde edilinceye kadar birçok kez yeniden hesaplanması gerekebilir. Bunun
yerine nüve üreticilerinin vermiş olduğu grafiklerden faydalanmak daha kısa
sürecektir[6,7].
Şekil 3.8’te güç kaynaklarının çıkış gücüne göre uygulanması tavsiye edilen çevirici
tipleri gösterilmiştir. Güç kaynağının tasarımında kullanılacak olan çevrici tipinin
belirlenmesinde, tasarım için geçen süre, tasarımdan sonra yapılması için geçen süre,
işçilik masrafları, güç kaynağında kullanılan elemanların maliyetleri ve bu gibi
unsurlar göz önünde bulundurularak elde edilmiştir[9].
16
3.4.1. İleri-yön (forward) çevirici
D3
Vs
.
Nr
Vdc
Vso
IL
L1
Vo
VL
.
+
D1
D2
Ns
Ip.
C1
R
Yük
Np
VQ1
Q1
-
KONTROL
DEVRESI
Şekil 3.9. İleri-yön çevirici devre şeması
Şekil 3.9’da gösterilen ileri-yön çevirici, alçaltıcı tip çeviriciden türetilmiştir. İleri
yön çevirici, DC giriş gerilimi 60V ile 200V arasında, çıkış gücünün 150W 200W
arasında olduğu durumlarda çok sık kullanılan bir DC-DC çeviricidir. Maksimum
DC giriş gerilimi 250V’ un üzerinde olduğu durumlarda tranzistör maksimum
gerilime maruz kalmaktadır. İleri yön çevirici, itme-çekme çevirici yapısına göre
daha gelişmiştir. İleri yön çeviricide kullanılan tranzistörün bir tane olması devrenin
maliyeti ve devre boyutunun daha küçük olmasından dolayı itme-çekme çeviriciye
göre daha avantajlıdır. İleri yön çevricide, itme-çekme yapısında kullanılan ikinci
tranzistörün yerini D1 diyotu kullanılır. İleri-yön, itme-çekme ve alçaltıcı
çeviricilerde güç, güç tranzistörü iletimdeyken yüke taşınmaktadır. Geri-yön ve
yükseltici çeviricilerde ise, tranzistör iletimdeyken transformatörün girişinde enerji
depolanır ve depolanan bu enerji tranzistör kesime geçtiğinde yüke aktarılır. Böyle
çeviriciler sürekli veya süreksiz durumda çalışabilmektedir[5,6,10].
TON durumundayken Q1 tranzistörü iletimdedir ve bu durumdayken D1 ve D2
doğrultucuların katotlarındaki gerilim seviyesi en yüksek değerini alır. Q1 tranzistörü
üzerindeki gerilim düşümünü (yaklaşık 1V) ve D1 diyotu üzerinde düşen gerilim VD1
17
olarak dahil edildiğinde en yüksek gerilim seviyesi olan Vso şu şekilde
hesaplanabilir;
⎡
N ⎤
VSO = ⎢(Vdc − 1). s ⎥ − VD1
N p ⎥⎦
⎢⎣
(3.16)
Q1 tranzistörü iletime girdiği zaman transformatörün giriş sargılarında doğrusal bir
akım artışı olur. Transformatörün çıkış sargıları da aynı polaritede olduğundan D1
diyodu ile yüke aktarılır. Bu sırada Li bobini üzerinde enerji depolanmaya başlar. Q1
tranzistöru kesime geçince çıkış sargıları ters kutuplanır, D1 diyotu kesime gider ve
Li bobini üzerinde birikmiş olan enerji D2 diyotu ile yüke aktarılır[6,11].
Çeviricinin çıkış gerilimi ise
⎡
⎤T
N
VO = ⎢((Vdc − 1). s ) − Vd ⎥ ON
Np
⎢⎣
⎥⎦ T
(3.17)
Q1 tranzistöru kesime girdiğinde transformatörün çekirdeği üzerinde oluşan manyetik
enerji D3 diyotu ile kaynağa geri gönderilir ve transformatörün mıknatıslığı giderilir.
Aksi durumda transformatörün çekirdeğinde biriken enerji çeviricinin hatalı
çalışmasına sebep olabilir. İleri yön çeviricide, Nr reset sarım sayısı ile Np güç
sargısının sarım sayısı birbirine eşittir[6,11].
Np ve Nr (reset sargısı) eşit sarım sayısındayken D3 diyotu devrede bulunmasaydı, Nr
’nin noktalı ucu negatif olacaktı. Böylece Np’nin noktasız olan ucu yeteri kadar
pozitif olduğunda Q1 tranzistöru yanacaktır. Transformatörün kaçak endüktansı
ihmal edildiğinde Nr ve Np sargılarında oluşan gerilim oluşan gerilim Vdc’dir. Np
’nin noktasız olan ucu ve Q1 tranzistörünün kollektöründe gerilim 2Vdc olur[6].
Giriş sargı NP sarım sayısı ile reset NR sarım sayısıdan az veya fazla sarılması
durumunda bazı avantajlar ve dezavantajlar vardır. Eğer NR NP ’den az seçildiği
18
durumda tepe akımı gereken çıkış gücü için hesaplanan değerden daha az olmaktadır.
Fakat Q1 tranzistörü kesimdeyken, maksimum gerilim düşümü hesaplanan değerden
daha fazla çıkmaktadır. Eğer NR, NP ’den daha büyük seçildiği durumda ise tepe
akımı gereken çıkış gücü için hesaplanan değerden daha fazla olmaktadır. Fakat Q1
tranzistörü kesimdeyken maksimum gerilim düşümü hesaplanan değerden daha az
çıkmaktadır. Şekil 3.10’de ileri-yön çeviricisine ait dalga şekilleri görülmektedir[6].
Şekil 3.10. İleri-yön çevricinin dalga şekilleri
3.4.2. Yarım köprü çevirici
Yarım köprü çevirici kullanılan tranzistörler, DC giriş gerilim değerine eşit bir
gerilim düşümüne maruz kalmaktadırlar. Yarım köprü çevirici, itme-çekme
19
çeviricide, tek çıkışlı ileri-yön çevricide, paralel ileri-yön çevricideki gibi iki katı
gerilime maruz kalmaz. Yarım köprü çevirici giriş gerilimin 220V AC olduğu
Avrupa da geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yarım köprü devre şekli Şekil 3.11’de
gösterilmiştir. Bu devrenin giriş gerilimi 120V AC veya 220V AC olsa bile DC
doğrultucu çıkışı her zaman 320V ’luk gerilime sahip olacaktır. S1 anahtarı giriş
gerilim değerine göre ayarlanır. Giriş gerilim değeri 220V AC ise S1 anahtarı üst
konumda, eğer giriş gerilim değeri 120V AC ise S1 anahtarı alt konunda olmalıdır.
Giriş konumu 220V AC alındığında C1 ve C2 seri bağlı duruma geçer ve tam dalga
doğrultucu olarak çalışır. Böylece DC doğrultucunun tepe gerilim değeri
[(1,41)*(220)]-2=308V olmaktadır. Giriş konumu 120V AC alındığında devre
gerilim katlayıcı olarak çalışır[6,7].
D1
D2
C1
Vdc
A
220V
120V-220V AC
S1
120V
B
D3
D4
D1
Q1
Cb
IL
+
Vs
. .Ns
.
Np
L1
Vo
VL
R
C1
Yük
D2
C2
-
Q2
KONTROL
DEVRESI
Şekil 3.11. Yarım köprü çeviricinin devre şeması
İlk yarım periyotta D1 diyotu üzerinden C1 kapasitesi [(1,41)*(120)]-1=168V’a şarj
olur. Diğer periyotta ise C2 kapasitesi D2 diyotu vasıtasıyla 168V’a şarj olur. C1 ve
C2 kapasiteleri seri bağlı olduğu için toplam DC gerilim 336V olur. C1 ve C2
kapasitesi sıfır ile giriş geriliminin tam orta noktasını tespit ederler. Q1 tranzistörü
iletime girdiğinde (Vdc/2)V, Q2 tranzistörü devreye girdiğinde giriş sargılarına
(-Vdc/2)V uygulanır. Giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasındaki bağıntı şöyledir.
V0 =
Ns
DVdc
Np
(3.18)
20
Şekil 3.11’de Cb kondansatörünün girişe seri bağlandığı görülmektedir. İtme-çekme
çevirici ve yarım köprü çeviricide kullanılan bu kondansatörün amacı dengesiz akı
problemlerinden etkilenmemek içindir. Dengesiz akı, nüve histerisiz eğrisinde bir
yöne doğru çalışırken gerilim zaman değerinin girişten geçtiği sırada karşıt yönde bir
hareket olduğunda meydana gelmektedir. C1 ve C2 kondansatörlerinin birleştiği
noktadaki gerilim giriş geriliminin tam yarısı değildir. Q1 tranzistörü iletimde iken
giriş sargılarında oluşan gerilim, Q2 tranzistörünün iletimde iken giriş sargılarında
oluşan gerilimden farklıdır. Bu durumda dengesiz akılardan dolayı nüve doyuma
gidebilir ve bunun sonucunda tranzistör yanar. Girişe böyle bir kondansatör
bağlanılarak bu durum engellenebilir. Kondansatörün değeri ise şöyle hesaplanır[6].
Cb =
(I PFT )(0,8T / 2)
dV
(3.19)
Giriş gerilimi 120V AC olduğunda çıkış gücü 400W ile 500W arasındadır. Yarım
köprü çevirici çıkış gücü 1000W çıkabilir, bu durumda 12A akım gerekmektedir.
Birçok bipolar tranzistörlerin bu akım değerlerinde hızı ve aynı zamanda kazançları
da çok düşüktür. Gerekli olan akım ve gerilim değerleri karşılayan mosfetler
kullanılabilir fakat ticari açıdan çok pahalı olmaktadır. 500W üzerindeki
uygulamalarda tam köprü çevirici daha uygundur[6].
3.4.3. Tam köprü çevirici
Tam köprü çevirici yapısı Şekil 3.12’de gösterilmiştir. Tam köprü çevirici çalışma
şekli yarım köprü çevirici ile aynı özelliktedir. Tam köprü çeviricinin çıkış gücü
yarım köprü çeviricinin iki katı kadardır. Bundan dolayı transformatörün giriş
sargıları yarım köprü çeviricinin iki katı seçilmek zorundadır. Tam köprü çevirici
yüksek akım ve gerilim gerektiren uygulamalarda daha çok kullanılır. Tam köprü
çeviricinin dezavantajı tranzistör sayısının fazla olmasıdır. Buda maliyet ve devre
boyutunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çevirici çalışması çapraz olarak
yerleştirilmiş olan Q1 ile Q2 ve Q3 ile de Q4 tranzistörü eş zamanlı olarak iletime
21
girer, iletimden kesime geçer. Q1 ile Q2 iletime geçirildiğinde transformatörün
girişinde Vdc, Q3 ile Q4 iletime geçirildiğinde ise –Vdc gerilimi oluşur[6,11].
Q1
IL
D1
+
Q3
+
Vs
Np
Vdc
Vo
L1
VL
Ns
C1
Cb
R
Yük
D2
-
Q4
Q2
KONTROL
DEVRESI
-
Şekil 3.12. Tam köprü çeviricinin devre şeması
Giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasındaki bağlantı şöyledir.
V0 ≈ Vdc
N s 2t ON
[5,6].
Np T
(3.20)
3.4.4. Geri-yön çevirici
Geri-yön çeviriciler 5 ile 150 W arası çıkışı olan güç devrelerinde, çıkış geriliminin
yüksek ( ≤5000 V <15 W ) olduğu devrelerde daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
Giriş sargı akımı çok olmamak ve DC giriş gerilimi yüksek (>160 volt ) olmak
koşulu ile 150 W’ın üzerinde olan güçlerde de kullanılmaktadır. Kullanılan eleman
sayısının az olması buna bağlı olarak ekonomik olmasından dolayı düşük gerilim ve
orta güç uygulamalarında çok kullanılan bir çeviricidir. Çok çıkışlı güç
kaynaklarında bu çevirici yapı çok sık kullanılmaktadır[6,12].
Geri-yön çevirici yapısı Şekil 3.13’de gösterilmiştir. Geri-yön çeviricilerde anahtar
iletimde iken; transformatörde enerji depolanır ve yük akımı bir çıkış süzgeç
kapasitörü tarafından sağlanır. Anahtar kesime girince transformatörde biriken enerji,
22
yükü ve süzgeç kapasitörünü besler. Geri-yön çeviricilerde güç anahtarı olarak çoğu
zaman mosfet kullanılır. Geri-yön çeviricin en büyük avantajı, bütün ileri (forward)
topolojileri için gereken çıkış süzgeç bobinine ihtiyaç göstermemesidir. Özellikle çok
çıkışlı güç kaynakları için hem alandan hem de maliyetten tasarruf sağlar. Diğer bir
avantajı ise ileri-yön çeviriciye göre çıkış gerilimini daha iyi izlerler. Geri-yön güç
kaynağı düşük güçlerde daha avantajlıdır çünkü transformatör enerjinin depo
edilmesi, izolasyonu ve gerilim dönüşümünü sağlayan tek manyetik elemandır. İleri
yön ve diğer çeviricilerle karşılaştırıldığında daha az manyetik elemana
sahiptir[6,11].
Vs
Ip .
+
Np
Vdc
Vo
D1
Ns
.
C1
Is
KONTROL
DEVRESI
R
Yük
Q1
-
Şekil 3.13. Geri-yön çeviricinin devre şeması
Diğer avantajları ise şöyledir; geniş giriş gerilim aralığında çalışır, bir veya birden
daha fazla DC çıkış elde edilir, çıkış voltajı girişten büyük veya küçük olabilir, çıkış
voltajı pozitif veya negatif olabilir. Bu özelliklerinden dolayı televizyon güç
kaynaklarının birçoğunda bu çevirici kullanılmaktadır[6,7,12].
Diğer çevirici tipleri ile karşılaştırılması
Geri-yön çeviricinin düşük güçlerde alternatifi olan çevirici tipleri ise doğrusal güç
kaynakları, alçaltıcı, yükseltici ve ileri-yön gibi diğer çeviricilerdir.
Doğrusal güç kaynağının genel yapısı Bölüm 2’de anlatılmıştır. Bu kaynak türü ucuz
ve yapısının basit olmasına karşılık, büyük hacim, büyük ağırlık, düşük verim ve dar
giriş gerilim aralığında çalışması vb. dezavantajlara sahiptir.
23
Düşük çıkışlı çeviricide giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasında bir izolasyon yoktur.
Çıkış voltajı girişten küçüktür, pozitif çıkış gerilimi üretir.
Yüksek çıkışlı çeviricide giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasında izolasyon yoktur.
Çıkış voltajı girişten büyüktür, pozitif çıkış gerilimi üretir.
Çok anahtarlı çeviriciler itme-çekme, yarım köprü, tam köprü, iki tranzistörlü ileriyön çeviricilerdir. Bu çeviricilerde iki tane güç anahtarı kullanılır. Bu çeviricilerin
yapıları karmaşık ve pahalıdır. Bu çeviriciler düşük güçler için uygun değildir,
200W’tan birkaç kW kadar olan güçlerde kullanılır[12].
Rezonanslı çeviriciler 100 KHz’den yüksek frekanslarda çalışır ve diğer çeviricilere
göre daha fazla eleman gerektirir. Maksimum gerilim ve akım baskısı diğer
çeviricilere göre daha fazladır. Sıfır akım ve sıfır gerilimde anahtarlama topolojisi
kullanılır. Sıfır akım ve gerilimde anahtarlama yapmak için ilave devreler kullanılır
ve devre daha karmaşık bir hale gelir. Rezonanslı çeviriciler düşük güçlerde
ekonomik olmadıklarından dolayı tercih edilmez[12].
Geri-yön çeviricide doğrultucu çıkış kondansatörünün bulunması
AC şebeke gerilimi tam dalga doğrultucu ile doğrultularak süzgeç kondansatörü olan
CIN ile süzülerek elde edilen DC bara gerilimi üzerindeki dalgalanma Şekil 3.14’de
gösterilmiştir. VACMIN gerilimi minimum DC voltaj VMIN’i belirler ve güç kaynağı
tasarımında önemli bir parametredir. Bu kondansatör değeri, 90 ≤ VDCmin < 240V
olduğunda çıkış gücü 2~3 µF/Watt ile çarpılarak bulunur. VDCmin ≥ 240V olduğunda
ise çıkış gücü 1 µF/Watt ile çarpılarak bulunur. CIN kondansatörün büyük seçilmesi
ile VMIN geriliminin artması ve gerilim dalgalanmasında oluşan azalma kondansatöre
ödenen bedeli karşılamaz. Küçük seçilmesi durumunda ise güç anahtarı üzerinde
oluşacak tepe akımlar artar ve kullanılan güç anahtarın fiyatı artar. Aşağıda verilmiş
olan denklem kullanılarak gereken CIN değeri bulunabilir. Eşitlikteki tC süresi 3 ms
alınır[12,13].
24
Şekil 3.14. Doğrultucu çıkış gerilimi dalga şekli
1
− tC )
2*fL
η * C IN
2 * Po (
2
VMIN = 2 * VACMIN
−
(3.21)
Po = Çıkış gücü
FL = Hat frekansı
η = Verim (belli değilse 0,8 alınabilir)
VMIN = Minimum DC gerilim
VACMIN = Minimum AC gerilim
Geri-yön çeviricide süreksiz iletim durumu
Şekil 3.13’deki yapı aşağıdaki gibi çalışmaktadır. Çıkış geriliminin yükten ve şebeke
gerilim değişimlerinden etkilenmemesi için çıkış geriliminden alınan örnekler
referans gerilimi ile karşılaştırılır ve sonuç DC kontrol ünitesine gönderilir. DC
voltaj kontrol ünitesi de anahtarın ton süresini belirler. Q1 tranzistörü iletime
girdiğinde transformatör enerji depolar, noktalı uçlar pozitif olduğu için çıkış
kısımdaki diyot ters kutuplanır ve kesime geçer. Yük enerji akışı, depolayıcı süzgeç
olan C1 kondansatörü tarafından sağlanır. C1 kondansatörü yük akımının maksimum
dalgalanmalarını karşılayacak şekilde seçilmelidir. Q1 tranzistörü kesime geçtiğinde
manyetik alan birdenbire düştüğü için transformatörün giriş sargılarında polarite yön
değiştirir ve D1 diyotu iletime girer. D1 diyotunun iletime girmesi ile birikmiş olan
bu enerji çıkış yükünü ve çıkış kondansatörünü besler. Q1 tranzistörü iletimde
olduğu süre boyunca transformatörün giriş sargılarında dI/dt=(Vdc-1)/Lp doğrusal
25
bir akım artışı olur. İletim süresi sonunda giriş sargı akımı ise Ip=( Vdc -1)* TON/Lp
olur. Bu durumda depolanan enerji[6];
E=
L P (I p ) 2
(3.22)
2
Q1 tranzistörü kesime geçtiğinde giriş sargı akımı çıkış sargılarına transfer edilir. Is=
Ip(Np/Nm) dir. Bir periyot sonunda Vdc çekilen güç[6];
P=
L P (I p ) 2
(3.23)
2T
2
[
(Vdc − 1)(Ton )]
P=
2TL P
(Vdc Ton ) 2
≈
2TL p
(3.24)
Geri-yön çeviricide giriş ile çıkış arasındaki gerilim ilişkisi şöyledir[6].
Pin =
(Vdc Ton ) 2
2TL p
(3.25)
PQ =
(V0 ) 2
Ro
(3.26)
Bu iki eşitlikten
V0 = Vdc Ton
R 0 PQ
2Pin TL p
(3.27)
olur. Eğer çeviricinin verimi %80 olduğunu varsayarsak
V0 = Vdc Ton
R0
2,5TL p
(3.28)
26
Şekil 3.15. Süreksiz durumdaki geri-yön çeviricinin dalga şekilleri
Süreksiz durumda çalışan bir çevirici tasarlarken yapılması gerekenler şunlardır.
Birinci yapılması gereken uygun bir giriş sargı ve çıkış sargısı (Np/Ns) dönüştürme
oranının tespit edilmesi gerekir. Dönüştürme oranı anahtar üzerinde oluşacak gerilim
düşümü bulunmasında kullanılır. Anahtar üzerindeki gerilim düşümü
Vms = Vdc +
Np
Ns
(V0 + 1)
(3.29)
olur. Çıkış yükündeki değişmelere karşı TON süresi değiştirilerek çıkış sabit
tutulmaya çalışılır. Çıkış yükü Ro beklenmedik düşümlere karşı 0,2T aralığı bırakılır.
Artan DC yük akımı veya azalan Vdc’ye karşı TON süresi artırılır. Bu artan TON
süresi ölü zamanın azalmasına sebep olur. Anahtar çıkış akımı sıfıra düşmeden
devreye girer ve sürekli durum başlar. DC çıkış kontrol ünitesi süreksiz duruma göre
27
tasarlandığından devre kararsız duruma geçer. Bundan dolayı devrenin kesintili
çalıştığından emin olunmalıdır. Devrenin süreksiz durumda kaldığından emin
olunmalıdır ki, istenen maksimum çıkış gücünü üreten maksimum çalışma zamanı
hesaplansın ve maksimum çalışma zamanı şöyle olur[6].
Ton =
(Vo + 1)( N P / N sm )(0,8T)
[6]
(Vdc − 1) + (Vo + 1)( N P / N sm )
(3.30)
Minimum DC giriş gerilimine ve çıkış direncine karşılık giriş sargı endüktansı ise
şöyle hesaplanır[6].
R ⎛ Vdc Ton
LP = 0 ⎜
2,5T ⎜ V0
⎝
2
⎞
(V T ) 2
⎟ = dc on [6]
⎟
2,5T P0
⎠
(3.31)
Tranzistör üzerinden geçecek maksimum tepe akımı ise;
Ip =
Vdc Ton
Lp
[6]
(3.32)
Giriş sargısı rms akımı ve kablo kesiti ise;
I rms ( giriş ) =
IP
3
Ton
[6]
T
(3.33)
Her rms amper için gerekli dairesel mil sayısı
500I rms ( giriş ) = 500
Ip
3
Ton
[6]
T
Çıkış rms akımı ve kablo kesiti ise;
(3.34)
28
I rms ( çııkı ) =
I P ( N P / N s ) 0,8T − Ton
, 500*Irms(çıkış)[6]
T
3
(3.35)
Süreksiz iletim durumlu bir geri-yön çevirici tasarımı
Vs
.
Ip
Np
+
40V - 60V
50kHz
Vdc
KONTROL
DEVRESI
D1
Vo = 8V
Ns
.
C1
Is
R
8W-100W
Q1
-
Şekil 3.16. 100W gücünde süreksiz durumda çalışan geri-yön çevirici
Geri-yön çevirici tasarımında verilenler.
Vo = 8 V ,
Vdc(mak) = 60 V
Po(mak) = 100 W
Vdc(min) = 40 V
Io(mak) = 12,5 A ,
Io(min) = 1A
Anahtarlama frekansı = 50 kHz [6]
İlk olarak transformatörün dönüştürme oranı bulunur. Bunun için kullanılacak olan
tranzistör üzerindeki gerilim düşümü 120 V olarak tercih edilir. Buna ek olarak %25
kaçak darbe gerilimi ve bunun üzeride bir emniyet gerilimi(50 V) ilave edilerek 200
V bir tranzistör seçilir. Dönüştürme oranı ise
120 = 60 +
Np
Ns
Np
Ns
(8 + 1)
= 6,7
Maksimum iletim süresi
29
Ton =
Lp =
IP =
(Vo + 1)( N P / N sm )(0,8T)
9 *11,11 * 0,8
=
= 9,7μs .
(Vdc − 1) + (Vo + 1)( N P / N sm ) ((40 − 1) + 9 *11,11)50000
(Vdc Ton ) 2
2,5TP0
Vdc Ton
LP
I rms ( primer ) =
=
=
(40 * 0,115 *10 −6 ) 2
= 30μH
2,5 * 20 *10 −6 *100
40 * 9,7 *10 −6
= 12,93A
30 *10 −6
IP
Ton
3
T
=
12,93
3
*
9,7
= 5,2A
20
Gerekli giriş sargısı DM I ( primer.DM ) = 500 * 5,2 = 2600 _ DM
I rms ( sekonder ) =
I P ( N P / N s ) 0,8T − Ton 12,93 * 6,7 0,8 * 20 − 9,7
=
= 28,07A
T
20
3
3
DM sayısı 500*28,07=14,035’dür. Bu çapta bir kablo elde etmek için birbirine
paralel bağlı küçük çapta teller kullanılabilir. Çıkış kapasitesi, belirtilen minimum
çıkış dalgalanmasına göre hesaplanır. Maksimum çıkış akımında tranzistörün 9,7µS
iletimde olduğu süre boyunca, süzgeç kapasitesi Co 10,3 µS için 10 A yükü karşılar.
C0 =
I (T − Ton )
Vr
(3.36)
0,05 V gerilim düşümü için
C0 =
10(10,3 * 10 −6 )
= 2000uF olur.
0,05
Sürekli akım çalışma durumu
Geri-yön çeviricilerdeki sürekli iletim durumu ile süreksiz iletim durumu arasında
birbirinden farklı iki önemli nokta vardır. Bunlar transformatör mıknatıslanma
30
endüktansı ve yük akımıdır. Süreksiz iletim durumunda çıkış akımı rampa şeklinde
aşağı doğru zayıflar ve sıfıra düşer. İletim süresince giriş sargılarında depolanmış
enerji çıkış sargılarına tamamıyla verilir. Sürekli iletim durumunda ise güç
tranzistörü kesimde iken girişte depolanmış olan enerji çıkışa verilir. Giriş
sargılarında bulunan enerji bitmeden tranzistör iletime girer ve sürekli durum
başlar[6].
Bu iki durum, önemli farklılıkta uygulama alanına ve kullanımlara sahiptir. Ama
süreksiz durumda çıkış tepe akımı, sürekli durumdaki akımın 2 ile 3 katı arasında
olabilir. Bundan dolayı daha güçlü, pahalı bir tranzistöre ihtiyaç vardır. Süreksiz
iletim durumunun bu gibi dezavantajları olmasına rağmen süreksiz çalışma durumu
sürekli çalışma durumuna göre daha çok kullanılır. Bunun iki önemli sebebi vardır.
Birincisi transformatör mıknatıslanma endüktansı düşük olduğundan yük akımında
ya da giriş gerilimindeki değişimlere daha hızlı cevap verir. İkincisi sürekli durumda
hata yükselticindeki bant genişliğinin geri besleme döngüsünün kararlı olması için
azaltılmalıdır[6].
Sürekli durumda çıkış gerilimi ile iletim süresi arasındaki ilişki
Güç tranzistörü iletimde iken, giriş sargıları üzerinde enerji depolanır. Tranzistörün
kesime girmesiyle birlikte giriş sargısı ve çıkış sargı gerilimlerin polaritesi değişir.
Çıkışta bulunan diyot iletime geçer ve yükü beslemeye başlar. Giriş sargı akımı sıfıra
düşmeden tekrar tranzistör iletime girer. Vo çıkış gerilimi şöyle olur.
⎡ (Vdc − 1)( N S / N P ) ⎤
Vo = ⎢
⎥ −1
(T / t on ) − 1 ⎦
⎣
(3.37)
Çıkış geriliminin ayarlanması süreksiz durumda olduğu gibi, giriş gerilimi yükselirse
TON süresi kısalır, giriş gerilimi düşerse TON süresi artırılarak çıkış gerilimi kontrol
edilir. Çıkış gücü ise çıkış sargı akımının darbelerinin ortalaması ile çıkış geriliminin
çarpımına eşittir. Icsr’nin çıkış sargı akımının ortalaması olarak kabul edilirse;
31
P0 = V0 I csr
I csr =
t off
= V0 I csr (1 − t on / T)
T
P0
(3.38)
(3.39)
V0 (1 − t on / T)
Çeviricinin verimini %80’lik olduğu bir durum için Po=0,8Pin ve Icpr, giriş sargı
akımının ortalama değeri olarak kabul edilirse;
Pin = 1,25P0 = Vdc I cpr
I cpr =
(3.40)
1,25P0
(3.41)
(Vdc )( t on / T)
(I cpr ) =
dI P =
t on
T
1,25P0
dI P
2 (Vdc )( t on / T)
(3.42)
2,5P0
(3.43)
(Vdc )( t on / T)
Giriş sargı endüktansı Lp ise şöyle olur;
LP =
(Vdc − 1) t on
dI P
=
(Vdc − 1)(Vdc )( t on ) 2
2,5P0 T
(3.44)
Sürekli ve süreksiz durum arasındaki farklar bir örnekle daha kolay anlaşılacaktır.
Bir telefon endüstrisinde güç kaynağı olarak 50 kHz’te çalışan 50W ve 5V çıkışlı
geri-yön çevirici düşünelim. Giriş gerilimi değerleri 38 V DC minimum, 60 V DC
maksimum, 10 adet çıkış gücü ve her bir çıkış gücünün 5 W olduğu varsayalım.
Önce süreksiz iletim durumu için çözüm uygulanırsa;
120 = 60 +
Np
Ns
(5 + 1)
32
Np
Ns
= 10
Ton =
(Vdc Ton ) 2
Lp =
IP =
(Vo + 1)( N P / N sm )(0,8T)
6 * 10 * 0,8
=
= 9,89μs
(Vdc − 1) + (Vo + 1)( N P / N sm ) ((38 − 1) + 6 * 10)50000
2,5TP0
Vdc Ton
LP
I S( peak ) = I p
=
(38 * 9,89 *10 −6 ) 2
=
= 56μH
2,5 * 20 *10 −6 * 50
38 * 9,89 *10 −6
= 6,71A
56 *10 −6
Np
Ns
= 6,71A * 10 = 67A
Sürekli iletim durumunu için çözüm uygulanırsa;
⎡ (Vdc − 1)( N S / N P ) ⎤
⎡ 37 *1 / 10 ⎤
T
Vo = ⎢
= 1,62
⎥ −1 ⇒ 5 = ⎢
⎥ −1 ⇒
(
T
/
t
)
1
t
−
(
T
/
t
)
1
−
on
on
⎣
⎦
on
⎣
⎦
t on = 12,35 µs ve t off = 7,65 µs olur.
Icsr = 50/(5*(1-0,617)) = 26,13A’dir. Ve DC çıkış akımına eşit olması gereken çıkış
sargı akımı darbe ortalaması;
I (sekonder −ortalama ) = I csr ( t off / T) = 26,13 * 7,65 / 20 = 10,0Α ’dir.
I cpr =
LP =
1,25P0
(Vdc )( t on / T)
⇒ I cpr =
(Vdc − 1)(Vdc )( t on ) 2
2,5P0 T
1,25 * 50
⇒ I cpr = 2,67 A
38 * (12,35 / 20)
⇒ Lp =
37 * 38 * (12,35e − 6) 2
⇒ L p = 857μH
2,5 * 5 * 20e − 6
Sürekli iletim durumu ile süreksiz iletim durumu arasındaki farklılıklar tablodan
daha açık bir şekilde görülmektedir.
33
Çizelge 3.1. Geri-yön çeviricilerde sürekli ve süreksiz durumlara ait devre
parametreleri[6]
Süreksiz
Sürekli
Giriş sargı endüktansı
56 µH
857 µH
Giriş sargısı tepe akımı
6,71 A
2,67 A
Çıkış sargısı tepe akımı
67,0 A
26,13 A
İletim Süresi
9,89 µs
12,35 µs
Kesim Süresi
6,11 µs
7,65 µs
Söndürme Devreleri
Bir söndürme devresi, güç elektroniği çeviricisinde anahtarlama sırasında bir yarı
iletken eleman üzerinde yer alan elektriksel zorlamaları yarı iletkenin nominal
değerlerine
indirmektir.
Söndürme
devresi
aşağıda
verilen
anahtarlama
zorlanmalarını emniyetli seviyelere indirir:
1. Kesime gitme sırasında elemana uygulanacak gerilimi sınırlar.
2. İletime geçme sırasında eleman akımlarını sınırlar.
3. İletim sırasında elemandan geçen akımın yükselme hızını sınırlar.
4. Kesimde veya ileri yöndeki tıkama geriliminin elemanlara yeniden uygulanma
süresince eleman uçlarındaki geriliminin yükselme hızını(dv / dt) sınırlar[5].
Sınırlama devreleri sadece ani voltaj yükselmelerini indirgemek için kullanılırlar.
Anahtar üzerindeki dv / dt üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bundan dolayı yarı iletken ve
kondansatörlerde dayanma gerilimlerin indirgenmesinde çok faydalıdır. Sınırlama
devresi ile sönümleme devresi arasındaki fark Şekil 3.17’de gösterilmiştir[14]. EK3’te çeşitli söndürme ve sınırlama devreleri verilmiştir.
Transformatörlü güç kaynaklarında anahtarın kesime geçmesiyle ani gerilim
dalgalanmaları oluşmaktadır. Bu gerilim dalgalanmaları transformatörün kaçak
endüktansından kaynaklanmaktadır ve kullanılan RCD sınırlama devresi ile bu
34
dalgalanma bastırılır. RCD devresinin hesaplanması için kullanılan transformatörün
kaçak endüktansının bilinmesi gerekir. Bu değerin bulunması hesaplanarak ya da
kısa devre testi ile bulunabilir. RCD sınırlama devresi Şekil 3.18’de gösterilmiştir.
RCD devresi Dc diyotu, Rc direnci ve Cc, kondansatöründen oluşmaktadır. Anahtarın
kesime girmesiyle birlikte Ll üzerinde birikmiş olan enerji Dc diyotu üzerinden
geçerek Cc kondansatörüne transfer edilir ve Rc direnci üzerinde harcanır.
Hesaplanan uygun bir Rc, Cc ile bu dalgalanma sınırlandırılır[15].
Şekil 3.17. Söndürme ve sınırlama devresinin sinyal üzerindeki etkisi[14]
Transformatörlerde oluşan kaçak endüktans değeri genellikle transformatörün giriş
endüktansının %2-%5’i arasında olmaktadır[16].
VDSS > VDC + VCc
(3.45)
olmalıdır. Yukarıdaki eşitlikte VDSS kullanılan tranzistörün kırılma gerilimi, VDC DC
besleme gerilimi ve VCc sınırlama kondansatör gerilimidir.
1
= PRc
Ts
(3.46)
1
L l (I ptepe ) 2
2
(3.47)
Pl = Wl
Wl =
VRc ( t 1 ) = VCc ( t 1 ) = γVDS,MAX − VDC
(3.48)
35
Rc =
(VRc ( t 1 )) 2
Pl
(3.49)
C c ⟩⟩ Ts / R c
(3.50)
Pl kaçak endüktans üzerinde biriken enerji,
Ts Anahtarlama periyotu,
VDC,MAK anahtar üzerindeki maksimum gerilim düşümü,
γ gerilim koruma sabiti γ 0,8-0,95 arasında bir değer seçilebilir[15].
Şekil 3.18. RCD sınırlama devresi[15]
Geri-yön çevirici mıknatıslanmaları
Geri-yön çeviricilerde giriş sargılarda akım akarken çıkış sargılarından akım akmaz.
Bu özelliğinden dolayı ileri-yön çeviriciden farklıdır. İleri-yön çeviricide giriş sargı
akımı bir nokta ucundan girer ve çıkış sargılarının nokta ucundan çıkar. Giriş
sargılarında enerji depolanmayıp çıkış sargılarına transfer edilir bundan dolayı
nüveyi histerezis bandının üstüne çıkarmaz. Bu tip çeviricilerde nüveyi histerezis
bandının
üstüne
süren
ve
doyuma
götüren
mıknatıslanma
akımıdır.
Bu
mıknatıslanma akımı ise toplam giriş sargı akımının (en fazla %10) küçük bir
parçasıdır[6].
36
Şekil 3.19. Güç transformatörlerinde kullanılan nüve şekilleri: a)EE nüve; b)EC ve
ETD nüve; c)PQ nüve; d)RM nüve; e)Pot nüve; f)LP nüve[6]
Bir geri-yön çeviricide, (Bkz. Şekil 3.15) gösterilen tam üçgen giriş sargı akımı çıkış
sargıları amper dönüşleri tarafından iptal edilmediğinden nüveyi histerizis
seviyesinin üstüne götürür. Böylece her düşük çıkış gücünde bile, nüve hemen
hemen doyuma gider ve bunu önlemek için hiçbir şey yapılmamışsa tranzistör zarar
görür. Geri-yön çeviricilerde kullanılan transformatör nüvenin doyuma gitmesini
engellemek için hava boşluğu bırakılır. Hava aralıklı nüve iki tipten biri olabilir. Bu
bir bilinen hava aralığı uzunluklu bir som ferrit nüve ya da pot tip nüvedir. Bilinen
hava aralığı uzunluğu EE ’deki merkez bacağından aşağısı öğütülerek elde edilir. Bu
bilinen hava uzunluğu ayrıca bir EE, pot yada UU nüvenin iki yarısı arasına bir
plastik tabaka yerleştirmek suretiyle de elde edilebilir. Geri-yön çeviriciler için daha
genel bir hava aralıklı nüve MPP’dir. Bu gibi nüveler manyetik toz parçacıklarının
karışımının fırınlanmış ve sertleştirilmiş toroidleridir. Bu toz parçacıkları bir plastik
reçine bağlayıcısıyla ve toroid şeklinde kalıpla karıştırılır. Toroiddeki her bir
manyetik parçacık yayılmış hava deliği gibi davranan ve nüveyi doyuma gitmekten
alıkoyacak şekilde hareket eden bir reçine içinde kapsüllenir. Toza çevrilmiş temel
37
manyetik materyal (square permalloy 80) ise, %79 nikel, %17 demir, %4 molipden
alaşımıdır. Sonuçlanan toroid geçirgenliği, manyetik parçacıklarının yoğunluğunun
kontrolü ile belirlenir. Düşük geçirgenlikli toroidler, büyük hava aralıklı nüveler gibi
davranırlar. Bunlar, arzu edilen endüktansa ulaşmak için çok sarıma ihtiyaç
gösterirler, ama doyuma gitmeden önce birçok amper dönüşüne tolerans gösterirler.
Daha yüksek geçirgenlikli nüveler daha az sarım gerektirirler ama daha düşük amper
dönüşlerinde doyuma giderler[6].
İletim zamanının sonunda, giriş sargı tepe akımı Eş. 3.32’den bulunur. Bu giriş sargı
akımı iletim zamanının bitmesinin ardından, dönüştürme oranı N P / N S ile çarpılmış
ve doğrusal olarak azalan çıkış sargı akımına dönüştürülür. Birçok durumda, çıkış
gerilimleri düşük ve giriş gerilimi yüksektir ve bundan dolayı büyük bir N P / N S
oranı vardır. Büyük bir dönüştürme oranından dolayı büyük bir çıkış sargı akımı
oluşur. Anahtar kesime girdiğinde Co kapasitesinin Resr değeri, Ro değerinden daha
düşük olduğundan bütün akım Co doğru akar. Bundan dolayı zayıf bir çıkış gerilim
üretir. Bu gerilim I P ( N P / N S )R esr ile hesaplanır. Bu gerilim çıkışta küçük
dalgalanmalara sebep olur. Bunu engellemek için daha büyük kondansatörler
seçilir[6].
Bir geri-yön çeviricide kullanılan süzgeç kondansatörü, bir ileri-yön çeviricide
kullanılan kondansatöre göre daha büyüktür. Bir ileri-yön çeviricide güç tranzistörü,
iletimden çıktığında, yük akımını süzgeç endüktansında ve süzgeç kapasitesinde
depo edilmiş enerjiden sağlanır. Ama geri-yön çeviricide güç tranzistörü devrede
iken yükü sadece kondansatör beslediğinden dolayı daha büyüktür. Süzgeç
kondansatörü seçime bu gerilim dalgalanması karşılayacak şekilde hesaplanır ve
bundan sonra kapasitenin dalgalı akımı dikkate alınır. İleri-yön çeviricilerde
kondansatörün dalgalı akımı, kondansatörle seri olarak bağlı olan çıkış bobinler
tarafından sınırlandırılır. Ama geri-yön çeviricide, güç tranzistörü iletimde iken tüm
DC akım kondansatör tarafından sağlanır. Tranzistör kesimde iken, kondansatörün
iletimde kaybettiğine (amper*zaman) eşit bir gücü tekrar kazanmak için akım
kondansatöre doğru akar. Böylece akımda dalgalanmalar oluşur. TON süresini toplam
38
periyodun %80’i olsun ve bu durumda kapasitedeki dalgalanma akımı yaklaşık
olarak [6,7]
I rms = I dc
Ton
= I dc 0,8 = 0,89I dc olur.
T
(3.51)
120 ya da 220 V AC uygulaması için geri-yön çeviriciler
Yarım köprü tipi çeviricilerde giriş geriliminin değerine göre bir anahtar ile
ayarlanıyordu. Bu durum bazı uygulamalarda bu anahtarın dıştan ayarlanabilir
olması güvenlik açısından bazı riskli durumlar oluşmasına sebep olmaktadır. Voltaj
seçme anahtarı devrenin içinde olması durumunda ise güç kaynağının içinin açılması
gerekir pratikte buda uygun değildir. Güç kaynağımızın 220V AC gerilimde çalışır
iken anahtarın 120V AC kısma alınması durumunda güç tranzistörünün,
doğrultucuların ve süzgeç kapasitesinin zarar görmesine sebep olacaktır.
Geri-yön çeviricilerde giriş geriliminin 120V AC ya da 220V AC olduğunda
dışardan hiçbir müdahale yapılmadan çıkış voltajını istenen seviyede tutabilir. Giriş
115 V ya da 220 V AC ve bunda %20 toleranslı duruma göre tasarım yapılabilir[6].
Giriş geriliminin 120V AC olduğunda minimum girişimizin 120V*0,2=24V 120V24V=96V minimum AC giriş gerilimi olur. Giriş geriliminin 220V AC olduğunda
maksimum girişimiz 220V*0,2=44V, 220V+44V=264V olur.
Giriş geriliminin minimum 96V AC iken minimum DC voltaj 96V*1,41=135V
Giriş geriliminin maksimum 264V AC iken maksimum DC voltaj 264V*1,41=372V
Tranzistör üzerinde oluşacak gerilim düşümünü 500V olarak kabul edelim.
Po=150W, Vo=5V, Ro=0,167, f =50kHz olsun
500 = 372 +
Np
Ns
(5 + 1)
39
Np
Ns
= 21,3
Maksimum iletim süresi
Ton =
Lp =
IP =
(Vo + 1)( N P / N sm )(0,8T)
6 * 21,3 * 0,8
=
= 7,81μs
(Vdc − 1) + (Vo + 1)( N P / N sm ) ((135 − 1) + 6 * 21,1)50000
(Vdc Ton ) 2
2,5T P0
Vdc Ton
LP
=
=
(135 * 7,81 * 10 −6 ) 2
= 146μH
2,5 * 20 *10 −6 *150
135 * 7,81 *10 −6
= 7,22A
146 * 10 −6
55932 MPP nüvesi endüktansı 480 amper sarımı tolere edebilir. 7,22A için sarım
sayısı 67 dir. Bu sarım sayısı için endüktans
N d = 1000
Ld
Ld
= 67 = 1000
⇒ L d = 136μH olur.
0,95A l
0.95 * 32
Geri-yön çeviricilerde kontrol teknikleri
Sabit anahtarlama frekansında çalışan geri-yön SMPS sistemlerinde kullanılan
kontrol teknikleri genel olarak iki tür altında toplanırlar. Birincisi, SMPS'in çıkış
taraftaki ana çıkış sargısından alınan gerilim bilgisi doğrultusunda yapılan gerilim
durumlu kontrol, ikincisi ise kontrolde gerilim bilgisi ve anahtarlama elemanın veya
bobinin üzerinden geçen akımın da dahil edildiği akım kontrolüdür. Bu kontrol
tekniklerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır[5].
Gerilim durumlu kontrol
Doğrudan çalışma oranı PWM kontrolünde, giriş gerilimi değişirse, çıkış geriliminde
bir hata meydana gelir bu durum geri beslemeli kontrol ile düzeltilir. Bunun
40
sonucunda girişteki değişimlere yanıt olarak çıkışı düzenleyen yavaş bir çözüm elde
edilir. Eğer çalışma oranı giriş gerilimindeki değişimi doğrudan ortadan kaldıracak
şekilde ayarlanırsa, çeviricinin çıkışı değişmeden kalabilir. Şekil 3.20’den görüldüğü
üzere çıkış gerilimi, referans gerilim ile karşılaştırılır ve yükselmesiyle bir DC
gerilim oluşur. Bu gerilim testere dişli dalga şekliyle PWM karşılaştırıcı ile
karşılaştırılır[5].
Referans
Gerilimi
Hata
Yük seltici
Kontrol
Voltaji
KARSILASTIRICI
Testere disi
Dalga
PWM
Sinyal
DC-DC ÇEVİRİCİ
ÇIKIS GERİLİMİ
Şekil 3.20. DC-DC çeviricilerde voltaj kontrolü blok diyagramı
Hata geriliminin rampa sinyalinden büyük olduğu durumlarda anahtar iletime alınır,
küçük olduğu durumlarda ise anahtar kesime alınır. Bu hata gerilimi arttığında çıkış
darbeleri genişlemekte ve gerilim azaldığında ise çıkış darbeler daralmaktadır.
Gerilim durumlu kontrolün bazı avantajları şunlardır. Tek bir geri dönüş sinyalinden
dolayı tasarımı kolaydır. Üretilen çıkış sinyali gürültülere karşı kararlıdır. Gerilim
durumlu kontrolün dezavantajı ise çıkış gerilimindeki değişimlere cevabı yavaştır[5].
Akım durumlu kontrol
Gerilim durumlu kontrolde, kontrol gerilimi anahtarın çalışma oranını, kontrol
gerilimini sabit frekanslı testere dişi dalga ile karşılaştırarak ayarlar. Anahtarın
çalışma oranı bu şekilde kontrolü, endüktansdaki gerilimi dolayısıyla endüktans
akımını ayarlar ve çıkış gerilimini karşılaştırma değerine getirir. Akım yollu
kontrolde buna ek olarak Şekil 3.21’den görüldüğü üzere iç kontrol çevrimi de
kullanılır. Bu iç döngü çıkış endüktansının veya anahtarın akımını kontrol
etmektedir. Kontrol gerilimi, en hızlı yanıt için doğrudan endüktans akımının
41
ortalama değerine etki etmektedir. Akım kontrolünün üç temel çeşidi vardır. Hata
payı band kontrolü, sabit kesim zaman kontrolü, iletim zamanı saat darbelerine sabit
frekanslı kontroldür[5].
Referans
Gerilimi
Hata
Yükseltici
Kontrol
Voltaji
KARŞILAŞTIRICI
PWM
Sinyal
DC-DC ÇEVİRİCİ
Anahtar veya endüktans akımı
ÇIKIS GERİLİMİ
Şekil 3.21. DC-DC çeviricilerde akım kontrolü blok diyagramı
Akım durumlu kontrolün gerilim durumlu kontrole göre birçok avantajı vardır.
1.Anahtarlama tepe akımını sınırlar. Anahtar ya da endüktans akımının herhangi bir
yerindeki akım ölçüldüğünden, anahtar akımının tepe değeri kontrol gerilimine bir
üst sınır değer konularak sınırlandırılabilir.
2.Çıkış gerilimi ayarlanması anahtar üzerinden çeken akıma göre yapıldığından çıkış
geriliminde kullanılan filtrenin basit olmasını sağlar.
3.Eşit akım dağılımlı güç kaynakların tasarıma kolaylık sağlar.
4.İtme-çekme
çeviricide
simetrik
akı
dolaşmasını
sağlar.
Bundan
dolayı
transformatör çekirdeğinin doyması önlenmiş olur.
5.Girişte ileri yönde gerilim beslemesi kendiliğinden başlar ve sonuçta girişteki
geçici durum ortadan kalkar[5].
42
4. YAPILAN DEVRE PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
4.1. Güç Kaynağının Temel Özellikleri
Geniş şebeke gerilimi arasında çalışabilmektedir. Şebekeye doğrudan bağlı olan
televizyon için 140V-260V AC giriş gerilim değerlerinde sorunsuz çalışmaktadır.
110/150V DC çıkış gerilimi televizyonun yatay saptırma katını besler. Bu gerilim
televizyonun en önemli gerilim seviyesidir ve bundan dolayı geri-yön çeviricinin ana
çıkışı olarak kabul edilir. Optik yalıtıcı TL413’li geri besleme devresi ile çıkış
geriliminden bilgi alınır ve buna göre ayar yapılır. Bu gerilimdeki dalgalanmalar
direkt olarak yatay genişliği ve görüntü kalitesini etkilediğinden %0,1 dalgalanma
değerini geçmemelidir. Yatay saptırma katının maksimum akım değeri 0,8A dir.
+14V/-14V DC çıkış ses katında bulunan anfileri beslemek içindir. Bu katta %5’e
kadar olan gerilim dalgalanması izin verilir. Bu çıkışların maksimum akım değeri 1A
dir.
+8V 14V yatay saptırma katı sürücü devresinde ve bazı entegrelerin beslenmesinde
kullanılır. 8V DC gerilim, transformatörün 16V DC çıkışa bağlı 7808 gerilim
regülatörü ile elde edilir. Bu katta gerilim dalgalanması %1’in altında olmalıdır.
Bundan dolayı bu katta gerilim regülatörü kullanılmıştır. Bu çıkışın maksimum akım
değeri 0,8A dir.
+5V DC televizyon kartında yer alan, rf tuner, saptırma kontrolü, resim işlemcisi gibi
kısımların beslenmesinde kullanılır. Bu katta gerilim dalgalanması %1’in altında
olmalıdır. Bundan dolayı transformatörün 8,5V çıkışına bağlı 7805 regülatör ile +5V
elde edilir. Bu çıkışın maksimum akım değeri 1A dir.
+3,3V televizyon kartında yer alan mikroişlemcilerin beslemesi için kullanılır. Bu
çıkış gerilimini elde etmek için gerilim regülatörleri kullanılır[17].
44
4.2. Güç Kaynağının Vhatmin , Vhatmak, fL, Po, η’in Belirlenmesi
• Vhatmin, Vhatmak şebeke geriliminin alacağı en küçük ve en yüksek değerdir.
• fL şebekenin frekansı.
• Po güç kaynağının çıkış gücü
• η güç kaynağının verimi
Giriş gerilimi 50 Hz, Vhatmin 120V AC, VDCmin 100V, Vhatmak 260V AC olarak kabul
edilirse;
VDC
mak
= 2 * Vhat
mak
⇒ VDC
mak
= 2 * 260 = 368V
Bir televizyonun ihtiyacı olan gerilim seviyeleri ve gereken akım değerleri Bölüm
4.1’de verilmiştir. Bu değerler doğrultusunda yapılacak olan güç kaynağının çıkış
gücü hesaplanır.
Po = 135*0,8A+14*2A+16*0,8A+5*1A
Po = 154 W bulunur.
Güç kaynağının verimini yaklaşık %80 olarak kabul edilirse;
η=
Po
154 W
⇒ Pin =
= 193W
0,8
Pin
4.3. Güç Kaynağının Giriş Devresi ve DC Hat Kondansatörün Bulunması
Şekil 4.2’de güç kaynağının giriş devresi verilmiştir. Giriş gerilimi önce süzüldükten
sonra doğrultucu diyotlara gönderilir. D1, D2, D3, D4 diyotları ile gerilim
doğrultulur. Bu gerilim C10 kondansatörünü şarj eder. C10 kondansatörü DC bara
kondansatörü olarak adlandırılmaktadır. Güç kaynağında kullanılacak olan C10
kondansatörünün değeri Eş. 3.21’e göre hesaplanırsa 143uF çıkmaktadır. VDCmak
45
gerilimi Bölüm 4.2’de 368V olarak bulunmuştu, bulunan bu iki değer yardımıyla
C10 kondansatörü 150uF 400V seçilmiştir.
100 = 2 * 120 2 −
1
− 3ms)
2 * 50
⇒ C IN = 143uF
0,8 * C IN
2 *154(
3,15A
+
140V AC - 260V AC
FUSE
D1
1N4007
HAT FİLTRESİ
100n 250V
C1
.
.
C3
1n 1kV
D3
1N4007
C2
100n 250V
C5
1n 1kV
C10
Vdc
150u 400V
D2
1N4007
C4
1n 1kV
D4
1N4007
C6
1n 1kV
-
Şekil 4.2. Güç kaynağının giriş devresi
Transformatörün giriş sargıları C10 kondansatörü tarafından beslenir. Kontrol devresi
anahtarlama elemanını kontrol ederek çıkış sargılarına enerji transfer eder. Şekil
4.2’de görüldüğü üzere ve diğer doğrultma diyotlarına paralel olarak kullanılmış olan
kondansatörler geçici özellikteki elektriksel gürültülerin, doğrultucu diyotları baskı
altında tutmaması için bir yan yol (by-pass) temin etmek için kullanılmıştır.
4.4. Güç Kaynağının Ton, Ip, Lp Değerlerinin Bulunması
Geri-yön çeviricilerde anahtar üzerine düşecek olan gerilim değeri mosfet
kullanıldığında maksimum DC voltajın 1,5 katı, tranzistör kullanıldığında maksimum
DC voltajın 1,7 katı olarak tanımlanmaktadır[14]. Diğer çevirici tipleri için mosfet
üzerinde oluşacak gerilim düşümü EK-3’te verilmiştir.
46
Vms = 1,5 * VDC ⇒ Vms = 1,5 * 368 = 552
Anahtarlama frekansı 50 kHz olsun ve bulunan çıkış gücü ile mosfet üzerinden
geçecek maksimum akım Ip değeri şöyle bulunur.
Np
552 = 368 +
Np
Ns
Ns
(135 + 1)
≅ 1,4
Maksimum iletim süresi ise
Ton =
(Vo + 1)( N P / N sm )(0.8T)
136 *1,4 * 0,8
=
= 10,53μs .
(Vdc − 1) + (Vo + 1)( N P / N sm ) ((100 − 1) + 136 *1,4)50000
Giriş sargıları endüktansı ise
Lp =
(Vdc Ton ) 2
2.5T P0
(100 *10,53 *10 −6 ) 2
=
* 50000 = 144μH
2,5 *154
Giriş sargılarında oluşacak olan tepe akımı ise
Ip =
Vdc Ton
Lp
I rms( giriş ) =
IP
3
=
100 *10,53 * 10 −6
= 7,3A
144 *10 −6
Ton 7,3 10,53μs
=
= 3,1A
T
20μs
3
Devrenin giriş sargılarından geçen tepe akımı 7,3A ve mosfet üzerinde oluşacak
gerilim düşümü 552V olarak bulunmuştur. Seçilecek olan mosfetin VDSS > 552V ve
47
ID > 7,3A olacak şekilde seçilmelidir. Devrede kullanılan mosfetin katalog değerleri
600V 8A dir ve devre için gerekli akım ve gerilim değerlerini sağlamaktadır.
4.5. Çıkış Sargılarında Kullanılan Doğrultma Diyotların Seçimi
Çıkış sargılarında kullanılan doğrultucu diyot seçimleri ters dayanma gerilimi(VR) ve
ileri yön akımına(ID) göre yapılır[12,13].
PIVs = Vo + (Vmax *
Ns
)
Np
(4.1)
VR ≥ 1,25 * PIVs
(4.2)
ID ≥ 3 * Io
(4.3)
PIV135 = 135 + (368 * 0,714) ⇒ PIV135 = 398V, VR = 498V
I D ≥ 3 * 0,8 ⇒ I D ≥ 2,4A
Devrenin 135V ana çıkış geriliminde kullanılan Philips firmasının üretmiş olduğu
BYM26C malzeme nolu diyot (600V-2,3A), hızlı (toparlanma zamanı, trr=30ns) ve
yumuşak toparlanma özelliğinin yanında eklem sıcaklığının (Tj) artmasıyla azalan
iletim gerilim düşümü özelliğinden dolayı sistemin gereksinimleri düzenli bir şekilde
karşılaması için seçilmiştir. BYM26C akım değerini 0,1A değer ihmal edilebilir
çünkü akım sınırını karşılayan BYM26F’in ters toparlanma zamanı BYM26C’nin
beş katı olduğundan bu diyot seçilmemiştir. Bu malzeme ile ilgili detaylı bilgi EK11’de sunulmuştur.
Devrenin 135V çıkışında geri besleme bloğu yardımıyla uygulanan regülasyon
sayesinde, burada oluşabilecek kısa devre durumunda geri-yön çevirici kontrol
devresi bunu algılayarak güç tranzistörünü kesime geçirir ve sistem korunmuş olur.
PIV14 = 14 + (368 * 0,076) ⇒ PIV14 = 42V, VR = 53V
48
I D ≥ 3 * 0,4 ⇒ I D ≥ 1,2A
Devrenin 14V DC çıkışında BYD33D malzeme numaralı diyot kullanılmıştır.(200V1,3A)
PIV8 = 8 + (368 * 0,049) ⇒ PIV8 = 26V, VR = 33V
I D ≥ 3 * 0,4 ⇒ I D ≥ 1,2A
Devrenin 8V DC çıkışında BYD33D malzeme numaralı diyot kullanılmıştır.(200V1,3A)
PIV+14 = 14 + (368 * 0,076) ⇒ PIV + 14 = 42V, VR = 53V
I D ≥ 3 * 1 ⇒ I D ≥ 3A
Devrenin
+14V,
-14V
çıkışında
BYW95A
malzeme
numaralı
diyot
kullanılmıştır.(200V-3A)
4.6. Çıkış Sargılarında Kullanılan Kondansatörlerin Seçimi
Kesikli çalışmalı geri-yön çeviricilerde çıkış süzgeç kondansatörü seçilirken dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta kullanılan kondansatörün eşdeğer seri
direncidir(ESR). Çıkış geriliminde oluşan dalgalanmalar kullanılan kondansatörün
ESR’sine bağlıdır. Bu değer ne kadar düşük olursa çıkış gerilimindeki oluşan
dalgalanmalar o kadar az olur. Kondansatörlerin ESR değerleri, kondansatör
değerleri ve boyutları ile doğrudan orantılıdır. Kondansatörün değeri ve boyutları
artıkça ESR değerleri düşer. Düşük ESR’li kondansatör değerleri elde etmek için
kondansatörler paralel bağlanabilir. Geri-yön çeviricilerde çıkış gerilimdeki
dalgalanmaları azaltmak için diğer bir yöntem ise LC çıkış süzgeci (post filter)
kullanmaktır. Kullanılan LC süzgecin frekansı anahtarlama frekansının 1/10~1/5
arasında olması tavsiye edilir. Anahtarlama frekansından çok küçük seçilmesi
durumunda sistem kararsız olabilir[12,13,18].
49
Güç kaynağında istediğimiz kararlılığı sağlayacak kondansatör değeri ve ESR’si
şöyle hesaplanabilir[16].
CO = IO
ESR O =
Ton
[16]
ΔVO * 0,25
ΔVO * 0,75
IO
(4.4)
[16]
(4.5)
Eğer devrede LC süzgeç kullanılacak ise frekansı şöyle hesaplanır[18]:
fO =
1
2π L O C O
[18]
(4.6)
Güç kaynağının 135V DC çıkış haricindeki diğer çıkış gerilimlerinin maksimum
dalgalanması 100mV olacak şekilde çıkış kondansatörlerin seçimi yapılır.
+16V çıkışında kullanılan kondansatör değeri
C16 V = I O
ESR 16 V =
Ton
10,53 *10 *6
⇒ C16 V = 0,8
= 337 uF
ΔVO * 0,25
100 *10 −3 * 0,25
ΔVO * 0,75
IO
⇒ ESR 16 V
100 *10 −3 * 0,75
=
= 0,094Ω
0,8
EK-5’te verilmiş olan kondansatörlerin ESR değerlerine göre 16V 1000uF
kondansatör bu çıkış için uygundur.
+8,5V çıkışında kullanılan kondansatör değeri
C 8, 5 V = I O
Ton
10,53 *10 *6
⇒ C 8, 5 V = 1
= 421uF
ΔVO * 0,25
100 * 10 −3 * 0,25
50
ΔVO * 0,75
ESR 8,5 V =
⇒ ESR 8,5 V =
IO
100 *10 −3 * 0,75
= 0,075Ω
1
EK-5’te verilmiş olan kondansatörlerin ESR değerlerine göre 16V 2200uF
kondansatör bu çıkış için uygundur.
+14V çıkışında kullanılan kondansatör değeri
C14 V = I O
ESR 14 V =
Ton
10,53 *10 *6
⇒ C14 V = 1
= 421uF
ΔVO * 0,25
100 *10 −3 * 0,25
ΔVO * 0,75
IO
⇒ ESR 14 V =
100 *10 −3 * 0,75
= 0,075Ω
1
EK-5’te verilmiş olan kondansatörlerin ESR değerlerine göre 16V 2200uF
kondansatör bu çıkış için uygundur.
-14V çıkışında kullanılan kondansatör değeri
C −14 V = I O
ESR −14 V =
Ton
10,53 * 10*6
⇒ C −14 V = 1
= 421uF
ΔVO * 0,25
100 *10 −3 * 0,25
ΔVO * 0,75
IO
⇒ ESR −14 V =
100 *10 −3 * 0,75
= 0,075Ω
1
EK-5’te verilmiş olan kondansatörlerin ESR değerlerine göre 16V 2200uF
kondansatör bu çıkış için uygundur.
4.7. Güç Kaynağının Söndürme Devresi
Söndürme devresi anahtar kesime geçmesiyle birlikte anahtar üzerinde oluşacak
gerilim düşümünü en aza indirmek için kullanılır. Anahtar iletime girdiğinde D7
diyotu ters kutuplanır ve transformatörün giriş sargılarında enerji depolanır. Anahtar
51
kesime geçtiğinde transformatörün kaçak endüktansında biriken enerji D7 diyotu
üzerinden C14 kondansatörünü şarj eder. Anahtar iletime geçtiğinde ise bu enerji R4
direnci üzerinde harcanır. Kullanılan R4 direnci ve C14 değeri söndürme devreleri
bölümünde anlatılan eşitlikler yardımıyla hesaplanır. Kullanılan transformatörün
kaçak endüktansı yaklaşık 5,8uH olarak tespit edilmiştir. Şekil 4.3’de gösterilen
Rc(R4) direnci 21k olarak bulunmuş ve buna bağlı olarak Cc(C14) kondansatör değeri
1nF’dan büyük olan 10nF 630V’luk bir kondansatör seçilmiştir.
R4
21k
10n 630V
SMT
MTW8N60
C14
D7
Q1
C15
BA159
220p 630V
Şekil 4.3. Güç kaynağının söndürme devresi
Pl =
1
1
1
L l (I ptepe ) 2
= PRc ⇒ PRc = 5,8 * 10 −6 * (7,3) 2 * 50000 = 7,7 W
2
Ts
2
VRc ( t 1 ) = VCc ( t 1 ) = γVDS,MAX − VDC ⇒ VRc ( t 1 ) = 0,9 * 552 − 100 = 397
Rc =
(VRc ( t 1 )) 2
397 2
⇒ Rc =
= 21k
Pl
7,7
C c ⟩⟩ Ts / R c ⇒ C c ⟩⟩1 /(21000 * 50000) ⇒ C⟩⟩1nF
4.8. Güç Kaynağının Geri Besleme Devresi
Güç kaynağının geri besleme devresi, güç kaynağından istenen gerilim değerlerinin
elde
edilmesinde,
yük
regülasyonun
sağlanmasında
ve
hat
regülasyonun
sağlanmasında en önemli kısmıdır. Burada kullanılan geri besleme devreleri ile ilgili
genel olarak dört tane temel devre şekli vardır[13]. Geri besleme devrelerinin
sağladığı regülasyon değerleri Çizelge 4.1’de verilmiştir.
52
Çizelge 4.1. Geri besleme devreleri ve oluşan regülasyon değerleri[13]
Geri Besleme
Devre Şekli
VB (V)
Devre
Toleransı
Yük
Hat
Regülasyonu Regülasyonu
Toplam
Regülasyon
Temel Geri
Besleme
5,8
± 10%
± 5%
± 1,5%
± 16,5%
Geliştirilmiş Geri
Besleme
27,8
± 5%
± 2,5%
± 1,5%
± 9%
Optik Yalıtıcılı ve
Zenerli
12
± 5%
± 1%
± 0,5%
± 6,5%
Optik Yalıtıcılı ve
TL431
12
± 1%
± 0,2%
± 0,2%
± 1,4%
Temel geri besleme devresi düşük güçlerde daha çok tercih edilebilir ve maliyeti en
düşük olandır. Geri besleme devrelerinde yukarıdaki çizelgeden de anlaşılacağı üzere
en iyi performansı optik yalıtıcılı ve TL431’li geri besleme devresi sağlamaktadır.
Optik yalıtıcılı ve zenerli geri besleme devresi ise TL431 göre ucuz fakat
performansı onun kadar iyi değildir[13]. Çizelge 4.1’de verilen geri besleme
devrelerin temel yapılarını gösteren devre şekilleri EK-4’te verilmiştir.
Kontrol devresine aktarılacak olan, geri besleme sinyali güç kaynağımızın ana çıkışı
olan 135V’tan alır. Bu çıkış katında ani olarak çekilen akımın artmasından dolayı
135V meydana gelecek gerilim düşümü, çekilen akımın azalmasından dolayı
meydana gelecek gerilim yükselmesi kontrol devresine bir optik bağlayıcı ile
aktarılır.
Bu
sinyal
kontrol
entegresinin
11
numaralı
ucuna
girer
ve
değerlendirildikten sonra gerekli olan PWM sinyali mosfetin tetiklenme ucuna
uygulanır. Böylece çıkış gerilimi regülasyonu yapılmış olur. Burada kullanılan optik
bağlayıcı sayesinde devrenin giriş katı ile çıkış katı arasında elektriksel bir izolasyon
sağlanmış olur.
Şekil 4.4’de verilen devrede optik bağlayıcı olarak Telefunken firmasının üretmiş
olduğu CQY80NG ve paralel regülatör olarak TL431 kullanılmıştır. Bu devre
elemanlarına ait teknik bilgiler EK-12’te verilmiştir. Şekil 4.5’de öbek yapısı
gösterilen TL431’ in çalışma şekli şöyledir. TL 431 dışarıdan girilen referans
53
gerilimi ile kendi içinde üretmiş olduğu 2,5V’luk sabit gerilim ile karşılaştırılır.
Bunun sonucunda karşılaştırılan referans gerilimi 2,5V büyük olduğu durumda
içinde bulunan tranzistör iletime geçer, küçük olduğu durumda ise tranzistör kesime
geçer.
8V
GİRİŞİ
CQY 80NG
Vcc
5
135V
GİRİŞİ
R34 100r
R26
1
99k
C45
2
6
Kontrol
Entegresine
C23
10n 50V
33n 63V
1
R40 47r
4
D23
8
VR1 0-10k
6
TL431
R38
10k
R39
1k
0
Şekil 4.4. Güç kaynağının geri besleme devresi
Şekil 4.4’de görüldüğü üzere 135V çıkış gerilimi gerilim bölücü bir devre kullanarak
TL431 8 numaralı (referans gerilim girişi) girişine uygulanır. Çıkış geriliminin 135V
geçtiğinde TL431’in referans gerilim girişi 2,5V geçer ve TL431 iletime geçer.
TL431 iletime girince optik bağlayıcı iletime geçer, kontrol entegresine çıkış gerilim
bilgisini alır, mosfetin iletimde kalma süresini azaltarak mosfetin tetiklenme ucuna
gönderir böylece çıkış geriliminin 135V olması sağlanır. Çıkış gerilimi 135V’un
altına düştüğünde TL431 referans gerilimi 2,5V’un altına düşer ve TL431 kesime
geçer. TL431 kesime geçtiğinde optik bağlayıcı da kesime geçer, kontrol entegresi
çıkış gerilim seviyesinin yeterli olmadığını algılar ve mosfetin iletimde kalma
süresini artırarak mosfetin tetiklenme ucuna gönderir. Çıkış geriliminin 135V olması
sağlanır.
2,5V =
R 26
145
* (R 39 + VR x )
+ R 39 + VR
54
Şekil 4.5. TL431 in iç yapısı
Devrede kullanılan R26, R39 dirençleri ve VR potansiyometre değeri yukarıdaki
denklem yardımıyla hesaplanmıştır. Uygulamada, kullanılan potansiyometre
sayesinde çıkış gerilimi 110V-150V DC arasında ayarlanması sağlanmıştır.
Devrede kullanılan R34 direnç değeri CQY80NG bilgilerinde verilen gerekli akımın
geçmesini sağlayacak şekilde seçilmiştir. C23 kondansatör değeri birçok uygulamada
10-50nF arasında değişmektedir[18]. Yapılan devrede bu değer 10nF olarak
seçilmiştir.
4.9. Güç Kaynağının Kontrol Devresi
Tek anahtarlama elemanın kullanıldığı TV güç kaynaklarında sistemin kontrol
edilmesi kolaylaşırken aynı zamanda kontrolün tek olmasından dolayı güç
kaynağının çalışmasında önemi artmaktadır. Bundan dolayı anahtarlama elemanını
sürmede kullanılan kontrol devrelerinin sistem verimini ve güvenilirliğini
iyileştirmede katkısı oldukça fazladır. Güç kaynağının kontrolü ON Seminconductor
firmasının üretmiş olduğu MC44604 numaralı 16 bacaklı bir kontrol entegresi ile
yapılmıştır. Güç kaynağının kontrol devresi Şekil 4.6’da gösterilen MC44604
entegresi akım kontrollü, osilatör frekansı dışarıdan ayarlanarak 250kHz kadar
anahtarlama yapan, yapılan devrenin kesintili çalışmasını sağlayan manyetik
dengeleme işaret girişi olan, yumuşak başlama yapan, aşırı gerilim koruması yapan
ve 80V-280V AC arasında çalışan bir entegredir[19].
7k5
C20 820p 50V
C18
100p 50V
R11
27k
C17
1n 57V
Besleme Gerilimi
R15
Akım girişi
C19 1n 50v
Demagnetizasyon
55
MTW8N60
Q1
C21
100n 63V
R13
9 8
1k5
R16
1k
R17
22k
R18
22k
MC 44604
R7
16
C22
1n 50V
R12
R11
47r
180k
15k
1
R10
150r
R21
10k
C16
100u 25V
Şekil 4.6. Güç kaynağının kontrol devresi
4.9.1. Manyetik dengeleme devresi
Geri-yön çeviricilerde Bölüm 3’te anlatıldığı üzere sürekli akım durumu ve süreksiz
akım durumu olmak üzere iki tane çalışma şekli vardır. Yapılan bu güç kaynağı
süreksiz akım durumuna göre çalışmaktadır. Mosfet devreye girdiğinde giriş
sargılarında enerji depolanır ve mosfet kesime geçtiğinde bu depolanan enerji çıkış
sargılarına transfer edilir. Kontrol entegresi, mosfetin tekrar iletime geçmesi için
giriş sargılarında depolanan enerjinin çıkış sargılarına transfer edilmesini bekler.
Şekil 4.7’de görüleceği üzere transformatörün girişinde bulunan yardımcı sargı ile
hem kontrol entegresi beslenir hemde kontrol entegresinin manyetik dengeleme
girişinde kullanılır. Bu manyetik dengeleme giriş bilgisi MC44604 entegresinin 8
numaralı ucundan algılanır. Bu 8 numaralı pin giriş gerilimi ile MC44604 tarafından
üretilen referans gerilimi(65mV) ile karşılaştırılır. Eğer pin giriş gerilimi 65mV’dan
büyük ise mosfetin iletime geçmesine izin verilmez. Eğer giriş gerilimi 65mV’dan
küçük ise (bunun anlamı giriş sargılarında depolanan enerji çıkış sargılarına transfer
edilmiştir) mosfetin tekrar iletime geçmesine izin verilir[19].
56
R4
C18
100p 50V
8
MC 44604
R11
27k
21k
L1
2u2H
SM T
C13 10n 630V
D7
BA159
D10
1
BA159
Şekil 4.7. Güç kaynağının manyetik dengeleme devresi
4.9.2. Aşırı akım algılama devresi
Güç kaynaklarında çıkış gerilimlerin herhangi birinin kısa devre olması durumunda
anahtar ve/veya transformatör zarar görebilir. Şekil 4.8’de verilen devre, güç
kaynağında olabilecek kısa devrelere karşı korur. Anahtarlama elemanı ile toprak
arasına seri bağlı olan R8 direnci üzerinden giriş akımı geçer. R8 direnci ile geçen
akım bilgisi gerilime çevrilir ve bu gerilim değeri MC44604 gönderilir. MC44604
kontrol entegresi 7 numaralı giriş ile kendi içinde üretmiş olduğu sabit 1V referans
gerilimi ile karşılaştırma yapar. Böylece direnç üzerinde oluşan gerilim, referans
gerilimimiz olan 1V ile karşılaştırılmış olur. Eğer direnç üzerinde oluşan gerilim
1V’dan büyük olursa anahtar iletimden kesime geçirilir ve böylece olabilecek kısa
devrelere karşı güç kaynağı korunmuş olur[19].
I pk (max) ≈
1,0V
Rs
(4.7)
Bölüm 4.4’te giriş sargılarından geçecek maksimum tepe akımı 7,3A olarak
bulunmuştu. Eş. 4.7 yardımı ile Rs direnci şöyle hesaplanır.
57
7,3 ≈
1,0V
⇒ R s ≈ 0,137Ω
Rs
Kullanılacak olan direnç bulunan bu Rs değerinden çok küçük seçilirse anahtar zarar
görür, büyük seçilmesi durumunda çıkıştan istenen güç sağlanamaz. Bundan dolayı
buradaki direnç değeri bulunan değere yakın küçüklükte bir seçilmelidir. 0,22 Ω ile
0,33Ω paralel bağlanarak 0,132Ω’ bir direnç kullanılmıştır.
MTW8N60
7
MC 44604
R6
1k
Q1
D13
1N4148
R9
0,33r
R5
1k
R8
0.22r
Şekil 4.8. Aşırı akım algılama devresi
4.10. Güç Kaynağının Regülatör Devresi
Güç kaynağının 3,3V çıkış gerilimi televizyonda bulunan mikroişlemcileri
beslediğinden dolayı bu gerilimin son derecede kararalı olması gerekmektedir. Bu
kısımda
LM317
ayarlı
gerilim regülatörü
kullanılmıştır.
LM317
sıcaklık
değişimlerine karşı oldukça kararlı çıkışa sahiptir. Devrenin çıkışında 3,3V elde
edilmiştir. Devrede regülatör çıkış gerilimi dirençler yardımıyla ayarlanır. LM317’
nin temel kullanımı aşağıda gösterilmiştir. Devrenin çıkış gerilimi:
Vout = Vref (1 +
R2
) + I adj R 2
R1
(4.8)
eşitliği yardımıyla hesaplanır. LM317 katalog değerlerinde Vref = 1,25V ve Iadj =
50µA olarak belirtilmiştir. Şekil 4.10’daki LM317 ile kullanılmış olan elemanların
değerleri Eş. 4.8 kullanılarak hesaplanmıştır.
58
3
LM317
U1
VIN
VOUT
ADJ
Vin
Vout
Vref
R1
GND
1
GND
2
Iadj
R2
GND
Şekil 4.9. LM317’nin temel kullanımı
3
LM317
U1
VIN
VOUT
1
R22
3k9
0
14V
GİRİŞİ
C27
7808
100n 50V
R23
2k55
U3
VIN
VOUT
0
2
GND
1
3,3V
2
ADJ
16V
GİRİŞİ
14V
8V
3
C30
220u 16V
1
VIN
VOUT
2
5V
C35
220u 16V
3
GND
8,5V
GİRİŞİ
U2
7805
Şekil 4.10. Güç kaynağının çıkış regülatör devresi
Güç kaynağının 5V ve 8V çıkışlarında istenen maksimum %1’lik gerilim
dalgalanmasını sağlamak için, transformatörün 14V ve 8,5V sargı uçları
doğrultulduktan sonra ek bir gerilim regülasyonu uygulanır. Şekil 4.10’dan
görüldüğü üzere 8V çıkış için LM7808, 5V çıkış için LM7805 gerilim regülatörleri
bağlanmıştır. Seri regülatör kullanılan sistemlerin en büyük dezavantajı üzerinde
oluşan kayıplarının fazla olmasıdır. Bundan dolayı muhafaza sıcaklığını kabul
edilebilir sınırlar içerisinde tutabilmek için yüzey alanı yeterli büyüklükte
59
soğutucular kullanılmalıdır. LM317, LM7805 ve LM7808 için teknik özellikleri EK10’da sunulmuştur.
4.11. Güç Kaynağının Kontrol Entegresi
Şekil 4.11. MC44604 kontrol entegresinin içyapısı[19]
Güç kaynağının en önemli elemanlarından biridir. Anahtarın iletime girmesi,
iletimden çıkması, anahtarın iletimde kalma süresi bu kontrol birimi tarafından
kontrol edilir. Bu kontrol entegresinin besleme gerilimi 12V dur. MC44604 kontrol
entegresi aşırı akım, aşırı gerilim, ısı koruma sinyali, manyetik dengeleme sinyalleri
60
bir OR NOT kapısına uygulanır. Bu kapının çıkışı da bir yükselteç ile anahtar
elemanının kontrolünde kullanılır[19].
4.11.1. Hata yükselteci
Hata yükselteci çıkışı dış döngü kompanzasyonu için üretilmiştir. Çıkış gerilimi iki
diyot tarafından dengelenir ve akım algılama karşılaştırıcısının terslenmiş girişine
bağlanmadan önce üçe bölünür. MC44604’ün 13 numaralı girişi düşük durumda
iken, VOL hiçbir sürücü darbesinin kaynak çıkışında görünmemesini sağlar. Bu olay
güç kaynağı çalışırken yük devre dışı bırakılırsa ya da yumuşak başlangıçta meydana
gelir.
Hata yükseltecinin en küçük direnci yükselticinin kaynak akımı ve çıkış
gerilimi akım algılama karşılaştırıcısının 1,0V kenetleme seviyesi tarafından
sınırlanır[19].
R f (min) = R 18 ≈
3 *1V + 1,4V
= 22kΩ
0,2mA
4.11.2. Akım algılama ve PWM işareti
MC44604 entegresi akım ve/veya gerilim kontrolörü olarak çalışabilir. Akım işlevli
çalışmada MC44604 akım algılama karşılaştırıcısını kullanır. Bu sırada çıkış osilatör
tarafından başlatılır ve endüktans akımı hata yükseltici tarafından saptanan eşik
değerine ulaşınca sonlandırılır. Bu yüzden bu hata işareti periyottan periyota kontrol
edilir. Endüktans akımı güç anahtarına seri bağlı toprak referanslı bir direnç ile
gerilime çevrilir. Normal çalışmada bu gerilim MC44604’ün akım algılama giriş
ucuna gönderilir[19].
4.11.3. Testere dişi sinyal üretimi
Kararlı durumda osilatör gerilimi 1,6V ve 3,6V arasında değişir. Testere dişi harici
bir kapasitörün(C20) şarj ve deşarj akımlarının kullanılmasıyla elde edilir. Testere dişi
üretmek için iki karşılaştırıcı kullanılır. Bu karşılaştırıcılardan biri deşarjı
61
sonlandıran şarj başlatan(Cosc
yüksek)
karşılaştırıcıdır. Cosc
düşük)
düşük
diğeri ise deşarjı başlatan şarjı sonlandıran(Cosc
karşılaştırıcısı kendi referans voltajı 1,6V ile C20
kondansatör voltajını karşılaştırır. C20 kondansatör voltajı 1,6V’tan küçük ise deşarj
durdurulur. C20 voltajı 3,6V’a ulaşana kadar bu süreç devam eder. Cosc
yüksek
karşılaştırıcısı kendi referans voltajı 3,6V ile C20 kondansatör voltajını karşılaştırır.
C20 kondansatör voltajı 3,6V’büyük olduğunda deşarj başlatılır. C20 kondansatör
voltajı 1,6V’altına düşene kadar devam eder. Bu döngü sürekli devam eder ve testere
dişi işaret elde edilmiş olur. Şarj ve deşarj durumuna ek olarak üçüncü bir durum
görülebilir. Bu durum deşarj durumunun sonunda üretilebilir, osilatör yeniden
başlamak için manyetik dengeleme işaretini beklemek zorundadır[19].
Şekil 4.12. MC 44604 osilatör öbek yapısı[19]
62
4.11.4. Osilatör frekansı
MC44604 kontrol entegresinin osilatör frekansı aşağıdaki eşitlik kullanılarak
bulunur.
Tşarj = C T * ΔV / I şarj
Tdesarj = C T * ΔV / I deşeşa
(4.9)
(4.10)
Tşarj: Osilatör şarj olma süresi
Işarj: Osilatör şarj olma akımı
Tdeşarj: Osilatör deşarj olma süresi
Ideşarj: Osilatör deşarj olma akımı
ΔV : Osilatör geriliminin alacağı en yüksek gerilim değerlerinin farkı
Bir peryot ise bu şarj ve deşarj sürelerinin toplamına eşit olacağından fos = 1/(Tşarj +
Tdeşarj) olur. Buda yaklaşık olarak[19]:
f osc ≈
0,395
R ref * C T
(4.11)
Yapılan güç kaynağının çalışma frekansı yaklaşık 50 kHZ’e göre ayarlanmıştır.
Devrede kullanılmış olan R21 direnci, C20 kondansatörü Eş. 4.11’e göre
hesaplanmıştır.
4.11.5. Aşırı gerilim koruması
Aşırı gerilim koruması pin 6 gerilimi ile 2,5V referans gerilimi karşılaştıran bir sezici
devre tarafından sağlanır. Eğer pin 6 girişine bir gerilim gelmezse aşırı gerilim
koruması entegrenin besleme voltajına göre yapılır. Eş. 4.12’ye göre Vcc gerilimi
şöyle hesaplanır[19].
63
(
2kΩ
) * VCC ≥ 2,5V ⇒ VCC ≥ 17V
11,6kΩ + 2kΩ
(4.12)
Besleme geriliminin 17V değerini aşması durumunda aşırı gerilim koruması çalışır.
Devrede meydana gelecek aşırı gerilimde meydana gelebilecek ani yükselmelere
karşı iki mikro saniyelik bir bekleme uygulanır. Bu zaman sonunda aşırı gerilim hala
devam ediyorsa aşırı gerilim koruması devreye girer. Yeni başla emri gelene kadar
mosfet tetikleme sinyali üretilmez. Düşük gerilim koruması sisteminin çalışması için
önce entegrenin tüm fonksiyonları yerine getirilince çalışma izni verir[19].
Şekil 4.13. MC44604 aşırı gerilim algılama öbek yapısı[19]
64
5. GÜÇ KAYNAĞININ DENEY ÇALIŞMALARI
5.1. Güç Kaynağının Çalışma Performansı
Yapılan güç kaynağı 100W çıkış gücünde devrenin giriş gerilimleri ve çıkış
gerilimleri tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Devrenin gerilim değerlerini ölçmek
için FLUKE marka ve 175 (true RMS) kodlu ölçü aleti kullanılmıştır.
Çizelge 5.1. Sabit çıkış gücünde (100W) zamana göre çıkış gerilim değerleri
Zaman
Giriş
135VDC 14V DC -14V DC 14V DC
8V DC
5V DC
3,3V DC
(dk)
Gerilimi
Çıkış
Çıkış
Çıkış
Çıkış
Çıkış
Çıkış
Çıkış
0
220
135,5
14,5
-14,49
13,17
8,05
5,03
3,36
10
220
135,5
14,51
-14,52
13,44
8,05
5,04
3,36
20
220
135,6
14,53
-14,54
13,47
8,05
5,04
3,36
30
220
135,6
14,55
-14,55
13,49
8,05
5,04
3,36
40
220
135,5
14,55
-14,56
13,51
8,05
5,04
3,36
50
220
135,5
14,56
-14,56
13,22
8,05
5,03
3,37
60
220
135,6
14,54
-14,54
13,27
8,06
5,03
3,38
70
220
135,6
14,57
-14,56
13,26
8,06
5,03
3,38
80
220
135,6
14,57
-14,57
13,16
8,06
5,03
3,38
90
220
135,6
14,58
-14,59
13,16
8,06
5,03
3,38
100
220
135,5
14,57
-14,58
13,84
8,06
5,03
3,38
110
220
135,6
14,59
-14,6
13,75
8,06
5,03
3,38
120
220
135,6
14,6
-14,61
13,75
8,07
5,03
3,38
130
220
135,5
14,6
-14,61
13,77
8,06
5,03
3,38
140
220
135,5
14,65
-14,64
13,76
8,07
5,03
3,38
150
220
135,6
14,66
-14,64
13,75
8,07
5,03
3,38
160
220
135,6
14,67
-14,66
13,76
8,07
5,03
3,38
170
220
135,6
14,69
-14,66
13,76
8,07
5,03
3,38
180
220
135,6
14,68
-14,69
13,79
8,07
5,03
3,38
190
220
135,6
14,69
-14,68
13,78
8,07
5,03
3,38
200
220
135,6
14,69
-14,69
13,88
8,07
5,02
3,38
65
Çizelge 5.2. Sabit çıkış gücünde (150W) değişen giriş gerilimine göre DC çıkış
gerilimleri ve hat regülasyonları
AC Giriş Gerilimi
135V
DC
Çıkış
14V DC -14V DC 14V DC
Çıkış
Çıkış
Çıkış
8V DC
Çıkış
5V DC
Çıkış
3,3V DC
Çıkış
109,6
12,7
-12,6
10,82
8,05
5,023
3,37
-19,10%
-9,30%
-10%
-22,70%
0,60%
0,50%
2%
125,9
14,65
-14,66
12,68
8,05
5,023
3,37
-7,10%
4,60%
4,70%
-9,40%
0,60%
0,50%
2%
134,8
14,6
-14,61
13,71
8,05
5,024
3,37
130
-0,5
4,30%
4,40%
-2%
0,60%
0,50%
2%
135,4
14,41
-14,42
13,73
8,05
5,024
3,37
140
-0,07%
2,90%
3%
-1,90%
0,60%
0,50%
2%
135,5
14,49
-14,49
13,82
8,06
5,024
3,37
0%
3,50%
3,50%
-1,20%
0,75%
0,50%
2%
135,5
14,49
-14,5
13,85
8,07
5,024
3,37
0%
3,50%
3,50%
-1,10%
0,90%
0,50%
2%
135,5
14,5
-14,5
13,88
8,07
5,024
3,38
0%
3,60%
3,60%
-0,90%
0,90%
0,50%
2%
135,5
14,52
-14,51
13,88
8,04
5,022
3,38
0%
3,70%
3,60%
-0,90%
0,50%
0,40%
2%
135,5
14,52
-14,52
13,88
8,04
5,023
3,38
0%
3,70%
3,70%
-0,90%
0,50%
0,50%
2%
135,6
14,54
-14,55
13,92
8,06
5,023
3,38
0,07%
3,90%
3,90%
-0,50%
0,75%
0,50%
2%
135,5
14,54
-14,55
13,94
8,07
5,023
3,38
0%
3,90%
3,90%
-0,40%
0,90%
0,50%
2%
135,5
14,54
-14,55
13,95
8,07
5,024
3,38
0%
3,90%
3,90%
-0,40%
0,90%
0,50%
2%
135,6
14,54
-14,55
13,96
8,06
5,024
3,38
0,07%
3,90%
3,90%
-0,30%
0,75%
0,50%
2%
135,6
14,54
-14,55
13,95
8,07
5,023
3,38
0,07%
3,90%
3,90%
-0,40%
0,90%
0,50%
2%
135,6
14,55
-14,56
13,94
8,06
5,023
3,38
250
0,07%
3,90%
4%
-0,40%
0,75%
0,50%
2%
135,6
14,55
-14,56
13,95
8,05
5,023
3,38
260
0,07%
3,90%
4%
-0,40%
0,60%
0,50%
2%
110
120
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
66
DEĞİŞEN GİRİŞ GERİLİMİNE GÖRE DC ÇIKIŞ
160
140
135V DC
120
100
135V DC ÇIKIŞ
80
60
40
20
0
100
120
140
160
180
200
220
240
260
GİRİŞ GERİLİMİ
Şekil 5.1. Değişen giriş gerilimine göre 135V DC çıkış voltajı
DEĞİŞEN GİRİŞ GERİLİMİNE GÖRE DC ÇIKIŞLAR
16
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ
14
12
14V DC ÇIKIŞ
10
8V DC ÇIKIŞ
8
5V DC ÇIKIŞ
6
3,3V DC ÇIKIŞ
4
2
0
100
120
140
160
180
200
220
240
260
GİRİŞ GERİLİMİ
Şekil 5.2. Değişen giriş gerilimine göre 14V DC, 8V DC, 5V DC, 3,3V DC voltaj
voltajı
Şekil 5.1, Şekil 5.2, Şekil 5.3’den de görüldüğü üzere güç kaynağı 140V AC ile
260V AC arasında sorunsuz olarak çalışmaktadır. Gözlemlenen çıkış gerilimleri
istenilen gerilim dalgalanmalarının sınırları arasında kalmıştır. Televizyonun yatay
saptırma katını besleyen 150-110V DC gerilim değeri ayarlanan gerilim için
(devrede 135.5V DC olarak ayarlanmıştır) gerekli regülasyon sağlanmıştır. Bu
67
gerilim televizyonda görüntünün oluşmasını sağladığından dolayı güç kaynağının en
önemli çıkış gerilimini oluşturmaktadır. Bu gerilimde meydana gelecek değişimler
görüntü bozulmasına sebep olur.
DEĞİŞEN GİRİŞ GERİLİMİNE GÖRE DC ÇIKIŞLAR
20
15
DC ÇIKIŞ GERİLİMİ
10
5
0
100
-5
+14V DC ÇIKIŞ
120
140
160
180
200
220
240
-14V DC ÇIKIŞ
260
-10
-15
-20
GİRİŞ GERİLİMİ
Şekil 5.3. Değişen giriş gerilimine göre +14V DC, -14V DC çıkış voltajı
0,81
0,805
VERİM
0,8
VERİM
0,795
0,79
0,785
120
140
160
180
200
220
240
260
280
GİRİŞ GERİLİMİ (Vac)
Şekil 5.4. Güç kaynağının verimi
Geri-yön çeviricilerde verim DC çıkış voltajının değerine göre değişmektedir. DC
çıkış voltajı düşük(3,3V ile 5V) olan uygulamalarda verim %70 ile %75 arasında
68
değişmektedir. DC çıkış voltajı yüksek(12V üzerinde) olan uygulamalarda ise verim
%80 ile %85 arasında olmaktadır[12,18].
Güç kaynağı üzerinde yapılan deney çalışmalarında güç faktörü 0,53 olarak
hesaplanmıştır. Güç kaynağının verimi ile ilgili yapılan çalışmada ise, çıkış yükü
sabit tutularak güç kaynağının girişine 140V - 260V AC gerilimler uygulanmıştır ve
verimin 0,789 - 0,809 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Giriş geriliminin 220V AC
olduğunda verimi yaklaşık olarak %81 civarındadır. Şekil 5.4’de yapılan ölçümler
sonucunda elde edilen eğri gösterilmiştir.
5.2. Güç Kaynağının Dalga Şekilleri
Güç kaynağının DC çıkış voltajlarına bağlı değişken yüklerde çeşitli dalga şekilleri
gösterilmiştir. Bu dalga şekilleri Kenwood marka DCS-7020 kodlu osiloskop ile DC
akım değerleri ise LG marka DM-332 kodlu ölçü aleti ile ölçülmüştür. Güç
kaynağının beslemesi ile osiloskobun beslemesi arasında elektriksel bir yalıtım
sağlamak için izolasyon trafosu kullanıldı. Böylece devrenin girişinde yapılacak olan
ölçümler sonucunda meydana gelecek olan kısa devreler engellenmiştir.
Resim 5.1. 150W çıkış gücünde iken; CH1: şebekeden çekilen akımın dalga şekli,
CH2: giriş gerilimi dalga şekli.
69
Resim 5.2. Güç kaynağının süreksiz durumda çalışmasını sağlayan; CH1: manyetik
dengeleme sinyali(TN 4), CH2: mosfet tetikleme sinyali(TN 2)
Resim 5.3. 260V AC, 150W çıkış gücünde; CH1:mosfet tetikleme sinyali(TN 2)
CH2: giriş sargısı üzerindeki dalga şekli(TN 3)
70
Resim 5.4. 140V AC, 150W çıkış gücünde; CH1: mosfet tetikleme sinyali(TN 2)
CH2: giriş sargısı üzerindeki dalga şekli(TN3)
Resim 5.5. Giriş sargısı üzerindeki dalga şekli
Pratikte geri-dönüşlü güç kaynağında güç transformatörünün giriş sargılarında ve
çıkış sargılarında oluşan kaçak endüktans, mosfetin çıkış sığa değeri(COSS) ile
transformatör sargısının sığa(CXT) değerlerin toplamının oluşturduğu kaçak sığa
vardır. Bu kaçak devre elemanları güç kaynağının performansını etkilemektedir[12].
71
Süreksiz çalışma durumunda ilk aralıkta mosfetin iletime girmesiyle COSS ile CXT
deşarj olur. Bu kondansatörlerin bir önceki periyodun sonunda depo ettikleri enerji,
iletim aralığının başlangıcında mosfet üzerinde harcanır. Bu enerji parazitlik
kondansatörlerdeki gerilimin karesi ile orantılıdır. Bu nedenle yüksek değerli
parazitlik kondansatörleri özellikle giriş geriliminin yüksek olduğunda güç
kaynağının verimini azaltır. İletim aralığının başlangıcında kaçak endüktansların
etkisi azdır çünkü transformatörün üzerinde depolanmış enerjisi yoktur ve çıkış
akımının başlangıç değeri sıfırdır[12].
İkinci aralıkta mosfet kesime girer. Giriş sargısında depolanan enerji çıkışa aktarılır.
Bu aktarım esnasında giriş sargılarındaki kaçak endüktans giriş sargı akımının
değişmesine, çıkış sargılarındaki kaçak endüktans ise çıkış sargısı akımının
değişmesine engel olmaya çalışır. Giriş sargı akımı devre gerilimi ve kaçak
endüktans değerinin belirlediği eğim ile azalır, çıkış sargı akımı da devre gerilimi ve
kaçak endüktansın belirlediği eğim ile artmaktadır. Azalan giriş sargı akımı COSS ve
CXT’nin Vms gerilimine kadar şarj olması ile son bulur. Kaçak endüktansın neden
olduğu bu maksimum gerilim kaçak darbe gerilimi(leakage spike) olarak
tanımlanmaktadır. Pratikte bu gerilimin mosfetin VDSS’e değerini geçmemesi
gerekmektedir[12]. Güç kaynağında kaçak endüktansdan dolayı meydana gelen
kaçak darbe gerilimi sınırlama devresi kullanılarak mosfet korunmuştur. Sınırlama
devresinin etkisi Resim 5.3, Resim 5.4, Resim 5.5’de görülmektedir.
Üçüncü çalışma aralığında ise transformatörde depo edilen enerji çıkışa transfer
edilmiştir. Çıkıştan girişe yansıyan gerilim sıfıra düşer ve mosfet üzerindeki gerilim
düşümü giriş DC voltajına eşit olur. Gerilimin düşmesi ile kaçak sığa ile giriş kaçak
endüktansı arasında rezonans oluşur. Rezonans, kayıp nedeniyle azalarak devam
eder. Mosfetin iletime girmesiyle rezonans biter ve kaçak sığalar mosfet üzerinden
deşarj olur[12].
Resim 5.3, Resim 5.4, Resim 5.5’de görülen dalga şekillerinin sürekli olmayışının
nedeni kullanılan osiloskobun tek elektron tabancalı olmasından dolayıdır.
72
Resim 5.2’den görüldüğü üzere, yardımcı sargı üzerinden alınan manyetik
dengeleme sinyali 65mV’tan büyük olduğunda mosfet tetikleme sinyali 0 (0V)
olmakta, 65mV’tan küçük olduğunda mosfet tetikleme sinyali 1 (12V) olmaktadır.
73
6. SONUÇ VE ÖNERİLER
CRT’li televizyon sistemlerinde 3,3V, 5V, 8V, 14V, +14V, -14V ve 135V
gerilimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalışmada tek güç anahtarının
kullanıldığı geri-yön (flyback) dönüştürücü kullanılarak bu gerilimler elde edilmiştir.
Televizyonlarda kullanılmak üzere yapılmış olan bu güç kaynağında, televizyon için
gerekli olan DC besleme gerilimleri, müsaade edilen tolerans sınırları içerisinde
tutulmuştur. Örneğin 135V için müsaade edilen tolerans değeri ±%0,1’dir. Güç
kaynağının ana çıkış gerilimi yatay tarama sisteminin beslenmesinde kullanılan
135V’tur. Bu değer kullanılan tüpe göre 110V ile 150V arasında değişebilmektedir.
Kullanılacak olan tüpe göre, yatay tarama sistemi besleme gerilimi ayarlanabilmekte
ve ayarlanan değerde gerekli olan gerilim regülasyonu sağlanmaktadır. Bu
regülasyon optik yalıtımlı TL431’li geri besleme devresi kullanılarak sağlanmıştır.
Giriş devresi ile çıkış devresi arasında optik bağlayıcı ile tam yalıtım sağlanmıştır.
Giriş devresinde oluşabilecek gerilim yükselmeleri veya kısa devre gibi durumlarda,
çıkış devresi, bağımlı devreler ve sistemlerin bu durumdan etkilenmesi önlenmiştir.
Güç kaynağının 3,3V çıkışı LM317, 5V çıkışı 7805, 8V çıkışı 7808 kullanılarak
gerekli olan kararlı DC voltajlar elde edilmiştir.
Son yıllarda elektrik enerjisine olan ihtiyacın artmasıyla birlikte elektrik enerjisinin
daha verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Kullanılan kontrol tüm devresi
ile televizyonlarda bekleme durumunda iken harcadığı enerji minimum seviyeye
çekilmiştir. Resim 5.2’de görüldüğü üzere, güç kaynağının kesikli akım durumunda
çalıştırılması ile güç anahtarı üzerinde oluşacak anahtarlama kayıpları en aza
indirilmiştir. Transformatörün kaçak endüktansından dolayı güç anahtarı üzerinde
oluşan kaçak gerilim dalgalanması sınırlama devresi kullanılarak güç anahtarının
zarar görmesi engellenmiştir.
Deney neticelerini gösteren Çizelge 5.2’den güç kaynağının 140V – 260V AC
arasında sorunsuz çalıştığı görülmektedir. Çıkış yükündeki değişmelere karşı
gerilimlerin son derece kararlı olduğu görülmüştür.
74
CRT için yapılan bu çalışmada geri-yön çevirici için gerekli olan tasarım aşamaları
adım adım anlatılmıştır. Yapılan bu güç kaynağında kullanılan transformatörün sarım
sayısı, çıkış doğrultma diyotları, çıkış kondansatörleri, geri besleme devresinde
yapılan değişiklik ile 150W gücünde bir LCD televizyonda kullanılması
sağlanmıştır.
Resim 5.3, Resim 5.4 Resim 5.5. görülen dalgalanmalar ve EK-1’deki Resim 1.4,
Resim 1.5’de görülen zayıflayan dalgalanmalar, devrede mevcut olan kaçak
endüktans ve kapasitelerin rezonansa gelmesinden dolayıdır. Kaçak endüktans ve
kapasiteler yok edilirse bu dalgalanmalar yok edilebilir.
Çalışmanın geliştirilebilmesi için devrenin doğrultucu girişine eklenecek pasif veya
aktif güç faktörü düzeltme devresi ile güç faktörü düzeltilebilir. Kullanılan
transformatörün değiştirilmesi ile başka elektronik cihazların beslenmesinde
kullanılabilir.
75
KAYNAKLAR
1. Carey, D., “Televizyon Nasıl Çalışır” Arkın Kitabevi., İstanbul, 1-6 (1970).
2. Morgül, A. “Televizyon Tekniği”, Boğaziçi., İstanbul, 1-6 (2000).
3. Whitaker, J. C., Benson, B. B., “Standard Handbook of Video and Television
Engineering 4th ed.”, McGraw-Hill,Inc., New York, 2-62, 7-21 7-115 (2003).
4. Shiu-Wan Hung, “Competitive Strategies For Taiwan’s Thin Film TransistorLiquid Crystal Display (TFT-LCD) Industry”, Technology In Society,
Taiwan, 1-7 (2006).
5. Mohan, N., Undeland, T. M., ROBBINS, W. P., (Çevirenler: Tuncay, N.,
Gökaşan, M., Bogosyan, S.), “Güç Elektroniği Çeviriciler, Uygulamalar ve
Tasarım”, Literatür., 173-198, 323-342, 360-365, 725-751 (2003).
6. Pressman, A. I., “Switching Power Supply Desing”, McGraw-Hill Inc., New
York, 4-7, 9-35, 53-141, 267-317 (1991).
7. Rashıd, M. H., “Power Electronics Handbook”, Academic Pres., San Diego,
211-223, 487-494 (2001).
8. Kissell, Thomas E., “Industrial Electronic”, Prentice-Hall Inc., New Jersey,
266-268 (1997).
9. SMPS, Topology Selection of The Output Converter in An Offline Switching
Power Supply(SMPS), SMPS, 1 (2003-2006).
10. Brown, M., “Power Supply Cookbook”, Newnes., Boston, 21-80 (2001).
11. Trzynadlowski, M., Andrzej, “Introduction To Modern Power Electronics”,
John Wiley & Sons Inc., New York, 366-390 (1998).
12. Power Integrations, Inc., “Flyback Desing Methodology”, Powerint.,
Aplication Note AN-16, USA, 1-32 (1996).
13. Power Integrations, Inc., “Flyback Desing Methodology”, Powerint,
Aplication Note AN-32, USA, 1-16 (2004).
14. On Semiconductor, “Switchmode Power Supplies Reference Manual and
Desing Guide”, On Semiconductor Rev. 3A, SMPSRM/D, USA, 5-61
(2002).
76
15. HREN A., KORELIC J., MILANOVIC M., “RC-RCD Clamp Circuit for
Ringing Losses Reduction in a Flyback Converter” IEEE Transactions on
Circuit And Systems-II, 53(5): 369-373 (2006).
16. Sclocchi, M. “Switching Power Supply, Discontinuous Mode Flyback”,
National Semiconductor, USA, 1-13 (2006).
17. Göksu M. Selim, Alan I., “250W Flyback SMPS Design for a Big Size
CTV” IEEE Transactions on Consumer Electronics, 49(4): 911-916 (2003).
18. Fairchild Semiconductor, “Desing Guidelines for Off-line Flyback Converters
Using Fairchild Power Switch (FPS)”, Application Note AN4137”,Rev1.2.0,
1-20 (2002).
19. ON Semiconductor, “MC44604, High Safety Pulsed Mode Standby Greenline
PWM Controller”, ON Semiconductor, USA, 1-24 (2000).
20. XICON PASSIVE COMPONENTS, “Low ESR High Reliability Electrolytic
Capasitors”, XICON 5-7 (2002).
21. ON Semiconductor, “220W LCD TV Power Supply Documentation
Package”, TND316/D Rev ON Semiconductor, USA, 1-22 (2006).
77
EKLER
78
EK-1. Güç kaynağının dalga şekilleri
Resim 1.1. 150W çıkış gücünde iken; CH1: şebekeden çekilen akımın dalga şekli,
CH2: giriş gerilimi dalga şekli.
Resim 1.2. Doğrultucu diyotlar çıkışındaki gerilim dalga şekli (TN 1)
79
EK-1. (Devam) Güç kaynağının dalga şekilleri
Resim 1.3. Güç kaynağının süreksiz durumda çalışmasını sağlayan; CH1: manyetik
dengeleme sinyali(TN 4), CH2: mosfet tetikleme sinyali(TN 2)
Resim 1.4. 33W çıkış gücünde mosfet tetikleme sinyali(TN 2)
80
EK-1. (Devam) Güç kaynağının dalga şekilleri
Resim 1.5. 87W çıkış gücünde mosfet tetikleme sinyali(TN 2)
Resim 1.6. 260V AC, 150W çıkış gücünde; CH1:mosfet tetikleme sinyali(TN 2)
CH2: giriş sargısı üzerindeki dalga şekli(TN 3)
81
EK-1. (Devam) Güç kaynağının dalga şekilleri
Resim 1.7. 140V AC, 150W çıkış gücünde; CH1: mosfet tetikleme sinyali(TN 2)
CH2: giriş sargısı üzerindeki dalga şekli(TN3)
Resim 1.8. 135V DC besleme gerilimi dalga şekli (TN 5)
82
EK-1. (Devam) Güç kaynağının dalga şekilleri
Resim 1.9. Amplifikatör +14V DC besleme gerilimi dalga şekli (TN 7)
Resim 1.10. Amplifikatör -14V DC besleme gerilimi dalga şekli (TN 6)
83
EK-1. (Devam) Güç kaynağının dalga şekilleri
Resim 1.11. 14V DC besleme gerilimi dalga şekli (TN 10)
Resim 1.12. 8V DC besleme gerilimi dalga şekli (TN 9)
84
EK-1. (Devam) Güç kaynağının dalga şekilleri
Resim 1.13. 3,3V DC besleme gerilimi dalga şekli (TN 11)
85
EK-2. Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
Alçaltıcı çeviricide sürekli ve süreksiz akım çalışma durumları arasındaki sınır
Endüktans akımı iL’nin sıfır olduğu zamanın tam periyot sonuna denk gelmesi,
sürekli ve süreksiz sınırda çalışma durumu olarak tanımlanmaktadır. Sınır durumda
ortalama endüktans akımı, B indisi sınır değerleri belirtmek üzere
I LB =
DT
t
1
i L, tepe = on (Vd − V0 ) =
(Vd − V0 ) = I 0 B
2
2L
2L
(2.1)
Devrenin çalışması sırasında T, Vd, V0, L ve D sabit iken ortalama çıkış akımı
endüktans sınır akımı ILB’den küçük olursa, iL akımı süreksiz olacaktır[5].
Alçaltıcı çeviricide Süreksiz akım durumu
Süreksiz akım durumu uygulama alanlarına bağlı olarak ya giriş gerilimi sabit ya da
çıkış gerilimi çalışma süresince sabit tutulur.
Alçaltıcı çeviricide Vd sabit, akım süreksiz
Doğru akım motorlarının hız denetimi yapılırken Vd giriş gerilimi sabit, V0 çıkış
gerilimi çevricinin çalışma oranı D ayarlanarak sağlanır. V0 = DVd olduğundan Eş.
2.1’den, sürekli akım iletiminin sınırındaki endüktans akımı
I LB =
Ts VD
D(1 − D)
2L
(2.2)
olur. Yukarıdaki eşitlikte de Vd ve diğer tüm parametreler sabit tutularak, ILB nin, D
çalışma oranına bağlı değişimi Şekil 2.1.b’deki gibi olur. Sürekli akım durumunu
sağlayan sınır yük akımının(bundan daha küçük akım değerlerinde süreksizlik
başlamaktadır), en büyük değeri D = 0,5 değerinde oluşmaktadır. Bu değer
86
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
I LB,max =
Ts Vd
8L
(2.3)
Eş. 2.2 ve Eş. 2.3’den endüktans akımı
I LB = 4I LB, max D(1 − D) olur.
a)
(2.4)
b)
Şekil 2.1. Sürekli-Süreksiz sınır durumunda, (a) akım dalga şekli, (b)t ILB-D grafiği
Çevricinin Şekil 2.1.a’da görüldüğü gibi verilen T, L, Vd, D değerleri için sürekli
akım sınır durumunda olsun. Bu değerler sabit kalırken yük direnci yükselirse
ortalama endüktans akımı azalır ve devrenin süreksiz duruma gitmesine sebep olur.
Şekil 2.2’den görüleceği üzere Δ 2Ts süresi boyunca endüktans akımı sıfırdır ve yüke
verilen güç süzgeç kondansatörü tarafından sağlanır. Bu süre boyunca endüktans
gerilimi sıfırdır. Endüktans gerilimi bir periyot boyunca integrali sıfıra eşitleyerek[5].
(Vd − V0 ) DTs + (−V0 )Δ 1Ts = 0
(2.5)
87
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
V0
D
=
Vd D + Δ 1
D + Δ1 < 1
(2.6)
Şekil 2.2. Alçaltıcı çevricide süreksiz akım durumu
Şekil 2.2’den
i L ,tepe =
V0
Δ 1Ts
L
I 0 = i L ,tepe
D + Δ1
2
(2.7)
(2.8)
=
V0Ts
( D + Δ 1 )Δ 1 (Eş. 2.7’den)
2L
=
V0 Ts
DΔ 1
2L
(2.10)
= 4i LB ,max DΔ 1
(2.11)
Δ1 =
I0
4 I LB ,max D
Eş. 2.6 ve Eş. 2.12’den
(2.9)
(2.12)
88
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
V0
=
Vd
D2
1
D + ( I 0 / I LB ,max )
4
(2.13)
2
Alçaltıcı çeviricide V0 sabit, akım süreksiz
Çıkışı ayarlanmış güç kaynaklarında giriş gerilimi Vd değişebilir fakat çıkış gerilimi
V0 çalışma oranı D nin değişmesiyle sabit tutulur[5]. Vd = V0 / D iken, sürekli akım
durumunun sınırında ortalama endüktans akımı Eş. 2.1’den
I LB =
Ts V0
(1 − D)
2L
(2.14)
olur. Yukarıdaki eşitlikte V0 sabit tutulduğunda ILB nin en büyük değeri D = 0
olduğunda alır ve
I LB,max =
Ts V0
2L
(2.15)
olur. Gerçek bir çalışma durumunda D asla sıfır değerini almaz. Eş. 2.14 ve Eş.
2.15’den
I LB = (1 − D)I LB,max
(2.16)
Çalışma oranı D;
⎡ I0
V ⎢I
D = 0 ⎢ LB. max
V0
Vd ⎢
⎢1 − V
d
⎣
⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦
1/ 2
(2.17)
89
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
Alçaltıcı çeviricide çıkış gerilimindeki dalgalanma
Çıkış gerilimindeki dalgalanmalar uygun bir kapasite değeri için Şekil 2.3’e göre
hesaplanabilir. Endüktans akımı üzerindeki dalgalanama bileşenlerin hepsi
kondansatörden ve akımın ortalama bileşenin de direnç üzerinden yüke aktığını
varsayarsak iki tepe arasındaki dalgalanma aşağıdaki şekilde yazılabilir[5].
ΔV0 =
ΔQ 1 1 ΔI L Ts
=
C
C2 2 2
(2.18)
Şekil 2.3. Alçaltıcı çevricide çıkış gerilimi dalgalanması
Kesim süresi boyunca
ΔI L =
V0
(1 − D)Ts
L
ΔI L Eş. 2.18’de yerine koyarsak
(2.19)
90
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
ΔV0 =
Ts V0
(1 − D)Ts
8C L
⎛f
ΔV0 1 Ts2 (1 − D) π 2
(1 − D)⎜⎜ c
=
=
V0
8
LC
2
⎝ fs
(2.20)
⎞
⎟⎟
⎠
2
(2.21)
Burada anahtarlama frekansı
fc =
1
2π LC
(2.22)
olur. Çıkış gerilimindeki dalgalanma çevrici sürekli akım durumunda çalıştığı sürece
çıkış gücünden bağımsızdır. Anahtarlamalı güç kaynaklarında çıkış gerilimindeki
dalgalanma %1’in altında olması istenir[6].
Alçaltıcı çeviricide uygun anahtarlama frekansı
Uygun anahtarlama frekansı seçerken ilk olarak çıkıştaki L ve C1 in küçülmesi için
yüksek frekans seçilebilir. Yüksek frekans seçilince diğer elemanlar üzerinde
olumsuz sonuçlar meydana getirir. Anahtar üzerinde olacak AC anahtar kayıplarını
artırır ve anahtarın daha çok ısınmaması için daha büyük soğutucuya ihtiyaç duyulur.
Alçaltıcı tip çeviricilerde 25kHz ile 50kHz arasında frekans arttıkça önemli hacim
avantajları sağlanabilir. Anahtarlama frekansı 50kHz üzerinde çıkıldığında önemli
bir avantaj sağlamaz[6].
Yükseltici çeviricide sürekli ve süreksiz akım durumları arasındaki sınır
Bu sınır durumu endüktans akımının toff süresinin sonunda sıfıra düşmesidir. Şekil
2.4.a’da sürekli akım durumu sınırındaki dalga şekli verilmiştir. Bu sınır durumda
endüktans akımının ortalama değeri
91
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
I LB =
1
i L, tepe
2
(2.23)
I LB =
1 Vd
t on
2 L
(2.24)
I LB =
Ts V0
D(1 − D)
2L
(2.25)
bulunur. Bir yükseltici çevricide endüktans akımı ile giriş akımının aynı olduğunu
varsayarsak Bölüm 3 Eş. 3.10 ile Eş. 2.24’i kullanarak sınır durumdaki ortalama
çıkış akımı
I 0B =
Ts V0
D(1 − D) 2
2L
a)
(2.26)
b)
Şekil 2.4. Sürekli süreksiz sınır durumda çevricinin, (a) Akım dalga şekli
(b)ILB-D ve I0B-D grafiği
Yükseltici çevricilerde çıkış gerilimi V0 sabit olması istenir. Sabit çıkış gerilimi aynı
zamanda değişken çalışma oranın olması, giriş geriliminin değişmesinden dolayıdır.
V0 sabit kalarak I0B D nin fonksiyonu olarak değişimi Şekil 2.4.b’de gösterilmiştir.
Şekil 2.4.b’de ILB en yüksek değerine D nin 0,5 iken ulaştığı görülmektedir[5].
92
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
I LB,max =
Ts V0
8L
(2.27)
I0B, D = 0,333 olduğu durumda en yüksek değeri alır.
I 0 B,max =
TV
2 Ts V0
= 0,074 s 0
27 L
L
(2.28)
En büyük değerleri cinsinden ILB ve I0B;
I LB = 4D(1 − D)I LB,max
I 0B =
27
D(1 − D) 2 I 0 B,max olur.
4
(2.29)
(2.30)
Eğer ortalama yük akımı, endüktans akımının altına düşerse akım süreksiz olur[5,6].
Yükseltici çeviricide süreksiz akım çalışma durumu
Süreksiz akım durumunda Vd ve D nin sabit kaldığı varsayılacaktır. Süreksiz akım
durumuna ait dalga şekilleri Şekil 2.5’de gösterilmektedir. Bir periyot boyunca
endüktans geriliminin integrali sıfıra eşit olacağından
Şekil 2.5. Yükseltici çevrici süreksiz akım durumu
93
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
V0 Δ 1 + D
=
Vd
Δ1
(2.31)
I0
Δ1
=
I d Δ1 + D
(2.32)
Pd = P0 olduğundan ortalama giriş akımı ortalama endüktans akımına eşit
olacağından [5]
Id =
Vd
DTs (D + Δ1 )
2L
I0 = (
(2.33)
Ts VD
)DΔ 1
2L
(2.34)
olur. Pratikte V0 sabit, Vd gerilim değişimleri D nin değişmesi ile sağlanır. D yi yük
akımı ve V0/Vd oranına göre Eş. 2.31’den faydalanarak[5],
D=(
V0
− 1)Δ 1
Vd
(2.35)
Eş. 2.28, Eş. 2.33, Eş. 2.34’den
I0 =
27 I 0 B max
1
D)
Vd D(
V0
4 V0
−1
Vd
⎡ 4 V0 V0
I ⎤
D=⎢
(
− 1) 0 ⎥
I 0 B,max ⎦⎥
⎣⎢ 27 Vd Vd
(2.36)
1/ 2
olur.
(2.37)
Yükseltici çeviricide çıkış gerilimindeki dalgalanma
Çıkış gerilimindeki dalgalanma gerilimin maksimuma çıktığı değer ile minimum
düştüğü değer arasındaki farktır. Çıkış gerilimindeki dalgalanmayı Şekil 2.6’deki
94
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
dalga şekilleri yardımı ile hesaplayabiliriz. Diyot akımı id nin dalgalı akım bileşeni
kondansatörden, ortalama akım bileşeni yük üzerinden akacaktır[5,6].
ΔV0 =
ΔQ I 0 DTs
=
C
C
(2.38)
ΔV0 =
V0 DTs
R C
(2.39)
ΔV0 DTs
=
V0
RC
ΔV0 DTs
=
V0
τ
(2.40)
( τ = RC zaman sabiti)
(2.41)
Şekil 2.6. Yükseltici çevrici çıkış gerilimi dalgalanması
Alçaltıcı-yükseltici çeviricide sürekli ve süreksiz akım çalışma durumları arasındaki
sınır
Şekil 2.7.a’da sürekli akım sınırındaki dalga şekli verilmiştir. Bu sınır durumu
endüktans akımının toff süresinin sonunda sıfıra düşmesidir[5].
I LB =
1
i L, tepe
2
(2.42)
I LB =
Ts Vd
D
2L
(2.43)
95
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
I0 = IL − Id
(2.44)
Endüktans ve çıkış akımının süreksizlik sınırındaki değerleri şöyle olur.
I LB =
Ts V0
(1 − D) ve
2L
(2.45)
I OB =
Ts V0
(1 − D) 2 dir.
2L
(2.46)
ILB ve IOB nin en yüksek değerleri D = 0 iken alırlar.
I LB = I oB =
Ts V0
olur.
2L
(2.47)
I LB = I LB,max (1 − D)
(2.48)
I oB = I oB,max (1 − D) 2
(2.49)
(a)
(b)
Şekil 2.7. Sürekli süreksiz sınır durumdaki çeviricinin, (a) akım dalga şekli,
(b) ILB-D grafiği
96
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
Alçaltıcı-yükseltici çeviricide süreksiz akım çalışma durumu
Süreksiz akım durumu için dalga şekilleri Şekil 2.8’te gösterilmiştir. Endüktans
üzerindeki gerilim bir periyot boyunca integrali sıfıra eşit olacağından[5];
Vd DTs + (−V0 )Δ 1Ts = 0
(2.50)
V0
D
=
Vd Δ 1
(2.51)
I0 D
=
I d Δ1
(2.52)
Şekil 2.8’den
IL =
Vd
DTs (D + Δ 1 )
2L
(2.53)
bulunur. V0 sabit olmak üzere D’yi çıkış akımı ve V0/Vd cinsinden yazarsak ;
I0 = IL − Id
(2.54)
I0
Δ
= 1
IL − I0
D
(2.55)
I0 =
Δ1
IL
D + Δ1
I 0 = Δ1
Δ1 =
Vd
DTs
2L
(2.57)
DVd
V0
I0 = D2
V0
Vd
(2.58)
Vd2 Ts
V0 2L
(2.59)
Vd 2
) I 0 B,max
V0
(2.60)
I0 = D2 (
D=
(2.56)
I0
I 0 B,max
bulunur.
(2.61)
97
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
Şekil 2.8. Alçaltıcı yükseltici çevricinin süreksiz akım durumu
Alçaltıcı-yükseltici çeviricide çıkış gerilimindeki dalgalanma
Çıkış gerilimindeki dalgalanma yükseltici tip çevirici ile benzer özelliktedir. Sürekli
akım çalışma durumundaki çıkış geriliminin (Bkz Şekil 2.6) dalga şekline göre
hesaplanırsa[5];
ΔV0 =
ΔQ I 0 DTs
=
C
C
(2.62)
ΔV0 =
V0 DTs
R C
(2.63)
ΔV0 DTs
=
V0
RC
ΔV0 DTs
=
V0
τ
(2.64)
( τ = RC zaman sabiti)
(2.65)
Çift anahtarlı ileri-yön çevirici
Şekil 2.9’daki şekilden de anlaşılacağı üzere iki tane güç tranzistörü vardır. Q1 ve Q2
tranzistörleri transformatörün alt ve üst ucuna seri olarak bağlıdırlar. Q1 ve Q2
tranzistörleri eş zamanlı olarak iletime ve eş zamanlı olarak kesime geçmektedir.
98
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
Bu çeviricideki tranzistörlerin maruz kaldıkları gerilim baskısı tek tranzistörlü
çeviricinin yarısı kadardır. D3 ve D4 diyotları ise, Q1 ve Q2 tranzistörleri kesimde
iken transformatördeki mıknatısla akımını girişe uygularlar ve bundan dolayı
mıknatıslanmayı gidermek için kullanılan sargılara gerek kalmaz. Q1 ve Q2
tranzistörleri iletimde durumunda iken, giriş sargı ve çıkıştaki tüm noktalı uçlar
pozitif olmakta ve güç, yüke aktarılmaktadır. Tranzistörlerin kesim durumunda iken,
transformatörün girişindeki manyetik endüktansta depolanan akım tüm sargılarda
ters polaritede görülmektedir. NP ’nin noktalı olan ucu negatife gitmek ister fakat D4
diyotu tarafından engellenir. NP ’nin noktasız olan ucu ise pozitife gitmek ister fakat
D3 diyotu tarafından bu olayın olması engellenmektedir[6,7].
+
Q1
Vs
D1
IL
D3
Vdc
L1
Vo
VL
D4
D2
Np
Ns
R
C1
Yük
Ip
KONTROL
DEVRESI
Q1
VQ1
-
Şekil 2.9. Çift anahtarlı ileri yön çeviricinin devre şeması
Bu yapının diğer bir avantajı ise, kaçak endüktansındaki enerjinin israf edilmemiş
olmasıdır. Kaçak endüktansda biriken enerji, bazı direnç elemanları ya da güç
tranzistörleri tarafından israf edilmez. Tranzistörler kesimdeyken kaçak endüktansda
biriken enerji, iletim durumundaki D3 ve D4 diyotları ile Vdc ’ye geri gönderilir.
Kaçak endüktans akımı D3 diyotu yardımıyla NP ’nin noktasız olan ucundan, Vdc
’nin pozitif olan ucuna doğru gönderilir. Negatif olan uç ise D4 diyotu ile NP ’nin
noktalı olan ucuna doğru akmaktadır. Şekil 2.9’daki uygulama, nüvenin her zaman
resetlenebileceğini göstermektedir. Burada reset süresi iletim süresine eşittir[6].
99
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
Tranzistörler kesimdeyken NP üzerindeki ters polariteye sahip gerilim, tranzistörler
iletimdeyken NP üzerinde iletim yönündeki gerilime eşittir. Eğer maksimum iletim
zamanı yarı periyodun %80 inden fazla olmazsa, nüve diğer periyoda başlanmadan
önce
geriye
kalan
%20’lik
zaman
diliminde
güvenli
bir
şekilde
resetlenebilmektedir[6].
İtme-çekme çevirici
Şekil 2.10’da itme-çekme çeviricinin devre yapısı gösterilmiştir. İtme-çekme çevrici
alçaltıcı tip çevriciden türetilmiş bir çevrici türüdür. İtme-çekme çevirici en eski ve
en önemli olan topolojilerden biridir. İtme-çekme çevirici çok çıkışlı, girişten DC
izoleli ve yüksek çıkış gücü verebilmektedir. İtme-çekme çeviricide çıkış voltajı giriş
voltajından daha yüksek veya daha düşük olabilir[5,6].
Vs
D1
IL
L1
Vo
VL
Np
R
Ns
C1
+
Vdc
Q1
Yük
D2
Q2
KONTROL
DEVRESI
-
Şekil 2.10. İtme-çekme çeviricinin devre şeması
İtme-çekme
çeviricide
Q1
tranzistörü
devreye
girdiğinde
giriş
gerilimi,
transformatörün giriş sargılarından yarısına, Q2 tranzistörü devreye girdiğinde diğer
yarısına uygulanır. Bunun sonucunda çıkış sargılarında aralarında 180° faz farkı olan
ve birbirini tamamlayan kare dalga şeklinde bir çıkış verir. Q1 tranzistörü iletime
girdiğinde D1 diyotu da iletime geçer ve yükü besler. Q2 tranzistörü iletime
100
EK-2. (Devam) Temel çevricilerde diğer durumlar ve diğer çevirici tipleri
geçtiğinde ise D2 diyotu iletime geçer ve yükü besler. Tranzistörler iletimde
olmadığı süre içinde D1 ve D2 diyotları aynı anda iletimdedirler[6].
Tranzistörler iletime girdiğinde üzerinde yaklaşık 1V gerilim düşümü ve çıkış
sargısında bulunan schotky diyot üzerinde de 0,5 V (normal diyot kullanılmış ise 1V)
gerilim düşümü sonuncunda çıkış gerilimi;
⎡
⎤ 2Ton
⎛ Ns ⎞
⎟⎟ − 0,5⎥
Vo = ⎢(Vdc − 1)⎜⎜
⎝ Np ⎠
⎣
⎦ T
(2.66)
olur. Bobin değeri ise
Ton ⎞
⎛
⎟R
⎜1 − 2
T ⎠
⎝
L=
4f
(2.67)
C değeri ise şöyle hesaplanabilir.
C min
Ton ⎞
⎛
⎜1 − 2
⎟Vo
T ⎠
⎝
=
32Vr Lf 2
(2.68)
Bu çevirici D= Ton/ T oranının alabileceği en büyük değer 0,5 dir. Pratikte
tranzistörleri aynı anda iletimde tutmamak için belli bir boşluk zamanı bırakılır ve
bunun sonucunda D değeri 0,5 daha küçük olur. Bu çeviricinin en önemli
dezavantajlarından biri tranzistörlerin maruz kaldığı gerilim baskısıdır. İkinci önemli
dezavantajı ise akı dengesizlikleridir. Bunu sorunu gidermenin en iyi çözümü akım
durumlu kontrol tekniğinin kullanılmasıdır[6].
101
EK-3. Çevirici tiplerine göre anahtar üzerinde oluşan gerilim, sınırlama ve
Çizelge 3.1. Kullanılan çevrici tipine göre anahtar üzerinde oluşan gerilim[14]
söndürme devreleri
Şekil 3.1. Çeşitli sınırlama ve söndürme devreleri[14]
Çizelge 3.2. Diyot çeşitleri, ortalama gerilim düşümü, toparlanma zamanları ve
kullanıldığı yerler[14]
102
EK-3. (Devam) Çevirici tiplerine göre anahtar üzerinde oluşan gerilim, sınırlama ve
söndürme devreleri
103
EK-4. Güç kaynaklarında kullanılan geri besleme devre şekilleri
Şekil 4.1. Temel geri besleme devre yapısı[13]
Şekil 4.2. Gelişmiş geri besleme devre yapısı[13]
104
EK-4. (Devam) Güç kaynaklarında kullanılan geri besleme devre şekilleri
Şekil 4.3. Optik yalıtıcılı ve zenerli geri besleme devre yapısı[13]
Şekil 4.4. Optik yalıtıcılı ve TL431 geri besleme devre yapısı[13]
Çizelge 5.1. Düşük ESR’li kondansatörlerin elektriksel özellikleri[20]
105
EK-5. Düşük ESR’li kondansatörlerin katalog değerleri
106
EK-5. (Devam) Düşük ESR’li kondansatörlerin katalog değerleri
Çizelge 5.2. Düşük ESR’li kondansatörlerin dalgalanma akım değerleri[20]
107
EK-5. (Devam) Düşük ESR’li kondansatörlerin katalog değerleri
Çizelge 5.3. Düşük ESR’li kondansatörlerin ESR değerleri[20]
108
EK-5. (Devam) Düşük ESR’li kondansatörlerin katalog değerleri
Çizelge 5.4. Düşük ESR kondansatörlerin boyutları[20]
109
EK-6. Güç kaynağının devre şeması
T.N. 11
T.N. 1
470p 1kV
3
D1
1N4007
HAT FİLTRESİ
D14
BY D33D
C27
470p 1kV
R22
1n 1kV
C2
100n 250V
C10
16V
D16
BY D33D
C28
3k9
C29
0 7808
150u 400V
R4
C4
1n 1kV
D4
1N4007
C6
1n 1kV
100n 50V
1
1000u 16V
8,5V
C14 10n 630V
BY D33D
100n 50V
C33
BA159
D10
C31
470p 1kV
U2
7805
C34
1
BA159
D18 BY W95A
C36
R11
27k
C18
100p 50V
7k5
470p 1kV
C39
T.N. 2
Q1
C15
1k
R17
22k
R7
47r
T.N. 7
R25
820r
C38
2200u 16V
C42
2200u 16V
BY W95A
-14V
C40
470p
D13
180k
1N4148
R11
C35
220u 16V
R6
1k
R12
5V
220p 630V
1k5
100n 63V
MC 44604
C21
VOUT
T.N. 6
D19
R13
T.N. 8
2
3
470P 1kV
C41
100n 50V
8V
+14V
R24
820r
0
T.N. 4
T.N. 9
C37
100n 50V
MTW8N60
C20 820p 50V
9
0
K2
T.N. 3
C17
1n 57V
2
C30
220u 16V
VIN
2200u 16V
D7
14V
0
VOUT
0
D17
100n 50V
2k55
U3
VIN
K1
21k
L1
2u2H
R1
22k
R15
C27
GND
D2
1N4007
C19 1n 50v
R23
3
100n 250V
C5
3,3V
T.N. 10
.
.
C1
C3
1n 1kV
D3
1N4007
2
GND
140V AC - 260V AC
VOUT
4700u 16V
FUSE
R16
VIN
ADJ
C26
U1
1
C25
3,15A
LM317
R5
1k
15k
1
T.N. 5
0
D20 BY M26C
L2
150uH
150-115V
R18
K3
R10
C22
1n 50V
22k
R21
10k
150r
R9
0,33r
R8
0.22r
C43
C44
47u 160V
470P 1kV
R26
99k
C16
100u 25V
D21
BA159
R34 100r
2
CQY 80NG
5
1
C23
10n 50V
220k
R37
22r
C45 33n 63V
2
R36
R35
47r
8k2
4
C48
120p 500V
Q2
MCR22-6
R33
10k
D22
6
11V
1
R19
R40
47r
R38
10k
D23
C46
R28
1k
0-10k
100n 50V
8
VR1
TL431
R31 4k7
6
Q5
BC548B
R39
0
R29 4k7
Q4
BC548B
Q3
BC548B
R32
10k
1k
R30
10k
0
1 Normal Çalışma
0 Standbay
Şekil 5.1. 200W CRT televizyon geri-yön güç kaynağı devre şekli
R27
47k
C47
100n 50V
110
EK-7. Güç kaynağının baskı devre çizimleri
Şekil 7.1. Malzeme yerleşim planı
111
EK-7. Güç kaynağının baskı devre çizimleri
Şekil 7.2. Baskı devre
112
EK-8. Kontrol entegresi
113
EK-8. (Devam) Kontrol entegresi
Çizelge 8.1. Kontrol Entegresinin giriş bacaklarının işlevi
114
EK-8. (Devam) Kontrol entegresi
Şekil 8.1. MC44604 genel uygulama devresi
115
EK-9. MTW8N60E ait veriler
116
EK-9. (Devam) MTW8N60E ait veriler
Çizelge 9.1. MTW8N60E ait elektriksel özellikler
117
EK-10. Doğrusal gerilim regülatörleri
Şekil 10.1. LM317 doğrusal gerilim regülatörü
118
EK-10. (Devam) Doğrusal gerilim regülatörleri
Çizelge 10.1. LM317 ait elektriksel özellikler
119
EK-10. (Devam) Doğrusal gerilim regülatörleri
Şekil 10.2. 78 serisi doğrusal gerilim regülatörleri
120
EK-10. (Devam) Doğrusal gerilim regülatörleri
Çizelge 10.2. 7805 doğrusal gerilim regülatörünün elektriksel özellikleri
121
EK-10. (Devam) Doğrusal gerilim regülatörleri
Çizelge 10.3. 7808 doğrusal gerilim regülatörlerinin elektriksel özellikleri
122
EK-11. BYM26C hızlı diyot
Çizelge 11.1. BYM26 serisi diyotların maksimum çalışma değerleri
123
EK-11. (Devam) BYM26C hızlı diyot
Çizelge 11.2. BYM26 serisi diyotların elektriksel özellikleri
124
EK-12. TL431 regülatörün yapısı
125
EK-12. (Devam) TL431 regülatörün yapısı
Çizelge 12.1. TL431’in elektriksel özellikleri
126
EK-13. 150W LCD televizyon güç kaynağı
Güç Kaynağının Vhatmin , Vhatmak, fL, Po, η’in Belirlenmesi
• Vhatmin, Vhatmak şebeke geriliminin alacağı en küçük ve en yüksek değerdir.
• fL şebekenin frekansı.
• Po güç kaynağının çıkış gücü
• η güç kaynağının verimi
Giriş gerilimi 50 Hz, Vhatmin 120V AC, VDCmin 100V, Vhatmak 260V AC olarak kabul
edilirse;
VDC
mak
= 2 * Vhat
mak
⇒ VDC
mak
= 2 * 260 = 368V
Çizelge 13.1. Devrenin özellikleri
Çıkış Gerilimi
Çıkış Akımı
Çıkış Gücü
Dalgalanma
30V
1A
30W
100mV
24V
4A
96W
100mV
12V
1A
12W
100mV
5V
1A
5W
100mV
Po = 30*1A+24*4A+12*1A+5*1A
Po = 143 W bulunur.
Güç kaynağının verimini yaklaşık %80 olarak kabul edilirse;
η=
Po
143W
⇒ Pin =
= 179 W
0 .8
Pin
127
EK-13. (Devam) 150W LCD televizyon güç kaynağı
Güç Kaynağının Giriş Devresi ve DC Hat Kondansatörün Bulunması
Güç kaynağında kullanılacak olan C10 kondansatörünün değeri Eş. 3.21’e göre
hesaplanırsa 133uF çıkmaktadır. VDCmak gerilimi 368V olarak bulunmuştu, bulunan
bu iki değer yardımıyla C10 kondansatörü 150uF 400V seçilmiştir.
100 = 2 * 120 2 −
1
− 3ms)
2 * 50
⇒ C IN = 133uF
0,8 * C IN
2 *143(
3,15A
+
140V AC - 260V AC
FUSE
D1
1N4007
HAT FİLTRESİ
100n 250V
C1
.
.
C3
1n 1kV
D3
1N4007
C2
100n 250V
C5
1n 1kV
C10
Vdc
150u 400V
D2
1N4007
C4
1n 1kV
D4
1N4007
C6
1n 1kV
-
Şekil 13.1. Güç kaynağının giriş devresi
Güç Kaynağının Ton, Ip, Lp Değerlerinin Bulunması
Vms = 1,5 * VDC ⇒ Vms = 1,5 * 368 = 552
Anahtarlama frekansı 50 kHz olsun ve bulunan çıkış gücü ile mosfet üzerinden
geçecek maksimum akım Ip değeri şöyle bulunur.
128
EK-13. (Devam) 150W LCD televizyon güç kaynağı
Np
552 = 368 +
Np
Ns
Ns
(24 + 1)
≅ 7,4
Maksimum iletim süresi ise 24V çıkışa göre yapılırsa (güç kaynağının ana çıkışı);
Ton =
(Vo + 1)( N P / N sm )(0.8T )
25 * 7,4 * 0.8
=
= 10,42μs .
(Vdc − 1) + (Vo + 1)( N P / N sm ) ((100 − 1) + 25 * 7,4)50000
Giriş sargıları endüktansı ise
Lp =
(Vdc Ton ) 2
2.5T P0
(100 *10,42 * 10 −6 ) 2
=
* 50000 = 152μH
2,5 *143
Giriş sargılarında oluşacak olan tepe akımı ise
Ip =
Vdc Ton
Lp
I rms( giriş ) =
IP
3
=
100 * 10,42 *10 −6
= 6,9A
152 *10 −6
Ton 6,9 10,42μs
=
= 2,9A
T
20μs
3
Devrenin giriş sargılarından geçen tepe akımı 6,9A ve mosfet üzerinde oluşacak
gerilim düşümü 552V olarak bulunmuştur. Seçilecek olan mosfetin VDSS > 552V ve
ID > 6,9A olacak şekilde seçilmelidir. Devrede kullanılan mosfetin katalog değerleri
600V sürekli akım değeri 8A, 10µs 20A olarak verilmiştir ve devre için gerekli akım
ve gerilim değerlerini sağlamaktadır.
129
EK-13. (Devam) 150W LCD televizyon güç kaynağı
Çıkış Sargılarında Kullanılan Doğrultma Diyotların Seçimi
Çıkış sargılarında kullanılan doğrultucu diyot seçimleri Eş.5.1, Eş.5.2 ve Eş.5.3’e
göre yapılır.
PIV30 = 30 + (368 * 0,162) ⇒ PIV30 = 90V, VR = 113V
I D ≥ 3 * 1 ⇒ I D ≥ 3A
Devrenin 30V DC çıkışında MUR420 malzeme numaralı diyot kullanılmıştır.(200V4A, trr = 35ns)
PIV24 = 24 + (368 * 0,135) ⇒ PIV24 = 74V, VR = 92V
I D ≥ 3 * 4 ⇒ I D ≥ 12A
Devrenin
24V
DC
çıkışında
BYV32-200
malzeme
numaralı
diyot
malzeme
numaralı
diyot
kullanılmıştır.(200V-16A, trr = 25ns)
PIV12 = 12 + (368 * 0,065) ⇒ PIV12 = 36V, VR = 45V
I D ≥ 3 * 1A ⇒ I D ≥ 3A
Devrenin
12V
DC
çıkışında
MUR-415
kullanılmıştır.(150V-4A, trr = 35ns)
PIV5 = 5 + (368 * 0,027) ⇒ PIV5 = 26V, VR = 33V
I D ≥ 3 * 1 ⇒ I D ≥ 3A
Devrenin 5V DC çıkışında MUR415 malzeme numaralı diyot kullanılmıştır.(150V5A, trr = 35ns)
130
EK-13. (Devam) 150W LCD televizyon güç kaynağı
Çıkış Sargılarında Kullanılan Kondansatörler
Güç kaynağında çıkışında kullanılan kondansatör değerleri Eş. 4.4, Eş. 4.5, Eş.
4.6’ya göre hesaplanırsa;
+30V çıkışında kullanılan kondansatör değeri
C 30 V = I O
ESR 30 V =
Ton
10,42 *10 −6
⇒ C 30 V = 1
= 417 uF
ΔVO * 0,25
100 *10 −3 * 0,25
ΔVO * 0,75
IO
⇒ ESR 30 V
100 *10 −3 * 0,75
=
= 0,075Ω
1
EK-5’te verilmiş olan kondansatörlerin ESR değerlerine göre 35V 1000uF
kondansatör bu çıkış için uygundur.
+24V çıkışında kullanılan kondansatör değeri
C12 V = I O
ESR 24 V =
Ton
10,42 *10 −6
⇒ C12 V = 1
= 417 uF
ΔVO * 0,25
100 * 10 −3 * 0,25
ΔVO * 0,75
IO
⇒ ESR 24 V
100 * 10 −3 * 0,75
=
= 0,019Ω
4
Bu çıkış için 35V 1000uF kondansatör seçilip burada dalgalanmaları azaltmak için
bir LC süzgeç ilave edilmiştir. 100uF kondansatör ile 10uH’lik bir süzgeç ilave
edilmiştir. LC süzgecin kesme frekansı yaklaşık olarak anahtarlama frekansının
1/10’u olacak şekilde seçilmiştir.
+12V çıkışında kullanılan kondansatör değeri
131
EK-13. (Devam) 150W LCD televizyon güç kaynağı
C12 V
Ton
10,42 *10 −6
= IO
⇒ C12 V = 1
= 417 uF
ΔVO * 0,25
100 * 10 −3 * 0,25
ESR 12 V =
ΔVO * 0,75
IO
⇒ ESR 12 V =
100 *10 −3 * 0,75
= 0,075Ω
1
EK-5’te verilmiş olan kondansatörlerin ESR değerlerine göre 16V 2200uF
kondansatör bu çıkış için uygundur.
+5V çıkışında kullanılan kondansatör değeri
C 5V
Ton
10,42 *10 −6
= IO
⇒ C 5V = 1
= 417 uF
ΔVO * 0,25
100 * 10 −3 * 0,25
ESR 5 V =
ΔVO * 0,75
IO
⇒ ESR 5 V =
100 *10 −3 * 0,75
= 0,075Ω
1
EK-5’te verilmiş olan kondansatörlerin ESR değerlerine göre 10V 2200uF
kondansatör bu çıkış için uygundur.
Güç Kaynağının Söndürme Devresi
R4
22k
10n 630V
C14
MTW8N60
Q1
D7
C15
BA159
220p 630V
Şekil 13.2. Güç kaynağının söndürme devresi
SMT
132
EK-13. (Devam) 150W LCD televizyon güç kaynağı
Pl =
1
1
1
L l (I ptepe ) 2
= PRc ⇒ PRc = 6 *10 −6 * (6,9) 2 * 50000 = 7,1W
2
Ts
2
VRc ( t 1 ) = VCc ( t 1 ) = γVDS,MAX − VDC ⇒ VRc ( t 1 ) = 0,9 * 552 − 100 = 397
Rc =
(VRc ( t 1 )) 2
397 2
⇒ Rc =
= 22k
Pl
7,1
C c ⟩⟩ Ts / R c ⇒ C c ⟩⟩1 /(22000 * 50000) ⇒ C⟩⟩1nF
Güç Kaynağının Geri Besleme Devresi
Güç kaynağının geri besleme devresinde TL431’in referans gerilimi 24V dc çıkışta
2,5V olacak şekilde aşağıdaki eşitlik yardımıyla direnç değerleri bulunmuştur.
2,5V =
R 26
24
* (R 39 + VR x )
+ R 39 + VR
5V
GİRİŞİ
CQY 80NG
Vcc
5
24V
GİRİŞİ
R34 66r
R26
1
18k
C45
2
6
Kontrol
Entegresine
C23
10n 50V
33n 63V
1
R40 33r
4
D23
8
VR1 0-1k
6
TL431
R38
10k
R39
2k
0
Şekil 13.3. Güç kaynağının geri besleme devresi
133
EK-13. (Devam) 150W LCD televizyon güç kaynağı
Aşırı akım algılama devresi
I pk (max) ≈
1,0V
Rs
Giriş sargılarından geçecek maksimum tepe akımı 6,9A olarak bulunmuştu.
Yukarıdaki eşitlik yardımı ile Rs direnci şöyle hesaplanır.
6,9 ≈
1,0V
⇒ R s ≈ 0,145Ω
Rs
Bulunan bu Rs standart bir direnç olmadığından 0,22 Ω ile 0,33Ω paralel bağlanarak
0,132Ω elde edilmiş yakın bir değer elde edilmiştir.
MTW8N60
MC 44604
7
R6
1k
Q1
D13
1N4148
R5
1k
R9
0,33r
Şekil 13.4. Aşırı akım algılama devresi
R8
0.22r
134
EK-14. 150W LCD televizyon güç kaynağı devre şekli
T.N. 1
3,15A
140V AC - 260V AC
FUSE
D1
1N4007
HAT FİLTRESİ
C1
D3
1N4007
C5
C27
470p 1kV
1n 1kV
12V
.
.
100n 250V
C3
1n 1kV
C2
100n 250V
C10
13V
D16
MUR415
C28
C29
100n 50V
2200u 16V
150u 400V
R4
C4
1n 1kV
D2
1N4007
D4
1N4007
C6
1n 1kV
K1
L1
2u2H
22k
0
C14 10n 630V
5V
MUR415
100n 50V
C33
BA159
D10
R1
22k
D17
6V
C31
470p 1kV
C34
2200u 10V
D7
BA159
D18 MUR420
C37
100n 50V
31V
C36
C19 1n 50v
R15
R11
27k
C18
100p 50V
C17
1n 57V
T.N. 2
C20 820p 50V
Q1
9
1k
R17
R13
1k5
22k
R7
47r
R6
1k
R12
0
D13
180k
1N4148
R11
C15
220p 630V
100n 63V
MC 44604
R16
C38
1000u 35V
MTW8N60
T.N. 4
C21
470p 1kV
K2
T.N. 3
7k5
30V
0
R5
1k
D20 BY V32-200
15k
C39
100u 35V
C44
1
L2
10uH
1000u 35V
D20 BY V32-200
R18
24V
K3
R10
C22
1n 50V
22k
R21
10k
150r
R9
0,33r
R8
0.22r
C43
R26
18k
470P 1kV
C16
100u 25V
D21
BA159
R34 66r
2
CQY 80NG
5
1
C23
10n 50V
220k
R37
22r
C45 33n 63V
2
R36
R35
47r
8k2
4
C48
120p 500V
Q2
MCR22-6
R33
10k
D22
6
11V
1
R19
R40
33r
R38
10k
D23
C46
R28
1k
0-1k
100n 50V
8
VR1
TL431
R31 4k7
6
Q5
BC548B
R39
R29 4k7
Q4
BC548B
Q3
BC548B
R32
10k
R30
10k
2k
0
0
1 Normal Çalışma
0 Standbay
Şekil 14.1. 150W LCD televizyon geri-yön güç kaynağı devre şekli
R27
47k
C47
100n 50V
135
EK-15. 220W LCD TV güç kaynağı notları
This reference document describes a built-and-tested, GreenPoint solution for an
LCD TV power supply[21].
The reference desing circuit consists of one single-sided 130mm x 200mm printed
circuit board designed to fit into an LCD TV. Height is 25mm[21].
An overview of the entire circuit is provided by Figure 1. As shown in that figure,
ON semiconductor devices are avaiable for every block of the LCD TV power
supply; and by judicious choice of desing tradeoffs, optimum performance is
achieved at minimum cost[21].
Şekil 15.1. Güç kaynağının genel yapısı[21]
From tubes to Flat TVs
Since 1936 when the BBC begins the world’s first public-television broadcast in
London, the TV world made huge progess. A few examples:
• 1953: color broadcasting
• 1956: first VCR
136
EK-15. (Devam) 220W LCD TV güç kaynağı notları
• 1962: first television satellite(Telstar)
• 1981: NHK (Japan) demonstrates an HDTV system[21].
But “the idea of sitting in front of a box in your living room is becoming obsolete.
For the TV industry, technology is creating vast opportunities”. Newsweek June
2005[21]
RPJ: Rear ProJection
PDP: Plasma Display Panel
LCD: Liquid Crystal Display
CRT: Cathode Ray Tube
Obviously Flat Panel Display(FPD) is one of the technologies that will drive these
opportunities:
• High Definition TV(HDTV): Most of the flat TVs on the market are ready to cope
with a higher resolution (more lines are needed and a classical CRT TV can not
137
EK-15. (Devam) 220W LCD TV güç kaynağı notları
handle it). More and more events will use this new standard . As an example the
2006 Football World Cup will be broadcast in HDTV.
• Digital TV: The analog TV singal will be shut down soon in Europe, as it is
replaced by Digital Terrestrial signal. Satellite and Cable Digital decoders are
already very common. To get the best out of these digital signals, a high definition
TV is definitively a plus. Digital TV will also allow CD-quality audio and six
channels of surround sound.
• Bigger screen, smaller form factor: Now that we all have seen these fancy screens,
who is willing to go back to the old big bulky box[21].
FPD includes both LCD(Crystal Liquid Display) and Plasma Technologies.
Despite the fact that classical CRT TV will remain the main stream in TV worldwide
shipment, FDP is expected to expand at a rapid growth. The CRT market is shrinking
very rapidly in Europe, Japan and US[21].
LCD TV Power Supply Requirements
In large FPD(> 27”), the power supply is generally internal as it requires from 100W
to 600W. A few voltages are needed to supply the various blocks: backlighting,
audio, video, demulation, etc[21].
Because the input power is above 75W the application has to be compliant with the
IEC1000-3-2 class D standard. Power Factor Correction is therefore needed. Since
the main power supply has to be optimized for higher efficiency and slimmer form
factor, an active PFC must be implemented to limit the variation of the input voltage
in front of the main PSU[21].
Most of the LCD TV power supplies are designed to cope with universal mains: 90
Vac to 265 Vac, 47-63 Hz[21].
138
EK-15. (Devam) 220W LCD TV güç kaynağı notları
CCFL lamps (Cold Cathode Fluorescent) are mainly used for the backlighting. A
24V rail is used to supply inverters that drive the lamps[21].
A 5V auxiliary power supply is needed to supply the microcontroller that must
remain alive in standby mode[21].
Some flat TVs may also already integrate a Digital Tuner that needs 30V[21]
Having a low consumption in standby mode is also a key requirement. Recent studies
and in situ measurement campaigns have indicated that in the average EU household,
between 5% and 10% of its total yearly electricity consumption is due to the standby
mode of consumer electronics equipment and other apparatus. TV sets are obviously
one of the biggest contributors[21].
In 1997, the European Commission concluded a negotiated agreement with
individual consumer electronics manufactures and the EU trade association EACEM,
to reduce the stand-by losses of TVs and VCRs. In the year 2003 a new agreement
for TVs and DVDs was concluded[21].
Many initiatives have been taken around the word. Even if these requirements are not
yet standards, most of the manufactures have already applied these rules in their
desings[21].
Specifications
Input voltage: Universal input 90 Vac to 265 Vac, 47-63 Hz
Main power supply output voltages:
• 24 V/6A
• 12 V/3A
139
EK-15. (Devam) 220W LCD TV güç kaynağı notları
• 30 V/1A
Standby power supply:
• 5 V/2A
• Pin < 1W when the consumption on the 5V is < 80mA
Power factor correction
• Compliant with IEC1000-3-2[21]
140
EK-15. (Devam) 220W LCD TV güç kaynağı notları
Şekil 15.2. LCD Güç kaynağının devre şeması[21]
141
EK-15. (Devam) 220W LCD TV güç kaynağı notları
Şekil 15.3. LCD Güç kaynağının devre elemanlarının yerleşim planı[21]
142
EK-15. (Devam) 220W LCD TV güç kaynağı notları
Çizelge 15.1. Güç kaynağının malzeme listesi[21]
143
EK-15. (Devam) 220W LCD TV güç kaynağı notları
Çizelge 15.2. Güç kaynağının malzeme listesi[21]
144
EK-16. İngilizce kısaltmalar ve ifadeler
İngilizce Kelime veya Cümle
Boost converter
Buck converter
Buck-boost converter
Clamp circuit
Demagnetization
Flyback converter
Forward converter
Full bridge converter
Half bridge converter
Push-pull converter
Snubber circuit
Türkçe Karşılığı
Yükseltici çevirici
Alçaltıcı çevirici
Alçaltıcı-yükseltici çevirici
Sınırlama devresi
Manyetik dengeleme
Geri-yön çevirici
İleri-yön çevirici
Tam köprü çevirici
Yarım köprü çevirici
İtme-çekme çevirici
Söndürme devresi
145
ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
Soyadı, adı
: AKDERE, Mehmet
Uyruğu
: T.C.
Doğum tarihi ve yeri
: 12.03.1979 Ankara
Medeni hali
: Bekar
Telefon
: 0 (312) 255 87 17
Faks
: 0 (312) 256 31 85
e-mail
: [email protected]
Eğitim Derece
Eğitim Birimi
Mezuniyet Tarihi
Lisans
Kırıkkale Üniversitesi/Elk-Elkt Müh.
2002
Lise
19 Mayıs Lisesi
1997
İş Deneyimi
Yıl
Yer
Görev
2002-
Setmaş A.ş
Yazılım Mühendisi
Yabancı Dil
İngilizce
Hobiler
Basketbol, Futbol, Bilgisayar teknolojileri
http://320volt.com/
Elektronik ve biraz daha fazlası
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download