Uploaded by kartopu947

COĞRAFYAYA GİRİŞ ÖDEVİ

advertisement
COĞRAFYAYA GİRİŞ ÖDEVİ
205605015 EMİNE BEYZA GÜLMEZ
1.Coğrafya biliminin diğer bilimlerle arasındaki farklılıklar hakkında bilgi veriniz?
Coğrafya veya jeografi, beşeri (insani) sistemleri ve yeryüzünü araştıran, bunlar arasındaki
ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim dalıdır.
Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafyayı 4 özellikle
karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar: Birincisi, bir yere eşsiz bir karakter
kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır (örneğin dağlar, ırmaklar, denizler
vb.). İkincisi, bazı şeylerin
oldukları yerlerde ve zamanda
neden ve nasıl meydana geldiğini
anlamaktır (örneğin yanardağlar
gibi). Üçüncüsü, meydana gelen
olayların, diğer olaylarla ilgisi ve
bağlantısıdır (örneğin yağmur
ormanlarının tahribi). Sonuncusu,
coğrafyanın haritalar ile bilgilerin
ve düşüncelerin iletişimini
sağlamasıdır. Bu dört özellik
birbiri ile çok çeşitli yollardan
etkileşim içindedir. Bunlardan ilk
üçü coğrafyanın dayanak
ilkeleridir. Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin söylenişidir.
Coğrafyanın bu değişik yönleri arasındaki etkileşim, onu tanımlama amaçlı olarak kesin
çizgilerle bölünmesini zorlaştırır. Coğrafi beceriler, yerler, fizikî, beşerî ve çevre coğrafyası
biçiminde bir bölümleme, bunlardan bir veya iki alanın coğrafya eğitiminin çeşitli
basamaklarında yer alması; öğrencinin çeşitli alanlar arasındaki ilişkiyi anlamasının
engellenmesi şeklinde bir sonuç doğurabilir. Coğrafya, bazı yeteneklerin gelişimini ve
kavramların anlaşılmasını içerir. Bu kavram ve yetenekler ise fizikî çevre (ortam), beşerî
çevre ve bunlar arasındaki ilişki ile ilgilidir. Coğrafya bir sosyal bilimler dalıdır.
2.Doğal(fiziki) coğrafyanın araştırma konularını sistematik olarak sınıflandırarak
“Akarsu hidrografyası” hakkında bilgi veriniz?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Paleocoğrafya
Kayaçlar Coğrafyası
Jeomorfoloji
Toprak Coğrafyası
Klimatoloji
Hidrografya
Biyocoğrafya
Doğal Afetler Coğrafyası
1
Akarsu Hidrografyası: Akarsular, yağışlar ve kaynak sularının, belirli bir yatak boyunca
akış gösteren sulardır. Akarsular genellikle denizlere, bazen de göllere dökülerek sonlanırken,
kurak bölgelerde buharlaşma etkisiyle kuruyan ya da litolojik özelliklere bağlı olarak yer
altına sızan akarsularda vardır. Akarsuların oluşumunda iklim, zeminin litolojik özellikleri,
jeomorfolojik özellikler, yer altı suları ve kaynaklar, göl gideğenleri olmak üzere çeşitli
etmenler rol oynamaktadır. İklim, özellikle yağışlar, akarsuların oluşumunda rol oynayan en
önemli unsurdur. Yağmur sularının buharlaşma, sızma ve bitki örtüsü tarafından tutulma
suretiyle kaybolan kısmından arta kalanı doğrudan akarsuları beslemektedir. Kar şeklindeki
yağışlar ise, erime dönemlerinde akarsulara su temin eder. Sıcaklık ise, buharlaşmanın
derecesini ve süresini belirleyerek akarsuların oluşum ve gelişiminde olumlu-olumsuz etkilere
sahiptir. Akarsu oluşumunda zeminin litolojik özellikleri önemlidir. Bir bölgede zemin,
geçirimsiz ise yağış suları büyük oranda akarsulara ulaşırken, geçirimli zeminlerde, düşen
yağışın büyük bir kısmı, yer altına sızmaktadır. Jeomorfolojik özellikler de akarsuların
oluşumu üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkilere sahiptir. Bir yerde eğim ne kadar fazla ise,
akarsu oluşumu o kadar kolaylaşır. Yükselti arttıkça yağış miktarı arttığı için, akarsu oluşumu
yüksek yerlerde daha elverişlidir. Bakı, yağış miktarına etkileyerek, akarsu oluşumunda
dolaylı bir paya sahiptir. Örneğin; denize bakan yamaçlar daha fazla yağış aldığı için, akarsu
oluşumuna daha elverişlidir. Taban suyunun yüzeye yakın olduğu yerlerde sızma ile olan
yağış kaybı azdır. Bu durum akarsu oluşumunu kolaylaştırır. Yer altı sularının, yeryüzüne
çıkmasıyla oluşan kaynaklar da, akarsu oluşumunda önemlidir. Göllerin fazla suları çanaktan
taştığında da, bir yatak açarak (göl ayağı), akarsuları oluşturur.
3.Yerleşme coğrafyasının konuları nelerdir, sıralayınız?
Yerleşme coğrafyası, yerleşmelerin oluşumu, gelişimi, kökenleri, geçirdiği değişimleri,
fonksiyonlarını ve dağılışlarını inceleyen Beşeri coğrafya dalıdır . Yerleşim coğrafyası,
mesken ve yerleşim birimlerinin doğal ve beşeri çevre ile ilgisini araştırır.
Kırsal Yerleşme
2
Şehirsel (Kentsel) Yerleşme
4.Doğal bölge tipleri nelerdir, kısaca açıklayınız?
• Yeryüzü şekillerine göre: Yeryüzü birbirinden farklı yer şekillerinden oluşmuştur.
Bölgelerin yapısı dağlık olabilirken, ova ve platolarla da kaplı olabilmektedir. Bu bölgeler,
yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre belirlenmiş doğal bölgeleri kapsar. Örneğin
İskandinavya, Himalayalar, Andlar, Kayalıklar ve Alpler dağlık bölgeler; Amazon, Ganj,
Mississippi ve Kongo havzaları ile Doğu Avrupa, Orta Asya, Avustralya düz-ovalık bölgeler
içinde yer alır.
• İklim tiplerine göre: İklim bölgelerinin
sınıflandırılmasında sıcaklık, nem ve yağış
gibi iklim elemanlarının özellikleri
doğrudan rol oynamıştır. Bu bölgeler,
benzer iklim özelliklerinin görüldüğü
doğal bölgeleri kapsar. Sıcaklık
kuşaklarına göre iklim tipleri şöyle
sıralanabilir: Sıcak Kuşak iklimleri:
Ekvatoral, Savan (yazın yağışlı tropikal),
Muson ve Subtropikal Çöl iklimi, Ilıman Kuşak iklimleri: Akdeniz, Ilıman Okyanusal, Step
ve Karasal iklim, Soğuk Kuşak iklimleri: Tundra ve Kutup iklimi.
• Bitki örtüsüne göre: İklimi farklı olan bölgelerin bitki örtüsü de farklı olur. Nemli ve
yağışlı yerlerde ormanlık bölgeler, kurak ve az yağışlı yerlerde ise seyrek bitki örtüsü olan
bölgeler bulunur. Bu bölgeler, bitki örtüsüne bağlı olarak oluşturulan doğal bölgeleri kapsar.
Flora bölgesi olarak da bilinir.
• Su özelliklerine göre: Bu bölgeler, su kaynaklarının özelliklerine göre oluşturulmuş doğal
bölgeleri kapsar. Okyanus, deniz, göl ve akarsuların her biri ayrı bir hidrografik bölgedir.
• Toprak özelliklerine göre: Bu bölgeler, toprakların sınıflandırılması ile oluşturulan doğal
bölgeleri kapsar.
• Doğal afet bölgeleri: Bu bölgeler, doğal afetler sonucunda oluşan bölgeleri kapsar. Deprem
ve heyelan bölgeleri, doğal afet bölgelerine örnek verilebilir.
3
KAYNAKÇA:
http://depo.cografyahocasi.com/pdf/9/Bolge-kavrami-ve-turleri.pdf
https://docplayer.biz.tr/58089109-Aso108-genel-cografya.html
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/121797/mod_resource/content/0/Konu%208.pdf
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/cografya_lisans_ao/hidrografya.pdf
https://www.turkcebilgi.com/yerle%C5%9Fme_co%C4%9Frafyas%C4%B1
https://www.cografik.com/category/beseri-cografya-ve-ekonomik-cografya/yerlesmecografyasi/
205605015 EMİNE BEYZA GÜLMEZ
4
Download