Uploaded by User7115

İntihal

advertisement
2.3 Sensörler (Berat)
Sensörler, çevrelerindeki çeşitli bilgileri saptayan ve onlara tepki veren cihazlardır. Topladıkları
bilgilere girdi, verdiklerine ise çıktı denir. Girdiler ışık, ısı, hareket, nem, basınç gibi olgular
olabilir. Çıktılar, sensörlere direkt olarak bağlı ekranlara veya bir şebeke üzerinden elektronik
olarak aktarılan, okunabilir çeşitli sinyallerdir.
Sensörlerin çoğunun elektronik olmasına rağmen bazı sensörler görece daha basittir. Örnek
olarak belki de hayatımızda en çok yer alan ve en basit sensörlerden biri olan cıva bazlı
termometrede girdi, sıcaklıktır. Sıvı, tepki olarak genleşip büzüşür ve ölçüdeki değerin
artmasını veya azalmasını sağlar ki girdi tanımında okunabilir olarak bahsedilen kısım budur.
Sensörlere başka bir örnek olarak birçok kullanım alanı olan hareket sensörü verilebilir.
Merdiven dairelerindeki hareket sensörlü ampuller, otomatik kapılar, musluklar ve el
kurutucuları gibi pek çok alanda karşımıza çıkarlar. Foto algılayıcısı sayesinde IR ya da UV
enerjileri tespit eder.
Analog ve dijital olmak üzere iki çeşit elektronik sensör vardır. Analog sensörler dijital
sensörlere kıyasla çok daha hassastırlar. Analog sinyaller devamlı olduğundan dolayı sıcaklık
ve basınç gibi fiziksel değişkenlerdeki en ufak bir değişikliği bile yakalayabilirler. Öte yandan
dijital sensörler, değişim eğilimini takip ederken birler ve sıfırlar gibi durağan verilerle
kısıtlanmıştır.
2.3.1 Projede kullanılan sensörler
Debi ölçer projesinde basınç ve sıcaklık sensörü olmak üzere iki çeşit sensör kullanılmıştır.
2.3.1.1 Basınç Sensörü
Basınç sensörü hakkında bilgi edinmeden önce basınç kavramının pekiştirilmesi daha verimli
bir okuma için önemlidir. Basınç, bir yüzeye uygulanan kuvvet olarak tanımlanabilir. Ölçümü
yüzey alanı birimi başına uygulanan kuvvet birimi hesaplanarak bulunur. Başlıca birimleri Pa,
Bar, N/mm^2 ya da PSI’dır.
Basınç sensörü, sensöre uygulanan basıncı belirleyebilen ve ölçtüğü veriyi bir sinyale
dönüştürebilen bir cihazdır. Basınç sensörleri, irtifa, debi, derinlik ölçümü ve sızıntı testleri gibi
birçok alanda kullanılabilirler.
Çoğu uygulamada basınç durağan ya da değişken bir referansa göre ölçülmektedir. Referans
değiştiğinde kullanılan basınç sensörünün türü de değişmelidir. Basınç sensörleri başlıca 4
tipten oluşur. Bunlar:
1.
2.
3.
4.
Mutlak Basınç Sensörü
Kapalı Gösterge Basınç Sensörü
Gösterge Basınç Sensörü
Fark (Diferansiyel) Basınç Sensörü
2.3.1.1.1 Basınç sensörü çeşitleri
2.3.1.1.1.1 Mutlak basınç sensörü
Mutlak basınç sensörü, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi basıncın sıfır olduğu boş alandaki
vakumu referans alarak basınç ölçümünü sağlar. Referans alınan basınç değerinden ölçülen
basınç değerinin farkının alınması ile basınç ölçümü yapılır. Fakat pratikte sıfır basınç değerine
ulaşmak mümkün olmadığından dolayı mutlak basınç sensörünün ölçüm değeri hiçbir zaman
nokta atışı yapamaz.
Mutlak basınç sensörünün kullanım alanlarına örnek olarak hava durumu modellemelerindeki
barometrik basınç değişimlerini ölçmek verilebilir. Diğer verilebilecek örnek ise ortam
basıncındaki değişimi ölçerek irtifayı belirlemektir.
2.3.1.1.1.2 Kapalı gösterge basınç sensörü
Kapalı gösterge basınç sensörü, deniz seviyesindeki atmosferik basıncı referans alarak basınç
ölçümü yapar. Diğer üç tip basınç sensörlerine göre daha az yaygındırlar.
Kapalı basınç, aynı mutlak basınç gibi diyaframın arkasına hapsedilmiş atmosferik basınca
bağlıdır. Ancak vakum değil, önceden belirlenmiş bir referans noktası kullanır.
Kapalı gösterge basıncı pozitif veya negatif bir değer olabilir. Pozitif değerlere aşırı basınç
denir. Aşırı basınçta ölçülen basınç, standart atmosferik basınçtan daha yüksektir.
Po = Pabs – Patm
Eğer ölçülen basınç negatif ise düşük basınç veya kısmi basınç olarak adlandırılır. Aşırı
basınçta ölçülen basınç, standart atmosferik basınçtan daha alçaktır.
Pu = Patm - Pabs
Kısmi basınçtan bahsederken değer önüne eksi işareti koyulması gerekmez. Örnek olarak 0,8
bar mutlak basınçta çalışan bir elektrikli süpürge için, 0,2 bar kısmi basınçta çalıştığı da
söylenebilir.
Kapalı göstergede sıcaklık değişimleri hataya sebep olabileceğinden dolayı, mutlak basınç ve
kapalı gösterge kıyaslamasında genellikle mutlak basınç sensörü tercih edilir.
2.3.1.1.1.3 Gösterge basınç sensörü:
Gösterge basınç sensöründe, değişken atmosferik basınç referans alınarak basınç ölçümü
yapılır.
Gösterge basınç sensörleri ya da diğer adıyla göreli (göreceli) basınç sensörleri, en yaygın
basınç sensör tiplerindendir. Hava kompresörü, fabrika otomasyonu, endüstriyel gaz tüpleri,
sıvı seviyesi ölçümü, yağ basıncı ölçümü, oksijen konsantratörleri, basınç vanaları ve tıbbi
gereçler gibi çok geniş alanlarda kullanılabilirler.
Basınç ölçüm işleminin atmosferik basınçtaki bir değişiklikten etkilenmesi durumunda bir
gösterge sensörü kullanılmalıdır. Mesela, havalandırması olan bir tanktaki sıvı seviyesinin
ölçülmesi gerekiyorsa, gösterge sensörü kullanılmalıdır.
2.3.1.1.1.4 Fark (Diferansiyel) basınç sensörü
Diferansiyel basınç sensörü, ikincil bir değişken basıncı referans alarak basınç ölçümü yapar.
Diferansiyel basınç, iki nokta arasındaki fark olarak kabul edilir. Bu sebeple, diferansiyel basınç
sensörleri iki fiziksel alan arasındaki farkı belirlemek için iki ayrı basınç portu içermelidir.
Dolayısıyla, yalnızca ölçülen değerler arasında fark varsa bir diferansiyel basınçtan söz
edilebilir.
Δp = p1 – p2
Diferansiyel basınç, okuma ve referans değerlerinin genellikle değişken olduğu bir ölçümdür.
Bu değerlerin birbirinden çıkarılmasıyla diferansiyel basınç hesaplanır. Örneğin: A borusu
100psi’de, B borusu 30psi’de aksaydı; diferansiyel basınç 70 psi olurdu.
Diferansiyel basınç sensörleri genellikle çok düşük basınç aralıklarını ölçerler. Genellikle
ısıtma, havalandırma, klima sistemleri, anestezi ekipmanları, solunum cihazları, uyku apnesi
ekipmanları ve filtre temizleme ekipmanları gibi alanlarda kullanılırlar.
2.3.1.1.2 Basınç algılama prensibi çeşitleri
Basınç sensörleri tarafından basıncın algılanması için, koşullara göre birbirinden farklı prensip
kullanılır. Bu prensipler 3 ana başlığa ayrılır. Bunlar:
1. Piezoelektrik (Piezodirenç)
2. Kapasitif
3. Dirençsel (Dirençli)
2.3.1.1.2.1 Piezoelektrik (Piezodirenç)
Piezoelektrik, kabaca bazı katı materyallerin basınç altında elektrik üretmesidir. Bu
materyallere uygulanan basınç, malzeme üzerinde düşük mertebelerde gerilim indüklenmesi
oluşturur. Piezoelektrik kelimesi Yunanca’daki basınç veya sıkıştırma anlamına gelen “piezein”
ve antik inanışlarda enerji kaynağı olarak kabul görülmüş, kehribar anlamındaki “ēlektron”
sözcüklerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Kuvars kristalleri, roşel tuzları, baryum ve turmalin
piezoelektrik materyallerinden bazılarıdır.
Piezoelektrik özelliği taşıyan elemanların tepki hızlarının yüksek olmasından dolayı ani basınç
değişikliği için ideal basınç sensörlerinden biridir. Balistik ölçümler, patlama, şok dalgaları,
yüksek şiddetli ses ve diğer akustik hidrolik işlemler gibi 0,0001 - 100 PSI aralığında dinamik
basınç ölçümleri yapılabilir. Ayrıca yüksek statik basınç alanlarındaki hafif basınç titreşimlerinin
ve çok alçak veya çok yüksek sıcaklıklara duyarlı sıcaklık sensörlerinin kullanıldığı yarı statik
basınç ölçümlerinde de akla gelebilecek ilk seçim piezoelektrik basınç sensörüdür.
2.3.1.1.2.2 Kapasitif Basınç Sensörleri
Kapasitif basınç sensörleri, kapasitif özellikli diyafram hareketinin (esnemesinin) sebep olduğu
kapasitanstaki değişimi saptayarak basınç ölçümü sağlar. Diyafram hareketi, üzerine
uygulanan basınç ile gerçekleşir. Kapasitans aşağıdaki formül ile ifade edilir:
Formüldeki Ɛr materyal arasındaki plakaların dielektrik sabitini, Ɛ0 elektrik sabitini, A plaka
alanını, d ise plakalar arasındaki aralığı gösterir.
Kapasitanstaki değişimi hesaplamanın en kolay yolu, kapasitansı kapasitif sensör ve
indüktörden oluşan akortlu bir devrenin parçası haline getirmektir.
2.3.1.1.2.3 Dirençsel (Dirençli) Basınç Sensörleri
Dirençsel basınç sensörleri, basınç ortamındaki bir diyaframa bağlı bir gerinim göstergesinin
elektrik direncindeki değişiklikten faydalanır. Gerinim göstergeleri diyaframa bağlı esnek bir
aralıkta metal bir direnç elemanından oluşur. Metal diyafram aşırı basınç ve patlama basıncı
imkanı verir.
Gerinim göstergeleri seramik bir diyafram üzerine yerleştirildiğinde aşırı basınç ve patlama
basıncı toleransı metal diyaframlı cihazlardan daha düşük olur.
2.3.1.2 Sıcaklık Sensörü
Basınç sensörü bulunduğu ortamın sıcaklığı ölçebilen ve girdi verisini kaydetmek veya izlemek
için elektronik veriye dönüştürebilen elektronik bir cihazdır. Birçok çeşit sıcaklık sensörü
bulunur. Bazı sıcaklık sensörleri sıcaklığı ölçülen fiziksel nesneyle direkt bağlantı gerektirirken
bazıları herhangi bir bağlantı gerekmeksizin nesnenin sıcaklığını ölçebilir.
Bağlantı gerektirmeyen sensörler genellikle IR sensörlerdir. Bir nesnenin yaydığı IR enerjiyi
uzaktan algılayıp nesnenin sıcaklığını belirleyen bir elektronik devreye sinyal yollarlar. Bağlantı
gerektiren ve bağlantı gerektirmeyen sıcaklık sensörleri 3 alt gruba ayrılabilirler:
Elektromekanik sıcaklık sensörleri, dirençsel sıcaklık sensörleri ve elektronik sıcaklık
sensörleri…
2.3.1.2.1 Termostatlar
Termostatlar, nikel, bakır, tungsten ya da alüminyum gibi iki farklı metalden oluşan kontak tipi
elektromekanik, bimetalik şerit şeklinde sıcaklık sensörü veya anahtardırlar. İki farklı metalin
genleşme hızları farklı olduğundan dolayı, şerit ısıya maruz kaldığında bükülürler.
Bimetalik şerit elektrik anahtarı ya da termostatik kontrollerde elektrik anahtarını kontrol etmek
için mekanik bir yol olarak kullanılabilir. Yaygın olarak kazan, fırın, sıcak su depolama tankları
ve radyatör soğutma sistemlerinde kullanılırlar.
2.3.1.2.2 Bimetalik termostatlar
Bimetalik termostatlar birbirine yapışmış olan arka arkaya, iki farklı metalden oluşurlar. Ortam
soğuduğunda kontak kapanıp akımın termostattan geçmesini sağlar. Sıcak olduğunda ise bir
metal diğerinden daha fazla genleşir, birbirine yapışık iki metal yukarı veya aşağı doğru kıvrılır
ve kontağı açıp akımın durmasını sağlar.
Sıcaklık değişimlerindeki hareketlerine bağlı olarak iki bimetalik şerit çeşidi vardır. Ayarlanmış
bir sıcaklık noktasında, elektrik kontakları üzerinden anlık AÇ/KAPAT ya da KAPAT/AÇ tipi
hareketleri üretebilen ve sıcaklık değiştikçe, adım adım konumlarını değiştiren daha yavaş
olanlar.
Evlerimizde daha yaygın olarak, fırınların ve ütülerin sıcaklığını veya duvarlarda, ev ısıtma
sistemlerini kontrol etmek için anlık bimetalik termostatlar kullanılır.
Yavaş olanlar genellikle sıcaklık değiştiğinde yavaşça açılan veya sıkılaşan bir bi-metalik bobin
ve spiralden oluşurlar. Daha uzun ve daha ince şeritlerden oluştuklarından dolayı, anlık
bimetalik termostatlardan daha hassastırlar. Bu da onları sıcaklık göstergeleri ve kadranlarda
kullanımda ideal olan yapar.
Çok ucuz ve geniş çaplı kullanım alanlarına rağmen anlık termometrelerin en büyük
dezavantajı, sıcaklık sensörü olarak kullanılırken, elektrik kontakları açıldığında tekrar
kapatmak için bir süre beklemek gerekmektedir.
2.3.1.2.3 Termistörler
İsmi termal ve resistör kelimelerinin kombinasyonuyla oluşan termistörler, sıcaklık
değişikliklerine maruz kaldıklarında fiziksel dirençlerini değiştiren bir direnç türüdür.
Termistörler genellikle nikel, manganez, kobalt gibi yarı iletken oksitler ve cam kaplı seramik
malzemelerden yapılırlar, bu da onları kolayca zarar görebilir yapar. Yarı iletken malzemeler
genellikle, nispeten sıcaklık değişimlerine daha hızlı tepki verebilmeleri için hava sızdırmaları
önlenmiş, küçük disk veya top şekline preslenmişlerdir. Termistörlerin anlık bimetalik
termostatlara göre en büyük avantajları, sıcaklık değişimlerine olan tepki süreleri, isabetlilikleri
ve tekrarlanabilirlikleridir.
Termistörler pasif dirençli cihazlar olduğundan dolayı ölçülebilir bir voltaj çıktısı üretmek için
içinden bir akım geçmesi gerekmektedir.
2.3.1.2.4 Dirençli sıcaklık dedektörleri
Elektrik dirençli sensörlerin bir diğer türü olan “Dirençli Sıcaklık Dedektörleri” ya da DSD,
bobine sarılmış bir bakır, nikel veya platin gibi yüksek saflıkta iletken metallerden yapılmıştır.
Elektrik direnci, termistöre benzer bir sıcaklık işlevi olarak değişen hassas sıcaklık
sensörleridir.
Daha yaygın olarak platinden yapılırlar. Platinden yapılanlar “Platin Direnç Termometreleri” ya
da PDT diye adlandırılırlar. En yaygınları, 0℃’de 100Ω standart dirence sahip Pt100
sensörüdür. PDT’lerin en büyük dezavantajları platinin pahalı olmasıdır.
DSD’ler dirençli cihazlar oldukları için, içlerinden akım geçmesi ve ortaya çıkan voltajın
izlenmesi gerekmektedir. Ancak, direnç tellerinin içinden akım geçerken ısınmasından dolayı
dirençteki herhangi bir değişiklik, okumalarda hataya sebebiyet verir. Bunun yaşanmaması için
Wheatstone Bridge ağı kullanılır.
2.3.1.2.5 Termokupllar
Termokupllar küçük boyları sebebiyle sıcaklık değişimlerine karşı tepki hızları ve
basitliklerinden dolayı en yaygın kullanılan sıcaklık sensörü tipidir. Ayrıca -200℃ - 2000℃ gibi
en geniş sıcaklık aralığına sahiptirler.
Termokupllar, temelde birbirine kaynaklanmış ya da kıvrılmış bakır ve konstant gibi iki farklı
metal birleşiminden oluşan termoelektrik sensörlerdir. Biri referans bölgesi, diğeri ölçüm
bölgesi olarak bilinen iki bölgeden oluşur.
Download