Uploaded by atik

akciğer

advertisement
AKCİĞER ANATOMİSİ
Hazırlayan
Yrd.Doç.Dr Seher YILMAZ
Akciğerlerin yeri ve rengi
Akciğer solunum sisteminin
esas organıdır.
Göğüs boşluğunda
mediastinum’un her iki yanında
yer alırlar.
Yeni doğanlarda pembemsibeyaz renkte olup zamanla rengi
grileşir.
Bu gri renk daha sonra
siyah renge dönüşür.
Koyu renk, solunum ile
alınan karbon zerreciklerinin
akciğerin dış yüzüne yakın
kısımlarında birikmesi ile oluşur.
Elastik bir organ olan
akciğerler parmaklar arasında
sıkıştırıldığı zaman çıtırtı
(krepitasyon) şeklinde ses çıkarır.
Çok elastik bir organ olması
nedeniyle göğüs boşluğundan
çıkarılması veya göğüs boşluğu
delinerek negatif basıncın dış
basınç ile eşitlenmesi halinde,
akciğerler 1/3’ü kadar küçülür.
Solunum yapmamış bir
akciğer sudan ağırdır.
Ancak bir defa solunum yaptıktan sonra akciğer içerisinde
mutlaka artık hava kalır ve bu yüzden solunum yapmış akciğer sudan
hafiftir ve suda yüzer.
Bu durum adli tıpta önemlidir.
Akciğerlerin dış yüzeyi 1 m2 dir.
İç yüzeyleri ise 70-80 m2 kadardır.
Bu yüzey artışını iki akciğer içerisinde
bulunan 200-600 milyon alveol sağlar.
Her bir alveol ortalama 0.075-0.0125
mm çapındadır.
Bu kesecikler tek katlı yassı epitel ile kaplanmıştır.
Alveoller kan ile akciğerler arasında gaz alış verişini
sağlayan birimlerdir.
Dış ortamdan akciğerlere hava alınmasına inspirasyon,
akciğerlerden dış ortama hava verilmesine ekspirasyon
denir.
Normal bir solunum dakikada 15-20 defa gerçekleşir
ve her solunumda 500 cc hava alınıp verilir.
Solunum sayısı
çocuklarda biraz fazla,
yaşlılarda ise biraz azdır.
Akciğerler, erişkin bir erkekte, derin bir
ekspirasyondan sonra yapılan derin bir inspirasyonda,
yaklaşık 3700 cc hava alır.
Akciğerler
sağ (pulmo dexter) ve
sol (pulmo sinister) olmak
üzere iki tanedir.
Sağ akciğer yaklaşık 625 gr,
sol akciğer ise 567 gr kadardır.
Erkeklerde biraz daha ağır
olup yaklaşık vücut ağırlığının
1/37’si, kadınlarda ise 1/43’ü
kadardır.
Tam doldurulmuş bir
akciğerin içerisindeki hava ile
birlikte hacmi 6500 cc kadardır.
pulmo
dexter
pulmo
sinister
İki akciğer arasındaki boşluğa mediastinum denir.
Her bir akciğer koni şeklinde olup
tepesine apex pulmonis,
tabanına basis pulmonis denir.
Akciğerlerin dört yüzü vardır
-facies costalis,
-facies mediastinalis,
-facies diaphragmatica ve
-facies interlobaris
Her bir akciğerin üç kenarı vardır
-margo anterior,
-margo inferior ve
-margo posterior
Apex pulmonis, künt olup,
-arka tarafta birinci kaburga boynu
hizasında bulunmasına karşılık,
-ön tarafta birinci kaburganın sternal
ucu hizasından yaklaşık 2.5 ile 5 cm
yukarıda bulunur.
Apex pulmonis’in ön ve aşağı
kısmında
a. subclavia’nın izi bulunur ve bu
oluğasulcus a. subclavia denir .
Apex pulmonis, I. torakal spinal
sinirin ön dalı ile komşuluk yapar.
Bu komşuluk nedeniyle apex
pulmonis’deki rahatsızlıklardan bu sinir
etkilenebilir ve kolda ağrılar duyulabilir.
Sağ apex pulmonis, soldakine
oranla daha küçük ve trachea’ya daha
yakındır.
Apex pulmonis
sulcus a.
subclavia
Basis pulmonis geniş olup,
diaphragma kubbesine uygun şekilde
konkavdır.
Buraya facies diaphragmatica da
denir.
Basis pulmonis diaphragma aracılığı ile
-sağ tarafta karaciğerin sağ lobu ile;
-sol tarafta ise karaciğerin sol lobu, midenin
fundusu ve dalak ile komşuluk yapar.
Karaciğerin sağ lobu, sol lobuna oranla
daha fazla göğüs boşluğuna girerek sağ
akciğeri yukarı iter. Bu nedenle sağ akciğer
sol akciğere oranla daha kısa ve basis
pulmonis’i de daha konkavdır.
Basis pulmonis, nefes alıp-verme
esnasında diaphragma ile birlikte bir miktar
yukarı ve aşağı doğru hareket eder.
Basis pulmonis
Facies costalis, akciğerlerin en büyük
yüzü olup göğüs duvarının iç yüzü ile komşuluk
yapar.
Göğüs boşluğunda tespit edilmiş akciğerlerin
bu yüzünde kaburgaların izleri görülür.
Facies mediastinalis, akciğerlerin
mediastinum’a dolayısıyla birbirine bakan iç
yüzleridir.
Bu yüzün omurlar ile komşu olan arka
kısmına pars vertebralis adı verilir.
Facies mediastinalis’de impressio
cardiaca denilen ve kalbin oturduğu büyük bir
çukurluk bulunur.
Impressio cardiaca’nın arka - üst kısmında
hilum pulmonis yer alır. Buradan akciğerin damar,
sinir ve bronşları girip çıkar.
Bu oluşumların tümüne radix (pediculus)
pulmonis denir.
Facies costalis
hilum
pulmonis
impressio
cardiaca
Facies mediastinalis
Facies mediastinalis’de bazı organların
izleri de bulunur.
sulcus a. subclavia
sulcus v. cava superior
-Sağ akciğerde hilum pulmonis’in hemen
arka - üst kısmında bulunan kavis şeklindeki
oluğa (sulcus v. azygos) v. azygos oturur,
sulcus v. azygos
-yukarı-ön kısmında bulunan ve vertikal
yönde uzanan geniş oluğa ise v. cava superior
oturur ve sulcus v. cava superior denir.
-Sulcus v. azygos, sulcus v. cava
superior’un ortasına bağlanır.
-Sulcus v. cava superior daha yukarıda v.
brachiocephalica dextra’nın oluşturduğu
olukla dış ve yukarıya doğru uzanır.
-Hilum pulmonis ve lig. pulmonale’nin arka
kısmındaki oluğa v. azygos oturur ve bu oluğa
sulcus v. azygos denir .
sulcus v azygos
Facies mediastinalis
sulcus v. cava sup.
sulcus a. subclavia
sulcus v. azygos
sulcus arcus aorta
lig. pulmonale
impressio
cardiaca
sulcus aorta
descendens
sulcus oesophagi
impressio
cardiaca
Margo anterior ince ve keskin olup,
pericardium’un ön yüzünü kısmen örter.
Sağ akciğerde hemen hemen vertikal
yönde uzanır ve recessus
costomediastinalis anterior dexter’e girer.
Sol akciğerin ön kenarında incissura
cardiaca denilen derin bir çentik bulunur.
Bu bölgede pericardium doğrudan
sternum ve kıkırdak kaburgaların ön
uçları, yani göğüs ön duvarı ile komşuluk
yapar.
Margo anterior bu çentiğin bulunduğu
bölümde, derin inspirasyonda dahi,
recessus costomediastinalis anterior
sinister’in dibine kadar giremez
(komplamenter aralık).
Margo anterior
İncissura
cardiaca
Margo inferior’un basis pulmonis
ile facies costalis arasında olan
kısmı ince ve keskin olup, derin
inspirasyonda dahi, recessus
costodiaphragmaticus’un dibine
kadar giremez (komplamenter
aralık).
Facies mediastinalis ile basis
pulmonis arasında kalan kısmı ise
künttür.
Margo posterior kalın ve künt
olup, göğüs omurlarının yan
taraflarında bulunan oluk
(paravertebral oluk) içerisine oturur.
Margo posterior
Margo inferior
Sağ akciğer,
lobus superior,
lobus medius ve
lobus inferior olmak üzere üç lobdan oluşur.
Bu lobları birbirinden fissura obliqua ve fissura
horizontalis adı verilen yarıklar ayırır.
Sol akciğer ise
lobus superior ve
lobus inferior‘dan oluşur.
Sol akciğeri iki loba ayıran yarığa fissura obliqua
denir.
Lobus superior
Lobus medius
Lobus inferior
Fissura obliqua, her iki akciğerde
hilum pulmonis’in arka kenarında ve T4
hizasında başlar.
Önce yukarı ve arkaya doğru
giderek akciğerin margo posterior’unu
dolandıktan sonra facies costalis’e
gelir.
Bu yüzde yukarıdan aşağıya ve
arkadan öne doğru ilerliyerek ön alt
ucun yaklaşık 7.5 cm lateral’inde
margo inferior’a ulaşır.
Daha sonra mediastinal yüze
geçerek arkaya ve yukarı doğru
uzanarak hilum pulmonis’in ön
kenarının alt kısmında sonlanır.
Fissura
obliqua
Fissura horizontalis sadece sağ
akciğerde bulunur ve lobus
superior’u lobus medius’dan ayırır.
Sağ 4. kaburganın linea
axillaris mediana’yı kestiği yerden
başlar ve aynı kaburgayı takip
ederek margo anterior’u bu
kaburganın sternuma tutunduğu
hizada keser.
Mediastinal yüzün ön
bölümünde arkaya ve yukarı doğru
uzanarak hilum pulmonis’in ön
kenarında sonlanır.
Fissura
horizontalis
Radix pulmonis, akciğer sapı olarak da
bilinir ve hilum pulmonis’e bağlanır.
İçerisinde akciğere giren ve çıkan yapılardan
bronşlar,
a. ve v. pulmonalis’er,
lenf damarları,
a. bronchialis ve sinirler bulunur.
Pleura, radix pulmonis’i bir kılıf şeklinde
sarar ve bu kılıf mediastinal pleura’yı visseral
pleura’ya bağlar.
Her iki radix pulmonis’den alt kenara kadar
uzanan iki yapraklı pleural yapıya lig.
pulmonale adı verilir.
lig. pulmonale
Radix pulmonis ve tutunduğu hilum pulmonis, mediastinal yüzün hemen
hemen ortasında bulunur. Ancak arka kenara biraz daha yakın ve impressio
cardiaca’nın arkasında yer alır.
Radix pulmonis’de bulunan yapıların
ön-arka yönde dizilimi her iki akciğerde de aynı,
fakat yukarıdan aşağıya doğru dizilimi farklıdır.
Her iki akciğerde önden arkaya
v. pulmonalis’ler
a. pulmonalis’er
bronşlar şeklinde sıralanır (VAB).
Sağ radix pulmonis’de lobus superior’a ait
bronş yukarıda,
a. pulmonalis bunun biraz aşağısında,
lobus medius ve inferior’a ait bronşlar ve en altta
v. pulmonalis bulunur.
Sol radix pulmonis’de
a. pulmonalis yukarıda,
bronşlar ortada ve
v.pulmonalis de aşağıda bulunur.
b
v
a
Akciğerlere giren
bronchus lobaris’lerde
bronchus principalis’ler
bronchus lobaris’lere,
bronchus segmentalis’e ayrılır.
Her bir
bronchus segmentalis, yapı ve
fonksiyonel olarak ayrı bir birim oluşturur.
Diğer bölümlerden bağımsız olarak çalışan ve cerrahi
olarak çıkarıldığında, diğer bölümlere zarar vermeyen bu
fonksiyonel birime segmentum bronchopulmonale (bir akçiğer
segmenti) adı verilir.
Her bir akciğer segmenti tepesi akciğer hilusuna,
tabanı ise akciğerin dış yüzüne doğru yönelmiştir.
Her segment, bağ dokusu ile sarılmış ve sadece kendine
ait damarları, bronchus segmentalis’i ve sinirleri vardır.
Bronchopulmonel segment akciğerin anatomik,
fonksiyonel ve cerrahi bir ünitesidir.
Akciğer segmentleri
(segmenta bronchopulmonale)
Sağ akciğer (pulmo dexter)
lobus superior
segmentum apicale [S I)
segmentum posterius [S II)
segmentum anterius [S III)
lobus medius
segmentum laterale [S IV)
segmentum mediale [S V)
lobus inferior
segmentum superius [S VI)
segmentum basale mediale (cardiacum) [S VII)
segmentum basale anterius [S VIII)
segmentum basale laterale [S IX)
segmentum basale posterius [S X)
Sol akciğer (pulmo sinister)
lobus superior
segmentum apicoposterius [S I+II)
segmentum anterius [S III)
segmentum lingulare superius [S IV)
segmentum lingulare inferius [S V)
lobus inferior
segmentum superius [S VI)
segmentum basale mediale (cardiacum) [S VII)
segmentum basale anterius [S VIII)
segmentum basale laterale [S IX)
segmentum basale posterius [S X)
Akciğerlerde, gaz alış verişinin yapıldığı birime acinus adı verilir.
Bir acinus
1-bronchiolus respiratorius,
2-ductus alveolaris,
3-saccus alveolaris ve
4-alveolus pulmonis’den
oluşur.
1
1
bronchiolus
respiratorius
vv. pulmonalis
aa. pulmonalis
4
Bronşioller
ve
alveoller
3 saccus alveolaris
Akciğerlerin projeksiyonu:
Apex pulmonis’in projeksiyonunu, claviculanın iç
2/3’ünün uçlarını birbirine bağlayan ve yüksekliği 2.5 cm olan
bir kavis şeklinde gösterebiliriz.
Margo anterior:
Sağ akciğerde art. sternoclavicularis’in arkasında
başlar, aşağıya ve birazda içe doğru uzanarak orta hatta gelir,
buradan itibaren vertikal yönde aşağıya doğru uzanarak corpus
sterni’nin alt kenarına ulaşır.
Sol akciğerde hemen hemen aynı seyri gösterir. Fakat
kalpten dolayı 4. kıkırdak kaburga hizasında sol tarafa kayar ve
sternum’un dış kenarından biraz uzaklaşarak incissura
cardiaca’yı oluşturur.
Aşağıda yine corpus sterni’nin alt kenarına kadar uzanır.
Margo inferior:
Alt kenar solunumun çeşitli fazlarına
göre değişir.
Yarı inspirasyon durumunda,
linea medioclavicularis’i 6. kaburgada,
linea axillaris mediana’yı 8. kaburgada ve
omurganın yan kenarını da 10.
kaburgada çaprazlayarak 10. göğüs
omuruna gelir.
Margo posterior:
7. boyun omurunun spinal çıkıntısı
hizasında başlar,
10. göğüs omuru hizasında sonlanır.
Orta hattan da yaklaşık 2 ile 4 cm uzakta
bulunur.
Margo inferior
Arterleri:
Akciğerin fonksiyonel ve besleyici olmak
üzere iki grup damarı vardır.
Fonksiyonel damarları
a. ve v. pulmonalis’ler,
Besleyici damarları ise
a. ve v. bronchiolis’lerdir.
Venleri :
(v. bronchialis) v. pulmonalis’lerle birlikte
seyreder ve akciğerden çıktıktan sonra
v. azygos’a, v. hemiazygos’a bazen de v.
intercostalis posterior’a açılırlar.
Lenf drenajı:
Akciğerlerin yüzeyel ve derin olmak üzere iki grup lenf
damar ağı bulunur.
Yüzeyel olanlar pleura visceralis ve akciğeri drene
eder ve nodi lymphatici bronchopulmonales’e açılırlar.
Derin lenf damarları bronşların submukoza’sında ve
çevresindeki bağ dokusunda bulunur ve nodi lymphatici
pulmonales’e açılırlar.
Bu nodullerden çıkan lenf damarları nodi lymphatici
bronchopulmonales’e açılır.
Alvoel duvarında lenf damarı bulunmaz.
Sinirleri:
N. vagus’dan gelen parasimpatik lifler ile
ganglion cervicale inferius ve truncus
simpathicus’un thorax parçasının yukarısından
gelen simpatik lifler radix pulmonis’de plexus
pulmonalis’i oluşturur.
Bu plexus’dan çıkan sinir lifleri bronş ve
damarları takip ederek akciğere giderler.
Simpatik etki bronşları genişletir, damarları
daraltır;
Parasimpatik etki ise tersine bronşları daraltır,
damarları genişletir.
BAŞARILAR DİLERİM
Download