Uploaded by nur_durak

Laboratuvar Teknikleri Dersi Uygulama Notu-1

advertisement
LABORATUVAR TEKNİKLERİ DERSİ - UYGULAMA NOTLARI:1
LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1.TEMEL LABORATUVAR KURALLARI
 Laboratuvarda kullanılan maddelerin bir kısmı tehlikeli olduğundan daima büyük dikkat ve özen ister.
Ufak bir ihmal veya dikkatsizlik büyük tehlikelere ve zararlara yol açabilir.
 Laboratuvarlar fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bölümler halinde ayrı ayrı tesis edilmelidir.
 Laboratuvarda toz, nem, buhar, titreşim, elektromanyetik etmenler ve zararlı canlılar gibi olumsuz
etmenler bulunmamalıdır. Çalışma sıcaklığı 20°C sıcaklıkta olmalıdır.
 Analiz yapılan bölümler, çalışan personelin rahatça hareket etmesine olanak sağlamalıdır.
 Boru sistemleri, radyatör, aydınlatma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktaları kolay temizlenecek
biçimde tasarlanmalı, duvar, taban ve tavanlar kolay temizlenir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.
 Aydınlatma,
ısıtma ve havalandırma sistemleri yapılacak analizleri doğrudan veya dolaylı olarak
etkilememelidir.
 Laboratuvarda
mutlaka yangına karşı önlemler alınmalı, bu konuda itfaiyeden uygunluk belgesi
alınmalıdır.
 Laboratuvar binası çevresinde kirliliğe yol açacak çöp, atık yığınları, su birikintisi ve zararlı canlıların
bulunmasına müsaade edilmemelidir.
 Personel iş güvenliğine uygun giysi ve donanım kullanmalıdır.
 Laboratuvarda mutlaka laboratuvar önlüğü ile çalışılmalıdır. Önlük tercihen yanmayan kumaştan ve
bedene uygun olmalıdır.
 Uzun saçlar toplanmalı, ya topuz yapılmalı ya da yanmaz bone kullanılmalıdır.
 Açık ayakkabı kullanılmamalıdır.
 Tuvaletler laboratuvar bölümlerine açılmamalıdır
 Laboratuvarda herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
 Laboratuvar bölümlerinin temizlik, sanitasyon ve dezenfeksiyon işlemleri yazılı talimata göre periyodik
olarak yapılmalı, kayıt tutulmalıdır.
 Laboratuvara giriş çıkış denetlenmeli ve analiz yapılan bölümlere çalışanlar dışında kimse girmemelidir
 Laboratuvarın faaliyet gösterdiği konulara göre ortaya çıkan atıklar doğrudan alıcı ortama verilmemeli,
tekniğine ve mevzuata uygun bir biçimde etkisiz hale getirilmelidir.
 Laboratuvarda asla gürültü ve şaka yapılmamalı, diğer çalışanlara saygı gösterilmelidir.
 Kimyasallar genellikle yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, kanserojen, mutajen veya teratojen etkileri olan
maddelerdir.
 Laboratuvarda mutlaka önlükle çalışılır. Palto, manto, kaşkol vb. giysilerle laboratuvara girilmemelidir.
 Laboratuvarda yetkili bir kişi olmadan teknisyen veya öğrencilerin tek başına çalışmasına izin
verilmemelidir.
 Laboratuvarda her an aktif olan bir telefon bulunmalıdır.
 Her ne suretle olursa olsun çalışma sırasında laboratuvarın kapısı kilitlenmemelidir.
1
 Kullanılan alet, cihaz, cam malzemeler ve masaların üstü çalışma sonrası mutlaka temizlenmelidir.
 Analiz kaplarını yıkamak için içlerindeki maddeyi lavaboya dökmeden önce musluk açılmalıdır.
 Temizlik her malzemenin kendine özgü usullerle yapılmalıdır.
 Her türlü malzeme işi bitince kendi yerlerine düzenli bir şekilde kaldırılmalıdır.
 Katı atıklar mutlaka çöpe atılmalı, işi biten çözeltiler ise lavaboya döküldükten sonra temizlenmelidir
 Su ve gaz muslukları ile elektrikli aletler kullanılmadığı hallerde kapalı tutulmalıdır.
 Laboratuvardan en son çıkan kişi laboratuvar güvenliğini kontrol ederek ayrılmalıdır.
 Cihaz ve düzenekler doğru ve güvenli kurulmalıdır.
 Kendi kaplarından katı kimyasallar temiz bir spatülle, sıvı kimyasallar ise temiz pipetlerle alınmalıdır.
 Kimyasalların şişe kapakları hiçbir zaman açık tarafı yere gelecek şekilde konulmamalıdır.
 Cam malzemeleri cam kapakları vazelinlenerek kullanılmalı, sıkıştığı durumlarda yumuşak bir cisimle
gevşetilerek veya dıştaki cam ısıtılarak açılmalıdır.
 Şişelerden sıvı dökülürken şişenin etiket tarafı yukarıya gelecek şekilde tutulmalıdır.
 Çözelti konulan kaplar mutlaka etiketlenmelidir.
 Laboratuvar çalışmalarında elde edilen rakamlar mutlaka laboratuvar defterine yazılmalıdır. Defterin sağ
tarafına tartım sonuçları sol tarafına da hesaplar yazılmalıdır. Çalışma ile ilgili gözlemler de deftere
kaydedilmelidir.
 Her laboratuvarda mutlaka yangın tüpü bulundurulmalıdır.
 Alev ile yanıcı patlayıcı malzemeler bir arada bulundurulmazlar
 Laboratuvarda bilinmeyen hiçbir deney düzeneğine, çözeltisine, ya da çalışır durumdaki hiçbir cihaza
dokunulmaz ayarları değiştirilmemelidir.
2. SAĞLIK YÖNÜNDEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 Zehirli veya yakıcı sıvılar ile buharlaşan organik maddeler (eter, kloroform, benzen vb.) pipetten ağız
yoluyla çekilmez. Bu amaçla puar veya vakum kullanılır. Özel pipetlerden de faydalanılabilir.
 Kimyasallar ne olduğunu anlamak amacıyla asla karıştırılmamalıdır.
 Aşındırıcı kimyasalların çevreye sıçramasına engel olunmalı
bulaştığı
ortamlar
ivedilikle
temizlenmelidir.
 Açık kaplarda ısıtılan sıvı, katı veya çözeltilerin üzerine asla eğilmemelidir.
 Deney tüplerinde bir sıvı ısıtılırken önce üst kısmı, daha sonra alt kısmı ısıtılmalıdır.
 Ağzı kapalı kaptaki bir malzeme asla ısıtılmaz. Kaynatılmak istenen bir sıvı varsa kap içerisine cam
kürecikler atılmalıdır.
 Uçucu sıvılar lavaboya dökülmemelidir.
 Çözeltiler şişelere doldurulurken şişe hacminin ¼’ü boş bırakılmalıdır.
LABORATUVARLARA KESİNLİKLE
ÖNLÜKSÜZ GELMEYİNİZ!
Öğr. Gör. Atike Nur DURAK
2
Download