1) Protokolün “II

advertisement
2006 YILI BAĞ-KUR PROTOKOL TASLAĞINA İLİŞKİN ADANA
ECZACI ODASININ GÖRÜŞLERİ
1)
Protokolün “II. Tanımlar” bölümünde yer alan “Farmasötik Eşdeğer İlaç” (Aynı veya
karşılaştırılabilir standartlara uyan, aynı etken madde veya maddeleri aynı formda ve aynı
miktarda içeren diğer bir deyişle farmasötik açıdan eşdeğer olan ilaç) kavramı ile talimatın
“III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 30.Maddesinin 2. Paragrafında yer alan
“Terapötik Eşdeğerlik” (Aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren
ürünlerin benzer dozaj formları) kavramı birbiri ile çelişmektedir. (Bugün tüm Sosyal
Güvenlik Kurmlarının Provizyon Sistemleri Terapötik Eşdeğer kavramına göre muadil
onayı vermektedir)
Ayrıca Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 25. Maddesinde de bir ilacın
eczanede bulunmaması durumda yerine ancak “Farmasötik Eşdeğer İlaç” verilebileceğinden
bahsedilirken(reçeteye yazılı olandan daha pahalı olmamak üzere); aynı Protokolün “V.
Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar” bölümünün “d” maddesinde “d)Farmasötik
eşdeğer yerine farmakolojik eşdeğer ilaç verilmesi, (Aynı sözleşme döneminde en az 3 kez
fiili tekrarı durumunda) FESİH SÜRESİ 1 YILDIR.” denilmektedir. Bu durumda
yukarda bahse konu olan “Eşdeğer İlaç” kavramındaki çelişkiyi kuvvetlendirmektedir.
2) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 3. Maddesinin 4.paragrafında
“Reçeteyi yazan hekimin el yazısı ile serumların adet bilgisinin yanında “setli”ibaresine yer
verilmediği takdirde, eczaneler tarafından setli ürün barkodu girilse dahi yazılan tüm
serumların bedeli setsiz fiyatları üzerinden ödenecektir.” denilmektedir. Bu paragrafta yer
alan “Setli-Setsiz” ifadesinin kaldırılması ve/veya Provizyon sisteminin anılan
paragrafın uygulanabileceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
3) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 15.“Reçeteye Yazılabilecek İlaçlar”
maddesinde;“ reçetelere en fazla dört kalem ve yedi günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde
ilaç yazılacaktır. İlacın yedi günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette
günlük kullanım dozu da belirtilecektir. İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, yedi
günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir. Antibiyotiklerin on gün
süreyle kullanımı gerekiyorsa, reçetede kutu adedinin yanına yazıyla, konulan teşhis ve “On
günlük” ifadesi yazılacaktır.” denilmektedir. Bu maddenin antibiyotiklerin 10 günlük
yazılması durumunda teşhisin tekrar ilacın yanına yazılması ifadesi kaldırılmalıdır.
4) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 15. Maddesine “Mide ilaçları ve
Mantar tedavisinde kullanılacak ilaçlar 1 aylık dozda verilebilir” ifadesinin eklenmesi
gereklidir.
5) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 15. Maddesinde yer alan “Hekim
tarafından, reçeteye dört kalemden fazla ilaç yazılması halinde Kurum reçetenin sadece ilk
dört sırasında yer alan ilaç bedellerini öder” ifadesinin Emekli Sandığı uygulamasında
olduğu gibi “hasta istediği dört ilacı alabilir” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.
6) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 17. Maddesinde; “Eczane ayakta ya da
yatarak tedavi gören hastalara ait reçetelerin arka yüzüne ilacı alan kişinin adı, soyadı, varsa
telefon numarası, telefon numarası yoksa adresini, yakınlık durumu, T.C.kimlik numarası ve
bilgilerini ve imzasını alır. Reçetedeki ilaçları alan hastanın kendisi ise sadece imzası ve
varsa telefon numarası alınır” denilmektedir. Bu maddenin “İlacı alan kişi hak sahibi ise
sadece imzası ve telefonu, değil ise ; isim , yakınlık, imza, varsa telefon numarası yoksa
adresi alınır” şeklinde düzenlenmesi; “TC kimlik numarası ve bilgilerin istenmesi”
ifadesinin kaldırılması gerekmektedir. Bölge Eczacı Odalarının “Yatılı Hasta Reçeteleri
Dağıtım Bürolarının” bulunduğu hastanelerde yatan hasta reçetelerine basılan oda büro
kaşesinin yeterli olduğuna ait ifadenin yukarıdaki maddeye eklenmesi gerekmektedir.
7) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 19. Maddesinde; “Reçetede yer alan
ilaçların bir ya da birden fazlasının dozunun hatalı girildiğinin reçete tarihi ve/veya ilaç
veriliş tarihinin hatalı olduğunun reçete aslı üzerinde yapılan kontrol sonucunda fark edilmesi
halinde reçete bedelleri ödenmeden reçeteler eczaneye iade edilir” denilmektedir. Bu iade
işlemlerinin - düzeltme işlemlerinin Eczaneler tarafından provizyon sistemi üzerinden
yapılmasına ve eksiklikleri tamamlanan reçetelerin kuruma geri verilmesine olanak
sağlayacak ifadenin eklenmesi gerekmektedir.
8) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 23. Maddesinde; “Reçetede, ilacın
ticari adı belirtilmeyip sadece kimyasal adı belirtilmiş ise, eczane ilacın piyasada üretilen
bedeli en düşük olanını verir. Doktor tarafından reçetede yazılı ilaçların ambalaj şekilleri
(ünitesi veya miligramı) belirtilmemiş ise, eczacı hastanın yaşını göz önüne alarak, tedaviyi
sağlayabilecek kendi kategorisinde en küçük ünite veya miligramını verir. Aksi halde,
Kurum ödemeyi tedaviyi sağlayabilecek en küçük ambalaj bedeli üzerinden yapar”
denilmektedir. Bu maddenin “............eczane ilacın piyasada üretilen bedeli en düşük
olanının %30 fazlası kadar olan ilaçları verir…..” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.
9) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 26. Maddesinin 3.paragrafında
“İnsülin iğne ucu bedelleri ise reçeteye insülin kartuş ile birlikte yazılması halinde ödenir”
denilmektedir. Provizyon sisteminde bu ifade ile çelişki yaratacak uyumsuzluk
mevcuttur. Çünkü provizyon sistemi insülin kartuş ile insülin iğne ucunu ayrı ayrı
ödeyebilmektedir. Eğer provizyon sistemi esas alınacaksa yukarıdaki ifadenin
değiştirilmesi ve/veya kaldırılması gerekmektedir.
10) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 29. Maddesinde; “Ayrıca periton
diyalizinde kullanılması zorunlu olan tıbbi malzemeler, (provizyon sistemineyüklenmeksizin)
ilaç ile birlikte aynı reçetede değerlendirilmek üzere fatura edilebilecektir” denilmektedir. Bu
ifadenin uygulanabilirliği mevcut değildir. Çünkü verilen Periton Diyaliz İlaçlarıprovizyon
sisteminden onaylanarak hastaya verilirken, aynı reçete de tıbbi malzemenin yer alması
hastanın malzemeyi alamamasına sebep olacaktır.(Eczane tıbbi malzemeyi verse dahi aynı
reçete üzerinde fatura edemez.) Bu nedenle Periton Diyaliz ilaçları ile tıbbi malzemeler
ayrı ayrı reçetelenmelidir.
11) Protokolün “III. Uygulanacak Esaslar” bölümünün 32.Maddesinde; “Ayakta yapılan
tedavilerde, Bütçe Uygulama Talimatının ilgili maddesinde belirtilen ilaçların 90 günlük
dozlarının reçeteye yazılması ve kullanımı resmi sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu rapor
tedavi süresi boyunca geçerlidir. Raporda hastanın, hastalığın adı ile ilacın adı ve dozu,
uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adının da
yazılmış olması gereklidir. Preparatın maksimum dozu belirtilerek, maksimum dozu
aşmamak kaydıyla düzenlenen rapor tedavi süresi boyunca geçerli olup, 2 yıl süre ile
sınırlıdır” denilmektedir. Bu madde den BUT’ın hangi ilaç grubundan bahsedildiği
anlaşılmamaktadır. EK-2/C yer alan ilaçlardan bahsediliyorsa, bu ifadenin eklenmesi
gerekmektedir. Bütçe Uygulama Talimatının , Protokol hükümlerinin üstünde
olduğunu düşünüldüğünde, bu madde neyi ifade etmek istediğini anlatamamakta ve
anlam karmaşası yaratmaktadır.
12) Protokolün “IV. Ödeme Zamanı” bölümünün 3. paragrafında; “45 günde (kırkbeş) reçete
kontrollerinin tamamlanamaması halinde aynı sürede fatura bedellerinin tamamı eczaneye
ödenir. Ancak bu şekilde ödenen faturalara ait reçeteler üzerinde yapılan kontroller
sonucunda ortaya çıkacak Kurum alacakları, daha sonra eczaneye yapılacak ödemeden yasal
faizi ile birlikte mahsup edilir. (ÇIKAN CÜMLE:Uygulanacak faiz alacak aslını
geçemez.) Böyle bir alacak yok ise alınması gereken meblağ yasal yollardan eczaneden tahsil
edilir” denilmektedir. Bu maddeye 2005 Protokolünde yer alan, ancak 2006 Protokol
taslağında TEB Merkez Heyetinin de tespiti olan çıkartılan cümlenin tekrar konulması
doğru olacaktır.
13) Protokolün “V. Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar” bölümünde yer alan 3. Madde
“Yukarıda belirtilen fiiller nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde, feshi yapan kurum
tarafından, eczacının T.C.kimlik numarası da dahil olmak üzere kimlik bilgileri, eczanenin
ismi ve adres bilgileri diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgili Valiliğe (Defterdarlık
Muhasebe Müdürlüğü) bildirilir. Valilikçe de il düzeyinde (ilçeler dahil) tüm kamu kurum ve
kuruluşları durumdan haberdar edilir. Diğer sosyal güvenlik kurumları (SSK, Bağ-Kur,
Emekli Sandığı) ile tüm kamu kurum ve kuruluşları kendisine bildirilen fesih uyarınca
eczane ile mevcut sözleşmesini fesheder. Sosyal güvenlik kurumları ve kamu kurum ve
kuruluşlarınca sözleşmesi feshedilen eczane ile fesih süresince sözleşme yapılmaz.
Sözleşmeleri feshedilen eczaneler; eczacının T.C.Kimlik numarası da dahil olamk üzere
kimlik bilgileri, eczanenin ismi ve adresi belirtilmek suretiyle feshi yapan kurum tarafından
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ne bildirilir. Türk Eczacıları Birliği de bu eczaneleri
tüm eczacı odalarına bildirir. Sözleşmesi feshedilen eczacının başka bir yerleşim yerinde
eczane açması halinde sözleşme yapılmaz ve bu amaçla eczacı odası tarafından onay
verilmez. Protokolde iki ayrı fiil için öngörülen süre farklı ise daha uzun olan süre esas alınır.
Fesih süresi dolduğunda, yargı süreci devam etse dahi eczacının talebi üzerine sözleşme
yapılır. Eczacının beraat etmesi veya takipsizlik kararı alınması halinde fesih süresi dolmasa
da kurum eczane ile yeniden sözleşme yapar.” İle 5. Maddesi “Fesihi gerektiren hallerin
“SÖZLEŞMENİN FESHİNİ GEREKTİREN HUSUSLAR” başlıklı bölümdeki değişik fesih
maddelerinde yer alması durumunda o maddelere ait fesih süreleri ayrı ayrı uygulanır”
ifadeleri çelişmekte ve anlam karmaşası yarattığından 5.maddenin çıkarılması
gerekmektedir.
14) Protokolün “V. Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar” bölümünde yer alan
1.Maddenin n fıkrası; “tahrifatlı reçetenin eczane tarafından kuruma fatura edilmesi” reçete
üzerindeki tahrifatın eczane tarafından yapıldığının belgelenmesi şartı mutlaka aranmalıdır.
Tahrifatın eczane dışında eczacının bilgisi olmadan 3. şahıslar tarafından yapılması
durumunda eczacı sorumlu tutulmamalıdır (Bölgemizde bu tip yanlışlıklar sonucu sözleşmesi
fesih edilen eczanelerimiz çok sayıda mevcuttur.)
15) Protokolün “V. Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar” bölümünde yer alan
1.Maddenin t fıkrası; “Kuruma fatura edilen reçetelerdeki ilaçların sağlık karnelerinde
kalan otokopili sayfalarda kayıtlı olmamasına rağmen bedellerinin kuruma fatura edilmesi”
ifade edilmektedir.
Otokopili karnelerin ikinci nüshasının bozuk, ıslanmış, üst nüshasında yazılanları alt
nüshasına geçirmeyen karnelerin de olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
*Ayrıca;
- Tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarının 20 Aralık 2005 tarihinde yürürlüğe giren “Bütçe
Uygulama Talimatı 2005 Değişiklikleri” ile ilaç alım koşulları ortak olmasına rağmen;
hizmet alımı için sundukları “Ek Protokol” de yer alan farklılıkları devam etmeketedir.
(Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar, İlaç Verme Şekilleri, Ödeme Zamanı…..)
Download