Uploaded by User1700

Küçükçekmece koyu Zemin Yapısının aratırması, Marmara Denizi

advertisement
Dip sediment dag1hmm1 belirlemek amac1yla, orangepeel ile 25 dip sediment omegi ve
gravite core ile de 4 karot omegi ahnm1~ttr. Omeklere tane btiytikli.igti analizi yap1lm1~ ve
sonm;:lar Folk ti9gen diyagramma gore degerlendirilerek haritalanm1~ttr (Harita-2). K1y1dan
a9tga dogru tane 9aplan kti9tilmekte ve kum, siltli kum, silt, kumlu silt ve kumlu 9amur
siralanmast gortilmektedir.
1"".'7l LEJA ND
L.;:,J Kum
r:L.J
Siltli
~ Kum
~ Kumlu
L...:..:'.:..j Silt
lfilsilt
P7H1
Kumlu
tttzj <;amur
40°
28'
28°46'
Harita-2. Kii<;i.ik <;ekmece
de~arj
sahas1 dip sediment dagthm haritas1 (Folk,
195~)
Sismik ~ah~malar
<;ah~ma alanmm stratigrafik yap1smm belirlenmesi amac1yla, Uniboom s1g sismik sistemi
kullamlarak 42 adet k.tytya dik ve 15 adet k.ty1ya paralel ytiksek aymmh s1g sismik profilleri
almm1~ttr. Y aptlan akustik test 9ah~malannda en uygun enerji 200 Joule, frekans spektrum
band1 500-10 000 Hz, kay1t uzunlugu 100 ms ve gemi hlZl da 4 knot se9ilmi~tir. Enerji kaynag1
ve hidrofon gemiden 30 m geriden ve ghost tipi gi.irtiltiileri onlemek i9in ytizeyden 9ekilmi~tir.
Dti~tik frekansh gtirtiltiilerin kaldmlmast i9in al9ak ge9i~li filtre, absorbsiyon kay1planm
kompanse etmek i9in de zamanla degi~en kazan9 kurtanmt uygulanmt~ttr. Bu sistem ve
parametrelerle saglanan en ytiksek penetrasyon 80 m'dir. Konum belirleme, konumu sabit sahil
istasyonundan geminin anten pozisyonuna gore mesafe ve a9t okunarak yap1lm1~t1r. Mesafe
duyarhhg1 ±2 m ve a\:t duyarhhg1 da ±1 i9inde kalmaktadtr.
44
<;ah~ma alanmm deniz tabant bat1da daha engebeli, doguda ise kty1ya yakm dar bolgeler
haricinde olduk9a dtizgtindtir.
Sismik zaman kesitlerinin degerlendirilmesinde alman dip 6mekleri g6z6ntinde
ve buna gore 3 temel zon gozlenmi~tir. I. zon kil-silt boyutunun fazla oldugu
ince ve orta kumlu zemin, 2. zon I. zon ile ana kaya arasmdaki az kumlu, ince 9akilh siltli kit
niteliginde ve 3. zon da ana kayay1 temsil etmektedir. Sismik kesitlerde yer yer ince taneli
gtincel malzemelerin neden oldugu stirekli ve dtizgtin retlektorler, yer yer ince 9akilh, kumlu,
kan~1k gtincel malzemelerin neden oldugu stireksiz retlekt6rler gozlenmektedir. 1. ve 2. zonlar
kay1tlarda ytiksek yans1ma vermektedir. Ancak, kay1tlarda yeterli penetrasyonun olmamas1
ytiztinden ana kaya seviyesi sahanm bat1s1 d1~mda her yerde g6zlenememektedir. K.tyidan
itibaren bir a~mma ytizeyi tizerine biriken ve ttim sahada stirekli olarak izlenen en list birimler
gtincel 9okeller olarak almm1~ ve dip sediment (zon I+ zon 2) kalmhk haritas1 9izilmi~tir
(Harita-3). Soz konusu sediment kalmhg1 bolgenin bat1smda en fazla 23 m olup, hi9 bir yerde 1
m.nin altmda dti~memektedir.
bulundurulmu~
Zon 1 - Zon 2
019ek: 1110,000
Harita-3. Marmara Denizi Kil~ilk~ekrnece Koyu dip sediment kahnhk haritas1.
45
Sahada yapilan sismik c;ah~malar sadece 2, 3, 4, 5 ve 6 no.Ju sondaj noktalanm (Harita3) kapsamaktadtr. Sondaj noktalarmm iizerinde bulundugu sismik kesit Sekil-l'de verilmi~tir.
Sondaj verileri kullamlarak yaptlan sismik korelasyona gore, kay1tlarda ay1rt edilebilmesi
beklenilen b~hca birimler az .;:akilh, kabuklu kum (A), kumlu kaba i;akilh kabuk (BI), kaba
c;aktlh kumlu kabuk (B2), kaba c;aktlh kum (B3), killi silt (CI), az kumlu siltli kum (C2) ve
kumlu kabuklu kil (D) olarak saptanm1~ttr. 2 ve 3 no.Ju sondajlarda yiizeyde gon:.ilen az c;ak1lh
kabuklu kum (A) ile killi silt (<;) arasmdaki fasiyes degi~imini kesitlerde ay1rt etmek olduki;a
giic;tiir. 3 no.Ju sondajda yiizeydeki killi silt tabakas1 (C) 4 ve 5 no.Ju sondajlarda kalmbg1 5.7
m.den 2.3 ·m'ye azalarak devam etmekte, 197 no.Ju istasyon civannda alttaki tabakalar (BI ve
B2) iizerinde onlap yapmakta ve fasiyes degi~tirerek kumlu kabuklu kil (D) doni.i~mektedir.
Sekil-1. Sismik kcsit ve sondaj nokta yerleri.
Sondaj verileri ile sismik verilerde gozlenen krono-stratigrafik smtrlann genellikle uyum
ic;inde olduklan soylenebilir. Sondajlarm yerald1g1 sismik kesit i.izerinde herhangi aktif bir
faylanma gozlenmemi~tir. Ancak iri c;ak1lh ve zaman zaman kabuklu kum tabakalan (B2 ve B3)
di.izensiz bir yap1 gostermektedir. Bu tabakalann Ost smm olan ve BI ile B2.yi aytran tabaka
smm eski topografya olarak yorumlanabilir ve bir kayma duzlemi olabilir.
46
Magnetik ~ah~malar
<;ah~mada ±0.1 nT duyarhkh Scintrex proton magnetometresi kullamlm1~t1r. Olc;ii
noktalan k1y1dan koordinat belirleme ile saptanm1~tir. Olc;tilerden yermagnetik alanmm ic; ve d1~
kaynakh degi~imlerini kaldirmak ic;in Kandilli gozlemevinde yine aym tip magnetometre ile
dakika b~lannda olc;ti almm1~ ve farklar ahnarak bolgenin toplam magnetik anomali haritas1
haz1rlanm1~tir (Harita-4).
·?f'7•·211'1·l""'9·1W1'7·tK'• U~·l1Wl-t"':J1-U>~·tr.1::'-t"'-" 1791.1:J:ll(.. t2r'J-1291·11:JI! 11111•-tet ... tif.1 •lilt1" ·&""' .7.... ·7C' . . . . -~-to~ •'4fi] .,... .'.Ji'\t
:...-ti
-
:.- 177
,.....,.
Harita-4. Kil<;ilki;ckmcce toplam magnetik alan anomali haritas1.
47
~ -~J
-t•I
.
Soz konusu magnetik anomali haritasma, ylizeye yakm cisimlerin etkilerini daha ac;1k
gorebilmek ic;in 2. tiirev ve 0.025 kesme frekansh alc;ak gec;i~li bir filtre uygulanma~tir. Eide
edilen haritalar s1ras1yla Harita-5 ve Harita-6'da verilmi~tir.
=
SCAL.£ 1 cm.
120 m
ES
±3
I
Harita-5. Kilc;i.ikc;ekmece ikinci tiirev toplam magnetik alan anomali haritasi.
48
=' ~-~:~ .
: ~~~~
~ ~ .<~/'
~·~~ \®J )
.......,,
~
~
_,,
'-----~
om
_____
~
D ,.,~
(
-~, C"'/.'~.~~~L-s
(
'e0__)))~0} ~
~--/ G ~:9~-~-.:(c::=>~)) /
~w.:
~
< '5' ·.\ C> /
\
__./'----
.,......, (
~"' 0
~
}
\~~-'~;~;·
"'
&__
))
.// ( <'"--" ·-;
Q \_
'~-
, ,_--
,,-----_ /-:,
)
Q'~~'•-,__
'\) c
)0
SCN.E 1
cm •• ~
) '(
\_,. "
·•e
1~'0"'
Harita-6. Kii9iik9elunece toplam alan rezidiiel anomali haritas1.
Harita-4'te gortilen anomali haritasma bakild1gmdan battdan doguya dogru yilksek ve
degerli anomalilerin birbirine paralel olarak s1raland1g1 a91k9a gorulmektedir. Aynca
bilyilk anomali kapanlannm i9inde daha kii9ilk dalga boylu kapantilann oldugu da
gortilmektedir. Soz konusu anomalileri bat1dan Menek~e iskelesinin onlerine kadar yogunl~t1g1
ve buradan doguya dogru yogunlugun azald1g1 gortilmektedir. Sig kiitle etkisini veren ikinci
tilrev (Harita-5) ve al9ak ge9i~li filtreden elde edilen anomali haritas1 (Harita-6)'nda anomaliler
pozitif ve negatif olarak daha belirgin bir ~ekilde siralanma gostermektedirler. Anomalilerin
konumlan Harita-3'te verilen dip sediment kalmhg1 haritas1 ile de iyi bir uyum saglamaktadir.
Genellikle kalm sediment ortilniln bulundugu yerlerde pozitif anomaliler gorulmektedir.
dil~ilk
Magnetik anomalilerin diziliminden denizalt1 topografyasmm genel olarak ondillasyonlu
bir yap1 gosterdigi anl~llmaktadir ki bu durum sismik kesitlerden de gorulmektedir.
49
Download