Uploaded by karl0608

Orta Düzey Programlama Final MAKÜ ZTYO

advertisement
ORTA DÜZEY PROGRAMLAMA FİNAL SINAVI
1)
a) Aşağıdaki programın ekran çıktısını bulunuz.
public static void main(String[] args) {
String metin="Muhasebe ve Finansal Yönetim";
StringBuffer stb=new StringBuffer(metin);
stb.setCharAt(8,',');
System.out.println(stb.toString());
stb.delete(9,11);
System.out.println(stb.toString());
int index=stb.indexOf("Fin");
System.out.println(index);
int index2=stb.indexOf("ve");
System.out.println(index2);
}
b) Verilen ifade: "Orta-Düzey-Programlama". Aşağıdaki ekran çıktısını üretecek program?
Orta Düzey Programlama
Orta duzey programlama
Orta programlama
2)
Yandaki programa txt_vizeI, txt_vizeII ve txt_final
textboxlarına ilgili notlar girilecek ve ardından cb_vizeI,
cb_vizeII ve cb_final checkboxlarına interaktif olarak
check edilerek veya kaldırılarak aşağıdaki lbl_ortalama
label’ında ortalama hesaplanacaktır.
Bu program için
gerekli kod bölümü aşağıda sunulmuştur:
Not: VizeI ve VizeII nin %25 ve Ortalama %50 olarak
alınacak.
public class Calculation extends javax.swing.JFrame {
double ortalama=0;
/**
* Creates new form Calculation
*/
public Calculation() {
initComponents();
}
private void
cb_vizeIActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
// TODO add your handling code here:
}
private void
cb_vizeIIActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
// TODO add your handling code here:
}
private void
cb_finalActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
// TODO add your handling code here:
}
private void
btn_harfActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
{
// TODO add your handling code here:
}
3)
CREATE TABLE `OrtaDuzey` (
`id`
INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT,
`ad` varchar ( 25 ),
`soyad`
varchar ( 25 ),
`bolum`
varchar ( 25 ),
`vize` int,
`final` int,
`proje` int,
`ortalama`
int,
`harfnotu`
varchar ( 10 )
);
Yukardaki verilen tabloda Orta Düzey
programlama dersini alan öğrencilerin
kayıtları tutulmaktadır.
Yandaki ekran çıktısında textbox isimleri
sırasıyla
txt_arama, txt_id, txt_ad, txt_soyad,
txt_bolum, txt_vize, txt_final, txt_proje ve
txt_ortalama
a) Search butonuna tıklandığında txt_arama
textbox’ına girilen öğrenci id kullanarak ilgili
verileri textboxlara getiren kodu yazınız.
private void
btn_AramaActionPerformed(java.awt.event.A
ctionEvent evt)
{
}
b) Ortalama butotuna tıklandığında ortalamayı
hesaplatıp txt_ortalama textbox’una kaydeden
ve ardından ilgili ortalamayı güncelleyen kodu
yazınız.
private void
btn_OrtalamaActionPerformed(java.awt.event.
ActionEvent evt)
{
}
4) Sözel soru: sürpriz
5) Projeyi yapan arkadaşlar projelerini 1 paragraf ile açıklayacaklar.
Download