b*l*msel ara*tırma yöntemler

advertisement
1
Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile
Öğrenme Ortamları
1
İçerik
2
2
 YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM ORTAMLARI
 İşitsel Teknolojiler
Radyo
Teyp-ses kaseti
Telefon
Telekonferans
 Görsel-İşitsel Teknolojiler
Televizyon
Video ve Masaüstü video
Etkileşimli Video Teyp ve Video Disk
Uydu ve Uydu Televizyonu
Video Konferans
 YAYIN YOLU İLE ÖĞRETİM ORTAMLARININ UZAKTAN EĞİTİMDEKİ UYGULAMALARI
Televizyon Eğitim Programları Türleri
Uzaktan Eğitimde Yayın Yolu ile
Öğrenme Ortamları
3
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
İşitsel Teknolojiler
4
Dört tanedir; radyo, teyp, telefon ve telekonferans
4
5
İşitsel Teknolojiler
 Radyo nedir?
Radyo
Teyp
Radyo; sadece kulağa hitap eden, geniş
kitlelere ulaşma imkanı sağlayan tek
yönlü iletişim aracıdır.
 Teyp nedir?
 Teyp; kasetlerdeki seslerin alınması ve
tekrar çalınmasında kullanılan ses
kaydedici araçlara denir.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
6
 Telefon nedir?
İşitsel Teknolojiler
Telefon
Telekonferans
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
Telefon; birbirinden uzakta bulunan iki
kişinin ses yoluyla iletişim kurmak
istediklerinde kullandıkları teknolojiye
denilir.
 Telekonferans nedir?
 Telekonferans; farklı yerlerde bulunan
üçten fazla tek kişinin veya grupların
arasında iletişim ağı kullanarak
gerçekleşen ses veya elektronik olarak eş
zamanlı iletişimi sağlama amacı taşıyan
uzaktan konferans verme sistemidir.
7
İşitsel teknolojilerinin fayda ve sınırlılıkları:
Fayda ve
Sınırlılıklar
Radyo
Radyo:
Yararları
 Ucuz ve basittir. Maliyeti düşüktür.
 Geniş insan kitlelerine aynı anda ulaşabiliriz.
 Aynı programı yayın zamanı dinlemeyenler
için birden fazla yayınlayabiliriz. Böylece
tekrar etme olanağı sağlanır. Kaset yardımıyla
kayıt edebiliriz.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
8
Fayda ve
Sınırlılıklar
Sınırlılıklar
Radyo
 Yalnızca kulağı etkilediği için hazırlanması
zordur. Yalnız kullanıldığında tekrar etme
olanağı vermez.
 Öğrenci denetimi sağlayan bir ortam
mevcut değildir.
 Radyo yayın saati ile okul saati paralel
olmayabilir.
 Hedef kitledeki her alıcı grubuna uygun
program hazırlamak zaman alıcı,
masraflıdır. Özel bir çaba gerektirir.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
9
Teyp, Ses Kaseti:
Fayda ve
Sınırlılıklar
Teyp,Ses Kaseti
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
Yararları
 Geriye dönüş olanağı sayesinde
içindekiler silindikten sonra yeniden
doldurulabilir.
 Eş zamansız olduğundan öğrenciler
istedikleri zaman ulaşabilir.
10
Fayda ve
Sınırlılıklar
Sınırlılıkları
Teyp,Ses Kaseti
 Tek yönlü bir iletişim aracı olduğundan
etkileşim sağlanamaz.
 Etkileşim olmadığı için öğrenciyi uzun
süre dinleme halinde tutmak zordur.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
11
Telefon:
Fayda ve
Sınırlılıklar
Yararları
Telefon
 Öğretmen ve öğrenci arasında ileri
düzeyde bireysel etkileşim sağlar. Böylece
birincil kaynaktan öğrenilir.
 Öğrenciye destek sağlamak için kullanılır.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
12
Fayda ve
Sınırlılıklar
Sınırlılıkları
Telefon
 İşitsel olduğu için tek yönlüdür. Teknik
sorunlar yaşanabilir.
 Öğretmenin sınıfı kontrol etmesi,
yönetmesi güçtür.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
13
Fayda ve
Sınırlılıklar
Telekonferans
Telekonferans
Yararları
 Her türlü ses, fotoğraf, bilgi, resim vb.
unsurlarının paylaşılması mümkündür.
 Çok sayıda kaynağı birden fazla insana
aynı zamanda ulaştırabilir.
 Çift yönlü olduğu için etkileşimlidir.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
14
Fayda ve
Sınırlılıklar
Sınırlılıkları
Telekonferans
 Görsel bir takım veriler atılırken ses
iletiminin aksamasına neden olabilir.
 Coğrafi sınırlılıkların ortadan kalkması bir
avantaj olarak görülse de kültürel farklılık,
bölgeler arasındaki saat farkı gibi birçok
etken ortaya çıkmaktadır.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
15
İşitsel Teknolojiler
İşitsel Ortamları İletişim Yönlerine Göre
Sınıflama Ve Bu Yönlerin Fayda Ve
Sınırlılıkları:
 Ortamlarda çift veya tek olarak iki tane
yön kullanılır. İşitsel ortamları bu şekilde
sınıflarsak tek yönlü ortamlar, radyo, teyp,
telefon; çift yönlü ortam tele konferanstır.
Tek yönlü iletişim, kaynağın alıcıya bilgi
aktarımı şeklinde olup, alıcıdan herhangi
bir dönüt alınmadığı iletişim çeşididir
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
16
İşitsel Teknolojiler
İşitsel Ortamları İletişim Yönlerine Göre
Sınıflama Ve Bu Yönlerin Fayda Ve
Sınırlılıkları:
Çift yönlü iletişim, kaynağın alıcı ile
etkileşimde bulunduğu karşılıklı dönütlerin
verildiği iletişim yönü çeşididir. Tanımlara
baktığımızda öğretim ve öğrenme
süreçlerinde etkililiği sağlama amacı
güttüğümüzden çift yönlü iletişimi tercih
etmeliyiz. Böyle öğrencinin aktif katılımı
sağlanır ve ders verimli geçer. Tek yönlü
iletişimin tercih edilme nedeni ise sınıf
yönetiminin kolay olması olabilir.
.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
17
İşitsel Teknolojiler
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
 Televizyon Eğitim Programı
Sınıflamadaki Kıstaslar:
 Sınıflamada ek olarak, eğitim türünü
örgün ve yaygın eğitim olarak ayırmakla
beraber, izleyici kümelerin özelliklerini de
farklı cinsiyet, yaş, meslek ve eğitim
düzeyi diye kıstasları belirledikten sonra
ayrımları göz önünde bulundurmamız
gerekmektedir.
Görsel-İşitsel Teknolojiler
18
19
Görsel-İşitsel
Teknolojiler
Televizyon
Video
 Televizyon nedir?
Televizyon; Görüntünün ve görüntüyle alakalı
seslerin aynı anda elektromanyetik
dalgalar halinde yayılması prensibine
dayanan görsel-işitsel bir ortam ve
teknolojidir.
 Video nedir?
 Video; hareketli nesnelerin televizyon türü
ekranlardan gösterimi mantığında çalışan
teknolojiye denir.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
20
Görsel-İşitsel
Teknolojiler
Etkileşimli Video
Uydu ve Uydu televizyonu
Video Konferans
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
 Etkileşimli video nedir?
Etkileşimli Video; Etkileşimli video,insan ve
bilgisayar arasındaki etkileşimin video
görüntüleri ya da video yayını ile yapılması
işidir.
 Uydu ve Uydu Televizyonu nedir?
 Uydu; hareketli nesnelerin televizyon türü
ekranlardan gösterimi mantığında çalışan
teknolojiye denir.
 Video konferans nedir?
 Video konferans; Çift yönlü ses iletimine ek
olarak, tek yönlü hareketli görüntü iletimi
gerçekleştirebilen aygıttır.
21
Fayda ve
Sınırlılıklar
Televizyon
Görsel-İşitsel Teknolojilerin Fayda ve
Sınırlılıkları
Televizyon:
Yararları
 Televizyon büyük kitlelerin öğretiminde
verimli, etkili ve ekonomik bir eğitim
ortamına sahiptir.
 Hem göze hem kulağa hitap ettiği için
radyo dan daha etkilidir.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
22
Fayda ve
Sınırlılıklar
Sınırlılıkları
Televizyon
 Tek yönlü ve dönüt almak olanaksız
olduğundan sınırlıdır.
 Ders üretimi için uzman ekibin gerekmesi.
 Bilgilerin güncellenmesi ve her yer de
izlemesi zor.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
23
Video:
Fayda ve
Sınırlılıklar
Yararları
Video
 Derste gösterilmesi güç cisim, olay ve
ortamları sınıfa getirir ve bunların gerçeğe
yakın bir şekilde sunulmasın etkililiğini
arttırır.
 Hem bir bilgi depolandığı bir yer hem de
kalıcı bir gösteri aracıdır.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
24
Fayda ve
Sınırlılıklar
Sınırlılıkları
Video
 Tek yönlü iletişim aracıdır. Video üretimi
ekip çalışması gerektiren zor bir süreçtir.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
25
Etkileşimli video:
Fayda ve
Sınırlılıklar
Yaraları
Etkileşimli Video
 Video,görüntü ve ses nettir.
 Görüntünün ve sesin sıralanarak
sunulabilmesidir.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
26
Fayda ve
Sınırlılıklar
Sınırlılıkları
Etkileşimli Video
 Maliyeti yüksek olduğundan dolayı da
sınırlıdır.
 Video diskin yeniden kullanmak üzere
silinememesi.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
27
Fayda ve
Sınırlılıklar
Uydu ve Uydu Televizyonu
Uydu ve Uydu Televizyonu
Yaraları
 Ekonomiktir.
 Televizyon yayınlarının değişik bir yolla
yayınlanma olanaklarını sunarlar.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
28
Fayda ve
Sınırlılıklar
Sınırlılıkları
Uydu ve Uydu Televizyonu
 Bilgi yenilendiğinde güncelleme istediği
için zor ve maliyetlidir.
 Dikkatli bir şekilde oluşturulmasını,
incelenmesini gerektirir.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
29
Fayda ve
Sınırlılıklar
Video Konferans
Yaraları
Video Konferans
 Çift yönlü olduğu için etkileşim vardır.
 Fiziki şartları zorlamadığından bu yöntem
sayesinde büyük bir sınıf oluşturulmuş
olunur.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
30
Fayda ve
Sınırlılıklar
Video Konferans
Sınırlılıkları
 Çift yönlü iletişim gerçekleştiği için
pahalıdır.
 Teknik sorun çıkma olasılığı yüksektir.
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
Kaynaklar
31
U Ş U N , S . ( 2 0 1 0 ) . U Z A K TA N E Ğ I T I M . A N K A R A . N O B E L
İ Ş M A N , A . ( 2 0 1 1 ) . U Z A K TA N E Ğ I T I M . A N K A R A . P E G E M A K A D E M I
H T T P : / / O K U L . S E LYA M . N E T / D O C S / I N D E X - 3 0 6 1 0 . H T M L ? P A G E = 4
W 3 . G A Z I . E D U . T R / O Z E R B A S / D E R S L E R / M A T E R YA L / U Z A K TA N E G I T I M 2 . P P T
A.Ü Böte-3 Feride Nur Şahin/Büşra Tüfekci
Download