Muhasebe

advertisement
USTALIK MUHASEBE DERSİ USTALIK SORU VE CEVAPLARI
1) İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bilim dalına ne denir?
A) Ekonomi
B) Muhasebe C) Maliye
D) Analiz
2) Belirli bir ticari amaç için, bir veya daha fazla kişinin bir araya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları
kuruluşlara ne denir?
A) İşletme
B) İşyeri
C) Dükkan
D) Sanayi
3)Muhasebe sistemi kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir.
A) Doğru
B) Yanlış
4) Mali işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe defterlerine kayıt yapılması
aşamasına ne denir?
A) Sınıflandırma
B) Özetleme
C) Raporlama D) Kaydetme
5) Raporlama muhasebe sisteminin ilk aşaması ve yorum yapma aşamasıdır. İşletme bu raporlar
sayesinde geleceğine karar vermekte ve yeni kararlar almaktadır.
A) Doğru
B) Yanlış
6)Ticaret hayatında güven ve düzen sağlanması bakımından alım satımla uğraşan tüccarlar kanunların
emrettiği şekilde çeşitli belgeler kullanırlar bunlara ne denir?
A) Bordro
B) Fatura
C) Ticari Belge
D) Nizam
7)Müteşebbislerin işletmedeki en önemli kontrol araçları muhasebedir.
A) Doğru
B) Yanlış
8)Kişi ve kurumların kar etmek amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin bir bedel karşılığında ve devamlı
olarak alıp-satma faaliyetlerine ne denir?
A) Alışveriş
B) Satış
C) Alış
D) Ticaret
9)Muhasebe İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespitini sağlar.
A) Doğru
B)Yanlış
10) Malın gönderilmesi veya hizmetin yapılması için yazılan mektuplara denir. Teklif mektubu özelliğini de
taşır. Siparişler telefonla mektupla veya günümüzde internet üzerinden yapılabilmektedir.
A)Alışveriş Mektubu
B) Sipariş mektubu
C) İrsaliye
D) Ulaşım Belgesi
11) Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan
veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikaya ne denir?
A) Bordro
B) Beyanname
C) Fatura
D) Senet
12) Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanılamaz.
A) Doğru
B) Yanlış
13) Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir.
A) Doğru
B) Yanlış
14) ”Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” sözü çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Vergi kontrol işlemlerinin sıkça yapıldığı günümüzde bütün alışverişlerin belgesinin olması gerekir.
B) Satışı yapan kişinin belge vermesi yasal bir zorunluluk ve vatandaşlık hakkı olduğu gibi belgeyi alan
kişide de durum aynıdır.
C) Alışverişlerin belge ile yapılması oranında devletin topladığı vergi miktarı da artar. Bu şekilde toplumun
ihtiyaçları karşılanır
D)Belgesiz alışverişlerimizde satış fiyatı üzerinden indirim yaptırmak en doğal hakkımızdır.
15)Faturalar malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde düzenlenmek
zorundadır?
A) 3 Gün
B) 5 Gün
C) 7 Gün
D) 10 Gün
16) İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt
tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
A)Kapalı Fatura
B)Açık Fatura C)Peşin İşlem Faturası
D)Ödenen Fatura
17) İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için
faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.
A)Kapalı Fatura
B)Açık Fatura
C)Peşin İşlem Faturası
D)Ödenen Fatura
18) Faturalara itiraz süresi kaç gündür?
A) 3 Gün
B) 5 Gün
C) 7 Gün
D) 10 Gün
19) Faturaları Türk Ticaret Kanununa göre kaç yıl saklamak zorunludur?
A) 1 Yıl
B) 2 Yıl
C) 5 Yıl
D) 10 Yıl
20) Faturaları Gelir Vergisi Kanununa göre kaç yıl saklamak zorunludur?
A) 1 Yıl
B) 2 Yıl
C)5 Yıl
D) 10 Yıl
21) Satılan malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan, maliye onaylı, mal teslimini gösteren
resmi belgeye ………………………………………. denir.
A) İrsaliye
B) Bono
C) Poliçe
D) Kambiyo
22) …………………………..; serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine
ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini
gösterir.
A) Fatura
B) Gider Pusulası
C) Tahsilat Makbuzu
D) Serbest Meslek Makbuzu
23) İrsaliye Malı satan firma tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana,
bir suret taşıyıcıya ve diğer nüsha ise firmada kalır. muhasebedefteri.net
A) Doğru
B) Yanlış
24) Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve hizmeti satın alan alıcı fatura istemek
ve almak zorunda değildir.
A) Doğru
B) Yanlış
25) Fatura; İrsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez.
A) Doğru
B) Yanlış
26) İrsaliyenin düzenlenmesinden itibaren kaç gün içinde faturası kesilmek zorundadır?
A) 3 Gün
B) 5 Gün
C) 7 Gün
D) 10 Gün
27) Malı taşıyan taşıtta en az kaç adet sevk irsaliyesi bulunur?
A) 1 adet
B) 2 adet
C) 3 adet
D) 4 adet
28) Malın tesliminden itibaren faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi imkanından vazgeçerek, bu
yükümlülüğü derhal yerine getirmek isteyen mükellefler, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı
düzenlemeksizin, diledikleri takdirde "…………………………………………………….." düzenleyebileceklerdir.
A) İrsaliye
B) Teslim Faturası
C) Satış irsaliyesi
D) İrsaliyeli Fatura
29) Perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi durumlarda
yazarkasa fişi yerine düzenledikleri belgedir.
A) Fatura
B) Perakende Satış Fişi
C) Satış Fişi
D) Makbuz
30) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde
olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları (01/01/2012 tarihinden itibaren 770 TL
ye kadar olan satışları) ve yaptıkları işlerin bedelleri için yazarkasa fişi veremediği durumlarda perakende
satış fişi düzenleyebilir.
A) Doğru
B) Yanlış
31) Deftere tabi vergi yükümlülerinin, kazançları basit usulde vergilendirilen ya da vergiden muaf olanlara
yaptıkları hizmetler veya aldıkları mallar için düzenleyip verdikleri ticari belge nedir?
A) Satış Fişi
B) Teslim Faturası
C) Gider Makbuzu
D) Satış irsaliyesi
32) Gider pusulasında satıcının alacağı bedelden çeşitli oranlarda gelir vergisi kesilir, kalan satıcıya
ödenir. Bu kesinti işlemine stopaj yapmak da denebilir.
A) Doğru
B) Yanlış
33) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan (deftere tabi olmayan) ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan
üreticilerin sattıkları ürünler nedeniyle elde ettikleri gelirlerin belgelenmesi ve vergilendirilebilmesi
amacıyla malı satın alanlarca düzenlenip müstahsile verilen ticari belgeye ne denir?
A) Müstahsil Makbuzu
B) Gider Makbuzu
C) Gelir Makbuzu
D) Teslim Faturası
34)Çeki düzenleyen kişiye ne denir?
A) Muhatap
B) Hamil
C) Keşideci
D) Çek eden
35)Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığı yük taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin
taşıdıkları eşya için düzenledikleri belgeye ne denir?
A) Taşıma Belgesi
B) Taşıma İrsaliyesi
C) Taşıma Kartı
D) Taşıma Senedi
36) Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine ne denir?
A) Tahvil
B) Bono
C) İrsaliye
D) Senet
37) Hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen
belgeye ne denir?
A) Adisyon
B) Sipariş
C) Fatura
D) Fiş
38) Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli
evraklara ne denir?
A) Bono
B) Tahvil
C) Makbuz
D) Hisse Senedi
39) Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra
ödeneceğini bildiren ticari belgeye ne denir?
A) Çek
B) Tahvil
C) Keşideci
D) Bono
40) Bir bankaya hitaben yazılmış ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş,
ödeme emri niteliğindeki kıymetli evraka ne denir?
A) Tahvil
B) Bono
C) Çek
D) Senet
41) Muhasebede yapılan tüm işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıtların belgeye dayanması gerekir.
Belgeler usulüne uygun düzenlenmeli ve gerçeği yansıtmalıdır. Kişilerin beyanına göre değil, fatura,
senet, makbuz gibi belgelere dayanarak kayıt yapılmalıdır.
A) Doğru
B) Yanlış
42) Serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü
tahsilat için düzenlediği belgeye ne denir?
A) Üretici Makbuzu
B) Adisyon
C) İrsaliyeli Fatura
D) Serbest Meslek Makbuzu
43) İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali tabloya
ne denir?
A) Bilanço
B) Mali Defter
C) Girdi Tablosu
D) Adisyon
44) Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün
maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren
bir tablodur.
A) Doğru
B) Yanlış
45) İşletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrü belli dönemlere ayrılır ve her dönemin faaliyetleri
birbirinden bağımsız olarak sürdürülür. Muhasebede bu dönem genellikle iki yıldır.
A) Doğru
B) Yanlış
46) İşletmeler hiçbir zaman kapatılmak düşüncesiyle kurulamaz. Sözleşmede aksi bir madde yoksa
işletmenin sonsuz bir süre için kurulduğu ve ömrünün belli bir süreye bağlı olmadığı kabul edilir.
İşletmenin faaliyet süresi sahiplerinin yaşam süreleri ile sınırlı değildir.
A) Doğru
B) Yanlış
47) İşçilerin brüt ücretleri üzerinden kesilen SGK primi işçi payı nedir?
A) %18
B) %20
C) %14
D) %19
48) İşçilerin brüt ücretleri üzerinden kesilen SGK işsizlik sigortası işçi payı nedir?
A) %2
B) %3
C) %1
D) %5
49) İşçilerin brüt maaşları üzerinden yapılan kesintiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış
verilmiştir.
A) Gelir Vergisi
B) Damga Vergisi
C) İşsizlik sigortası Payı
D) Çevre Vergisi
50) İşçilerin brüt maaşları üzerinden yapılan kesintiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış
verilmiştir.
A) SSK Primi İşveren Payı
B) Gelir Vergisi
C) Damga vergisi
D) SSK Primi İşçi Payı
51) Bono, borçlu tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen, bir alacağın kendisine veya başkasına
ödenmesi için borçluya yazılan ödeme emridir. Bonoya halk arasında senet de denir.
A) Doğru
B) Yanlış
52) Bonoda iki taraf vardır; ödeme taahhüdünde bulunan esas borçlu (keşideci) ve ödeme yapılacak taraf
yani alacaklı (lehdar)
A) Doğru
B) Yanlış
53) Bonoda cümle "ödeyeceğim" şeklinde değil, "ödeyiniz" şeklinde biter.
A) Doğru
B) Yanlış
54) Aşağıdakilerden hangisi; dolaşım, değişim, ciro yolu ile devredilebilme, elden ele gezme anlamına
gelir.
A) Ciro
B) Kambiyo
C) Protesto
D) Beyaz Ciro
55) Çeklerin keşide tarihinden itibaren “10 gün” içinde bankaya sunulması gerekir. (Ödeme yeri ile keşide
yeri aynı yer ise 10 gün, farklı yerlerse 30 gün) Bu süre geçtikten sonra çek hükmünü yitirir.
A) Doğru
B) Yanlış
56) Çeklerde bonolardan farklı olarak “vade” olmaz. Çekte sadece bir tek tarih vardır. O da “düzenleme”
(keşide) tarihidir.
A) Doğru
B) Yanlış
57) Ülkemizde çekler Maliye Bakanlığı tarafından bastırılıp verilir.
A) Doğru
B) Yanlış
58) Bir ticari senedi elinde bulunduran kişinin arka yüzünü imzalayarak senedi ve senedin temsil ettiği
alacak hakkını bir başka kişiye devretmesine ne denir?
A) Bilanço
B) Kambiyo
C) Ciro
D) Poliçe
59) Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 gün içinde düzenlenir.
A) Doğru
B) Yanlış
60) Fatura; İrsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez.
A) Doğru
B) Yanlış
61) Bono ya da poliçe’nin ödenmesi için noter aracılığı ile borçlu (ya da borçlulara) yazılı uyarı (ihtar)
gönderilmesine ne denir?
A) Bilanço
B) Kambiyo
C) Poliçe
D) Protesto
62) Mandıraya süt veren üreticiye mandıra tarafından hangi belge verilir?
A) Müstahsil (Üretici) Makbuzu
B) Fatura
C) Serbest Gider Makbuzu
D) Parakende satış fişi
63) Poliçe genellikle üç taraflı ilişkiyi düzenleyen bir senettir. Alacaklının borçlusundan olan alacağını,
kendisinin borçlu bulunduğu üçüncü bir şahısa devretme temeline dayanır.
A) Doğru
B) Yanlış
64) Aşağıdakilerden hangisi Poliçeye örnektir?
A) Zorunlu Deprem Sigortası
B) Trafik Kaskosu
C) Trafik Sigortası
D) Hepsi
65) Bono vadeli işlemlerde kullanılan bir senettir. Borçlu ödeme için ayıracak nakit parası olmaması
dolayısıyla nakit ödeme yapmak yerine alacaklısına bono vermekle, ileride vade geldiğinde ödemek üzere
borç altına girmiş olmaktadır.
A) Doğru
B) Yanlış
66) Ticari defterler, tutulacakları yıldan önceki ayda notere onaylatılır. Noter defterin en arka sayfasını
onaylar ve mühürler.
A) Doğru
B) Yanlış
67) Ticari defterlerde silinti kazıntı yapılmaz, sayfa koparılmaz, ilave edilemez.
A) Doğru
B) Yanlış
68) Çekin bankaya sunulduğu tarihte karşılığı yoksa, banka görevlilerince arka yüzüne “karşılıksızlık
şerhi” denilen ve çekin karşılığının bulunmadığını bildiren yazı yazılır.
A) Doğru
B) Yanlış
69) Bir takvim yılına ait kazançlar bir sonraki yılın hangi ayı içerisinde Gelir vergisi beyannamesi olarak
beyan edilir.
A) Ocak
B) Şubat
C) Mart
D) Nisan
70) İşletmeler Gelir Vergisinin ilk taksitini hangi ayda öderler?
A) Şubat
B) Mart
C) Nisan
D) Mayıs
71) İşletmeler Gelir Vergisinin ikinci taksitini hangi ayda öderler?
A) Nisan
B) Mayıs
C) Haziran
D) Temmuz
72) Katma Değer Vergisi Beyannamesi bir sonraki ayın kaçına kadar ödenir?
A) 15’i akşamına kadar
B) 20’si akşamına kadar
C) 24’ü Akşamına kadar
D) 30’u Akşamına kadar
73) Katma Değer Vergisi bir sonraki ayın kaçına kadar ödenir?
A) 10’u akşamına kadar
B) 15’i akşamına kadar
C) 20’si akşamına kadar
D) 26’sı akşamına kadar
74) Karşılıksız çek düzenlemek suçtur. Gerek icra takibi açmak gerekse Savcılığa şikayet için karşılıksızlık
şerhinin yazıldığı tarihten itibaren “6 ay” içinde müracaat edilmelidir
A) Doğru
B) Yanlış
75) Vergi ile ilgili konuların önceden vergi dairesince düzenlenmiş formlara (beyannamelere) yazılarak
belli zamanlarda vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
A) Doğru
B) Yanlış
CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
A
A
D
B
C
A
D
A
B
C
B
A
D
C
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
B
C
D
C
A
D
A
B
A
C
B
D
B
A
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
C
A
A
C
B
A
A
D
D
C
A
D
A
A
B
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
A
C
C
D
A
A
A
B
B
A
A
B
C
B
A
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
D
A
A
D
A
B
A
A
C
B
D
C
D
A
A
Download