aldığı not - Mektebim.Org

advertisement
1. Din, kuralları Allah tarafından konulan, peygamberler
aracılığıyla insanlara bildirilen, akıl sahibi kimseleri kendi
irade ve istekleriyle hayırlı şeylere yönelterek dünya ahirette mutlulu- ğa ulaştıran ilahi kurallardır.” tanımından
hangisi çıkarılamaz?
a-İnsan, dini hür iradesiyle seçer.
b- Dinin muhatabı insandır.
c-Dinin kurallarını peygamberler belirler
d- Aklı olmayanın dini yoktur.
e-Dinin kurallarını Allah (cc) koyar
2. Mezhepler için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Mezhepler Müslümanların dini yaşamdaki sorunlarına cevap
bulmak için çıkmıştır.
b) Mezhepler İslam toplumunu çeşitli gruplara ayırdığı için
zararlıdır
c) Mezhebi olmayanın dini de yoktur
d) Mezhepler peygamberimizin emriyle kurulmuştur
e) Mezhepler gereksizdir
3.Aşağıdakilerden hangisi kılınış sırasına göre akşam namazı
için doğru bir bilgidir?
a)Akşam namazı 8 rekat olup 4’ü sünnet, 4’ü farzdır.
b)Akşam namazı 8 rekat olup 4’ü farz, 4’ü sünnettir.
c)Akşam namazı 5 rekat olup 2’si sünnet, 3’ü farzdır.
d)Akşam namazı 5 rekat olup 3’ü farz, 2’si sünnettir.
e) Akşam namazı 10 rekat olup 3’ü farz, 7’si sünnettir
4.İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi-itikadi mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şiilik
b) Mu’tezile
c) Eş’arilik d)Haricilik
e)Cebriye
5. Maturidi mezhebine göre büyük günah işleyenin durumu
nedir?
a) Dinden çıkmış sayılır.
b) Ne mümindir, ne de kafir.
c) Dinden çıkmaz, ancak günahkar olur.
d) İman tazelemesi gerekir.
e) Amellere niyetlere bakılmadan karar verilmez
6. Hz. Hüseyin’in Kerbela ‘da şehit edilmesinin ardından
ortaya çıkan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eş’arilik b) Şafiilik
c) Şiilik
d) Haricilik e)Hanefi
7.Aşağıdakilerden hangisi, ameli-fıkhi bir mezhep değildir?
a) Malikilik
b) Şafiilik c)Haricilik
d) Hanbelilik e)Hanefi
8. Önceleri Mutezile’ye mensup iken daha sonra ayrılıp
kendi itikadi ekolünü kuran meşhur din bilgini hangisidir?
a) Ebu Hanife
b) İmam Eşari c) İmam Malik
d) Caferi Sadık
e)Muhammed Mehdi
9. İslam inanç sisteminin temelini oluşturan, Allah’ın bir
olması, eşi ve benzerinin bulunmaması şeklinde ifade
edilen Allah’ı birleme ilkesine ne ad verilir?
a)Tecvit
b) Teslis
c)Tevhid
d)Şirk e)İman
10.Aşağıdakilerden hangisi
sebeplerden biri değildir?
a) İnsanın yapısı
mezhepleri
ortaya
çıkaran
b) Ekonomik sebepler
c) Sosyal sebepler
d) Kültürel sebepler
e)Bazı dini metinlerin açıklanma gereği
11. Peygamberimizin yaşadığı dönemde dinle ilgili farklı
yorum
ve
anlayışların
ortaya
çıkmama
sebebi
aşağıdakilerden hangi sebebe bağlıdır?
a) İnsanların cahil oluşu
b) Bilgi düzeyinin yeterli olmaması
c) Peygamberin anlatımının yeterli olması
d) Düşüncenin gelişmemiş olması
e) Hiçbiri
12.Büyük günah işleyenin dinden çıktığı görüşünü savunan
mezhep hangisidir?
a)Haricilik
b) Sünnilik
c)Şiilik
d) Maturidilik
e)Hanbeli
13. Hasan Basri’nin öğrencilerinden Vasıl b.Ata’nın ”Büyük
günah işleyen bir kişi ne mü’mindir ne de kafir. İkisi arasında
bir yerdedir.” görüşünü ortaya atmasıyla onun etrafında
oluşan mezhebe ne isim verilmiştir?
a) Haricilik b)Eş’arilik c)Mutezile d) Şia e) Hanbeli
14. İslam dünyasında “İmam-ı Azam” diye meşhur olan
mezhep imamının gerçek adı nedir?
a) Cafer-i Sadık
b) Malik b. Enes
c) Muhammed b. İdris
d) Numan bin Sabit
e) Muhammed Mehi
15. Mehdi Muntazar ya da Ric’at inancı hangi mezhepte
temel ilkelerden biri olarak kabul edilir?
a) Haricilik b)Şiilik c)Eş’arilik d)Şafiilik e)Hanefilik
16. Dördüncü halife Hz.Ali ile Şam valisi Muaviye arasında
meydana gelen siyasi anlaşmazlık sonucu çıkan savaş
hangisidir?
a) Sıffin b) Cemel
c) Bedir
d)Uhud e) Kerbela
17.er-Risale adlı kitabı yazan mezhep imamı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) İmam Şafii
b) Ahmed b. Hanbel
c)İmam Malik
d) Ebu Hanife
e) İmam Mansur
18.Sözlükte; teslim olmak, itaat etmek, barış ve esenliğe
kavuşmak, güven içinde olmak gibi anlamlara gelen kelime
hangisidir?
a) Din b) Mezhep
c)İman
d)İslam e) Kader
19.Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumları
birleştiren unsurlardan değildir?
a)Mezhep
b)Ahiret c)Peygambere iman d)Tevhid
e)Hiçbiri
20. Şiilerin en önemli fıkhi mezhebi hangisidir?
a) Hanefilik
b) Hanbelilik
d) Caferilik
e) Şafilik
c)Malikilik
21.Aşağıdakilerden hangisi Fıkhi Mezheplerden biridir?
a)Malikilik
b)Maturidilik c) Mutezile
d) Eş’arilik
e) Haricilik
22.Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde peygamber
sevgisinin yansımalarından biri olarak görülemez?
a) Hırka-i şerif ziyaretleri
b) Salâvat getirme
c) Çocuklara peygamberimizin adını verme
d) Türbeleri ziyaret etme
e)Sünneti yaşamaya çalışmak
23.Aşağıdakilerden hangisi İtikadi Mezheplerden değildir?
a)Hanbelilik
b) Haricilik
c) Mutezile
d) Şiilik
e) Eş’arilik
24.Aşağıdakilerden hangisi İslam Düşüncesinde yorum
farklılıklarına yol açan siyasi olaylardan biri değildir?
a) Sıffin Savaşı
b) Bedir savaşı
c) Cemel Savaşı
d) Hakem Olayı e )Kerbela
25. Bir ayeti kerimede “Kitabı indiren O’dur. (Allah’tır) Onun
bir kısım ayetleri muhkem, bir kısım ayetleri ise
müteşâbihtir…” buyrulmakta dır. Buna göre ayette geçen
“muhkem ayet” kavramı ne demektir?
a) Manası açıkça anlaşılabilen ayetler
b) Kısa surelerin ayetleri
c)Mekke’de inen ayetler
d) Ahiret hayatından bahseden ayetler
e)Cennetten bahseden ayetler.
26. Aşağıdakilerden hangisi Fıkhi Mezheplerin tartışma konusu
değildir?
a) İbadetlerin yapılış şekilleri
b) Sevap-günah durumu
c) Miras hukuku
d) Devlet Düzeni
e)Ahlak Kuralları
27. On iki imam inancı aşağıdaki mezhepler den hangisinde
vardır?
a) Cebriye
b) Maturidilik
c) Şiilik
d) Haricilik
e)Mutezile
30.Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin Hz.Ali ve onun soyundan
gelenlerin hakkı olduğunu savunan mezheptir?
Eş’arilik
b)Mu’tezile
c) Maturidilik
d) Şia
e) Haricilik
31.Dini anlamadaki farklılıklar hangi kurumları ortaya çıkarmıştır?
a- Aile, okul, çevre.
b- Cemaat, mezhep, tarikat.
c-Vatan, millet, devlet.
d-Mescit, sinagog, kilise
e-Dünya,berzah,ahiret
32.Ehli Beyt ne anlama gelir?
a) Dört büyük halife
b) İlk Müslüman olanlar
c)Sahabeler
d) Hicret edenler
e) Peygamberimizin ev halkı
33.Maturidilik, Eş’arilik, Mu’utezile Şia; ismi verilenlerin ortak
özelliği nedir?
a-Farklı dönemlerde yaşamış islam bilginleridir.
b-Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir
c-İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir
d- Sağlam Hadis kitaplarının yazarlarıdır.
e-İtikat ilmini belli esaslara bağlayan mezheplerdir.
34.Dini ve hukuki bir konuda akıl yürütmeye
………………………..………… denir.” Boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
28.Aşağıdakilerden hangisi ehli sünnet ekolüne mensup
a- İçtihad
değildir?
b- Muhkem
a-Hanefilik
b-Şafilik
c-Batinilik
c- Müteşabih
d-Eşarilik
e-Maturidilik
d- istişare
Şafi mezhebinin en önemli kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
e- Sünnet
a) Risale b) Fıkhı Ekber c)Muvatta d)Takva
35.Mutezile mezhebinin temel ilkelerinden birine göre İyiliği
e) Makalat
emredip kötülükten alıkoymak her Müslüman için dini bir
29”Din, kuralları Allah tarafından konulan, peygamberler aracılığıylayükümlülüktür, farzdır. Bu ilkeyi aşağıdakilerden hangisi
insanlara bildirilen, akıl sahibi kimseleri kendi hür irade ve istekleriyle
ifade eder?
hayırlı şeylere yönelterek dünya - ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi a) Tevhit
kurallardır.” tanımından hangisi çıkarılamaz?
b) Emr-i bi’l-Maruf Nehy-i Ani’l-Münker
a-İnsan, dini hür iradesiyle seçer.
c) el-Menzile Beyne’l-Menzileteyn
b- Dinin muhatabı insandır.
d) Adalet
c-Dinin kurallarını peygamberler belirler
e) El va’d vel vaid
d- Aklı olmayanın dini yoktur.
36. İçinizden gücü yeten evlensin. Çünkü iffeti ve namusu
e-Dinin kurallarını Allah (cc) koyar.
korumanın en etkili yolu evliliktir.” hadis-i şerifte evlilikle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmemiştir?
a.Evlilik kişinin namusunu korumasına yardımcı olur
b- Aile kutsal bir kurumdur.
c- Kişiyi zinadan uzak tutar.
d- Dinimiz yuva kurmaya önem vermiştir.
e- Evlenen kişiler günahlarından temizlenmiş olurlar.
37. Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı
göstermeyen bizden değildir.” hadisi şerifte aile içi iletişimle
ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır?
a-Büyüklere saygının dinimizdeki yeri
b-Küçüklere yaklaşım şekli
c-Aile içi iletişimin nasıl olması gerektiği
d-Aile içi iletişimin önemi
e-Kültürün aile kurumuna etkisi
38. Aşağıdaki eşleştirmeleri rakamla yapınız?
Muhammed b.İdris el Şafii
1 Caferilik
Malik bin Enes
2 Hanbelilik
Ahmed b.Hanbel
3 Malikilik
İmam Caferi Sadık
4 Şafiilik
Ebu’l Hasen El-Eş’ari
5 Hanefilik
İmam Maturidi
6 Mu’tezile
Vasıl b.Ata
7 Maturidiye
Numan b.Sabit
8 Eş’ariye
39.İslam’da Kur’an-ı Kerim’den sonra ikinci büyük kaynak
hangisidir?
A) Tefsir
B) Fıkıh
C) Meal
D) Sünnet
E) Örf
40.Mezhepler için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Mezhepler Müslümanların dini yaşamdaki sorunlarına
cevap bulmak için çıkmıştır.
B) Mezhepler İslam toplumunu çeşitli gruplara ayırdığı için
zararlıdır
C) Mezhebi olmayanın dini de yoktur
D) Mezhepler peygamberimizin emriyle kurulmuştur
E) Mezhepler peygamberimizin döneminde kurulmuştur.
41.Sözlükte bir şeyi anlamak, iyice bellemek, en ince
ayrıntısına kadar kavramak gibi anlamlara gelen, dinî terim
olarak ise, kişinin lehinde ve aleyhinde olan dini hükümleri
bilmesini ifade eden kavram hangisidir?
A) Tefsir
B) Kelam
C) Fıkıh
D) Hadis
E) Mezhep
42.Kur’an ayetlerinden açık kesin herkes tarafından hemem
hemen aynı şekilde anlaşılanlara …………….. denir.
Kur’an ayetlerinden birden çok anlama gelebilen, manası
herkesçe kolayca anlaşılamayan, açıklanması için başka
delillere ihtiyaç duyulanlara ………………… denir.
Boşluklara sırası ile hangi
kavramlar gelmelidir?
A) Müteşabih
---Muhkem
B) Muhkem
---Müteşabih
C) Mütevatir
---Muhkem
D) Mübhem
---Müteşabih
E) Müteşabih
---Garip
43. “ Rahman arşa istiva etmiştir” , “ … Allah’ın eli onların
elinin üstündedir” Ayetlerindeki “istiva” ve “el” kavramlarını
Müslüman âlimler farklı yorumlamıştır.
Paragrafta sözü edilen durum “İslam Düşüncesinde Yorum
Farklılıklarının Sebepleri”nden hangisine örnektir?
A) İnsanın yapısı B) Kültürel sebepler
C) Sosyal sebepler
E) Dini metinlerin özellikleri
D) Ahiret inancı
44.Aşağıdaki tabloda mezheplere göre büyük günah işleyenin
durumu verilmiştir. Yanlış olan bilgi hangisidir?
A
Haricilik
Kafir olur
B
Mutezile
Ne mü’min ne de kafirdir
C
Eş’arilik
Fasık bir mü’mindir
D
Maturidilik
Kafir olur
E
Şia
Tövbe etmezse kafir olur
45.Aşağıdakilerden hangisi amelî-fıkhî mezheplerden
değildir?
A) Malikîlik B) Caferîlik
C) Hanbelilîk
D) Maturîdilik
E) Hanefilik
46.Aşağıdakilerden hangisi siyasî-itikadî mezheplerden
değildir?
A) Maturidilik B) Eş’arilik
C) Malikilik
D) Mutezile E) Haricilik
47.Akla çok önem veren, İslam dünyasında akılcı anlayışın ilk
sistemli temsilcisi sayılan mezheptir. Mezhebin görüşleri
usulihamse denilen beş temel esasta toplanmıştır.
Bu siyasi-itikadî mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiilik
B) Mu’tezile
C) Eş’arilik
D) Maturidilik
E) Haricilik
48.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) İmam Malik
Muvatta
B) Ebu Hanife
Fıkh-ı Ekber
C) İmam Cafer-i Sadık
el- Ekber
D) İmam Şafii
er- Risale
E) Ahmet bin Hanbel
Müsned
49.Türklerin ve aynı zamanda Hanefi mezhebine bağlı olan
Müslümanları itikatta bağlı oldukları mezhep hangisidir?
A) Maturidilik
B) Eş’arilik
C) Şia
D) Mutezile
E) Haricilik
50.İslam alimlerinin bir konuyu yada sorunu başka bir
sorunla mukayese etmelerine ne denir?
a-) Kıyas
b-) İcma
c-) Muvatta
d-) içtihad
e) Fıkıh
51.Hanifilik mezhebinin kurucusu İmamı Azam Ebu Hanife
Numan b. Sabit’in yazmış olduğu kitap aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Risale
b) Müsned
c)Siyer-iNebi
d)Muvatta
e) Fıkh-ı Ekber
52.İmam Azam Ebu Hanifenin kurduğu mezhebin adı nedir?
a) Şafilik
b) Hanifilik
c) Hanbelilik
d) Malikilik
e) Caferilik
53. Hz Ali’nin 6. Göbek torunu olan ünlü ameli-fıkhi mezhep
imamı kimdir?
a)İmam Cafer
b) İmam Eşari
c) İmam Azam
d) İmam Maturidi e)Muhammed Mehdi
54. Bir insanın bir iş için elinden geleni yaptıktan sonra gerisini
Allah’a havale etmesi, aşağıdakilerden hangisine bir misal olarak
verilebilir?
a) İrade
b) Kader
c) Tevekkül
d) Tedbir e) Tefekkür
55.Aşağıdakilerden hangisi mezheplerle alakalı değildir?
a)Dine canlılık verir
b)Farklı seçenekler sunar
c) Düşünce zenginliğidir
d)Uygulamada kolaylık sağlar
e) Toplumda sınıflaşmayı sağlar
Download