TBMM B:l 1.10.2005 0:1 2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN`in, terör

advertisement
TBMM
B:l
1.10.2005
0:1
2.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, terör örgütü lideriyle ilgili AİHM kararına ilişkin sorusu
ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/6365)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 18.05.2005
/'"""/T
Emin ŞİRİN
İstanbul MİLLETVEKİLİ
AlHM, Abdullah öcalan hakkında, öcalan'ın adil yargılanmadığı ve hakkında verilen
ulusal mahkeme kararının, İnsan Hakları ve Temel özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa
Sözleşmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi- AİHS)'ne aykırı olduğu karanru vermiştir.
AİHM'in, ulusal mahkemelerin üstünde, onların kararlarını bozan ve onların yerine
karar alan bir organı olmadığı bilinmektedir.
Aynca, AİHS'de, "Bireysel Başvuru Hakkı"nın kötüye kullanılmasını önlemek için
bazı önlemler alınmıştır:
Sözleşmenin hiçbir hükmü, Sözleşme ile getirilmiş olan haklarla özgürlüklerin yok
edilmesine yönelik herhangi bir eyleme girişilmesi hakkını verir biçimde
yorumlanamaz. (Madde 17)
Bir başvurunun ele alınıp incelenebilmesi için esastan yoksun ve başvuru hakkının
kötüye kullanılması niteliğinde olmaması gerekir. (Madde 28, 35)
- Sözleşme hükümlerinin ilgili ülkelerdeki yerel şartlar dikkate alınarak uygulanacağı
öngörülmüştür. (Madde 56/3)
Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden genel bir tehlike durumunda sözleşmeci
devletler durumun gerektirdiği ölçüde olmak üzere ve uluslararası hukuktan doğan
yükümlülükleri ile bağdaşmak koşulu ile geçici olarak bu Sözleşme ile üstlendikleri
yükümlülüklerine aykırı önlemler alabilirler. (Madde 15)
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorularıma cevap verilmesini arz ederim:
Sorular:
1- AÎHS'nin bu maddeleri doğrultusunda, AÎHS'ye aykın olan Abdullah Öcalan'ın
yargılanması mı, yoksa Sözleşmenin bu hükümlerini dikkate almayan AİHM kararı
mıdır?
2- Ulusal mevzuatımızda 4793 sayılı yasa ile getirilen düzenlemeye göre Abdullah..
öcalan'ın yeniden yargılanması mümkün müdür? Mümkün değil ise, Hükümetiniz,
AlHM İçtüzüğünün 79 ve 80. maddeleri uyarınca bu karann düzeltilmesi için
girişimde bulunacak mıdır?
3- AÎHS'nin, "Devlet Başvurularını düzenleyen 33. maddesi; "Her Yüksek Sözleşmeci
Taraf, işbu sözleşme ve protokolleri hükümlerine ve kendisinin diğer Yüksek
Sözleşmeci tarafa isnat edebileceğine kanaat getirdiği herhangi b'ir'ihlâlderTdolayr
Mahkemeye başvurabilir" hükmünü taşımaktadır.
Abdullah öcalan yazdığı "özgür İnsan" adlı kitabında, başta Yunanistan olmak üzere
kendisine ve örgütüne bazı ülkelerin yaptığı desteklerden bahsetmiştir.
Bu doğrultuda:
Başta Yunanistan olmak üzere Avrupa Konseyi üye devletlerin PKK ve Abdullah
öcalan'ı himaye eden ve destek veren eylemlerinin AİHS'ye aykın düştüğü ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin kendilerine isnat edebileceği ihlaller olduğu ortadadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklannın savunulması, uluslararası itibannın
korunması için, başta Yunanistan olmak üzere bu ihlalleri yapan Avrupa Konseyi üyesi
devletler aleyhine, AÎHS'nin 33. maddesi uyannca "Devlet Başvurusu"nda bulunmayı ve
AÎHM îçtüzüğü'nün 51. maddesi uyannca işlem yapılarak yaptınm uygulatmayı
düşünüyor musunuz?
-26-
Download