bayındırlık ve iskan bakanlığı

advertisement
ÖRNEK 2
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
(KAMU SEKTÖR ÇALIŞANI MÜELLİFLER)
…./…/20…
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanlığı)
ANKARA
07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Plan Yapımını
Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine bağlı
kalacağımı, özel sektöre veya özel sektör adına iş yapmayacağı, yeterlilik belgemi kamu
alımlarında kullanmayacağımı ve ayrıca, çalıştığım kamu kurumundan / kuruluşundan /
üniversiteden / yerel idareden ve/veya kamu kurumunun / kuruluşunun / üniversitenin / yerel
idarenin planlama biriminden herhangi bir nedenle ayrılmam durumunda, İmar Planı Yapımı
Yeterlilik Belgesi’ni, Bakanlığınıza iletilmek üzere, adına yetki belgesi aldığım İdareye,
ayrılış tarihimden itibaren en geç on beş (15) gün içinde, teslim edeceğimi taahhüt ederim.
Müellif Adı-Soyadı
İmza
T.C. Kimlik No.:
Download