ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ ………../………… SINIFI SEÇMELİ

advertisement
5- Savaş halinde bile savaşa katılmayan kadın, çocuk, yaşlı,
ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ ………../………… SINIFI
SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER
din adamı gibi kişilerin öldürülmesi yasaklanmıştır. Ayrıca
bir insanın başkasını öldürmesi yasaklandığı gibi kişinin
intihar yoluyla kendisini öldürmesi de yasaklanmış ve en
ADI
SOYADI:………………………………………………No:………….PUAN:…………
büyük günahlar içerisinde sayılmıştır. Yukarıdaki bilgiye
bakılarak Aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1- İlâhî adalet terazisi” olarak bilinen, ahirette insanların A)İslam can güvenliğine önem vermiştir
amellerinin tartılacağı teraziye ne denir?
B)İntihar yasaklanmıştır
C)Savaşta herkes öldürülebilir
A)Mahşer B)Berzah C) Mizan D)Sûr
E)Haşr
D)Hayat hakkı kutsaldır.
E)Savaşlarda önümüze geleni öldüremeyiz.
2-Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay hangisidir?
10- Ashab-ı Kiram'ın bulunduğu bir mecliste, Sa'd bin Ebi
Vakkas, sahabenin ileri gelenlerinden bazılarına
neseplerini (soylarını) saymalarını teklif etti. Kendisi de
bu arada kendi soyunu baştan sona sıraladı. Topluluğun
içinde İran asıllı Selman-ı Farisi de vardı. Onun, Kureyş
ileri gelenleri gibi övünebileceği meşhur bir nesebi yoktu.
Soyunu teferruatlı olarak da bilmiyordu. Hz. Sa'd, ona da
nesebini saymasını teklif edince, O, bu teklifi son derece
yadırgamış ve cevaben şöyle demişti: "Ben İslamoğlu
Selman'ım.. Nesebimi sizin gibi bilmiyorum. Bildiğim bir
şey var, o da Allah'ın beni İslam ile şereflendirdiğidir..."
A) Amel defterinin verilmesi
6"Yedi
helâk
edici
şeyden
sakınınız.
Bunlardan
biri
de,
Sa'd'ın lüzumsuz, aynı zamanda cahiliyet devri zihniyetini
B) İnsanların mahşer meydanında toplanması
haklı
durumlar
müstesna,
Allah'ın
haram
kıldığı
bir
cana
andıran bu nesep sayma teklifinden Hz. Ömer de rahatsız
C) Ölüm
kıymaktır"(Buhârî,;Müslim)
Peygamberimiz
bu
hadiste
olmuştu. Selman'ın bu manidar cevabı o kadar hoşuna
D) Sûra ikinci defa üfürülmesi
neyin önemine dikkat çekmiştir.
E) Ölünün kabre konulması
gitti ki, "Ben de İslam oğlu Ömer'im" diyerek Hz.
A)Canın
kutsallığı
B)Mal
güvenliği
C)Soy
sop
üstünlüğü
Selman'ın cevabına nazire yaptı. İslamiyet bu olaydaki
3- Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanları bir erkek ile bir
D)Din
ve
vicdan
özgürlüğü
E)Neslin
sağlıklı
olması
hangi davranışı yasaklamıştır?
dişiden yarattığını, sonra sayıları çoğalınca birbirleriyle
kolayca tanışıp yardımlaşsınlar, ünsiyet ve ülfet etsinler
A)Mal ile övünme
B) Can ile övünme
diye onları kavim ve kabilelere, ırk ve milletlere 7- İslam, yeryüzünün halifesi olan insanın, insanlık
onuruna
yakışır
bir
hayat
sürmesi
istemektedir.
İslam
C)Nesil ile övünme
D)Soy sop ile övünme
ayırdığını açıklar. (el-Hucurat, 13) Bu ayetten yola
zenginliğe
karşı
değildir.
Zenginliğin
belli
bir
kesim
E)Makam
ile övünme
çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
arasında
dolaşan
bir
güç
olmamasını
fertler
arasında
A)İslam dini ırkçılığı yasaklamıştır.
yaygınlaşmasını öngörmektedir.Bu bilgilerden yola
11-Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerdeki kolaylıklardan
B)İnsanları ırklarından ötürü aşağılayabiliriz.
çıkarak
İslamiyet’in
hangi
özgürlüğe
önem
verdiğini
biri değildir?
C)Anne babamızı seçmek bizim elimizdedir.
söyleyebiliriz?
A) Ayakta duramayanların oturarak namaz kılması
D)Derimizin beyaz olması üstün olduğumuzu gösterir.
A)Mal
Mülk
edinme
özgürlüğü
B)Çalışma
Özgürlüğü
B) Yolculuk süresince oruç tutulmaması
E)Bazı insanlar ve milletler bazılarından üstündür.
C)Zekat vermeme özgürlüğü
D)Din ve Vicdan Özgürlüğü C) Yorgunluk halinde namazların kazaya bırakılması
E)Akıl özgürlüğü
D) Yolculukta 4 rekatlık farzların 2 rekat kılınması
4-Aşağıdaki ayetlerden hangisi din ve vicdan özgürlüE) Su bulunmadığı durumlarda teyemmüm yapılması
ğünden bahseder?
8- Kur’an-ı Kerim’de “Düşününüz!”, “Hala düşünmez
A)Rabbin için namaz kıl kurban kes
misiniz?”, “Onlar hiç düşünmezler mi?”, “Bakınız!”,
12-Aşağıdaki namazlardan hangileri
cemaatle kılınması
B)Elbiseni temiz tut.
“Bakmazlar mı?”, “Ey akıl sahipleri ibret alınız!” gibi
zorunlu olan namazlardır?
C)Düşünmez misiniz, akletmez misiniz?
A) Akşam - Yatsı
B) Cuma - Bayram
ikazlar vardır.Bu ikazlar bizlere neyin önemini hatırlatır
D)Sizin dininiz size benim dinim bana.
C)
Cenaze
Cuma
D) Cenaze - Teravih
A) Malın B) Canın C)Aklın D)Dünyanın E)Cennetin
E)Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
E) Teravih – Cuma
9- Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak olan her şeyi
bilip takdir etmesine ne denir?
A) Kader B) Kaza C) Kısmet D) Ecel
E) Rızık
13-Kur’an’da kaç sure vardır?
A) 114 B) 134 C)148 D) 6666 E) 23
günahlarını
yazan
18-
2
?
4
?
4
4
3
4
4
-
15-Aşağıdakilerden hangisi batıl inanış değildir?
A) Fal baktırmak
B) Satanizm
C) Büyü yaptırmak
D) Nazar için dua okumak E)Sihir yaptırmak
Son sünnet -
2
-
?
?
-
Vacip
-
-
-
-
Toplam
-
-
8
-
A) Mikail
B) Münker Nekir
C) Kirâmen kâtibin
16-İslam iki temel kaynağından hareket ederek üç
temel esas üzerine felsefesini oturtmuştur.Bu üç
İkindi
İlk sünnet
Farz
meleklere ne ad verilir?
Öğle
D) Hafaza melekleri E) Mâlik
Sabah
Vitir
ve
Yatsı
sevap
Akşam
14-İnsanların
?
-
-
esasın adlarını tabloda yerine yazınız
Yukarıdaki şemada soru işaretli yerlere en soldan sağa
doğru sırasıyla hangisi gelmelidir?
A) 4–2–5–4–2
B) 2–4–2–2–3
C) 3–2–4–3–2
D) 2–4–3–2–3
E) 4-4-2-2-4
İSLAM
17-Dini sorumluluklar (Zarurat-ı diniyye) dediğimiz 5
temel husus nedir? Bir tanesini örnek vererek kısaca
açıklayınız.
A
D
C
Açıklama:
M
N
19-Müslümanların ramazan ayında oruç tutmalarının asıl
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefislerine hâkim olma arzusu
B) Sağlıklı yaşam isteği
C) Allah’ın emrini yerine getirme arzusu
D) Aç ve yoksulların halini anlama arzusu
E) Cenneti kazanma arzusu
20- İslam'da insan haklarına verilen değeri anlayabilmek
için, dünyanın İslam'dan önceki durumuna kısaca bir göz
atarsak aşağıdakilerden hangisini göremeyiz?
21-İnsanın sınırlı iradesini ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Külli irade b) Toplumsal irade c)ilahi irade
d) Cüzi irade
e)Sonsuz irade
22- İslam dininin inanç esaslarının temeli (birinci esası)
olan ve kelime-i tevhitte ifade edilen inanç ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah’ın birliği (tekliği)
b) Allah’a iman
c) Allah’ın her şeyi yaratması, bilmesi
d) Ahiret inancı
e)Esirgeyen bağışlayan Allah’ın adıyla
23- Allah’ın Subuti sıfatları ne demektir?
A) Hem insanda hem Allah’ta bulunan özellikler
B) Ne insanda ne de Allah’ta bulunan özellikler
C) Sadece insanda bulunan özellikler
D) Sadece Allah’ta bulunan özellikler
E) Sadece insanda bulunan özelliklerdir
24- Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimle ilgili bir
içerik taşımaktadır?
A) “Ey insanlar!.. Akrabalık bağlarını koparmaktan
sakının...” (Nisâ 1. ayet.)
B)“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Buharî,)
C)“..Yakın komşuya, uzak komşuya... iyi davranın...”(nisa36)
D)“Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz
yere de saçıp savurma.” (İsrâ 26)
E)“Biz insana, ana - babasına iyi davranmasını tavsiye
etmişizdir...” (Lokman 14)
25- Abdestin farzlarını yazınız.
A) İnsanlar sınıflara ayrılmıştı.
B) Kölelik en vahşi bir şekilde uygulanıyordu.
C) İnsanlar ırklarına göre farklı muamelelere maruz kalırdı.
D) Temel hak ve hürriyetler sorunsuz bir şekilde
uygulanırdı.
E) Hukukun temel prensipleri ayaklar altındaydı.
Sorular 4’er puandır. A. SÖĞÜT
Download