İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

advertisement
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (2006/7)
Mevcut Durum
MADDE 1 – (1) Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Tayland ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli 54.07
gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan "sentetik filamentten mensucat" için 13/2/2002 tarih ve 24670 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 Sayılı Tebliğ (2002/2 sayılı Tebliğ) ile ülke ve
firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştur.
(2) Ülke içinde düşük oranlı bireysel dampinge karşı vergiye tabi olan üretici ihracatçı firmaların daha yüksek
vergiye tabi firmaların ürünlerini kendi ürünü gibi beyan ederek önlemleri etkisiz kılıp kılmadıkları belli aralıklarla takip
edilmektedir. Bu amaçla yapılan yerinde incelemelerde, Güney Kore’de yerleşik, düşük oranlı bireysel dampinge karşı
vergiye tabi bazı üretici ihracatçı firmaların önlemi etkisiz kıldığı yönünde önemli tespitler yapılmıştır.
Soruşturma konusu madde
MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu madde, 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında önleme konu olan ve 54.07 GTP’si
altında yer alan sentetik filamentten mensucattır.
Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin belirlemeler
MADDE 3 – (1) Uygulanmakta olan önlemin etkisiz kılınıp kılınmadığını takip etmek amacıyla yapılan inceleme
neticesinde, Güney Kore’de yerleşik With Textile Co., Ltd., Chang Woon Textile Co. ve Seong An Co., Ltd. firmalarının
bazı sevkiyatlarında başka firmalara ait ürünleri kendi Üretici Belgeleri altında Türkiye’ye ihraç ettiği tespit edilmiştir.
(2) Yukarıdaki belirlemeler, bireysel vergiye tabi firmaların daha yüksek dampinge karşı vergiye tabi firmaların
ürünlerini kendi adlarına üretici belgesi düzenlemek suretiyle daha düşük vergiye tabi kılarak Türkiye pazarına olması
gerekenden düşük bir fiyat ile girmesini sağladığını ve bu şekilde dampinge karşı verginin yerli sanayi üzerinde beklenen
iyileştirici etkisinin azalmasına veya ortadan kalkmasına neden olduğuna işaret etmektedir.
Karar ve işlemler
MADDE 4 – (1) Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın
açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme
Kurulu’nca, Güney Kore’de yerleşik işbu Tebliğ’de adı geçen firmalar için 26/1/2006 tarih ve 26061 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
değişik 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğin (Yönetmelik) 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar
verilmiştir.
(2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla söz konusu maddenin işbu Tebliğ’de adı geçen
üretici ve ihracatçılarına soru formları gönderilecektir.
(2) Ayrıca, soru formunun ilgili ülkedeki bahse konu üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve
çabuklaştırmak amacıyla, soruşturma konusu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.
Süreler
MADDE 6 – (1) Soru formlarına cevap verme süresi, soru formlarının gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil
37 gündür.
(2) Soruşturmayla ilgili tarafların sundukları diğer her türlü bilgi ve belgenin dikkate alınabilmesi için, Tebliğ’in
yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe ulaştırılması gerekmektedir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde
gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin
anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Teminat uygulaması
MADDE 8 – (1) 27/12/2005 tarih ve 2005/9840 sayılı Karar ile değişik 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince başvuru konusu malların
ithalatından, etkisiz kılındığı öngörülen önlem tutarı kadar teminat alınmasına karar verilebilir. Önlemlerin uygulanmasında
başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi
gerekmektedir:
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 (312) 204 77 02; 204 77 31
Faks: +90 (312) 205 09 17
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download