Genetik Analiz Deneylerinin Tasarımı

advertisement
Genetik Analiz Deneylerinin
Tasarımı
Doç. Dr. Hilâl Özdağ
Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı
[email protected]
2225826/202
Ders Notları İçin: http://bteml.biotek.ankara.edu.tr/wiki/index.php/Ana_Sayfa adresinden
PCR TEMELLİ GENETİK ANALİZ YAKLAŞIMLARI
Soru/Amaç Nedir?
1. Mutasyon Analizi
2. Genotipleme/Filogenetik Analiz
3. Gen kopya sayısının belirlenmesi
4. Transkript sayısının bağıl olarak
nicelenmesi
Mutasyon Analizi
• Genetik hastalığın nedeninin belirlenmesi
(fenotipin genetik izahı)
• Klonlanmış gen/fragmentin doğruluğunun
tespiti
Genotiplendirme/Filogenetik
Analiz
• Babalık tayini
• Kemik iliği naklinin başarısının tespiti
(kimerizm analizi)
• Yeni tür, alt tür, suş tespiti
Gen Kopya Sayısının Belirlenmesi
• Kromozomal anomalilerin tespiti (trizomi
21 gibi).
• Viral enfeksiyonlarda viral titrasyonun
belirlenmesi
Transkript Sayısının Bağıl Olarak
Nicelenmesi
• İlgilenilen bir genin ifade düzeyinin
belirlenebilmesi amacıyla ilgili mRNA
seviyesinin bağıl olarak belirlenmesi.
AMAÇ
Mutasyon Analizi
Genotiplendirme
PCR
Miktar Tayini
Eş zamanlı (Real Time) PCR
Download