18- - Aynı hukuki konumda olanlara aynı, farklı hukuki

advertisement
-18- Aynı hukuki konumda olanlara aynı, farklı hukuki konumda olanlara farklı kuralların uygu­
lanması gerektiği, vergi kanunları yönünden bu uygulamanın; mali gücü aynı olanların aynı oranda,
farklı olanların ise farklı oranda vergi ödemelerini gerektirdiği, bu kapsamda mali gücü aynı olanların
farklı oranlarda vergiye tabi tutulmalarının eşitlik ilkesine aykırı olduğu,
- Sporculara yapılan ücret ödemelerine ilişkin gelir vergisi oranlarının, lig usulüne tabi olan ve
olmayan spor dalları itibarıyla gruplandırıldığı, bu çerçevede öngörülen oran farklılaştırmasının mali
güce göre değil sporcunun ligdeki konumuna göre yapıldığı, ayrıca bu farklılaştırmanın ikinci ve
üçüncü ligler dışındakilerin her biri için ayrı oran belirlenirken ikinci ve üçüncü ligler için tek oran
belirlenmesinin doğru olmadığı,
- Kamu hizmetlerinin gelişmiş ülkelerde ilke olarak ücret aranmaksızın sunulduğu, kamu hizmet­
lerinden yararlanmanın bir temel hak olarak değerlendirilmesi gerektiği, Tasarı ile bir kısım kamu
hizmetlerinden yararlanmak için kamu borcu bulunmaması koşulunun getirildiği,
- Bazı kamu hizmetlerinden yararlanabilmek için amme alacağının ödenmiş olması koşulunun
getirilmesinin kamu hizmetlerinin alımında bürokratik engelleri artıracağı,
- Sermaye şirketi statüsünde olan limited şirketin ortaklarına amme borçlarının ödenmesinde
müteselsil sorumluluk esasının getirilmesinin temel hukuk kaideleri ile bağdaşmadığı, bu bakımdan
Tasan ile limited şirketlerin amme borçlanndan, eski ve yeni ortaklarının ne şekilde sorumlu ola­
cakları hususunun da tam olarak açıklığa kavuşturulamadığı,
- Spor kulüpleri tarafından sporculara ücret olarak yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna
edilerek bu ödemelerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda vergilendirilmesinin adaletli bir
uygulama olmayacağı, böyle bir uygulama ile borç içinde bulunan küçük spor kulüplerinin borçlannın
katlanarak artacağı,
- Taşınmazlara ilişkin işlemlerde, harç matrahının taşınmazın emlak vergisi değerinden az ol­
maması için Tasarı ile öngörülen düzenlemenin bürokratik işlemleri artıracağı ve taşınmazın devri
işlemlerini uzatacağı,
şeklinde görüş ve eleştirileri müteakip, Hükümet tarafından yapılan tamamlayıcı açıklamalarda;
- Tasarının, mevzuatta yer alan bazı düzenlemelerin güncel ekonomik gelişmelere ve son
dönemde yürürlüğe giren bazı yasal düzenlemelere uyumlulaştırılması, mevzuatta yer alan hüküm­
lerin idare ve yargı tarafından farklı yorumlanması nedeniyle meydana gelen ihtilafların sonlandırılması ve kamu alacaklarının tahsil güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususları içerdiği,
- Önerilen düzenlemelerin esas olarak amme alacağı tahsilatının hızlandırılmasına, vergi ka­
nunlarında yer alan hükümlerin 5018 sayılı Kanun ile uyumuna, damga vergisi, veraset ve intikal
vergisi ile motorlu taşıtlar vergilerinde ve harçlar kanununda, güncel mevzuata uyumun yanı sıra
uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ve gelir vergisinde ise ücret ve ücret sayılan bir kısım
ödemelerin vergilendirilmesine yönelik olduğu,
- Limited şirket ortaklarının ve kanuni temsilcilerinin sorumluluklarına ilişkin mevcut hükümlere
ilave yapılarak bu konudaki ihtilafları sonuçlandıracak nitelikte açıklayıcı hükümlere yer verildiği,
- Kamu kurumlarınca yürütülen bazı hizmet ve izin verme işlemleri için "vergi borcu yoktur"
uygulamasının getirildiği; uygulamada yöntem olarak harçlara konu bazı hizmet ve izin verme işlem­
lerinin seçildiği; ancak başta yargı harçları olmak üzere bir kısım harçlarla ilgili işlemlerin madde kap­
samı dışında tutularak hak arama özgürlüğünün kısıtlanmamış olduğu; bu hükmün öncelikle, silah
taşınması ve bulundurulması, yapı kullanma izni alımı, eski eser ve define arama izni alımı, avcılık
belgesi alımı, maden arama izni, özel yat kayıtları gibi işlemlere getirilmesinin düşünüldüğü,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 220)
Download