web 16_2013 Genelge 162013 Çalışma Dairesiı 2 mevki

advertisement
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı: KHK/0/00/39/65/2-A/13
Lefkoşa – 30 Mayıs, 2013
GENELGE NO: 16/2013
ÇALIŞMA DAİRESİ
MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU
Münhal Kadro Adı
Münhal Kadro Adedi
I.Derece Kıdemli Çalışma Müfettişi
4
II. Derece I. Sınıf Teknik Müfettiş
4
EKTEKİ HİZMET ŞEMALARINDA BELİRTİLEN
ARANAN NİTELİKLERİ TAŞIYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDİLECEKTİR.
1. Başvurular
Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyan adaylar başvurularını, Kamu Hizmeti
Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden veya Kamu Hizmeti
Komisyonu Dairesi’nden temin edilebilen dilekçe formları (Form Gen.1) üzerinde yapmalı ve sınav
harcı makbuzu ile birlikte en geç 28 Haziran, 2013 Cuma günü çalışma saati bitimine kadar,
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na ulaştırmalıdırlar.
2. Sınav Tarihi
Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun
http://khk.kamunet.net adresindeki web sayfasından duyurulacaktır.
Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.
3. Sınav Ücreti
Sınav ücreti 26TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi’ne veya şubelerine yatırılarak,
makbuzunun alınması gerekmektedir.
4. Sınav Yöntemi
29 Mayıs, 2013 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca
yapılacak olan Sözlü Yarışma Sınavı ve/veya Yazılı Yarışma Sınavı aşağıdaki kriterler
çerçevesinde 100 puan üzerinden Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacaktır.
1)
2)
3)
4)
Hizmet Süresi (20 Puan)
Yabancı Dil (10 Puan)
Performans Değerlendirme (15 Puan)
Görevi ile ilgili kazanılan nitelikler; (20 Puan)
a) Fazladan yapılan öğrenim;
b) Katılınan veya eğitimci olarak bulunulan eğitim, seminer konferans;
Yukarıdaki kriterlere ek olarak;
- Kamu Görevlileri Sınav Değişiklik Tüzüğü uyarınca yarışma sınavının sözlü yapılması
-
halinde;
Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları (25 Puan)
Genel Değerlendirme (10 Puan)
Kamu Görevlileri Sınav Değişiklik Tüzüğü uyarınca yarışma sınavının yazılı yapılması
halinde;
Halen bulunduğu ve atanacağı kadronun görev, yetki ve sorumlulukları (35 Puan)
Münhal mevkilere yapılacak müracaatlarla birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de kurumlar
aracılığı ile Komisyonumuza iletilmesi gerekmektedir.
a) Sınav Yönteminde belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek belgeler;
b) Personel Dairesi Müdürlüğü’nün kontrölünden geçirilmiş, son üç yıllık performans
değerlendirme formları.
5. Başarı Puanı ve Sonuçların Açıklanması
Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
Sonuçlar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun web sitesinden yayınlanacaktır.
6. Münhal Mevkilerin Doldurulma Yöntemi
Konu kadrolar, 8 Mayıs, 2006 tarihinde yürürlüğe giren ve esas yasanın 58’inci maddesinde
değişiklik yapan 44/2006 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve 1 Ocak, 2007 tarihinde
yürürlüğe giren ve esas yasa’nın 73’üncü maddesinde değişiklik yapan 97/2007 sayılı Kamu
Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası çerçevesinde doldurulacaktır.
7. Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılar KHK Web Sitesi
Kanalıyla Yapılacak
Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için KHK Web Sitesi önceliği dikkate alınarak,
adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı
Download