Slayt 1 - Sunum Vaaz

advertisement
Din Görevlisi:
Organ Nakli


Hastalık ve tedavi konusunda
kamuoyunun dini telakkisini en
çok meşgul eden konulardan
biride organ naklidir.
Organ nakli, tıp ilmi kadar alan
ve verenin insan olması
sebebiyle din, ahlak ve hukukla
da yakından ilgilidir.
Organ Nakli Nedir?

Vücutta görevini
yapamayan bir organın
yerine canlı veya ölü
(beyin ölümü
gerçekleşmiş = ölüm hali)
bir vericiden alınan
sağlam ve aynı görevi
üslenecek bir organın
nakledilmesi işlemidir.
Organ Bağışı Nedir?

Kişinin hayatta iken serbest iradesiyle, tıbben
yaşamı sona erdikten sonra ise ailesinin izniyle
"doku ve organlarının" başka hastaların tedavisi
için kullanılmasına izin vermesidir.
Neden Organ Bağışı?

Pek çok hasta için organ nakli, yeniden normal
bir yaşama dönmenin tek yolu. Daha önemlisi
organ nakli, pek çok hastalıkta, hayatta
kalmanın da en sağlam güvencesi. Kronik
böbrek yetmezliğinde iki çare var: Diyaliz ya da
böbrek nakli. Diyalize giren hastaların hayatta
kalma oranı, beş yıllık bir sürede yüzde 34.8’e
düşüyor. Oysa, böbrek nakli yapılması
durumunda, hayatta kalma oranı, aynı süre için
yüzde 90 oluyor.
Organ Nakli Nedir?


Organ naklinin tarihi XVI. Yüzyıla kadar gider.
XIX. Yüzyılda insandan insana doku ve organ
nakline başlanmıştır. Önceleri bu deri, damar, kas
nakli şeklinde iken, zamanla kalp, karaciğer,
böbrek, kemik iliği, kornea gibi hayati organların
nakli aşamasına gelinmiştir.
Artık organ nakli, diğer ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de binlerce ölümcül hasta için bir ışık
ve yaşama ümidinin kaynağı olmuştur. Bütün bu
önemli tedavi yöntemine sahip organ nakli
konusunda bazı dini ve hukuki sorunların
mevcudiyeti inkâr edilemez.
Organ Nakli Nedir?
 İslam
insan hayatına büyük önem vermiştir.
Hayatı korumayı dinin beş temel makasıdından
biri saymıştır. Dinimiz hayatı ve sağlığı bir nimet,
bir emanet anlayışı ile korumamızı tavsiye
etmiştir.
Organ Nakli Nedir?



Diğer nimetler gibi sağlığın da kıymeti kaybedilince
daha iyi anlaşılır. Örneğin, insanın bir organ alıcısı
durumuna gelince, organ bağışının önemini fark
etmesi gibi… Ancak hastalık anında tedavi olmak,
tedavi çarelerini aramak dini bir görevdir.
Peygamberimiz (s.a.v)
“ Yüce Allah verdiği her derdin şifasını da
vermiştir. Her hastalığın bir ilacı vardır. İlacı
gereği gibi kullanırsa hasta Allah’ın izniyle
iyileşir” buyurmuş ve tedavi olmamızı bizlere
tavsiye etmiştir.
(Şevkani, Neylül-Evtar, VIII/207)
Organ Nakli Nedir?



Dinimiz organ naklinede maslahat yani yararı
esas alır. İnancımıza göre insan mükerrem bir
varlıktır.
Allah onu mümtaz kılmıştır. Bu nedenle normal
hallerde ölü ve diri kimselerden alınan parça ve
organlardan faydalanılması, insanın hürmet ve
kerametine aykırı görüldüğünden İslam
âlimlerince caiz görülmemiştir.
Ancak zaruret durumunda, zaruretin mahiyet ve
miktarına göre bu hüküm değişmiştir.
Organ Nakli Nedir?


Diyanet İşleri Başkanlığının üst fetva kurulu Din
işleri Yüksek Kurulu, 1952’de otopsinin
cevazına, 1953’de kan naklinin cevazına,
1960’da ölen kişiden kornea alınmasına ve kalp
naklinin caiz olduğuna, 1980 yılında da organ ve
doku naklinin bazı şartlarla cevazına karar
vermiştir. Bu son karar 06/03/1980 tarih ve
396/13 sayılı kanundur.
Bu kanunda aşağıdaki şartlara uyularak
yapılacak organ ve doku naklinin caiz olacağı
sonucuna varılmıştır.
Organ Nakli Nasıl Caiz Olur?
1. Zaruret halinin
bulunması, yani
hastanın hayatının
veya hayati bir
uzvunu kurtarmak
için, bundan başka
çare olmadığının,
mesleki ehliyet ve
dürüstlüğüne
güvenilen bir tabip
tarafından tespit
edilmesi,
Organ Nakli Nasıl Caiz Olur?
2. Hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine tabibin
zann-ı galibinin bulunması,
Organ Nakli Nasıl Caiz Olur?
3. Organ ve doku alınan kişinin, bu işlemlerin
yapıldığı esnada ölmüş olması,
Organ Nakli Nasıl Caiz Olur?
4. Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması
bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin
sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş
olması veya hayatta iken aksine bir beyanı
olmamak
şartıyla,
yakınlarının
rızasının
sağlanması,
Organ Nakli Nasıl Caiz Olur?
5. Alınacak organ ve doku karşılığında hiçbir
şekilde ücret alınmaması,
Organ Nakli Nasıl Caiz Olur?
6. Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine
yapılacak bu nakle razı olması gerekir.
Kişinin Yaşam Destek Ünitesi’nden çıkarılması
hakkındaki 14/12/2006 tarihli Din İşleri Yüksek
Kurulu’nun mütalaası şöyledir:
Yaşam Destek ünitesine bağlı bir kişi;
a) Beynin kesin olarak bütün fonksiyonlarını
yitirdiğine,
b) Bu durumdan artık geri dönüşün imkansız
olduğuna uzman tabiplerce karar verilmesi,
şartıyla yaşam destek ünitesinden çıkarılabilir.
Aynı kararda organ alınacak kişinin canlı olması
ile ilgili şöyle bir açıklama yer almıştır.
“ Organ veya dokusu alınacak kişinin, işlemin
yapıldığı esnada ölmüş olması; organı
alınacak kişi sağ ise alınacak organ veya
dokunun hayati bir organ olmaması…”
29/05/1975 tarih ve 2238 sayılı Organ Bağış
Yasası yukarıdaki hususları teyit etmektedir.
“ Organı alan kişi yaptığı iyilik ve
fenalıktan kendisi sorumludur”


Sorumluluk organlarda değil, onu harekete geçiren
iradededir. Bu sebeple Müslüman veya dindar
olmayana organ vermenin, onun günah işlemesine
yardımcı olmak veya ömrünü uzatmak olarak
değerlendirilmesi İslam’ın genel esasları ile
bağdaşmaz.
Aslında bu tür eleştiriler yersizdir. Organ bağışı
ile sıhhate kavuşan hastanın ve yakınlarının
mutluluğu tarif edilemez.
Organ Nakli


Organ nakli konusunda tıp, etiği zaruret
noktasından hareketi elden bırakmamalıdır. Bir iki
münferit olumsuz vaka bu önemli tedavi
yöntemine gölge düşürmemelidir.
Kur’an-ı Kerimde “ Kim bir insana hayat verirse
bütün insanlara hayat vermiş olur”(elMaide,5/32) ve “ iyilik ve takva üzere
yardımlaşın” (el-Maide,5/2) mealindeki ayetler ile
yardımlaşmayı, dayanışmayı, fedakârlığı, zararı
önleyip faydalıyı hâkim kılmayı emir ve tavsiye
eden
hadisler
organ
naklinin
cevazını
desteklemektedir.
Organ Nakli

İslam dini tüm insanlara
iyilik yapmayı esas alır.
Yunus’un ifadesiyle
“yaratılanı severiz,
Yaradandan ötürü” o
sebeple bir insanın
maddi veya manevi bir
sıkıntısını gidermeye
yardımcı olmak, hem
insani hem de dini bir
görev sayılır.
Bir organ, bir hayat! Bir hayat,
tüm insanlık…
İnsanlık adına bir hayat bağışı!
 İnsanlık adına bir el de siz uzatın!
 Ölüm; hem sizin için, hem de organınızı
bağışladığınız hasta için yeni bir
başlangıçtır...
 Umudunu kaybedenlere umut ol!
 Organ bağışı bir insanlık görevidir.

Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards