Mitoz - AVES

advertisement
Mitoz
- Mitozda 2 yavru hücre oluşur ve bunların genetik
yapısı birbirinin ve ana hücrenin aynıdır.
- 2n --- 4n (anafaz) ------2n
- İdentik kardeş kromatidler ayrılarak yavru hücrelere
giderler.
- Somatik hücrelerde oluşur.
Mayoz
– DNA replikasyonunu takip eden 2 bölünme ile oluşur.
- Haploid hücreler oluşturur (n)
- 46 çift iplikli kromozom (2n)
1. bölünme - 23 çift iplikli kromozom (n)
2. bölünme - 23 tek iplikli kromozom (n)
- Gametleri verecek ana hücrelerde oluşur.
Mayoz eşemin temelidir.
İki haploid gamet biraraya zigotu oluşturur.
Kromozom replikasyonu
• Kromozomlar duplike
olur.
• Bölünme öncesi
meydana gelir.
• Replike kopyalara
kardeş kromatid denir.
• Kardeş kromatidler
sentromerle birarada
tutulurlar.
Mayoz
Gametleri oluşturan bir bölünmedir.
Anne
Baba
Çocuk
Çok fazla
Mayozda genetik bilgi
yarıya iner.
Mayoz iki bölümlüdür
Kardeş
kromatidler
ayrılır
Homologlar
ayrılır
Meiosis I
(reduction
division)
Meiosis II
(equational
division)
Diploid
Haploid
Haploid
Her bir gamette bir kromozomdan bir kopya kalır
Replike kromozom
Gen X
Kardeş kromatidler
homologlar
Aynı gen
Farklı allel olabilirler
Homologlar Mayoz I’de
ayrılınca farklı alleller de
Birbirinden ayrılırlar.
Aynı gen
Aynı alleller
Mayoz I : Redüksiyon Bölünmesi
İğ iplikleri
Nukleus
Nukleus
zarı
Profaz I
(erken)
(diploid)
Profaz I
(geç)
(diploid)
Metafaz I
(diploid)
Anafaz I
(diploid)
Telofaz I
(diploid)
Profaz I
Erken profaz
Geç profaz
Homologlar eşleşir.
Krossing over olur.
Kromozomlar kondense olur.
İğ oluşur.
Nukleus zarı parçalanır.
Metafaz I
Homolog kromozomlar ekvator
plağında yerleşirler.
Anafaz I
Homologlar ayrılır ve
Kutuplara hareket ederler.
Kardeş kromatidler
Sentromerle bağlı olarak kalır.
Telofaz I
Nukleus zarı oluşur.
İğ yok olur.
Sitokinez hücreyi ikiye böler.
Mayoz II
Hücrede sadece homologlardan biri
bulunur.
Gen X
Kardeş kromatidler identik
genetik bilgi taşır
Mayoz II sonucu her kromozomun tek kopyası,
yani tek allel bulunur.
Mayoz II : Ekvasyon bölünmesi
Profaz II
(haploid)
Metafaz II
(haploid)
Anafaz II
(haploid)
Telofaz II
(haploid)
İdentik
olmayan
4 yavru hücre
Profaz II
Nukleus zarı parçalanır
İğ oluşur.
Metafaz II
Kromozomlar ekvator
plağında dizilirler.
Anafaz II
Kardeş kromatidler ayrılırlar ve
zıt kutuplara giderler.
Telofaz II
Nukleus zarı oluşur.
Kromozomlar dekondanse olurlar.
İğ kaybolur.
Sitokinezle iki hücre oluşur.
Mayoz’un sonuçları
Gametler
4 haploid hücre
Her kromozomdan bir kopya
Her genin tek alleli
Farklı allellerin kromozom
boyunca değişik yerleşimleri
Mitoz
Mayoz
2
Bölünme sayısı
1
Yavru hücrelerin
sayısı
2
4
Evet
Hayır
Ana hücre gibi
Ana hücrenin yarısı
Genetik olarak
identik?
Kromozom #
Nerede
Ne zaman
Görevi
Somatik hücreler
Hayat boyu
Büyüme ve tamir
Eşem hücrelerini
verecek hücreler
Seksüel olgunlukla
ilişkili
Eşemli üreme
Neden Mayoz?
- Haploid gamet oluşturma
- Yeni gen kombinasyonları
-Nasıl?
Bağımsız diziliş
Rekombinasyon
Bağımsız diziliş
Bağımsız dağılım
23 çift kromozom
Kombinasyon sayısı yumurta ve sperm de
223 = 8,388,608
Döllerdeki kombinasyon sayısı
223 X 223 = 70,368,744,177,664
Yeni kombinasyonlar oluşturur.
Rekombinasyon
krossing-over
- Homolog kromozomların kromatidleri
arasında parça değişimi.
- Yeni kombinasyonlar oluşur
Rekombinasyon (krossing over)
• Profaz Mayoz I
A
A
B
• Çeşitlilik oluşturur.
B
C
b
C
D D
E
F
E
F
a
a
e
f
b
c
c
d
d
e
f
Rekombinasyon (krossing over)
• profaz mayoz I
A
a
B
• Çeşitlilik oluşturur.
b
C
C
D D
E
F
c
c
d
E
F
e
f
d
e
f
Rekombinasyon (krossing over)
a
A
B
b
C
D
E
F
A
a
B
b
C
D
E
F
e
f
c
c
d
d
e
f
Kiasma
Gametogenez
- spermatogenez
- oogenez
Spermatogenez: sperm oluşumu
Spermatogenez
Testisteki stem hücreler bölünerek
Spermatosit havuzu oluşturur.
Mayoz 4 spermatid oluşturur..
Spermiogenez olgun spermin oluşması olayıdır.
Oogenez
First polar body
may divide
(haploid)
a
a
X
a
X
a
Meiosis I
A
Oogonium
(diploid)
X
X
Mitosis
X
Primary
oocyte
(diploid)
Polar
bodies
die
Meiosis II
(if fertilization
occurs)
A
X
A
X
Secondary
oocyte
(haploid)
Ovum (egg)
A
X
Second
polar body
(haploid)
Mature
egg
Oogenez: ovum oluşumu
• Mayoz ürünlerinden biri ovumu oluşturur.
• Diğerleri polar cisimleri oluşturur.
Oogenez ve Spermatogez
Fertilizasyon
• Sperm ve ovum birleşmesidir..
• Mayoz 2de ovum tamamlanır döllenmede bir ovum bir polar
cisim oluşur
• Döllenmeden sonra bir kimyasal reaksiyonla başka spermlerin
ovuma girişi engellenir.
Memeli Gelişimi
2-Cell
16-Cell
Blastocyst
4-Cell
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Courtesy Dr. Shar, Univ. of Penn. Med. School
Prenatal diagnosis
cordocentesis
amniocentesis
Preimplantation
genetic diagnosis
Chorion villi
sampling
www.visembryo.com/baby/hp.html
Download