beha otomasyon ls apd vs serisi arıza kodları

advertisement
www.behaotomasyon.com
BEHA OTOMASYON
LS
APD VS SERİSİ
ARIZA KODLARI
www.behaotomasyon.com
www.behaotomasyon.com
APD-VS[Standart Tip] Kullanım Kitapçı÷ı
3.2.2 Alarm Durumu Gösterge Menüsü
MENÜ
Haber.
Kodu
KOD
ADI
Alarm geçmiúi 01 ~ 20
PA-101
Geçmiú alarm 01
~
~
PA-120
Geçmiú alarm20
20
~
39
BøRøM
BAù.
MIN
MAX
-
-
-
-
UYG.
MODU
Açıklama
Geçmiúte oluúmuú alarmları gösterir.
PST
# Alarm kodu ve açıklaması
KOD
Menü baúlı÷ı
Durum
nor-oF
nor-on
Normal svoff
Normal svoff
L1.01
L1.01
Servo OFF normal durum
Servo ON normal durum
Haberleúme hatası , kontrol kartı iúletim
hatası
AL-01
Acil stop
AL-02
Konrol edilecek noktalar
Sürücüyü de÷iútirin.
EMG giriúi OFF konumunda
Harici 24VDC beslemeyi ve acil stop ba÷lantısını
kontrol edin .
Besleme hatası
Servo ON konumunda ana besleme yok
Ana beslemeyi kontrol edin.
AL-03
Ba÷lantı hatası
Motor ve enkoder ba÷lantı hatası
CN2 konnektörü ve, U,V,W ba÷lantılarını kontrol edin.
AL-04
Motor çıkıúı
Çıkıú hatası (U.V.W) açık devre
U,V,W ba÷lantılarını ve IPM modülünü kontrol edin.
AL-05
Enkoder pals
Enkoder pals sayısı hatası
[PE-204] parametresini ve CN2 ba÷lantısını kontrol
edin.
AL-06
Takip hatası
Pozisyonlama palsi takip hatası
[PE-502] parametresini, limit siviçleri ve ba÷lantılarını,
kazanç ayar de÷erini kontrol edin.
AL-07
Kullanılmıyor
Kullanılmıyor
AL-08
Aúırı akım
AL-09
Aúırı yük
AL-10
Aúırı gerilim
AL-11
Aúırı hız
AL-12
Kullanılmıyor
Kullanılmıyor
AL-13
Kullanılmıyor
Kullanılmıyor
-
AL-14
ABS Bilgi hatası
Mutlak enkoder veri iletiúim hatası
AL-15
ABS pil hatası
Baúlangıç ayar de÷erini kontrol edin [PC-811]
Baúlangıç ayar de÷erini kontrol edin [PC-811] ve
bataryayı kontrol edin
AL-16
ABS çoklu hata
AL-17
ABS okuma hatsı
AL-18
Aúırı akım
Aúırı yük
Aúırı gerilim
Aúırı hız
Mutlak enkoder batarya hatası
Motor çıkıú ba÷lantılarını, enkoder pals adedini, kazanç
ayarını kontrol edin. Problem devam ediyorsa sürücüyü
de÷iútirin.
Yük durumunu , frenleme koúullarını, motor enkoder
ba÷lantılarını ve pals adedi de÷erini kontrol ediniz.
Giriú gerilimini, frenleme direnci de÷erini ve
ba÷lantılarını, yükün ataletinden dolayı aúırı geri
besleme olup olmadı÷ını kontrol edin.
Enkoder pals de÷rini, kablo ba÷lantılarını ve kazanç de÷erini
kontrol edin.
-
Mutlak enkoder çoklu tur veri iletiúim
hatası
Mutlak enkoder okuma hatası
Enkoderi kontrol edin
Kullanılmıyor
Kullanılmıyor
-
AL-19
Kullanılmıyor
Kullanılmıyor
-
AL-20
Hafıza silme hatası
Datayı hafızadan silme hatası
Sürücüyü de÷iútirin
AL-21
Hafıza yazma hatası
Datayı hafızaya yazma hatası
Sürücüyü de÷iútirin
AL-22
Fabrika ayar hatası
Fabrika ayarlarına geçiúte hata
Sürücüyü de÷iútirin
AL-23
EPWR
[PE-203] parametre ayar hatası
Err1
Hata1
Yanlıú cihaz
Servo ON komutu varken parametre
de÷iútirilemez
Err2
Hata2
Girilen parametre de÷er aralı÷ı dıúında
De÷eri düzeltip yeniden girin
Err3
Hata3
Parametre kilidi aktif [PC-810]
[PC-810] parametresinden kilidi açın
Baúlangıç ayar de÷erini kontrol edin [PC-811]
Servo ON sinyalini kapatıp parametreyi yeniden girin
www.behaotomasyon.com
3-5
Download