istihdam hizmetleri sağlamaya yönelik danışmanlık hizmetleri için

advertisement
EK:B-1
İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ
EĞİTİM HİZMETLERİ SAĞLAMA TALEBİ
Türkiye İş Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğünce Eğitim Hizmetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen
hizmetleri sağlamak üzere ilgilenen Hizmet Sağlayıcılarından teklif usulü ile hizmet satın alınacaktır.
İlgilenen kuruluşlar daha geniş bilgiyi Kocaeli İl Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet
sitesinden temin edebilirler. Bu ilan 26/06/2008 tarihine kadar geçerlidir. İlk “Son Teklif Verme” tarihi
28/02/2008, saat 14:00’dır. Yıl içindeki diğer son teklif verme tarihleri ;
1) 03/04/2008 saat 14:00 ,
2) 26/06/2008 saat 14:00’dır.
SAĞLANACAK HİZMETLER
Okuma-Yazma Eğitimi (İstihdam garantisi kapsamında verilecek bir kurs olup, tek başına
verilebileceği gibi meslek eğitimi ile birlikte de verilebilir)
· İstihdam Amaçlı Meslek Eğitimi (istihdam garantili işgücü eğitimi)
· Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek Eğitimi
Eğitim programları sunan yerel kuruluşlar eğitimli işçilere talep olduğunu gösterebilmelidirler. İstihdam
amaçlı işgücü eğitimi sonunda hizmetlerden yararlanan ve eğitimi tamamlayan katılımcıların Hizmet
Sağlayıcı aşağıda belirtilen 1/2/3. maddeleri kapsamında bir eğitim kurumu ise, asgari %50’sini,
Hizmet Sağlayıcı 4. maddede belirtilen özel işyerleri kapsamında ise %70’ini işe yerleştirmeyi taahhüt
etmesi gerekmektedir. Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek eğitimi sonunda hizmetlerden
yararlanan ve eğitimi tamamlayan katılımcıların asgari %20’sinin kendi işini kurması gerekmektedir.
POTANSİYEL HİZMET SAĞLAYICILAR
1) Özel eğitim/öğretim kurum/kuruluşları (Milli Eğitim Bakanlığı, diğer ilgili Bakanlıklar ve resmi
kurum/kuruluşlarca ilgili mesleklerde ruhsatlandırılmış, ayrıca bu kurum/kuruluşlar tarafından
ruhsatlandırılmamış belirli meslek konularında ruhsatlandırma yetkisine sahip özel kurum/kuruluşlar
tarafından, yetkilendirilen özel eğitim ve öğretim kurumları)
2) Sivil Toplum Kuruluşları (kuruluş tüzüğü, senedi v.b.ye göre faaliyet alanında eğitim
gerçekleştirebilecek vakıf, dernek, meslek örgütleri, sendikalar, kar amacı gütmeyen diğer
kurum/kuruluşlar v.b. ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurmuş
oldukları iktisadi işletmeler ve ortaklarının tamamının sivil toplum kuruluşları olması kaydıyla kurulan
şirketler)
3) Kamu Eğitim Kurumları (özel Hizmet Sağlayıcı kuruluşlardan aynı konuda program teklifi
gelmediği takdirde)
4) Özel İşyerleri (Kendi işyerinde eğitim veren işyerleri veya 1/2/3. maddeleri kapsamı dışında kalan
kurumlar)
Hizmet Sağlayıcılar eğitim hizmetleri sağlama konusunda belirtilen minimum özelliklere sahip
olmalıdırlar. (Örneğin, kalifiye elemanlara, uygun eğitim olanaklarına ve mekana, yeterli mali güce ve
işe yerleştirme kapasitesine sahip olmalıdırlar.)
HİZMET SAĞLAYICILARA ÖDENEBİLECEK HARCAMALAR
· Personel ücretleri ve idari giderler
· Kira, elektrik ve su gibi giderler
· Dayanıksız tüketim malları ve tüketim maddesi giderleri
· Ekipman amortismanı (yıllık en çok %20 olmak üzere)
· Katılımcılara yapılacak zaruri ödeme (Eğitim programı süresince gıda ve konaklama giderlerini
karşılamak üzere her fiili eğitim günü için net bir günlük asgari ücretin % 120’si miktarında
eğitime katılanlara yapılacak ödemedir.)
Tahmini toplam bütçe; 4.maddede yer alan Özel İşyerleri kapsamında eğitim veren şirket veya
kuruluşlara %70 oranında, 1/2/3. maddelerde belirtilen hizmet sağlayıcılara ise %100 oranında
ödenecektir.
Yetkili: Nazım BALCI-Hüseyin KESKİN
Telefon: 0 262 321 12 79 Faks: 0 262 322 42 00
Adres: Karabaş Mah. İstiklal Cad. Kaptanlar İşhanı No: 146 KOCAELİ
E mail: [email protected] - [email protected] - [email protected]
·
1
Download