(O-en-N-tn) MOLEKÜLÜNÜN ELEKTROT REAKSİYONU

advertisement
-243-
(O-en-N-tn) MOLEKÜLÜNÜN ELEKTROT REAKSİYONU
MEKANİZMASININ AYDINLATILMASI
A.O. Soiak,
S. Yılmaz
A. Ü. Fen Fakültesi, Kimya Bölümü
06100 Beşevler, A nkara
Bu çalışmada, önemli bir makrosiklik imin ligandı olan (O-en-N-tn) molekülünün
elektrot reaksiyonu mekanizmasının aydınlatılmasına çalışılmıştır.
Söz konusu ligand indirgenebilir ~C=N- çift bağı içeren elektroaktif bir bileşiktir. Bu
özelliğinden yararlanılarak elektrot reaksiyonunun mekanizması kronoamperometri,
kronokulometri, dönüşümlü voltametri, bulk elektroliz gibi elektroanalitik metodlarla
belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışmalar, Bioanalitical Systems (BAS) Model 100 B Electrochemical Analyzer
cihazıyla yapılmış ve elde edilen verilerden, i-t, i-t*^, i - ( l / t ) ^ , i t ^ - t * ^ , Q-t, Q - t ^
grafikleri çizilmiştir.
Kronoamperometri,
kronokulometri
ve
CV
deneyleri
sonucunda
elektrot
reaksiyonunda, elektron transfer basamağından Önce bir kimyasal reaksiyonun bulunduğu
hususunda veriler gözlenmiştir. Elektrot reaksiyonunun pH'ya bağlı olması, kimyasal
reaksiyonun proton transferi reaksiyonu olduğunu göstermektedir.
Yukarıdaki tekniklerle elektrot mekanizması yanında transfer edilen elektron sayısı,
dİffüzyon katsayısı, kimyasal reaksiyonun hız sabiti, transfer katsayısı gibi kinetik değerler
bulunmuştur.
N
N
O
\ ____ /
O
AO
2,3,11,12-Dİbenzo-5,9-diaza-4,9(10)-dsdiimino-1; 13-dioksosiklopentadekan
(O-en-N-tn)
Download