sakarya üniversitesi bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü 3

advertisement
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
3-6 AY YURTDIŞI GÖREVLENDİRME DÖNÜŞ RAPORU
Görevlendirme;
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
: 01/ 01 / 2014.
: 29 /03 / 2014.
1- Akademik Personel Bilgileri:
Ünvan, Ad Soyad
Birim/Bölüm
Cep Telefonu
e-mail
Araştırma Görevlisi Dr. Yaşar SUVEREN
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
0533 349 68 34
[email protected]
2- Katılım Bilgileri
Bildiri vb. sunulduysa
ismi
“Anti-Political ‘Politics’ of the Right Wing-Conservative
Politicians in Turkey”
3- Görevlendirme İçeriği
Çalışmanın Amacı:
Çalışmanın amacı, doktora tez çalışmamın genel çerçeve ve içeriğine kısmen dâhil olan fakat
yeterince ayrıntılandırılamayan bir konuyu (yeni-sağ ideoloji ve muhafazakârlık ilişkisi)
derinlemesine ele almaktır.
Görevlendirme Sürecinde Yapılan Çalışmalar:
Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, heterojen yapısına rağmen Türk sağ siyasetini
ortaklaştıran ve onu hegemonik bir siyaset kılan ideolojik bir öğe olarak muhafazakârlığın
önemli bir payı olduğunu göstermeye çalışmıştım. Yeni sağ’dan neoliberalizme uzanan
hegemonik politik çizgi toplumsal ve kültürel düzlemde büyük ölçüde muhafazakâr
ideolojinin önermelerine sahip çıkarak kendisini meşrulaştırdı. 1980’lerden günümüze
uzanan tarihsel süreç ve özellikle Türkiye’de AKP’nin iktidarıyla doruk noktasına ulaşan bu
politik çizginin sadece Türkiye’ye özgü bir pattern olmadığı ise açık görünmektedir. Dünya
deneyimlerine bakıldığında da, yeni-sağ ve neoliberal politikaların geçerliliğini sürdürdüğü,
ideolojik meşruiyetini ise muhafazakârlık ideolojisi üzerinden tesis ettiği görülmektedir. Bu
bağlamda Türkiye örneği, sözü edilen eğilimi temsil eden tek vaka değildir. Buna rağmen her
Not: Tablo satırları yazılacak olan metinlere göre genişletilebilir.
ülkenin bu süreci deneyimlemesinin özgül birtakım dinamiklere sahip olduğunu da teslim
etmek gerekir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, benzer süreçleri deneyimleyen
örneklerin özgüllük, benzerlik ve farklılıklarının gözetilerek saptanmasının ve birbirleriyle
karşılaştırılmasının siyaset sosyolojisi ve siyaset bilimi literatürüne katkı yapmak bakımından
önem taşıdığı söylenmelidir. Pek çok başka faktörün yanısıra, muhafazakârlık ideolojisi
neoliberal politikaların uygulanma sürecinde kitlelerin rızalarının üretilmesinde kritik bir rol
oynamaktadır. Almanya’da muhafazakâr ideoloji ve söylemin burada belirtilen bağlamda bir
etkisinin olup olmadığı ve bunun Türkiye örneği ile karşılaştırılmasının sosyolojik ve siyasal
bakımdan literatüre bir katkısının olacağını düşündüm. Burada kısaca sözünü ettiğim
saptamalar dikkate alınırsa, Türkiye ve Almanya’nın karşılaştırılabileceğini düşünerek,
konuya ilişkin karşılaştırmalı bir değerlendirmede bulundum. Zaman sınırlılığı göz önünde
bulundurulduğunda, önerdiğim konunun tüm yönlerini geniş çaplı olarak tüketmek mümkün
olmamakla birlikte, yine de genel hatlarıyla teorik bir çerçeve ortaya konulabileceğini
gördüm. Yurtdışında (Almanya) bulunduğum süre içinde karşılaştırmalı bir literatür taraması
ve analizi yaparak bir makale üretmenin mümkün olabileceğini gördüm. Bu süreçte
“Universality and Acceptance Potential of Social Sciences Knowledge-Circulation of
Knowledge Between Europe and the Global South” başlıklı projenin yöneticisi ve Freiburg
Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Wiebke Keim ve Dr. Ercüment Çelik ile
konuya dair kuramsal çalışmalar yaparak, belirli konu başlıkları hakkında tartışmalarda
bulundum. Burada belirttiğim çerçeve içerisinde yukarıda adı geçen proje kapsamında her
hafta düzenli olarak yapılan tartışma toplantılarına aktif olarak katıldım ve konuya dair bir
sunuş yaptım. Belirttiğim etkinlikler ve çalışmalar sonucunda elde ettiğim bilgi ve
deneyimleri bir makaleye dönüştürmeye karar vererek çalışmalarımı sürdürmekteyim.
Eklemek İstediğiniz Hususlar:
Freiburg Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü öğretim üyelerinden Dr. Barbara Riedel
tarafından, üniversite bünyesinde orada bulunduğum süre içerisindeki çalışmalarımı ve
etkinliklerimi teyit eden (Letter of Confirmation)metin ekte sunulmaktadır.
Not: Tablo satırları yazılacak olan metinlere göre genişletilebilir.
Download