Pretty Websites - İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program
Adı
: HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2016 - 2017
Ders Adı
Tarih :
VERLIEICHENDES DEUTSCHE STRAFRECHT (KARŞILAŞTIRMALI
ALMAN CEZA HUKUKU)
12.1.2017
Ders Kodu
HUKK3399
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
6
2
0
0
2
2
Almanca
Seç.
Derse Kabul Koşulları
Devam Zorunluluğu
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
%70
Dersi Veren(ler)
Dersin Amacı
Almanca dil bilgisi ve mesleki Almanca dilin öğrenmesi ve alıştırmalarıyla geliştirilmesi Alman ceza
hukukunun genel hükümlerinin temellerinin öğretilmesi Karşılaştırmalı hukuk çalışmaları yapılmasının
öğretilmesi Alman hukukunun okutulması, hukuki araştırmaların yapılması ve hukukçu olarak Alman
hukukuyla çalışmak için temellerin öğretilmesi
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
Alman ceza hukuku genel hükümleri, Almanca – Türkçe çeviri, Alman ceza hukukunda çalışma
metotları, örnek olay üzerinde hukuki çalışmalar, Alman içtihatların okunması ve değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki kazanımlara sahip olur: Almanca dilinde - Alman
hukuki metinleri okuyabilme ve değerlendirip tartışabilme - Alman ceza hukukunun genel hükümlerinin
temel kavramlarını ve çalışma metotlarını bilme - Ceza hukuku alanında olay çözümlerini yapabilme ve
Almanca dilinde yazabilme - Hukuki metinleri Türkçe'ye çevirebilme
Öğretim Yöntemleri
Power point ile konular hakkında sunumlar Hukuki metinlerin çevrilmesi Öğrencilerin sunum ve
tartışmalar Öğrencilerin grup çalışmaları
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersi alan öğrenciler Alman Ceza Hukukunun Genel Hükümlerine ilişkin temel bilgileri almak ve
Almanca dilinde hukuki metinleri ve sorunları anlayabilme yeteneğine sahip olmaktadır. Alman-Türk
Ceza Hukukunu karşılaştırarak çeşitli hukuk kültürleri hakkında bilgi almakta ve hukuk ufuklarını
genişletmektedirler. Böylece evrensel hukuk ilkelerini özümseme; zengin bir kültürel birikime sahip
olma ve bu sayede hukuksal sorunları geniş çerçevede görebilme ve çözme yetkinliğine sahip
olmaktadırlar.
Sayfa 1/5 12.01.2017 14:17:48
Kaynaklar
Strafgesetzbuch: StGB, Gesetzestext, Stand: 1. September 2012, Verlag Beck im dtv, 50. Auflage,
München, 2012, 337 S.. ISBN 978-3-406-64337-8 Esser, Robert; Krey, Volker, Deutsches Strafrecht,
Allgemeiner Teil. Studienbuch in systematischer-induktiver Darstellung, 5. Aufl., Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 2012. Frister, Helmut, Strafrecht Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch, Verlag Beck, 5. Aufl.,
München, 2011. Gropp, Walter, Strafrecht Allgemeiner Teil, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2005.
Roxin, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil - Band I Grundlagen der Aufbau der Verbrechenslehre, 4.
Aufl., München, 2006. - Band II Erscheinungsformen der Straftat, München, 2003. Wessels, Johannes;
Beulke, Werner, Strafrecht, allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau, Müller Verl.-Gruppe, 42. Aufl.,
2012, Heidelberg, Hamburg. Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch. Und Nebengesetze, 60. Aufl. C.H. Beck
Verlag, München, 2013. Silvia Tellenbach, Das Türkische Strafgesetzbuch, Türk Ceza Kanunu, Deutsche
Übersetzung und Einführung, edition interim, Freiburg, 1998. Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, Webseite des Bundestages Feridun Yenisey /
Gottfried Plagemann, Almanca – Türkçe Ceza Kanunu Sözlüğü ile Strafgesetzbuch (StGB) - Alman Ceza
Kanunu, Beta Yayım, Istanbul, 2009.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı
Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
30
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
70
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
30
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
70
TOPLAM
100
Sayfa 2/5 12.01.2017 14:17:48
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
10
1
10
Ödevler
0
0
0
Sunum
1
5
5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
5
5
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
7
7
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
0
0
0
Kredi İş Yükü
55
Kredi İş Yükü / 25
2.2
AKTS
2
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
Rechtsquellen, Arbeitsbegriffe Strafrecht, Themen des Allgemeinen Teils [Kaynaklar, ceza hukukun genel hükümlerinin temel
kavramları ve konuları]
2
Ziel und Grenzen des Strafrechts, Grundsätze des Strafrechts [Ceza Hukukunun Amaçları ve Sınırları, Ceza Hukukunun Temel
İlkeleri]
3
Tatbestandsaufbau [Suç Tipinin Yapısı]
4
Arbeitsmethoden, Prüfung eines Sachverhalts [Çalışma metotları, Bir Olayın Çözümü]
Sayfa 3/5 12.01.2017 14:17:48
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
5
Deliktstypen [Farklı Suç Tipleri]
6
Geltungsbereich des Strafrechts [Ceza Hukukun Uygulanma Alanı]
7
Handlung und Kausalität [Fiil ve Nedensellik]
8
Objektive Zurechnung [Objektif İsnadiyet]
9
Vorsatz [Kast]
10
Fahrlässigkeit [Taksirlik]
11
Rechtswidrigkeit I [Hukuka Aykırılık I]
12
Rechtswidrigkeit II [Hukuka Aykırılık II]
13
Schuld [Kusurluluk]
14
Täterschaft und Teilnahme [Faillik ve Şeriklik]
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
1
Program Yeterlilikleri
Sorunlara objektif bir şekilde yaklaşarak toplumdaki adalet duygusunun pekişmesini sağlamak.
Puan
5
Sayfa 4/5 12.01.2017 14:17:48
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
2
Hukuk uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak
sorumluluk alabilmek.
5
3
Lisans düzeyinde edindiği bilgi ve becerileri eleştirel ve kendi yorumu ile harmanlayan bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
5
4
Hukuki sorunlara ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve
sözlü olarak aktarabilmek.
5
5
Lisans düzeyinde hukuk teorisi ve kamu hukuku ve özel hukuk dalları alanlarında uluslararası ve ulusal hukuki bilgi ve
donanıma sahip olmak, yeni hukuki problemleri kazanılan hukuk nosyonu sayesinde çözebilme yeterliğini elde etmek.
5
6
Güncel hukuki sorunları tespit etme,değerlendirme ve çözebilme becerisine sahip olmak.
5
7
Sosyal hakların evrenselliği sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma, kültürel değerlerin
korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
5
8
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
5
9
Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
5
10
Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır.
5
11
Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur
5
12
Temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetir.
5
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 5/5 12.01.2017 14:17:48
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards