TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERMEYE

advertisement
TÜRK MİLLETİ ADINA
KARAR VERMEYE YETKİLİ
T.C.
ANKARA
9.SULH CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO
: 2006/159 Müt.
HAKİM
KATİp
İTİRAza
VEKİLİ
KARŞI TARAF
TALEP
TALEP TARİHİ
KARAR TARİHİ
KARAR
: İSMAİL KARA 25187
: CANAN BOLKAN 102844
: BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Ankara Cad. No: 335----35050
Bornova /İZMİR
: AV. HAKAN DİKMEN
Ankara Cad. No: 335----35050
Bornova IİZMİR
- : REKABET KURUMU
Bilkent Plaza B3 Blok 06530 Bilkent i ANKARA
: İDARİ PARA CEZASININ İPT ALİ
: 02102/2006
: 16/06/2006
İtirazcı vekili 02/02/2006 havale tarihli dilekçesiyle Rekabet Kurumunun 4077 Sayılı
Yasa uyarınca idari para cezası düzenlediğini itirazen kaldırılmasını talep etmekle, dosya üzerinde
yapılan inceleme sonucunda;
GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İtirazcı tarafça 5326 sayılı Kabahatler Kanununun27. maddesi uyarınca idari para cezası
şeklinde uygulanan idari yaptırım kararına karşı iptal istemiyle dava açılmıştır.
İtiraz konusu karar idarenin kamu gücünü kullanarak yaptığı bir idari işlem sonucu
alınmıştır.
5326 sayılı Kabahatler Kanunun 2. kısmında çeşitli kabahatler başlığı altında 32.
maddeden itibaren düzenlenen idari yaptırımlara karşı Sulh Ceza Mahkemelerinde itiraz hakkı
tanınmış olup, bunlar dışında kalan ve aynı yasanın 2. maddesinde tanımlanan "kanunun karşılığında
idari yaptırım uygulanmasınıöngördüğü haksızlık" olarak belirtilen kabahatler nedeniyle, uygulanan
idari yaptırımlarda itirazın hal mercii idare mahkemeleridir.
5271 Sayılı CMK'nun 3. maddesinde mahkemelerin görevlerinin kanunla belirleneceği 4.
maddesinde davaya bakan mahkemenin görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her
aşamasındaresen karar vereceği hükmü yer almaktadır.
Kabahatler Kanunun genel bir kanun olup, 3, maddesinde bu yasanın genel hükümlerinin
diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanacağını öngörmüş ise de; kuralolarak yasaların
uygulanmasındaözel yasalar önceliklidir.
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun55. maddesi uyarınca "kurulun nihai
kararlarına, tedbir kararlarına, para cezalarına ve süreli para cezalarına karşı kararın taraflara
tebliğinden itibaren süresi içerisinde Danıştay'a başvuralabilir" kuralı getirilmiş bulunduğundan
Bu yasanın yürürlükten kaldırılması ile ilgili bir kural yoktur.
Açıklanan nedenlerle mahkememizin görevsizliğine karar ver"mekgerekmiştir-,
HÜKÜM
: Yukarıda açıklanan gerekçeye göre:
Mahkememizin GÖREVSİZLİGİNE,
Kararın taraflara tebliğine,
İtiraz edenin Danıştay'a dava açmakta muhtariyetine,
CMK 223/10. maddesince Adli Yargı dışındaki bir Yargı Merciine yö,rlik görevsi
kanun yolu bakımından hüküm sayılır, düzenlemesi karşısında kararın tebli tarihin
gün içerisinde Yargıtay'da temyiz yolu açık olarak karar verildi.16/06/2006
~
.
\
i
J-,. ;
~ip
W2844
Download