Güvenlik Veri Belgesi - Thermo Fisher Scientific

advertisement
Güvenlik Veri Belgesi
(
KONSEYYÖNETMELİ
Ğİ(
AB)No453/
2010'
auygunol
ar
ak)
________________________________________________________________________________________________________________
BÖLÜM 1:Maddeni
n/
kar
ı
şı
mı
nveşi
r
ket
i
n/
gi
r
i
şi
mi
nt
anı
ml
anması
Ür
ünt
anı
ml
ayı
cı
Ürün kodu
Ür
ünadı
52044
50 mM MgSO4 Assay
Kimyasal Ad
REACHkayı
tnumar
ası
Uygulanamaz
Yı
l
l
ı
ki
t
hal
atmi
kt
ar
ıbi
rt
onunal
t
ı
ndaol
duğundanveyaREACHMadde23uyar
ı
nca
kar
ı
şı
mı
nkaydı
nai
l
i
şki
ngeçi
şdönemi
ni
nsür
esihenüzdol
madı
ğı
ndan,kar
ı
şı
mdaki
bumadde/maddel
eri
çi
nbi
rkayı
tnumar
asıver
i
l
memi
şt
i
r
.
Maddeni
nveyakar
ı
şı
mı
ni
l
gi
l
it
anı
ml
anmı
şkul
l
anı
ml
ar
ıvekar
şıt
avsi
yeedi
l
enkul
l
anı
ml
ar
Relevant identified uses
Kul
l
anı
m Açı
kl
amasıKodu
Şunakar
şıt
avsi
yeedi
l
en
kul
l
anı
ml
ar
Yal
nı
zcaar
aşt
ı
r
mai
çi
n
SU22-Kamusal(
i
dar
e,eği
t
i
m,eğl
ence,hi
zmet
,esnaf
)
,PROC15-Labor
at
uar
r
eakt
i
f
iol
ar
akkul
l
anı
mı
,PC21-Labor
at
uvarki
myasal
l
ar
ı
,SU24-Bi
l
i
msel
ar
aşt
ı
r
mavegel
i
şt
i
r
me
Tüket
i
m amaçl
ıdeği
l
di
r
.
Güvenl
i
kver
isayf
asıt
edar
i
kçi
si
ni
ndet
ayl
ar
ı
Manufacturer/Supplier
LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
KWARTSWEG 2
2665 NN BLEISWIJK
NETHERLANDS
31-(0)180 392 400
Email: [email protected]
Acil durumlarda kullanilabilecek 866-536-0631
301-431-8585
telefon numarasi
Outside of the U.S. +1-301-431-8585
Country specific Emergency Number (if available): , , , ,
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
09.
Şub.
2016
52044
Sayfa 1 / 8
Ür
ünadı50 mM MgSO4 Assay
www.thermofisher.com
BÖLÜM 2:Tehl
i
ket
anı
ml
ama
Maddeni
nveyakar
ı
şı
mı
nsı
nı
f
l
andı
r
ı
l
ması
(
EC)1272/
2008[
CLP]No'
l
uDüzenl
emeyegör
esı
nı
f
l
andı
r
ma
Fiziksel tehlikeler
Sı
nı
f
l
andı
r
ı
l
mamı
şt
ı
r
Sağl
ı
kt
ehl
i
kel
er
i
Sı
nı
f
l
andı
r
ı
l
mamı
şt
ı
r
Çevresel Tehlikeler
Sı
nı
f
l
andı
r
ı
l
mamı
şt
ı
r
Additional information
Uygulanamaz
Et
i
ketunsur
l
ar
ı
(EC) 1272/2008 [CLP] No'lu Düzenlemeye göre etiketleme
Tehl
i
kepi
kt
ogr
aml
ar
ı
Piktogram Yok
i
şar
etsözcüğü
Hiçbiri
t
ehl
i
keaçı
kl
amal
ar
ı
Uygulanamaz
Önl
em İ
f
adel
er
i
Uygulanamaz
Di
ğerTehl
i
kel
er
Bukar
ı
şı
m,PBTveyavPvBol
ar
akdeğer
l
endi
r
i
l
enmaddel
eri
çer
mez.
BÖLÜM 3:Bi
l
eşi
m/
i
çer
i
kmaddel
er
l
ei
l
gi
l
ibi
l
gi
l
er
Ür
ünbel
i
r
l
enenkonsant
r
asyondasağl
ı
ğazar
ar
l
ıol
duğukabuledi
l
enhi
çbi
rmaddei
çer
mez.
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
09.
Şub.
2016
52044
Sayfa 2 / 8
Ür
ünadı50 mM MgSO4 Assay
www.thermofisher.com
BÖLÜM 4:İ
l
kyar
dı
mt
edbi
r
l
er
i
İ
l
kyar
dı
mt
edbi
r
l
er
ii
l
ei
l
gi
l
i
açı
kl
amal
ar
Bolsui
l
eyı
kayar
akt
emi
zl
eyi
n.Der
halt
ı
bbimüdahal
eger
ekl
ideği
l
di
r
.
P351-Sui
l
ebi
r
kaçdaki
kaboyuncadi
kkat
l
ibi
rşeki
l
deyı
kayı
n.Var
sakont
akt
l
ensl
er
ikal
dı
r
ı
n.Bunuyapmasıkol
aydı
r
.
Öngör
ül
ennor
malkul
l
anı
m koşul
l
ar
ıal
t
ı
ndaöneml
iağı
zyol
uyl
aal
ı
mt
ehl
i
kesi
or
t
ayakoymasıbekl
enmez.Kendi
ni
ziköt
ühi
sseder
seni
zdokt
or
abaşvur
un.
Bumaddeni
n,öngör
ül
ennor
malkul
l
anı
m koşul
l
ar
ıal
t
ı
ndabi
ri
nhal
asyonr
i
ski
ol
masıbekl
enmez.Ger
eki
r
sebi
rdokt
or
adanı
şı
n.
Semptomatik olarak tedavi edin.
Ci
l
t
l
et
eması
Gözt
eması
YUTMA
Aspirasyon
Hekime Notlar
Enöneml
ibel
i
r
t
i
l
erveet
ki
l
er
,hem akuthem geci
kmi
ş
Uygulanamaz.
Hert
ür
l
üaci
lt
ı
bbimüdahal
eveözelt
edavii
ht
i
yacıbel
i
r
t
i
si
Hiçbiri.
BÖLÜM 5:Yangı
nl
amücadel
et
edbi
r
l
er
i
Yangı
nsöndür
ücümaddel
er
UygunYangı
nSöndür
ücüMaddel
er
UygunOl
mayanYangı
nSöndür
ücüMaddel
er
Su spreyi. Karbon dioksit (CO2). Köpük. Kuru kimyasal.
Bi
l
gimevcutdeği
l
.
Maddedenveyakar
ı
şı
mdankaynakl
ananözel
tehlikeler
Bilinmiyor.
İ
t
f
ai
yeci
l
er
eyönel
i
kt
avsi
ye
Ki
mysalyangı
nl
ar
ayönel
i
kst
andar
tpr
osedür
.
BÖLÜM 6:Kazaeser
isı
zmayakar
şıt
edbi
r
l
er
Ki
şi
selt
edbi
r
l
er
,kor
uyucueki
pmanveaci
ldur
um pr
osedür
l
er
i
Yet
er
l
ihaval
andı
r
masağl
andı
ğı
ndanemi
nol
un.Dai
maöner
i
l
enKi
şi
selKor
uyucuEki
pmanıkul
l
anı
n.Ki
şi
selkor
uma
eki
pmanıkul
l
anı
n.Ayr
ı
nt
ı
l
ari
çi
nbkz.Böl
üm 8.
Çevresel tedbirler
Çevr
ei
çi
nözelt
edbi
r
l
eral
ı
nmasıger
ekmez.
Bi
rkabaal
mavet
emi
zl
emeyei
l
i
şki
nyönt
em vemal
zemel
er
İ
ner
temi
cimaddei
l
eçeki
n.
Di
ğerböl
üml
erhakkı
nda
Dahaf
azl
abi
l
gii
çi
n8.böl
ümebakı
nı
z.
BÖLÜM 7:Taşı
mavemuhaf
azaet
me
Güvenl
it
aşı
mat
edbi
r
l
er
i
Ger
ekt
i
ği
ndeki
şi
selkor
uyucueki
pmankul
l
anı
n..
Uygunol
mayant
üm dur
uml
ardadahi
lol
maküzer
e,güvenl
isakl
amayl
ai
l
gi
l
ikoşul
l
ar
Kur
u,ser
i
nvei
yihaval
andı
r
ı
l
anbi
ryer
desakl
ayı
n.Et
i
ket
l
ikut
ul
ar
ıuygunbi
rşeki
l
demuhaf
azaedi
n.
Spesi
f
i
kni
haikul
l
anı
m(
l
ar
)
Yal
nı
zcaar
aşt
ı
r
mai
çi
n.
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
09.
Şub.
2016
52044
Sayfa 3 / 8
Ür
ünadı50 mM MgSO4 Assay
www.thermofisher.com
BÖLÜM 8:Mar
uzi
yetkont
r
ol
l
er
i
/
ki
şi
selkor
uma
Kontrol parametreleri
Mar
uzKal
maSı
nı
r
l
ar
ı
Mar
uzKal
maSı
nı
r
l
ar
ıMar
uzkal
mal
i
mi
t
ibul
unanhi
çbi
ri
çer
i
ki
çer
mez.
Teknik önlemler
Özel
l
i
kl
ekapal
ıal
anl
ar
dayet
er
l
ihaval
andı
r
masağl
ayı
n.
Maruziyet kontrolleri
Ki
şi
selkor
umaeki
pmanı
Yet
er
si
zhaval
andı
r
madur
umunda,uygunhükümetst
andar
t
l
ar
ı
nagör
et
est
Sol
unum si
st
emi
nkor
unması
edi
l
mi
şveonayl
anmı
şmaskel
ervebi
l
eşenl
ert
akı
n.
El
i
nKor
unması
Uygunel
di
venl
erkul
l
anı
nEl
di
venmal
zemesi
:Uyuml
uki
myasalmaddel
er
e
dayanı
kl
ıel
di
venl
er
.
Göz koruma
Sı
kıkapananemni
yetgözl
ükl
er
i
.
Cilt ve vücut koruma
Uygun koruyucu giysi giyin.
Hijyen önlemleri
Uygunendüst
r
i
yelhi
j
yenvegüvenl
i
kuygul
amal
ar
ı
nagör
ekul
l
anı
n.
Çevresel maruziyet kontrolleri
Çevr
ei
çi
nözelt
edbi
r
l
eral
ı
nmasıger
ekmez.
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
09.
Şub.
2016
52044
Sayfa 4 / 8
Ür
ünadı50 mM MgSO4 Assay
www.thermofisher.com
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler
Sı
vı
Görünüm
mevcut veri yok
Koku
8
pH
Er
i
menokt
ası/er
i
mear
al
ı
ğı
°C Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
Kaynamanokt
ası/kaynama
°C Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
ar
al
ı
ğı
Flash point
°C Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
Kendi
l
i
ği
ndent
ut
uşması
cakl
ı
ğı°C Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
Bozunması
cakl
ı
ğı
°C Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
mevcut veri yok
Evaporation rate
mevcut veri yok
Tut
uşabi
l
i
r
l
i
k(
kat
ı
,gaz)
Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
Patlama üst limiti
Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
Patlama alt limiti
Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
BuharBası
ncı
Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
Bağı
lyoğunl
uk
mevcut veri yok
Specific gravity
mevcut veri yok
Çözünürlük
Böl
ünt
ükat
sayı
sı
:nokt
anol
/
su mevcut veri yok
Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
Pat
l
ayı
cı
l
ı
közel
l
i
kl
er
i
Dİ
ĞERBİ
LGİ
LER
°F Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
°F Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
°F Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
°F Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
°F Kar
ı
şı
mt
estedi
l
memi
şt
i
r
mevcut veri yok
BÖLÜM 10: Stabilite ve reaktivite
Reaktivite
Bilinmiyor.
Kimyasal stabilite
Nor
malşar
t
l
ar
dast
abi
l
di
r
.
Tehl
i
kel
it
epki
meol
ası
l
ı
ğı
Tehl
i
kel
ir
eaksi
yonbi
l
di
r
i
l
memi
şt
i
r
.
Kaçı
nı
l
acakKoşul
l
ar
Bi
l
gimevcutdeği
l
.
Geçimsiz Maddeler
Nor
malkul
l
anı
m koşul
l
ar
ı
ndat
ehl
i
kel
ibi
rt
epki
meyl
ekar
şı
l
aşı
l
mamı
şt
ı
r
.
Tehlikeli bozunma ürünleri
mevcut veri yok.
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
09.
Şub.
2016
52044
Sayfa 5 / 8
Ür
ünadı50 mM MgSO4 Assay
www.thermofisher.com
BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgiler
Akutt
oksi
si
t
eyigöst
er
enmevcutkanı
tyokt
ur
.
Başl
ı
caMar
uzKal
maYol
l
ar
ı
,
Tahr
i
ş
Sonuçver
i
ci
di
rancaksı
nı
f
l
andı
r
mayapmaki
çi
nyet
er
l
ideği
l
di
r
aşı
ndı
r
ı
cı
l
ı
k
Sonuçver
i
ci
di
rancaksı
nı
f
l
andı
r
mayapmaki
çi
nyet
er
l
ideği
l
di
r
hassasiyet
Sonuçver
i
ci
di
rancaksı
nı
f
l
andı
r
mayapmaki
çi
nyet
er
l
ideği
l
di
r
STOT - Tek Maruziyet
Sonuçver
i
ci
di
rancaksı
nı
f
l
andı
r
mayapmaki
çi
nyet
er
l
ideği
l
di
r
STOT - Sürekli Maruziyet
Sonuçver
i
ci
di
rancaksı
nı
f
l
andı
r
mayapmaki
çi
nyet
er
l
ideği
l
di
r
Karsinojenisite
Sonuçver
i
ci
di
rancaksı
nı
f
l
andı
r
mayapmaki
çi
nyet
er
l
ideği
l
di
r
Mutajenisite
Sonuçver
i
ci
di
rancaksı
nı
f
l
andı
r
mayapmaki
çi
nyet
er
l
ideği
l
di
r
Üreme Toksisitesi
Sonuçver
i
ci
di
rancaksı
nı
f
l
andı
r
mayapmaki
çi
nyet
er
l
ideği
l
di
r
BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
Toksisite
Sudaki organizmalar için toksiktir.
Devaml
ı
l
ı
kvebozunabi
l
i
r
l
i
k
Bi
l
gimevcutdeği
l
.
Biyobirikim potansiyeli
Bi
l
gimevcutdeği
l
.
PBTvevPvBdeğer
l
endi
r
mesonuçl
ar
ı
Bukar
ı
şı
m,PBTveyavPvBol
ar
akdeğer
l
endi
r
i
l
enmaddel
eri
çer
mez.
Di
ğeradver
set
ki
l
er
Bi
l
gimevcutdeği
l
.
BÖLÜM 13:İ
mhaet
mehususl
ar
ı
At
ı
kar
ı
t
mayönt
eml
er
i
Mümkünol
duğundaat
ı
kür
et
i
mi
ndenkaçı
nı
l
mal
ıveyaenazai
ndi
r
i
l
mel
i
di
r
.Boşkapl
arveyal
ayner
l
erbazıür
ün
kal
ı
nt
ı
l
ar
ı
nıt
ut
abi
l
i
r
.Bumal
zemevekabı
,onayl
anmı
şi
mhaet
meyönt
emi
negör
ei
mhaedi
l
mel
i
di
r
.Buür
ünün,
çözeltilerinin veya yan ürünlerinin imha edilmesi, geçerli tüm yerel, bölgesel veya ulusal/federal yönetmelik
ger
ekl
i
l
i
kl
er
i
neuygunol
mal
ı
dı
r
.
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
09.
Şub.
2016
52044
Sayfa 6 / 8
Ür
ünadı50 mM MgSO4 Assay
www.thermofisher.com
BÖLÜM 14: Nakliye bilgileri
IATA / ADR / DOT-US / IMDG
Alev alabilen sivi, b.s.b.
UNNumar
ası
Uygulanamaz
UNuygunsevki
yatadı
Uygulanamaz
Transport hazard class(es)
Uygulanamaz
Ambalaj grubu
Uygulanamaz
Çevresel Tehlikeler
Uygulanamaz
Kul
l
anı
cıi
çi
nözelt
edbi
r
l
er
Uygulanamaz
MARPOLEkI
I73/
78veI
BCKanunuuyar
ı
ncayı
ğı
nhal
i
ndet
aşı
ma
Uygulanamaz.
BÖLÜM 15: Düzenleyici bilgiler
Maddeyeveyakar
ı
şı
maözgüsağl
ı
k,güvenl
i
kveçevr
eyönet
mel
i
kl
er
i
/
mevzuat
l
ar
ı
Yüksek Önem Arz Eden Maddeler
Hiçbiri.
EC1907/
2006,AnnexXVI
Iuyar
ı
ncakı
sı
t
l
anmı
şmaddel
er
Hiçbiri.
Yönet
mel
i
k(
EC)No689/
2008EkIal
t
ı
ndal
i
st
el
enenmaddel
er
Hiçbiri.
Yönet
mel
i
k(
EC)No689/
2008EkV’
egör
ekı
sı
t
l
amayat
abimaddel
er
Hiçbiri.
Avr
upaPar
l
ament
osuveKonseyi
ni
n,kal
ı
cıor
gani
kki
r
l
et
i
ci
l
er
l
ei
l
gi
l
i29Ni
san2004t
ar
i
hl
iYönet
mel
i
k(
EC)No
850/
2004vedeği
şt
i
r
i
l
en79/
117/
EECDi
r
ekt
i
f
i
’
negör
emaddel
er
Hiçbiri.
Al
manSuTehl
i
keSı
nı
f
l
ar
ı(
Wasser
gef
ähr
dungskl
assen)
Sı
nı
f
l
andı
r
ı
l
mamı
şt
ı
r
.
Di
ğerUl
usl
ar
ar
asıEnvant
er
l
er
Ki
myasalGüvenl
i
kDeğer
l
endi
r
mesi
Ki
myasalgüvenl
i
kdeğer
l
endi
r
mesiger
çekl
eşt
i
r
i
l
memi
şt
i
r
.
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
09.
Şub.
2016
52044
Sayfa 7 / 8
Ür
ünadı50 mM MgSO4 Assay
www.thermofisher.com
BÖLÜM 16:Di
ğerbi
l
gi
l
er
Deği
şi
kl
i
kyapı
l
manedeni
KonseyYönet
mel
i
ği(
AB)No453/
2010'
agör
egüncel
l
eyi
n.
Kar
ı
şı
ml
ari
çi
nsı
nı
f
l
andı
r
mavesı
nı
f
l
andı
r
manı
nol
uşt
ur
ul
ması
ndakul
l
anı
l
anpr
osedür
,(
EC)1272/
2008[
CLP]
Düzenl
emesi
nedayanmakt
adı
r
:
Yukar
ı
dakibi
l
gi
l
erdi
kkat
l
iar
aşt
ı
r
mave/
veyai
ncel
emei
l
eel
deedi
l
mi
şt
i
rveöner
i
l
erpr
of
esyonelkar
ar
ı
ndi
kkat
l
i
uygul
anması
nıt
emelal
makt
adı
r
.Bi
l
gi
l
erher
şeyikapsayacakşeki
l
dekabuledi
l
memel
ivesadecebi
rkı
l
avuzol
ar
ak
kul
l
anı
l
mal
ı
dı
r
.Tüm mal
zemel
ervekar
ı
şı
ml
arbi
l
i
nmeyenr
i
skl
eror
t
ayakoyabi
l
i
rvedi
kkat
l
i
cekul
l
anı
l
mal
ı
dı
r
.Fi
r
ma
ger
çekyönt
eml
er
i
,haci
ml
er
iveyakul
l
anı
m koşul
l
ar
ı
nıkont
r
oledemedi
ğii
çi
n,bur
adat
anı
ml
ananür
ününkul
l
anı
l
ması
veyabuür
ünl
et
emasedi
l
mesi
ndenkaynakl
ananhasar
l
ar
danveyakayı
pl
ar
dansor
uml
ut
ut
ul
mamal
ı
dı
r
.
BUSDS’
DEKİBİ
LGİ
LER,ZI
MNİTİ
CARİGARANTİVEYABELİ
RLİBİ
RAMACAUYGUNLUKDAHİ
L,SARİ
HYADA
ZI
MNİBİ
RGARANTİTEŞKİ
LETMEZ
________________________________________________________________________________________________________________
Revizyon tarihi
Ürün kodu
09.
Şub.
2016
52044
Sayfa 8 / 8
Ür
ünadı50 mM MgSO4 Assay
www.thermofisher.com
Download