2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 2.MERKEZİ ORTAK SINAV 1. 2

advertisement
2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
2.MERKEZİ ORTAK SINAV
MATEMATİK
1. Bu teste 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
DENEME-3
1.
4.
Aralarındaki mesafe √180 m olan şekildeki iki
araç, A ve B noktalarından birbirlerine doğru
sabit hızla ilerlemektedirler.
Yukarıda bir kenar uzunluğu 22 cm olan eş
karelerden oluşan şekil verilmiştir.
Araçların her biri √ m ilerlediğinde,
aralarındaki mesafe kaç metre olur?
Buna göre şeklin çevresi kaç santimetredir?
B) 7.24
C) 26
A) 2√5
D) 29
matematikugurum.blogspot.com.tr
A) 7.22
2.
5.
B) 4√5
C) 5√2
D) 6√3
24 sayısının pozitif çarpanlarının yazılı olduğu
eşit büyüklükteki özdeş kartlarla dolu bir
torbadan rastgele bir kart çekiliyor.
Buna göre, çekilen kartın 24’ün asal
çarpanlarından biri olma olasılığı kaçtır?
A)
B)
C)
D)
Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi
rasyonel sayıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
6.
3.
Çarpımları 48 olan aralarında asal iki sayının
en küçük ortak katı ile en büyük ortak
böleninin toplamı kaçtır?
A) 48
B) 49
C) 96
Şekildeki ABC üçgeninde [AD], [BC] kenarına
çizilen açıortay olduğuna göre, aşağıdaki
kenar uzunluklarından hangisi daha
büyüktür?
D) 99
A) [AB]
1
B) [AC]
C) [AD]
D) [DC]
2016-2017 2.MERKEZİ ORTAK SINAV
MATEMATİK
7.
10.
A) √10
D) 3√3
Yukarıdaki şekilde koordinat düzlemine
yerleştirilmiş A, B ve C noktalarının
birleştirilmesiyle oluşturulan ABC üçgeninin
[AC] kenar uzunluğu kaç birim olur?
Çeşitkenar bir üçgenin bir köşesinden
çizilen yükseklik(h), açıortay(n) ve
kenarortay(V) uzunluklarının doğru
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) h<n<V
9.
C) 3√2
B) n<h<V
C) h<V<n
D) V<n<h
Aşağıdaki üçgenlerden hangisi, bir dik
üçgenin kenar uzunlukları olamaz?
A)
C)
A) 11
matematikugurum.blogspot.com.tr
8.
B) 2 √3
B) 13
C) 16
D) 17
11.
B)
Yukarıdaki karesel düzleme yerleştirilmiş
koordinat düzleminde yer alan üçgenin, orijin
etrafında saat yönünde 900 döndürülmesi ile
oluşan görüntüsünün köşe koordinatları
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
D)
A) (1,2)
2
B) (3,3)
C) (4,1)
D) (1,4)
2016-2017 2.MERKEZİ ORTAK SINAV
MATEMATİK
12.
14.
Instagram: matemetikugurum
Tablo: Üretilen salça miktarı
Yukarıdaki tabloda, salça miktarı ile salça üretimi
için gerekli domates miktarı arasındaki ilişki
gösterilmiştir.
Yukarıdaki çarpma işlemine göre,
ifadesinin sonucu kaçtır?
.
A) 3x
D) 11x
B) 5x
C) 8x
Bu ilişkiye göre, üretilen salça miktarının 5,5
kg olabilmesi için kullanılan domates miktarı
kaç kg olur?
13.
Aşağıdakilerden hangisi, diğerleri ile benzer
değildir?
A)
C)
B)
matematikugurum.blogspot.com.tr
A) 32
B) 36
C) 40
D) 44
15.
Yukarıdaki şekiller birbirleriyle özdeş dikdörtgen
bloklardan oluşmuşlardır.
D)
Sırasıyla 1.şekil 64cm ve 2.şekil 53cm
yüksekliğinde olduğuna göre, bloklardan bir
tanesinin alanı kaç cm2’dir?
A) 225
3
B) 280
C) 330
D) 350
2016-2017 2.MERKEZİ ORTAK SINAV
16.
MATEMATİK
19.
2x-7 ≥ 5 eşitsizliği ile ilgili söylenen
ifadelerden hangisi yanlış olur?
facebook:Mat.Ugurum
Bir otelde, 2 ve 3 kişilik olmak üzere toplam 28
adet oda bulunmaktadır.
Otel tamamen dolu olduğunda aynı anda 72
kişi konaklayabildiğine göre, 2 kişilik oda
sayısı kaçtır?
A) Eşitsizliğin her iki tarafına 3 eklersek,
eşitsizlik yön değiştirmez.
B) Eşitsizliğin her iki tarafından 1 çıkarırsak,
eşitsizlik yön değiştirmez.
C) Eşitsizliğin her iki tarafını -2 ile çarparsak,
eşitsizlik yön değiştirmez.
D) Eşitsizliğin her iki tarafını 4 ile bölersek,
eşitsizlik yön değiştirmez.
A) 12
B) 14
C) 16
D) 18
20.
17.
Orijinden ve (2,5) noktasından geçen
doğrunun eğimi kaçtır?
B) -
C) -
D)
matematikugurum.blogspot.com.tr
A)
18.
Mikroskop altında incelenen iki farklı tür
bakteriden A türü B türünden 25 adet fazladır. Bu
bakterilerden her biri, 1 saat sonunda kendi
türünün sayısı kadar bakteri sayısına ulaşmıştır.
Son durumda iki tür arasındaki bakteri sayısı
farkı 5000 adet olduğuna göre, başlangıçtaki
toplam bakteri sayısı kaç adettir?
A) 200
B) 300
C) 400
Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen
doğrular ile x ekseni arasında kalan
bölgenin alanı kaç br2 olur?
A) 6
B) 6,25
C) 7
D) 7,5
4
Hazırlayan: Uğur AK
D) 500
Download