archıprıx-2013 son jüri raporu

advertisement
ARCHIPRIX 2013 - JÜRİ RAPORU
Asıl jüri üyeleri Ece Ceylan Baba, Esin Boyacıoğlu, Victoria Meyers,
Hatice Üsküdar Özer, Ekin Çoban Turhan, sürdürülebilirlik danışmanı
Mert Ayaroğlu, yedek jüri üyesi Emre Özdemir ve raportör Mehmet
Onur Yılmaz, 2 Aralık 2013 Pazartesi günü, saat 10.00’da, Ankara’da,
TSMD Mimarlık Merkezi’nde toplandı.
Jüri başkanlığına oy birliği ile Esin Boyacıoğlu seçildi.
Yarışmaya kayıt yaptıran 29 mimarlık okulundan 125 proje içinden üç
projenin (1,3 ve 82 nolu projeler) gerekli belgeleri teslim etmemeleri
sebebiyle raportör raporu ile değerlendirme dışı bırakılmasına karar
verildi.
Birinci tur değerlendirmeye geçmeden önce değerlendirme kriterlerinin
belirlenmesi için tartışmaya geçildi.
Tartışmanın ardından değerlendirme kriterleri şu şekilde belirlendi:
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Mimari bir düşüncenin varlığı ve gücü
Tasarım sorununa yaklaşım, analitik düşünce ve tasarım
sürecinin yönetiminde sergilediği başarı
Eleştirel bakış ve yenilikçi yaklaşım geliştirme becerisi
Çevre, bağlam ilişkisindeki başarı
Fikir ve sonuç ürün tutarlılığı
Sürdürülebilirlik (bir özel ödül kriteri olmanın yanısıra genel
bir değerlendirme kriteri olarak belirlendi)
Çözümü detaylandırmadaki başarı
Mimari fikrin ifadesindeki başarı
Bu kriterlerin birinci turdan itibaren kademeli olarak aranmasına karar
verildi. Raportörün, değerlendirme sürecinde değerlendirilen her proje için
jüri değerlendirme notu yazılması ve bu notlara jüri raporunda yer
verilmesi önerisi oybirliği ile kabul edildi.
Birinci tur değerlendirmeye geçildi.
1 BİRİNCİ TUR DEĞERLENDİRME:
Birinci tur değerlendirme sonucunda aşağıdaki gerekçelerle 38 projenin
elenmesine karar verildi. Bu turda elenen projeler ve gerekçeleri şöyledir:
4 NOLU PROJE
Olumsallıktan (tesadüfilik) yola çıkarak, çevreyi strüktüre etmeye
çalıştığı değerlendirilmiştir. Ancak sonuç üründe çevre biçim
ilişkisinin başarısız olduğu gözlendiğinden birinci turda elenmesine
karar verildi.
6 NOLU PROJE
Tasarımda analitik, sorgulayıcı bir tavır görülememiştir. Alışılageldik
kalıpları kullanmayı tercih etmesinden dolayı birinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
12 NOLU PROJE
Mimari dili ve topografyaya oturması olumlu bulunmasına rağmen
fikrin olgunluğa ulaşmadığı değerlendirilmiştir. Cami yapısını ortaya
çıkarma ve bu nedenle topografyaya gömülme çabası olumlu
bulunmuşsa da ele alınıştaki ölçek sorunları nedeniyle istenilen
biçimsel etkiyi yaratamamış ve söylemi ile tutarlı bir mimari dile
ulaşamamıştır. Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
13 NOLU PROJE
Özgün bir dil yakalayamadığı, kalıpların dışına çıkamadığı ve
konvansiyonel tasarım yöntemleri tercih edildiği için eleştirilmiştir.
Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
15 NOLU PROJE
Önerilen tasarım çok şematik bulunmuştur. Kütlelerin varlık sebebi
olan üzüm bağlarına arkasını dönerek, yol cephesine doğru
yönleniyor olması eleştirilmiştir. Alttaki kütlelerle tasarlanan saçağın
ilişkisi zayıf kalmıştır. Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine
karar verilmiştir.
17 NOLU PROJE
Tasarım, alana ilişkin eleştirel bir yaklaşım ve yenilikçi bir fikir
getirememiş ve fikir biçime sıkışmıştır. Bu değerlendirmeyle birinci
turda elenmesine karar verilmiştir.
20 NOLU PROJE
Projenin bağlamı anlaşılamamıştır. Böylesi bir konuda, varolan
morfolojinin sorgulanması ve eleştirel bakılması beklenmelidir.
Ancak tasarımda bunların karşılanmadığı görülmüştür. Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
2 22 NOLU PROJE
Kütleyi parçalayarak hafifletme çabasının yeterli olmadığı
değerlendirilmiştir.
Sonuç
kütle
incelmemiş
ve
detaylandırılamamıştır.
Bu
değerlendirmeyle
birinci
turda
elenmesine karar verilmiştir.
24 NOLU PROJE
Alternatif bir mekan ve biçim arayışı olumlu bulunmakla birlikte
sonuç
ürünün
olgunlaşmadığı
değerlendirilmiştir.
Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
27 NOLU PROJE
Binalarının ölçeğinin büyük olması ve doldurduğu geniş kıyı alanını
verimli bir şekilde kullanamamış olması eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
29 NOLU PROJE
Tasarımcının, programın ağırlık ve zorluğu ile başetmeye çalıştığı
değerlendirilmiş, ortak alan oluşturma çabası takdire değer
bulunmuştur, ancak sonuç önerinin çevre ile bütünleşememiş
olması, mimari dil ve bağlam sorunları nedeniyle eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
36 NOLU PROJE
Bağlamın sadece coğrafi konum olarak ele alınması yetersiz
bulunmuştur. Tepeyi çoğaltma fikri bir çaba olarak değerlendirilmiş
olsa da mimari ve strüktürel karşılığı bulunamamıştır. Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
37 NOLU PROJE
Fikir düzeyindeki çalışma olumlu bulunmakla birlikte sonuç üründe
yeterli
olgunluğa
ulaşmadığı
değerlendirilmiştir.
Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
42 NOLU PROJE
Çevreyle (topografya) ilişki kurma çabası simgesel düzeyde kalmış,
biçimle simge olarak seçtiği dokunun buluşamaması eleştirilmiştir.
Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
46 NOLU PROJE
"Muğlaklık" kavramı ile yola çıkan tasarımın sonuç üründe
karşılığını bulamaması eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle birinci
turda elenmesine karar verilmiştir.
3 47 NOLU PROJE
Mimari tasarım araçları olarak ışık ve gölge kavramlarının ele
alınmasıyla oluşturulan yaklaşımı çok etkileyici bulunmuştur.
Barındırdığı mimari düşünce çok güçlü bulunmuşsa da bu düşünce
bir sonuç ürüne erişemememiştir. Bu değerlendirme ile birinci turda
elenen proje sahip olduğu mimari yaklaşımı sebebiyle özel ödüle
değerl görülmüştür.
49 NOLU PROJE
Tasarım fikri bu aşamada beklenecek derecede olgunlaşmamıştır.
Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
51 NOLU PROJE
Tipolojisine göre değerlendirildiğinde yenilikçi bir bakışı olmadığı
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine
karar verilmiştir.
52 NOLU PROJE
Kule morfolojisine göre sorgulandığında yenilikçi bakışı olmadığı
değerlendirilmiştir. Yapının araziye oturumu ve topoğrafya ile ilişkisi
gösterilmiş olsa da yaya ve araç erişimi ve yakın çevresi ile
kurduğu ilişkiye dair veriler eksik bulunmuştur. Bu değerlendirmeyle
birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
57 NOLU PROJE
Su ve karşı kıyıyla ilişki kurma çabası iyi bir niyetten öteye
geçememiş, makette özgün bir yaklaşım gözlense de ortaya konan
tasarım önerisi eylemsel detaylardan yoksun kalmış ve fazla
şematik bulunmuştur. Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine
karar verilmiştir.
58 NOLU PROJE
Tasarım fikrinin, ne çevresel ilişikler, ne eylem-kabuk ilişkisi, ne de
mimari
ifade
açısından
yeterince
olgunlaştıralmadığı
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine
karar verilmiştir.
59 NOLU PROJE
Toplumsal bir kaygının mekansal karşılığını oluşturma arayışı çok
olumlu bulunmuştur. Fikrin geliştirilmesi süreci (kesitler üzerinden
incelediğinde) sıçramalar ve kopmalar oluşturduğundan tutarsız
görülmektedir. Sonuç ürün olarak da vadettiği fikre uygun bir
düzeye ulaşamamıştır. Bu değerlendirmeyle birinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
63 NOLU PROJE
Çevresel veriler ve bağlamı ile projenin kurduğu ilişki zayıf
bulunmuştur. Yapı kütlelerinin yönelimi ile arazinin geri kalanında
düzenlenen
peyzaj
alanının
ilişkisi
eleştirilmiştir.
Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
4 65 NOLU PROJE
Tasarımcının ortaya koyduğu fikir, tasarım süreci ve projenin
sunuştaki ifadesi son aşamaya taşınamamıştır. Tarihi binalarla
kurulan ilişkiler tutarsızlıklar barındırmaktadır. Tasarım çözümleri
fazla şematik bulunmuştur. Bu değerlendirmeyle birinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
66 NOLU PROJE
Mimari
fikir
ve
proje
detayları
anlaşılamamıştır.
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
Bu
67 NOLU PROJE
Çıkış noktası ve dayandığı fikri çok güçlü bulunmakla birlikte bu
referansla çakışan bir sonuç ürün sunulamamıştır. Analiz
sistematiği dikkat çekici bulunmakla beraber verilen referansın
çalışma prensibi algılanamamıştır. Bu değerlendirmeyle birinci
turda elenmesine karar verilmiştir.
69 NOLU PROJE
Projenin kurgusu ve önerdiği tasarım yöntemi, tarihi mekanda
yapılaşmaya dair ciddi kaygılar doğmasına sebep olmaktadır.
Bunun yanısıra önerilen tasarımda ritim yakalanamamış ve sonuç
ürün şematik kalmıştır. Projenin sunuşu da okunamamaktadır. Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
83 NOLU PROJE
Proje detayları eksik bulunmuş ve çevre ile kurulan ilişkiler sorunlu
bulunmuştıur.
Önerilen
kavramsal
kurgu
sonuç
ürüne
yansıtılamamıştır. Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine
karar verilmiştir..
85 NOLU PROJE
İddialı sunumuna rağmen önerilen çözüm grafik düzeyde ve fazla
şematik bulunmuştur. Bu değerlendirmeyle birinci turda elenmesine
karar verilmiştir.
88 NOLU PROJE
Sorgulayıcı ve analitik sürecin yeterli derecede işletilmediği
düşünülmektedir. Dolayısıyla sonuç ürünün yaratıcı ve yenilikçi bir
katkı sunamaması eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle birinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
95 NOLU PROJE
Sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili yanlış bir bilgi üzerine kurulmuş
olan proje aslında modüler yapısı ile gelişebilirlik kavramı ile
kurgulanmış ve fazla şematik bulunmuştur. Bu değerlendirmeyle
birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
5 101 NOLU PROJE
Analiz başarılı bulunmakla bilirlkte proje anlatım düzeyi çok şematik
bulunmuştur. Final ürüne varılamamış olması eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
115 NOLU PROJE
Tasarımcının ortaya koyduğu fikir ile paralel gelişen form oldukça
cesur olmakla beraber tarihi bölgedeki hassasiyetlere gösterilen
duyarlılık yeterli bulunmamıştır. Yapı çok kütlesel kalmış ve
Ayasofya ile yeterli ilişkiyi kuramamıştır. Taşıyıcı sistem önerileri de
şematik düzeyde kalmaktadır. Bu değerlendirmeyle birinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
116 NOLU PROJE
Tasarımcının projenin konusu olan müze ve arkeolojik eserlere dair
kavramları iyi yorumladığı değerlendirilmiştir. Üç boyutlu
çalışmalarda ortaya koyulan fikirlerin sonuç mimari ürüne
dönüşemediği düşünülmüştür. Ayrıca çalışma prensibi olarak
sunulan ve yüzey deformasyonlarına referans veren çalışmaların,
genel düşünce biçimi ile yabancı olması ve ilişkisinin kurulamadığı
konusu da bazı tutarsızlıkları içinde barındırmaktadır. Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
120 NOLU PROJE
Yoğun ihtiyaç programının çözümü oldukça başarılı bulunmuştur.
Buna karşın plan düzleminde kurgulanan başarılı ilişkilerin,
kesitlere ve üç boyuta yeterince yansıtılamadığı görülmüştür.
Projenin zengin ve dengeli peyzaj önerisi olumlu bulunsa da çevresi
ile kurduğu ilişkilerin zayıflığı eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle
birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
122 NOLU PROJE
Projenin ele alınış biçimi başarılı bir biçimde ifade edilememiştir.
Kütle yerleşimini anlatan sürecin kopuk bir biçimde ilerlediği
görülmüş ve yine kütlelerin topografya ve çevreyle kurduğu ilişkiler
yeterince başarılı bulunmamıştır. Projede önerilen plan çözümleri
ve
peyzaj
kurgusu
fazlaca
şematik
bulunmuştur. Bu
değerlendirmeyle birinci turda elenmesine karar verilmiştir.
123 NOLU PROJE
Projenin ortaya çıkış noktası, ilişki kurduğu tarihi çevreyi ortaya
çıkarmak olarak belirtilmiştir. Fakat önerilen yapının kütlesel
büyüklüğü ve çevresiyle kurduğu ilişki tam aksi bir sonuç meydana
getirmiş, özellikle yerleşim planında tarihi dokunun ciddi şekilde
baskı altına alındığı değerlendirilmiştir. Ayrıca plan ve kesit
düzlemindeki çalışmaların şematik düzeyde kalması nedeniyle
birinci turda elenmesi uygun görülmüştür.
6 124 NOLU PROJE
Projenin, içerdiği fonksiyona, alan kullanımına ve kütlesel ilişkilere
dair bir takım hassasiyetler içerdiği anlaşılsa da, mimari detay
anlamında yeterince geliştirilemediği görülmektedir. Özellikle plan
ve kesit çözümlerinin şematik düzeyde kalması nedeniyle birinci
turda elenmesi uygun görülmüştür.
7 İKİNCİ TUR DEĞERLENDİRME
İkinci tur değerlendirme sonucunda aşağıdaki gerekçelerle 44 projenin
elenmesine karar verildi. Bu turda elenen projeler ve gerekçeleri şöyledir:
11 NOLU PROJE
Plan düzleminde rasyonel, ilişkili ve hafif bir kütle hissi verse de
tasarım üçüncü boyuta taşındığında dolu, masif ve ağır bir sonuç
ortaya çıktığından olumsuz bulunmuştur. Konunun analizine ve
çevresi ile kurduğu ilişkiye dair veri bulunamamış ve malzemeye
dair bir duyarlılık görülememiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
14 NOLU PROJE
Başlangıç fikri ve bu fikrin ortaya konulması başarılı bulunduysa da
bu fikrin taşıdığı potansiyelin sonuç ürüne yansıyamadığı
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine
karar verilmiştir.
23 NOLU PROJE
Enerji üretiminde ve yapının strüktürünün oluşmasında gösterilen
hassasiyet yapının konumlanması ve deniz doldurularak kurulan
alandaki ilişkide gösterilmemiş olması eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
25 NOLU PROJE
Biçimsel arayışları görülmüş olmakla birlikte iddia edilen mevcut
alışveriş mekanlarına dair eleştirel "yeniden düşünülme" tavrı,
maalesef fonksiyonel ve biçimsel olarak, projede karşılığını
bulamamıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
31 NOLU PROJE
Alışveriş işlevine ilişkin çözümlerin bir açık alan etrafında
kurgulanmaya çalışılması olumlu bulunmuş ancak eleştirel bir
duruşu, yenilikçi bir yaklaşımı olmaması ve ölçek problemi olması
eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
32 NOLU PROJE
Kütle arayışı ve kütle arayışındaki zenginlik olumlu bulunmakla
birlikte, kütlenin masif hali eleştirilmiş ve mimari ifade biçimi yetersiz
bulunmuştur. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
33 NOLU PROJE
Yenilikçi bir yaklaşımının olmadığı, probleme yalın bir çözüm
getirme arayışı görülse de bu arayış sorgulayıcı bir süreçten
beslenerek oluşturulmadığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle
ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
8 35 NOLU PROJE
Planlar ve geometrik ilişkiler başarılı bulunmuştur. Ölçek olarak
küçük bir proje olmasına rağmen yeterince detaylandırılamaması
eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
38 NOLU PROJE
Programı yorumlayışındaki alternatif düşünce olumlu bulunmakla
birlikte ulaştığı mimari seviye yeterli bulunmamıştır. Bu
değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
41 NOLU PROJE
Jüri projenin mimari ifade açısından pek çok açından bitmiş
olmasını takdir etmiş olmakla birlikte, bu aşamada beklenen
sorgulayıcı
tavrı,
yenilikçi
yaklaşımı
görememiştir.
Bu
değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
44 NOLU PROJE
Projenin bağlamının coğrafi konum ile ilişkisinde verilmesi olumlu
karşılanmıştır. Kum saati-kule kavramsal ilişkisinin ise biçimsel
kaldığı gözlemlenmiştir. Strüktüre dair arayışları olumlu bulunmakla
beraber böylesi bir konuda varolan morfolojinin yeterince
sorulanmadığı düşünülmektedir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
45 NOLU PROJE
Kütleler arası ilişkiler, zemin, peyzaj ve denizle olan ilişkilere
yönelik kararlar tartışmalı bulunmuştur. Projenin ölçek sorunu
olduğu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
48 NOLU PROJE
Kütlesel kararları olumlu bulunmakla birlikte kat planlarının olmayışı
tasarımın sunumunda büyük bir eksiklik olarak belirmiş, iç ilişkilerin
okunmasını imkansız kılmıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
50 NOLU PROJE
Yüklü programına rağmen kütlesel biçimlenişi, zemini boşaltma
fikri, yapı ön-arka fikrine dair yenilikçi denemeleri başarılı
bulunmakla beraber, kesit ve plan düzeyindeki başarısına rağmen
sonuç üründe çevre ile uyum konusunda sorunları olduğu
görülmüştür. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
53 NOLU PROJE
Programa ilişkin sorgulayıcı bakış açısı ve yenilikçi yaklaşımı
başarılı bulunmuştur. Ancak önerilen çözümlerin yeterli olgunluğa
erişemediği düşünülmektedir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
9 54 NOLU PROJE
Önerilen akslar ile girişilen arayış olumlu bulunmakla beraber nihai
ürüne dönüştürülememiştir. Problemin ele alınış şekli yeterince açık
bulunmamıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
56 NOLU PROJE
Bağlantı fikri yaratıcı ve olumlu bulunmuş, fakat üretim hattı olarak
tanımlanan tüplerin yeterince olgunlaşmadığı değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
62 NOLU PROJE
Önerilen kütle fazla ağır ve yoğun bulunmuştur. Yerleşim ve
yönelimdeki kararsızlık sonuç ürünü zayıflatmıştır. Önerdiği strüktür
ile zemin üstü düzenlemelerin çelişkili yönelimleri eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
68 NOLU PROJE
Birimlerin üretim yöntemi olumlu bulunmakla birlikte bu olumluluk
devamında yapay bir strüktürel kurgu düzeyinde kalmıştır. Mimari
detaya ve mekan hassasiyetine inilememiştir. Bu değerlendirmeyle
ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
70 NOLU PROJE
Mimari fikir ve analizler olumlu bulunmasına rağmen mimari ve
mekansal çözümlerin yetersiz kaldığı görülmüştür. Önerilen peyzaj
elemanlarının iklim koşulları ile uyumsuz olduğu değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
71 NOLU PROJE
Tasarımcının alana dair hassasiyetinin sonuç ürüne yansımamış
olduğu değerlendirilmiştir. Önerilen fikir ve analizler çok olumlu
olmasına rağmen final üründe mimari ve mekansal yeterliliğe
ulaşamamıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
72 NOLU PROJE
Tasarımın tercih edilen sadeliğin gerektirdiği ustalığa sahip
olmadığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
74 NOLU PROJE
Projenin çıkış noktası ve yerleşim fikrinin algılanamaması
eleştirilmiştir. Yapı biçimlerinin ve diğer strüktürlerin ortaya çıkış
nedenlerinin anlatılamadığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle
ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
10 75 NOLU PROJE
Problemin sadece bir form problemi olarak ele alınmış olduğu
değerlendirilmiştir. Üç farklı fonksiyonun tek örtü altına alınması
onları ilişkilendirmeye veya ayrıştırmaya yetmemiştir. Bu
değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
76 NOLU PROJE
Ana fikrin üçüncü boyuta taşınamaması ve kesitler ile plandaki
organik fikrin örtüşmemesi eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci
turda elenmesine karar verilmiştir.
78 NOLU PROJE
Yeterli olgunluğa ulaşamaması eleştirilmiştir. Yenilikçi ve eleştirel
yaklaşım görülememiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
80 NOLU PROJE
Çevre ile olan ilişkisinde mevcut dokuya aykırı bir yaklaşım
sergilenirken kuvvetli bir ilişki kurulamamıştır. Sonuç ürün, ortaya
konan bir fikrin ötesine geçememiş ve mimari ürüne
dönüşememiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
84 NOLU PROJE
Programı getirdiği ağır yapı yükünü hafifletme çabası olumlu
bulunmuştur. Ancak önerilen çözüm çok içe dönük, çevre ile ilişkisi
ve sunum özellikleri zayıf bulunmuştur. Bu değerlendirmeyle ikinci
turda elenmesine karar verilmiştir.
87 NOLU PROJE
Ütopya ve distopya kavramları üzerine kurulan analiz süreci çok
başarılıdır. Bunu takiben projede önerilen distopya kurgusu ve kolaj
kullanımı ve dil kurgusu çok anlamlı bulunmuş ve takdir edilmiştir.
Tüm bu kazanımların -bilinçli olarak da olsa- mimari bir öğeye
dönüşmemiş olması eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
89 NOLU PROJE
Tasarımın kilit noktalarından birisi olan araç ve yaya dolaşımının
sürekliliği yansıtılamamıştır. Otopark odaklı ve kütlesel yaklaşılmış
tasarımda forma dair güçlü ipuçları verilememiş, mimari incelik
sağlanamamıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine
karar verilmiştir.
92 NOLU PROJE
Mimari kütleyi hafifletmek için girişilen çabanın kent ile kurulan
ilişkide tersine bir etki yaratacak şekilde sonuçlandığı
değerlendirilmiştir. Mimari dili olgunlaşmamıştır. Kent ölçeğinde
kurduğu ilişki başarılı görülmemiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci
turda elenmesine karar verilmiştir.
11 94 NOLU PROJE
Analiz aşaması ve başlangıç kurgusu ve oluşturmaya çalıştığı doku
çok olumlu bulunmuştur. Ancak bu iyi başlangıç sonuç ürününe
yansımamıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
96 NOLU PROJE
Vaziyet planı, yerleşim, kütle ve kentsel düzeydeki ilişki başarılı
bulunmasına rağmen aynı hassasiyet ve başarı tasarımın diğer
aşamalarında gösterilememiştir. Proje detaylandırma noktasında
eksik kalmıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
97 NOLU PROJE
Zor iklim koşullarına karşılık alınan önlemlerin çok yetersiz kaldığı
değerlendirilmiştir. Gereğinden fazla soyut çalışılmış olması, çevre bağlam
ilişkisinin
zayıf
bırakılması
eleştirilmiştir.
Bu
değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
98 NOLU PROJE
Fazla kütlesel ve ağır çözümler üretilmiş, detaylara inilemememiştir.
Yönelim ile bina formu bağdaşmamaktadır. Dış cephedeki
duvarların iç mekanda bir karşılığı bulunamamıştır.Tasarım
yaklaşımı olarak ortaya konan simge, tasarım ürününde karşılığını
bulamamıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
100 NOLU PROJE
Proje konusu olan sanat ve araba kavramlarını bir araya
getiremediği ve tek aks üzerinden gittiği görülmüştür. Bitmiş yapıya
dair ipucu vermemektedir. Plan ve kesit organizasyonları başarılı
bulunmuş ancak aynı başarı üçüncü boyuta taşınamamıştır. Bu
değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
103 NOLU PROJE
Projenin bir rampa ile kurguladığı müze mekanı kararı, bu mekanın
boşluklar sayesinde akıcı kılınması ve dış çeperin bu mekanı
giydiren tümel bir eleman olarak ele alınması olumlu bulunmuştur.
Ancak tasarımın detaylarla inceltilemediği gözlemlenmiştir.
Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
12 105 NOLU PROJE
Proje, kampüs-fakülte işleyişi, açık-kapalı mekanlar arası ilişkiler ve
akışın tekrar ele alınışı ve yorumu bağlamında başarılı
bulunmuştur. Plan düzleminde gösterilen mimari hassasiyet,
vaziyet planı ve kat planlarında sözkonusu fikrin tutarlı
ifadelendirilmesi dikkat çekicidir. Ancak tasarımın önerdiği fikrin
üçüncü boyuta aynı hassasiyetle taşınamamış olması, kütle
ölçekleri ve doluluk-boşlukların ele alınışında tasarımın aynı
tutarlıkla inceltilememiş olması, ağır ve masif kütlelerin oluşması ve
bu kütlelerin kampüs içi ilişkileri zedelemesi eleştirilmiştir. Program
metrekare
içeriğinin
vaziyet
planı
oluşumunda
doğru
değerlendirilmediği kanaatine varılmıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci
turda elenmesine karar verilmiştir.
107 NOLU PROJE
Çevreyle ilişkisinde pozitif yanlarına rağmen (yapısal yönelimler)
yapının fazla kütlesel olması nedeniyle eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
109 NOLU PROJE
Projenin çevre doku, yaklaşımlar, manzara ilişkileri ve eylem
geçişleri üzerine kurduğu fikir, bu paralelde parçalı kütlesel yorumu,
ön-görünüş üzerinden meydan, alt-üst kotlar ve doluluk-boşluklara
ilişkin fikrin net mimari ifadesi başarılı bulunmuştur. Alt-üst
caddelerle insan ölçeğinde algı-eylem ilişkilerinin ve tekil kütle ve
cephe kurgusunda tasarımın aynı hassasiyetle inceltilemediği
gözlemlenmiştir. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
113 NOLU PROJE
Önerdiği dinamik ve deneysel yapı olumlu bulunmuş ancak, kat
planlarının okunmaması nedeniyle sonuç ürünün iç mekanları
yeterince anlaşılamamıştır. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
114 NOLU PROJE
Proje, Anadolu Hisarı bölgesinde oldukça büyük bir kütlenin
konumlandırılmasını öngören bir programa sahiptir. Bu nedenle
tasarımcının kentsel ölçekte analiz ve yaklaşım bölgelerine dair
analizleri olumlu karşılanmış olsa da, analizlerin sonucu
oluşabilecek kaygıların projeye yansıtılamadığı düşünülmektedir.
Ayrıca projemin tasarım dili ve yerleşim şeması yeterince özgün
bulunmamış, belirli kalıpların dışına çıkamadığı değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar verilmiştir.
13 121 NOLU PROJE
Projenin kentin fiziksel ve sosyal bağlamlarına odaklanan detaylı
analiz safhası güçlü bulunmuştur. Projenin çevresiyle duyarlı
ilişkiler kurma niyeti projenin ilk aşamalarından itibaren
okunmaktadır. Fakat önerilen mimari çözümün, yeterince
geliştirilemediği görülmüştür. Bu değerlendirmeyle ikinci turda
elenmesine karar verilmiştir.
125 NOLU PROJE
Tasarımcının, konut problemine plan düzleminde getirdiği çözümler
başarılı bulunmuştur. Ancak, üçüncü boyutta kurulan ilişkilerde ve
ortaya çıkarılan kütlelerde yaratıcı çözümler ortaya konmamış,
proje mevcut konut tipolojilerinin bir tekrarı olarak sonuç ürüne
dönüşmüştür. Bu değerlendirmeyle ikinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
14 ÜÇÜNCÜ TUR DEĞERLENDİRME
Üçüncü tur değerlendirme sonucunda aşağıdaki gerekçelerle 19 projenin
elenmesine karar verildi. Bu turda elenen projeler ve gerekçeleri şöyledir:
5 NOLU PROJE
Expo konusunun ele alınışı, kütle kararları, cephe kurgusundaki
niyet cesur ve başarılı bulunmuştur. Kütledeki boşaltmalar ve üç
boyutlu ilişkilerin plan ve kesitlerde yeterince yansımadığı
görülmüş, program yoğunluğunun getirdiği mecburiyetler sebebiyle
de kütlesel olarak çevreye yönelik hassasiyetlerin yeterince ele
alınamadığı gözlemlenmiştir. Bu değerlendirmeyle üçüncü turda
elenmesine karar verilmiştir.
7 NOLU PROJE
Güçlü bir mimari fikre sahip olduğu düşünülen proje bunu ortaya
koymakta gösterdiği başarıyı fikrin detaylandırmasında ve sonuç
üründe sergileyemediği için üçüncü turda elenmesine karar
verilmiştir.
10 NOLU PROJE
İki AVM kütlesinin arasında kalan boşluğun çoğaltılması, ticari
mekanların içine alternatif sosyal mekanların entegre edilme niyeti
olumlu bulunmuştur. Ancak bunun yapısal karşılağının beklenen
düzeye ulaşamadığı ve yapı yoğunluğunda aşırıya kaçıldığı
sonucuna varılmıştır. Bu değerlendirmeyle üçüncü turda
elenmesine karar verilmiştir.
18 NOLU PROJE
Kesişen akslardan ve tüplerden olıuşan etkileyici bir kurgusu
olduğu değerlendirilmiştir. Proje konusu alan için, projenin konusu
ile de tutarlı, zeminden kopuk ve ikincil bir eylem düzlemi önermesi
başarılı bulunmuştur. Ancak sistemin tekrarı ile elde edilecek
düzeneğin muhtemel yoğunluk ve karmaşasından endişe edilmiştir.
Bu değerlendirmeyle üçüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
21 NOLU PROJE
Endüstri mirasını değerlendirirken arkada kurgulamış olduğu hafif
strüktürlü yapının içinde doluluklar ve boşluklar bırakarak yerleşmiş
olması olumlu bulunmuştur. Ancak mekan organizasyonunun ve
yapı kütlesi ile ilgili fikrin olgunlaşmadığı görülmüştür. Bu
değerlendirmeyle üçüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
26 NOLU PROJE
Tasarım ve yapı plastiği çok başarılı bulunmakla birlikte, mimari
ifadenin ana unsurlarından mekan organizasyonunun yeterince
ifade edilmemesi ve şematik düzeyde kalması eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle üçüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
15 34 NOLU PROJE
Varolan endüstri mimarisi örneği yapıyı kendi tasarımına entegre
etmesi başarılı bulunmuştur. Ancak bu başarısını iç yaşamın
kurgulanmasında gösteremediğinden üçüncü turda elenmesine
karar verilmiştir.
43 NOLU PROJE
Tasarım fikri ve sonuç tutarlı ve başarılı bulunmuştur. Yapı kitlesel
kararlarının ve plan çözümünün çok net olduğu görülmüştür. Ancak
tasarımın inceltilmesi ve mimari dilin detaylandırılması konusunda
aynı başarı sergilenememiştir. Bu sebeple üçüncü turda
elenmesine karar verilmiştir.
61 NOLU PROJE
Proje konusu ile mimari fikrin birlikte değerlendirilerek cesurca
ortaya konmuş olması olumlu bulunmuştur. Ancak fikrin sonuç
ürüne ulaşmasında eksiklikler algılanmıştır. Kesitler tatmin edici
olsa da plan çözümleri yetersiz bulunmuştur. Bu değerlendirmeyle
üçüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
64 NOLU PROJE
Proje kendi içinde çok olgunlaşmış başarılı bir projedir. Ancak
çevreyle kurduğu ilişki okunamamaktadır. Bu değerlendirmeyle
üçüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
77 NOLU PROJE
Gazhane yapısının strüktürünün tasarımla entegrasyonu fikri,
yapının kurgusu ve ortaya konan çözümler başarılı bulunmuştur.
Ancak sonuç tasarım ürünü -belki tasarımcının da hedeflediği gibibir kaosa dönüşmüştür. Ancak bunun yaratıcı bir kaos olduğu
tartışmalıdır. Sonuç ürün, abartılı ve amacını aşan bir strüktür
karmaşası sergilemektedir. Bu durum tasarıma dair tüm olumlu
kararları gölgelediğinden üçüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
90 NOLU PROJE
Malzeme kullanımı, mimari dili ve kütle kurgusu açısından başarılı
bulunmuştur. Bu başarı plandaki sirkülasyon kararlarına ve sonuç
ürüne taşınamamıştır. Yoğun programın parçası olan açık alanların
yeterli olgunlukta olmadığı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle
üçüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
99 NOLU PROJE
Projenin oldukça güçlü bir tasarım fikri olduğu değerlendirilmiş,
bunun ortaya konuşu ve sunuşu çok başarılı bulunmuştur. Ancak
başlığı "sanat ve araba deposu" olan tasarımda araba depolama,
park alanı görülememiştir. Bu sebeple üçüncü turda elenmesine
karar verilmiştir.
16 102 NOLU PROJE
Çıkış noktası ve dayandığı fikri güçlü bulunmakla birlikte projenin
iklimsel
ihtiyaçlara
dair
yaratıcı
öneriler
getiremediği
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle üçüncü turda elenmesine
karar verilmiştir.
104 NOLU PROJE
Projenin başlangıç fikrini oluşturan, yeraltında bir ağ kurma ve
‘birleştirme’ kavramını yeraltında kurgulama niyeti çok ilginç ve
yaratıcı bulunmuştur. Yeraltı ağının ‘patlama’ noktaları ile
yeryüzüne fırlaması başarılıdır. Ancak tasarımda bu özelliklerin
detaylandırılamadığı düşünülmüştür. Bu değerlendirmeyle üçüncü
turda elenmesine karar verilmiştir.
108 NOLU PROJE
Proje, kütle ölçeği, yaklaşımlar, iç mekanların, sirkülasyon ve ortak
kullanım alanlarının planlanması, yapının kıyı ilişkisinde görsel
olarak bütünsel bir duruş önermesi ve çatı örtüsünde
parçalanmalarla ölçeğe yönelik hassasiyetini desteklemesi çok
olumlu bulunmuştur. Sistem detaylarına ve modele de yansıyan fikir
tutarlı ve başarılıdır. En güçlü elemanlardan biri olan üst örtünün
cephe, iç mekan ve strüktür ile ilişkilerinde belirsizlikler
gözlemlenmiş, mekanı algılatmaya yönelik görsellerin tasarım ile
çakışmaması eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle üçüncü turda
elenmesine karar verilmiştir.
110 NOLU PROJE
Proje, bina ölçeğinde, kütle olarak ve kütle çeperlerine önerdiği
dokular bazında başarılı bulunmuştur. Orta alanda gömülü mekanın
taşıdığı potansiyel beğenilmiştir. Ancak bina bütününü, nihai ürün
düzeyinde okutmaması ve çevre ile olan ilişkisini tanımlamamış
olması eksik bulunmuştur. Bu değerlendirmeyle üçüncü turda
elenmesine karar verilmiştir.
111 NOLU PROJE
Tasarımcının, bina formunu elde ederken yaptığı analiz, yarattığı
sürprizli mekanlar ve heykelsi yapı olumlu bulunmuştur. Ancak
sonuç ürünün sunuşundaki kütlesel ağırlık ve kaotik etki
eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle üçüncü turda elenmesine karar
verilmiştir.
119 NOLU PROJE
Sanat ve araba deposu programının yorumu, strüktürün
kurgulanması, bu strüktürün sarmalanması, örtünün strüktürle,
kütlenin zeminle ve komşusu Taşkışla ile ilişkisi cesur, yenilikçi ve
çok başarılı bulunmuştur. Bu güçlü tavır, tasarımın strüktür ve yapı
ile ilgili detaylarında izlenememiştir. Bu değerlendirmeyle üçüncü
turda elenmesine karar verilmiştir.
17 DÖRDÜNCÜ TUR DEĞERLENDİRME
Dördüncü tur değerlendirme sonucunda aşağıdaki gerekçelerle 11
projenin elenmesine karar verildi. Bu turda elenen projeler ve gerekçeleri
şöyledir:
9 NOLU PROJE
Tasarım süreci, araştırma ve analizleri ve bunların ifadesi çok
başarılı bulunmuştur. Hafif bir strüktürün içine doluluk ve boşluklarla
yerleşme kararı çok başarılı olmakla birlikte tasarımın beklenilen
olgunluğa ulaşamamış olması eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle
dördüncü turda bire karşı dört oyla elenmesine karar verilmiştir.
16 NOLU PROJE
Program yoğun metrekare talebi içermektedir. Proje bu sorunla
başaçıkmak için kentsel dokuda silüet hattına kadar boşluklar
yaratmış, bu hat üzerinde masif katları konumlandırarak etkiyi
güçlendirmeye çalışılmıştır. Düşey düzlemde ve kesitlerde
mekanların organizasyonu ve oluşturduğu iç boşluklar başarılı
bulunmuştur. Ancak silüet hattı üzerinde kalan bu masif katlar yine
de mimari dili ve ağır etkisi itibariyle eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle dördüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
28 NOLU PROJE
Çok ağır olabilecek bir kütleyi gerek konsept ve gerekse sunuş
tekniği ile hafif ve şeffaf hissettirmeyi başarmıştır. Ancak binaya
yaklaştığınızda gerek çeperlerdeki detayaların (malzeme vb.)
gerekse zemindeki detayların olgunlaşmaması eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle ikiye karşı üç oyla dördüncü turda elenmesine
karar verilmiştir.
39 NOLU PROJE
Alan analizi, bina ölçeği, geometrisi ve renk vurguları oldukça
etkileyici, çevre ile ilişkinin netliği ve tanımlılığı olumlu bulunmuştur.
Kütle bütününün sunumda okunamamış olması eleştirilmiştir ancak
silüetlerin verdiği etkinin güçlü bir anlatım etkisi olduğu
değerlendirilmiştir. Malzeme anlamında detay verilmeyip renk
vurgusunda
kalınması
eksiklik
olarak
görülmüştür.
Bu
değerlendirmeyle bire karşı dört oyla dördüncü turda elenmesine
karar verilmiştir.
40 NOLU PROJE
Bir spor kompleksi açısından çok başarılı bulunmuştur. Kütlelerin
üçüncü boyutta birlikte organizasyonu başarılıdır. Şematik
gösterimdeki başarı üç boyutlu sunumlara taşınamamıştır. Bu
değerlendirmeyle dördüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
18 55 NOLU PROJE
Yapının kütle tasarımı çok başarılı bulunmuştur. Ancak arazi
kullanımındaki kararlar ve arazinin şekillendirilmesindeki düzey,
kütle tasarımı karşısında yetersiz kalmıştır. Açık alan tasarımı
mimari tasarımla örtüşmemiştir. Bu değerlendirmeyle dördüncü
turda elenmesine karar verilmiştir.
60 NOLU PROJE
Genel unsurları ile tasarım rasyonel, tutarlı ve sonuç olarak başarılı
bulunmuş, sonuç ürüne ulaşabilme anlamında jürinin beğenisini
kazanmıştır. Ancak bir bitirme projesinden beklenen eleştirel bakış
ve sorgulayıcı tavır gözlemlenememiştir. Bu değerlendirmeyle ve
ikiye karşı üç oyla dördüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
86 NOLU PROJE
Plan / cephe / iç çözümlerdeki çizgi tutarlılığı ve sürekliliği ile ilgili
yorumu çok başarılı bulunmuştur. Ancak sadece yapı plastiği olarak
olarak bakılmadığında binanın çok yüklü ve ağır bir etki bırakması
eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle ve ikiye karşı üç oyla dördüncü
turda elenmesine karar verilmiştir.
112 NOLU PROJE
Fikrin analizi ve sunuşu oldukça başarılı bulunmuştur. Ancak
detaylara dair bilgi vermemesi eleştirilmiştir. ‘Donatılar’ çok etkili
bulunmakla birlikte, ‘modüller’ çok rijit bulunmuştur. Binanın
yeraldığı çevrenin kasvetinin binaya ve içine yansımasının
engellenememesi eleştirilmiştir. Bu değerlendirmeyle ve ikiye karşı
üç oyla dördüncü turda elenmesine karar verilmiştir.
117 NOLU PROJE
Fikrin sade ve güçlü bir etkisi olduğu değerlendirilmiştir. Ancak bu
etki detaya yansımamıştır. Meydandaki yaşam fikri ile çevre ilişkisi
sunumda iyi ifade edilmediğinden anlaşılamamıştır. Bu
değerlendirmeyle ve ikiye karşı üç oyla dördüncü turda elenmesine
karar verilmiştir.
118 NOLU PROJE
Cesur ve dinamik kütle organizasyonu başarılı bulunmuştur.
Sunuştaki yetersizlik dolayısıyla plan çözümlerinin okunmasında
güçlükler yaşanmıştır. Toprak üstü kotlardaki formların toprakla
buluştuğu andan itibaren kararlılığının bozulması eleştirilmiştir. Bu
değerlendirmeyle ve ikiye karşı üç oyla dördüncü turda elenmesine
karar verilmiştir.
19 BEŞİNCİ TUR DEĞERLENDİRME
Dördüncü tur değerlendirmenin ardından geriye kalan 10 proje içinden oy
birliği ile 6 proje ödül grubu olarak seçilmiştir. Geriye kalan dört proje ise
bu turda elenmiştir. Bu turda elenen projeler ve gerekçeleri şöyledir:
2 NOLU PROJE
Proje konusunun net bir tavırla ele alınışı başarılı bulunmuştur.
Taşkışla ile kurulan illişki, otomobil ve sanat bölümleri arasında
yaratılan ara mekan başarılı bulunmuştur. Aynı başarı tasarımın
yapıya dönüşmesinde serilenemediği için beşinci turda elenmesine
karar verildi.
73 NOLU PROJE
Projenin bulunduğu konum ve kentsel donatılar ile ilgili yorumu ve
kamusallaştırma çabası çok olumlu bulunmuştur. Alanı üçüncü
boyutta ele geçirmeye çalışmak yerine zemini çökerterek tasarımı
kurgulama çabası takdir edilmiştir. Ancak zemin altı mekanların
organizasyonunda
bu
hassasiyet
bulunamamıştır.
Bu
değerlendirmeyle beşinci turda elenmesine karar verilmiştir.
91 NOLU PROJE
Arsa değerlendirilmesi ile ilgili yaklaşım ve kararları çok başarılı ve
cesur bulunmuştur. Ancak bağlamsal açıdan baktığımızda kütlenin
çok baskın ve iri kaldığı, ölçek sorunu ortaya çıktığı şeklinde
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyle beşinci turda elenmesine
karar verilmiştir.
93 NOLU PROJE
Altenatif yaya aksları önermesi, yapıyı içinden geçilen kente ait bir
yapıya dönüştürme çabası olumlu bulunmuştur. Kent içi ölçek
duyarlılığı da çok başarılı bulunmuştur. Mimari elemanların
geçişkenliği takdir edilmiştir. Kompakt yapısına rağmen dinamik
ritmi ve yüklü programa rağmen bir doku oluşturma çabası
başarılıdır. Bu değerlendirmeyle beşinci turda elenmesine karar
verilmiştir.
20 ÖDÜL DEĞERLENDİRMESİ
Oybirliği ile ödül grubuna seçilen 6 proje ile ilgili ödül değerlendirmesi
yapılırken öncelikle aralarından üç proje (8,19 ve 106 nolu projeler) yine
oybirliği ile kendi içinde sıralanmak üzere ilk üç olarak ayrılmıştır. Bu üç
proje kendi arasında birinci, ikinci ve üçüncü olarak ve kalan üç proje
de(30, 79 ve 81 nolu projeler) yine kendi arasında birinci mansiyon, ikinci
mansiyon ve üçüncü mansiyon olarak sıralanmıştır.
Sürdürülebilirlik danışmanının öneri ve açıklamaları ışığında birinci
mansiyona değer görülen projeye aynı zamanda sürdürülebilirlik ödülü
verilmesine karar verilmiştir.
Jüri yaptığı değerlendirme sonucunda daha önceki turlarda elenmiş
projeler arasından ayırılan beş proje arasından bir projeyi (47 nolu proje)
de özel ödüle değer görmüştür.
Ödüller ve değerlendirmeler şöyledir:
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 8 NOLU PROJE
Yoğun bir yapılaşma alanı olan Mecidiyeköy'de sosyal bir boşluk
yaratma niyeti ve bu konudaki başarısı değerli bulunmuştur. Bu sosyal
boşluğun farklı katmanlar ve akslar ile değerlendirilmesi, bölgenin
gündelik yaşantısını katmanlara akıtma becerisi olumludur.
Programın önemli bir bölümünün toprak altında çözülmesinin yanısıra
zeminin üzerine fırlayan bölümlerinin alt katmanlardaki yaşantının
ipuçları olarak değerlendirilmesi başarılı bulunmuştur. Koruma
konusunda polemiklere neden olma riski barındırsa da tarihi likör
fabrikasının tasarıma ve öngörülen yaşantıya katılması övgüye değer
bulunmuştur. Zemin altında yerleştirilen programın çözümündeki beceri
olumlu karşılanmıştır. Bunların yanısıra tasarım süreci sonucu ve
detayların paftaya yansıtılmasındaki grafik kurgu başarılı bulunmuştur.
Sürdürülebilirlik konusuna verdiği önem jüri tarafından olumlu
karşılanmıştır. Bina cephelerinde önerilen çözümler, doğal
havalandırma ve aydınlanma konularındaki olumlu yaklaşım, arazi
genelinde bitkilendirilmiş zeminlerin daha fazla kullanılmış olması,
projenin sürdürülebilirlik açısından olumlu bulunan dikkate değer
yönleridir. Bu nitelikleri ile proje birincilik ödülüne değer görülmüştür.
Tasarımda zemin üzerindeki küplerin yüzeylerinde oluşturulmak
istenen "medya cephe" kararı, kentlerde varolan ve görüntü kirliliği
yaratan ekranlara dönüşme riski nedeniyle kaygı ile karşılanmıştır.
Proje bu değerlendirmeler ışığında üçe karşı iki oyla BİRİNCİLİK
ÖDÜLÜNE değer görülmüştür.
21 İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 19 NOLU PROJE
Projenin, proje alanı etrafında yer alan mevcut dokuyu yorumlayışı,
onunla kurduğu toplayıcı ve bütünselliğe yönelik ilişkiler dikkat çekici
ve olumlu bulunmuştur. Program metrekaresini yumuşatan mimari dil,
program çözümü ve planlama, özellikle, tasarıma ait hassasiyetlerin
farklı ölçeklerde ele alınarak işlenmesi, detaylandırılması ve ayrıca tüm
bu aşamaların sunumda ifadelendirilme kurgusu başarılı bulunmuştur.
Arazi kullanımı, kent ile kurulan ilişki, yeşil yüzeylerin arttırılma çabası
ve sistem kesitlerinde/yapı cephelerinde gösterilen hassasiyet
sürdürülebilirlik açısından olumlu bulunmuştur. Ancak arsa batısında
kalan yol ile abartılı kütlesel ilişki ve en hacimli mekan olan spor
salonuna dair bilinçli veya bilinçsiz olarak mimimum bilgi verilmiş
olması ve perspektif dışında bırakılması anlaşılamamış; kütlenin
tasarımcı tarafından yeteri yoğunlukta ele alınamadığı izlenimini
bırakmıştır.
Proje bu değerlendirmeler ışığında dörde karşı bir oyla İKİNCİLİK
ÖDÜLÜNE değer görülmüştür.
22 ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 106 NOLU PROJE
Proje yayaları şehrin içinden suya doğru yürümeye teşvik eden nitelikli
ve çekici bir mekan oluşturmayı başarmıştır. Proje aynı zamanda çatı
da olan yapay bir zemin üzerine ve altına yerleşen bir dizi nitelikli
mekan önermiştir. Birinin çatısı bir diğerinin aynı değerde ve kendine
ait zemin düzlemi olmayı başarabilmiştir. Proje kent ve suyun stratejik
kesişiminde olası pek çok eylemi bir araya getirmeyi başarmıştır.
Proje ister tekneyle ister köprüyü geçerek olsun kentten suya
yaklaşımın kentsel öneminin altını çizmektedir. Önerilen pavilyonun
cephesi şeffaf ve açıktır. Bu, kamu yapılarının davetkar yüzü olarak
kentsel bir gurur kaynağı, adeta kentin sembolü gibi sunulmuştur.
Sergi pavilyonunun üstünde yükseldiği yapay tepenin kentin düzlemi ile
kesiştiği çıkma, ustaca, kentlileri kentten, kültürel ve sanatsal eserlerin
sergilendiği bir “tapınağı” da olan yeni ve yapay bir “akropol”e doğru
yürümeye davet ediyor. Proje, yapay zeminin altında aynı derecede
anlamlı program alanları, pek çok serbest sınıf ve geniş bir kamusal
oditoryuma ev sahipliği yapıyor. Yapay zeminin altındaki alan ustaca
sunulmakta ve çatı örtüsünün bir noktada havalanması ile cam bir
cephe ile giriş bulmakta ve dışarıdaki ziyaretçileri içeri çağırmakta aynı
anda içeridekilere de iyi bir su manzarası sunmaktadır.
Proje kentin kritik bir köşesinde pek çok erişim problemini bir arada
çözerken, kamusal bir eğitim programını da ustaca mekanlaştırmıştır.
Üst kotta çok güzel bir sergi alanı yaratırken, yer altında daha özel,
konforlu alanlar yaratmayı başarmış, sınıfları ve oditoryumu besleyen
açık ve kamusal sirkülasyon alanları yaratmıştır.
Proje, bu değerlendirmeler sonucunda üçe karşı iki oyla
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜNE değer bulunmuştur.
23 BİRİNCİ MANSİYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜ:
79 NOLU PROJE
Genel Değerlendirme ve Birinci Mansiyon için Açıklama:
1974 yılından sonra keskin bir çizgi ile birbirinden ayrılan Kıbrıs Adası
Türk ve Rum halklarının "tekrar bir arada yaşaması mümkün mü?"
sorusu ile başlayan tasarım süreci, çok başarılı ve etkileyici bir analiz
içermektedir. Bu analiz süreci aynı zamanda projenin ulaştığı sonuç
ürünün tutarlılığını da sağlamıştır.
Sonuç ürün, projenin başlangıçta sorduğu soruya "evet" cevabını, farklı
senaryolar üzerinden büyük bir beceri ile vermektedir. Üstelik mimari
mekanlar "ortak yaşama" teorisinin tüm zenginliğini de barındıran
niteliktedir. Proje içeriğini yansıtır bir beceri ile sunulmuş, grafik düzeni,
renkleri seçme ve bir arada kullanma becerisi üst düzey bir çalışmadır.
Bu gerekçelerle dörde karşı bir oyla BİRİNCİ MANSİYONA değer
görülmüştür.
Sürdürülebilirlik Ödülü için Açıklama:
Projenin sürdürülebilirlik ödülüne değer görülmesindekli temel etken,
"kendine
kendine
yetebilme"
durumudur.
Her
ne
kadar
"sürdürülebilirilik" kavramı tasarımın çıkış noktası olarak yansıtılmasa
da, sonuç ürünün sahip olduğu özellikler sürdürülebilir bir yerleşke ve
yaşam ortaya çıkarmaktadır. Hafif yapıların önerilmiş olması malzeme
ve kaynak tasarrufunu beraberinde getirmektedir. Su toplama
sistemleri, duş-çamaşır yıkama gibi servislerin ortak kullanımının
önerilmesi enerji ve su kaynaklarının da korunması sonucunu
doğuracak çözümlerdir. Ayrıca yerinde üretimi teşvik eden ve buna
mekansal altyapı sağlayan yaklaşım olumlu görülmüştür.
Proje geneline bakıldığnda alışılagelmiş, standart olarak kabul
edilmeye başlanan, genelgeçer tabiriyle "yeşil mimari öğelerinin" (yeşil
çatı, çift cidarlı cephe, PV panel ile elektirik üretimi vb.) projeye
sonradan eklenmesi yolu seçilmemiş aksine projenin doğasından
gelen özellikleri sonuç ürünü sürdürülebilir kılmıştır. Sürdürülebilielik
anlayışına temel oluşturan sosyal, ekonomik, etik ve ekolojik kaygıların
tamamının bu projede yansıtılmış olması değerli görülmüştür.
Proje,
bu
değerlendirme
ışığında
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLÜNE değer görülmüştür.
oybirliğiyle
24 İKİNCİ MANSİYON: 30 NOLU PROJE
Kentin sosyal ve fiziksel bağlamlarına karşı takındığı eleştirel tavır ve
Mies yorumu ve diğer yandan yapıyı gömmek çok bilinçli, güçlü ve
kararlı bir tercih olarak başarılı bulunmuştur. Duvar kavramını sorunsal
hale getirmesi ve duvarı ayrıştırıcı niteliğinden çok mekan kurucu bir
tutumla ele alması övgüye değer bulunmuştur. Oluşturulan meydan
içinde bırakılan geniş boşlukların gece ve gündüz etkisinin yapı
içerisinde ve dışındaki etkisi övgüye değer bulunmuştur.
‘Duvar’ elemanının izdüşümlerinin zemin kotunda da okunması Mies’in
duvar kavramına yeni bir yorum olarak değerlendirilmiştir. Ancak Dış
mekanda oluşturulan bu enstelasyonun, çevre ile ilişkisi bağlamında
belirsiz kaldığı ve bu alanda nasıl bir zemin önerildiğinin belirsizliği
eleştirilmiştir.
Bu değerlendirmeler ışığında
MANSİYONA değer görülmüştür.
üçe
karşı
iki
oyla
İKİNCİ
25 ÜÇÜNCÜ MANSİYON: 81 NOLU PROJE
Projenin tasarlandığı bölgeye dair tarihi ve jeolojik altyapıların
özelliklerinin birlikte düşünülmüş olması ve sonuç ürün ile anafikrin
tutarlılığı oldukça başarılı bulunmuştur. Topografik veriler yapı formunu
şekillendirmiş, Kapadokya yöresine özgü yeryüzü şekillenmeleri ile
uyumlu olarak tasarım sürecinin yönetilmiş olması projenin diğer pozitif
taraflarındandır. Temsili olarak yer kabuğunun içine gömülen yapı,
gerektiği yerlerde yeryüzüne çıkmakta olduğundan doğal bir oluşum
gibi algılanabilmektedir. Ortada yaratılan vadi/yarık parçalanmanın
yanısıra ana aksiyel yönlendirmeye de olanak verdiğinden olumlu
bulunmuştur.
Projenin çevresi ile kurduğu ilişki, yaya akışı, yönlendirme ve
yoğunlukların
analizinin
eksikliği
nedeniyle
tam
olarak
okunamamaktadır. Volkanik kayaçlar sergisi alanı olarak belirlenen
ikincil avlunun temel aks ile fiziksel bağlantısı bulunmadığından söz
konusu aksı zayıflatabileceği öngörülmüştür. Yürünebilen çatının formu
ve eğimleri tekrar gözden geçirilebilir. Yapının plan düzleminde
sunduğu organik ve akışkan formun üçüncü boyutta daha iyi temsil
edilebileceği ve bu yöntem ile daha başarılı bir plastik sonuca
erişebileceği düşünülmüştür.
Bu değerlendirmeyle üçe karşı iki oyla ÜÇÜNCÜ MANSİYONA
değer görülmüştür.
ÖZEL ÖDÜL: 47 NOLU PROJE
Mimarinin temel elemanları olarak ışık ve gölge kavramları ele alınarak
oluşturulan kavramsal yaklaşımı etkileyici bulunmuştur. Barındırdığı
mimari düşünce çok güçlü bulunmuşsa da bu düşünce bir sonuç ürüne
erişemememiştir.
Bu değerlendirme ile birinci turda elenen proje sahip olduğu bu
hassasiyetlerin teşviği ve daha da geliştirilebilmesi niyeti ve dileğiyle;
oybirliğiyle ÖZEL ÖDÜLE değer görülmüştür.
Esin Boyacıoğlu
Jüri Başkanı
Ece Ceylan Baba
Hatice Üsküdar Özer
Victoria Meyers
Ekin Çoban Turhan
26 
Download